Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2017 році

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2017 році

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


ПОГОДЖЕНО

Служба безпеки України

22 грудня 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Національна академія СБ України

15 грудня 2016 року
Правила прийому

до Національної академії Служби безпеки України

у 2017 році

(із змінами, схваленими Вченою радою Національної академії СБ України
19 червня 2017 року, протокол № 6, і затвердженими 19 червня 2017 року)

Схвалено Вченою радою Національної академії Служби безпеки України

15 грудня 2016 року, протокол № 25

Київ – 2016

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України

у 2017 році

Провадження освітньої діяльності в Національній академії Служби безпеки України – вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України, визнаному акредитованим за статусом вищого навчального закладу
IV (четвертого) рівня, сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія РД-IV № 1170503, 28 липня 2014 року, термін дії до 2024 року, здійснюється відповідно до ліцензії, виданої згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2016 року № 1501 л.

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2017 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Національної академії Служби безпеки України (далі – Приймальна комісія) відповідно до актів законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645
із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
від 24 квітня 2017 року № 637 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за № 646/30514 (далі – Умови прийому).
Правила діють протягом 2017 року.

І. Загальні положення

1.1. Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) на підставі Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Академії, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 04 грудня 2015 року,
№ 29/19-12178, оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил).

1.2. До Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (спеціалізацію), формою навчання і відповідають вимогам, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Приймаються до Академії за державним замовленням:

для потреб Служби безпеки України – громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки та установами Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України), а також вищими військовими навчальними закладами Служби безпеки України, військовими навчальними підрозділами Служби безпеки України вищих навчальних закладів (далі – заклади Служби безпеки України) у порядку, встановленому цими Правилами;

для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців – громадяни, які відібрані та направлені на навчання такими державними органами.

Приймаються до Академії за кошти фізичних, юридичних осіб громадяни, які подали заяви на вступ відповідно до цих Правил.

Прийом до Академії на всі рівні вищої освіти здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

1.3. Обсяги прийому за державним замовленням до Академії формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються актами законодавства України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України. Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) і рівнів вищої освіти, на офіційних веб-сайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності приймає Служба безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб інших державних замовників у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності приймається у порядку і строки, визначені законодавством України.

1.4. Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначаються Академією у межах ліцензованого обсягу.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності, форми навчання приймається Академією не пізніше трьох календарних днів після доведення обсягу державного замовлення.

1.5. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, яка діє відповідно до Положення про Приймальну комісію Національної академії Служби безпеки України, затвердженого наказом Академії.

Ректор Академії, який є головою Приймальної комісії, забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються з дотриманням вимог, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умовами прийому та цими Правилами.

У період проведення в Академії заходів вступної кампанії, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, Приймальна комісія працює щодня з 08.00 до 18.00.

1.6. Вступники, відібрані з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України або підрозділами державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, протягом участі в заходах вступної кампанії з дня прибуття до Академії забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за Нормою № 1 – загальновійськова Норма харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

Інші вступники місцями у гуртожитку, безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією Академією не забезпечуються.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та їх відбору

2.1. На навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, крім випадків, передбачених у пункті 5.10 розділу V цих Правил.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій приймаються громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також підрозділами інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців.

Вступники, які зараховуються на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій, приймаються на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України у порядку, визначеному законодавством України.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Кібербезпека”, “Менеджмент”, “Право” незалежно від спеціалізацій приймаються громадяни, які подали заяви на вступ до Академії у порядку та строки, що визначені Умовами прийому та цими Правилами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра на засадах, що визначені цими Правилами для осіб з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання до Академії для здобуття ступеня магістра за спеціальністю:

“Державна безпека” (спеціалізація – управління у сфері забезпечення державної безпеки) приймаються військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу, які здобули вищу освіту за іншою спеціальністю та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України;

“Державна безпека” (за спеціалізаціями, визначеними Академією для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали відповідні угоди про підготовку фахівців) – військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу, які здобули вищу освіту за іншою спеціальністю та направлені на навчання такими державними органами – замовниками підготовки;

“Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) – особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за цією або іншою спеціальністю;

“Право” (спеціалізація – правове забезпечення службової діяльності органів державної безпеки) – військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу, які не мають юридичної освіти та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України.

2.3. На навчання до Академії для здобуття ступеня доктора філософії приймаються громадяни, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та направлені на навчання підрозділами, органами, закладами Служби безпеки України або державними органами, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, іншими юридичними особами, що уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, а також громадяни, які особисто подали заяви на вступ до Академії відповідно до цих Правил.

До докторантури Академії приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, і рекомендовані на навчання підрозділами, органами, закладами Служби безпеки України або державними органами, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Процедура, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Академії, а також зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю (спеціалізацію) визначаються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (додаток 8 до цих Правил).

2.4. На навчання до Академії за програмою перепідготовки за спеціальністю “Державна безпека” приймаються військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу, які здобули вищу освіту за іншою спеціальністю та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України.

2.5. Вимоги до професійної придатності кандидатів на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, порядок їх відбору та направлення на навчання визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, Положенням про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262
(зі змінами), Положенням про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, затвердженим Указом Президента України
від 07 листопада 2001 року № 1053, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

2.6. Вимоги до професійної придатності кандидатів на навчання для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, порядок їх відбору та направлення на навчання визначаються законами України
“Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1997 року № 1410 “Про створення єдиної системи військової освіти” (зі змінами), нормативно-правовими актами Служби безпеки України,
а також державних органів – замовників підготовки та цими Правилами.

2.7. Прийом громадян до Академії в порядку переведення або поновлення на вакантні навчальні місця проводиться відповідно до вимог, що визначаються актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Служби безпеки України.

Переведення або поновлення на вакантні місця державного замовлення здійснюється з числа осіб, які відібрані та направлені на навчання до Академії підрозділами, органами Служби безпеки України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримані Академією на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням.

Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства, або за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням.

Громадяни, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводяться в такі строки.

4.1.1. На денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій:

Прийом письмових заяв громадян підрозділами, органами Служби безпеки України щодо їх вивчення кандидатами на навчання

до 01 березня
2017 року

Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 31 травня
2017 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик1 для участі в конкурсному відборі

не пізніше 30 червня
2017 року

Початок реєстрації документів вступників в Академії (початок вступної кампанії)

03 липня 2017 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які мають право складати вступні іспити або проходити співбесіду, що проводить Академія

о 18.00 годині 11 липня
2017 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які не складають вступні іспити або не мають підстав для проходження співбесіди

о 18.00 годині 15 липня
2017 року

Проведення Академією медичного огляду, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічного відбору вступників

з 03 липня до 19 липня
2017 року

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів та співбесід для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 14 липня до 19 липня
2017 року

Оголошення результатів вступних іспитів та співбесід

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту, співбесіди

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 12.00 години
20 липня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 години
22 липня 2017 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 12.00 години
25 липня 2017 року.

4.1.2. На заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями “Державна безпека” (спеціалізація – управління у сфері забезпечення державної безпеки), “Право” (спеціалізація – правове забезпечення службової діяльності органів державної безпеки):

Прийом рапортів військовослужбовців Служби безпеки України за місцем служби щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 15 серпня 2017 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше 30 серпня 2017 року

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 15 вересня 2017 року.

4.1.3. На денну форму навчання за програмою перепідготовки за спеціальністю “Державна безпека”:

Прийом рапортів військовослужбовців Служби безпеки України за місцем служби щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії особових справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку навчальних занять, визначеної плановим замовленням Служби безпеки України на 2017 рік (рознарядка)

Розгляд Академією матеріалів особових справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку навчальних занять

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 5 календарних днів після оприлюднення рейтингового списку вступників.

4.2. Прийом рапортів і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Державна безпека” для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, проводяться в такі строки.

Прийом рапортів військовослужбовців за місцем служби щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання державними органами до Академії матеріалів навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку навчальних занять, визначеної плановим замовленням державних органів – замовників навчання на 2017 рік

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку навчальних занять

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 5 календарних днів після оприлюднення рейтингового списку вступників.

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб проводяться в такі строки.

4.3.1. На денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Кібербезпека” (спеціалізація – управління інформаційною безпекою), “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), “Право” (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки):

Початок прийому заяв та документів від вступників

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Академія

о 18.00 годині 20 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 26 липня

2017 року

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 21 липня до 26 липня

2017 року

Оголошення результатів вступних іспитів

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту


Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 12.00 години

28 серпня 2017 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня
2017 року.

4.3.2. На заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Кібербезпека” (спеціалізація – управління інформаційною безпекою), “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), “Право” (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки):

Початок прийому заяв та документів від вступників

01 вересня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Академія

о 18.00 годині 10 вересня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 17 вересня 2017 року

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 11 вересня до 17 вересня
2017 року

Оголошення результатів вступних іспитів

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 12.00 години

18 вересня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 23 вересня

2017 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 25 вересня

2017 року.

4.3.3. На заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом):

Початок прийому заяв та документів від вступників

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників

о 18.00 годині 26 липня

2017 року

Проведення Академією вступних випробувань

з 26 липня до 01 серпня

2017 року

Оголошення результатів вступних випробувань

не пізніше наступного дня проведення вступного випробування

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 12.00 години

02 серпня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня

2017 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня

2017 року.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому до Національної академії образотворчого мистецтва І архітектури в 2015 році
Провадження освітньої діяльності в Національній академії образотворчого мистецтва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2017 році Новгород Сіверський 2017
Акт узгодження переліку спеціальностей від 11. 12. 1915 року та затверджені педагогічною радою Новгород-Сіверського медичного училища...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Правила прийому до аспірантури І докторантури пвнз «Львівський університет бізнесу та права»
України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом мон україни від 13 жовтня...

Правила прийому до Національного університету "Одеська морська академія" у 2017 році
Міністерства освіти І науки України №1236 від 13. 10. 16 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 11. 2016 за

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Ведення
Моз україни зі спеціальності «Гастроентерологія», чл кор. Національної академії медичних наук України, професор, д м н., завідувач...

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Рішення Ради національної безпеки І оборони України від 29 грудня...
...

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2016 році
Міністерства освіти І науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (Ліцензія серія ае, №458267, термін дії ліцензії 01....

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Правила прийому до Харківського індустріально педагогічного технікуму...
Провадження освітньої діяльності у технікумі здійснюється відповідно до ліцензії мон серія ае №527304 від 01. 10. 2014 р., термін...

Прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт