Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законами n 740-xiv 740-14

Законами n 740-xiv 740-14

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=474-14
                                

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро вибори Президента України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 14, ст.81 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 740-XIV ( 740-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 28, ст.237
N 1021-XIV ( 1021-14 ) від 08.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.387
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 }{ В редакції Закону
N 1630-IV ( 1630-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 20-21, ст.291 }{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 3-рп/2005 ( v003p710-05 ) від 24.03.2005 }{ З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків
виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 на підставі пункту 3
розділу VII Закону N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР,
2007, N 20, ст.282 }{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2009 ( v010p710-09 ) від 12.05.2009 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1616-VI ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
{ У тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої
системи" в усіх відмінках замінено словами "установи
виконання покарань і слідчі ізолятори" у відповідному
відмінку згідно з Законом N 1254-VI ( 1254-17 ) від
14.04.2009 }{ У тексті Закону слова "територіальна виборча комісія"
у всіх відмінках і числах замінено словами "окружна
виборча комісія" у відповідному відмінку і числі згідно
з Законом N 1616-VI ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади виборів Президента України
1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Строк повноважень Президента України визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) дипломатичний паспорт;
4) службовий паспорт;
5) посвідчення особи моряка;
6) посвідчення члена екіпажу;
7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;
8) тимчасове посвідчення громадянина України;
9) картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.
3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
{ Положення частини шостої статті 2 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, в частині визначення перебування на консульському обліку громадян України умовою реалізації права обирати на виборах Президента України на підставі Рішення Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }
6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах Президента України.
{ Частина шоста статті 2 в редакції Закону N 1616-VI ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
Стаття 3. Рівне виборче право
1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати свій голос у день голосування тільки на одній виборчій дільниці.
3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.
4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується:
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади і місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
3) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
Стаття 4. Пряме виборче право
Вибори Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України.
Стаття 5. Добровільність участі у виборах
Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Стаття 6. Вільні вибори
1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових частин, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
Стаття 7. Таємне голосування
Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.
Стаття 8. Особисте голосування
Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
Стаття 9. Право бути обраним
1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.
2. Проживання в Україні за цим Законом означає:
1) проживання на території в межах державного кордону України;
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;
3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, служба в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;
4) перебування на полярних станціях України;
5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України;
6) перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.
3. Проживання в Україні за цим Законом включає також проживання разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, членів їх сімей.
4. Не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
5. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
6. Особа, повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку з вказаним припиненням повноважень.
Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України
1. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії та їх виборчі блоки (далі - партії (блоки), а також самовисуванням у порядку, визначеному цим Законом.
2. Партія (блок) може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.
Стаття 11. Виборчий процес
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:
1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
2) політичного плюралізму та багатопартійності;
3) публічності та відкритості виборчого процесу;
4) рівності всіх кандидатів на пост Президента України;
5) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;
6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів на пост Президента України до засобів масової інформації;
7) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, партій (блоків).
3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
4. Виборчий процес включає такі етапи:
1) утворення територіальних виборчих округів;
2) утворення виборчих дільниць;
3) утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;
5) висування та реєстрація кандидатів;
6) проведення передвиборної агітації;
7) голосування у день виборів Президента України;
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України.
5. У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:
1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосування та результатів виборів Президента України.
6. Етапи, передбачені частиною п'ятою цієї статті, мають місце лише у випадках, передбачених цим Законом.
7. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України.
Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
Суб'єктами виборчого процесу є:
1) виборець;
2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР );
3) кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом;
4) партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України;
5) уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента України.
Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка та проведення виборів Президента України здійснюються публічно і відкрито.
2. Для забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень:
1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про час і місце проведення голосування, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;
2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців, відомостями про кандидатів на пост Президента України, передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України, з порядком заповнення виборчих бюлетенів;
{ Пункт 2 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
3) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів Президента України;
4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
3. Рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.
4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід виборчого процесу. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчі дільниці у день виборів та в день повторного голосування - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 28 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам засобів масової інформації необхідні їм відомості щодо підготовки та проведення виборів.
5. Виборчі комісії при дипломатичних та інших закордонних представництвах України у державах, де проживає значна кількість виборців, забезпечують опублікування у місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування та місцезнаходження відповідних виборчих дільниць. Перелік таких держав визначається Центральною виборчою комісією.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон визначає порядок державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно...
Кабінетом Міністрів України відповідна Постанова кму №740 від 25. 05. 1998 року „Про затвердження положення про державну реєстрацію...

Розпорядження
Постанову Кабінету Міністрів України від 13. 07. 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів,...

«Загадкова Італія» Львів – Краків – Вроцлав – Верона – Мілан – Венеція – Львів
Східній Європі: 8 незабутніх гірок загальною довжиною 740 м, найбільша з яких має довжину 201 м І висоту 18,5 м. Тут знаходиться...

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...

Відшкодування збитків. Відзив на позов про відшкодування збитків
Тов «Медичний заклад» був поданий позов до ват «Будсервіс» про стягнення 125 740,95 гривень. Вважаємо доводи позовної заяви необгрунтованими...

Законами n 783-xiv 783-14

Законами №652-xiv від 13. 05. 99
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...

Законами n 652-xiv 652-14
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку системи професійно-технічної освіти, створення...

Законукра
Законами України від 15 травня 1996 року №196/96-вр, від 30 червня 1999 року №783-xiv, від 21 листопада 2002 року №229-iv законом...

Законами n 2508-iv 2508-15
України особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами

Законом n 770-xiv

Районний методичний кабінет
Література – це інша реальність, новий світ, створений письменником за певними законами – законами художньої творчості. Спеціальні...

Оформлення права на спадщину
Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про нотаріат», «Міжнародне приватне право», іншими законами,...

Узагальнена таблиця основних положень Глави 1 «Спрощена система оподаткування,...
Глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового Кодексу України...

Законом n 187-xiv 187-14
Охватывают все запасы, подлежащие уничтожению в ходе последующего годового

Законами

Законами n 70/97-вр

Законами n 2154-vi 2154-17
Законами n 2154-vi ( 2154-17 ) від 27. 04. 2010, ввр, 2010, n 22-23,N 24-25, ст. 263 зміни застосовуються у 2010 році n 2435-vi (...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт