Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи

Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи

Сторінка1/3
  1   2   3


ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Методичні рекомендації

щодо припинення діяльності

юридичної особи

Донецьк

липень 2006 року

ЗМІСТ

з/п

Назва розділу

Сторінка


1.

Загальні положення


3

2.

Порядок проведення реорганізації юридичної особи


3

2.1.

Прийняття рішення про реорганізацію юридичної особи


3

2.2.

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення


4

3.

Порядок проведення ліквідації юридичної особи


6

4.

Прийняття рішень про ліквідацію юридичної особи


6

5.

Задоволення вимог кредиторів, складання та затвердження ліквідаційного балансу


8

6.

Внесення інформації про власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру, анулювання ліцензій, зняття з обліку в органах державної влади, Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування


9

6.1.

Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення власника юридичної особи про її припинення шляхом ліквідації


9

6.2.

Анулювання ліцензій юридичної особи


10

6.3.

Зняття з обліку в Державній податковій службі України


11

6.4.

Зняття з обліку в Пенсійному фонді України

12

6.5.

Зняття з обліку в Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


12

6.6.

Зняття з обліку у Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


13

6.7.

Зняття з обліку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


14

6.8.

Закриття рахунків юридичної особи в установах банків


14

6.9.

Визначення місця подальшого зберігання архівних документів юридичної особи


15

6.10.

Здача для знищення печаток і штампів юридичної особи


15

7.

Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи


161. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон про реєстрацію), „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон про банкрутство), іншими нормативно-правовими актами України.
1.2. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації (ст. 104 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності юридичної особи здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням засновників юридичної особи або уповноважених нею органів, за рішенням інших осіб - засновників юридичної особи чи їх правонаступників та за рішенням суду.
1.3. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом про банкрутство.
1.4. Скасування державної реєстрації позбавляє юридичну особу статусу юридичної особи і є підставою для вилучення її з державного реєстру. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу.
1.5. Звільнення працівників при ліквідації юридичної особи здійснюється відповідно до законодавства про працю, зокрема:

1) згідно з ст. 17 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) колективний договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації юридичної особи;

2) дія трудових договорів працівників припиняється з ініціативи власника або уповноваженого ним органу згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП з повідомленням таких працівників в порядку та у строки, визначені КЗпП;

3) відповідно до ст. 44 КЗпП при ліквідації юридичної особи працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;

4) згідно з ч. 5 ст. 20 Закону України „Про зайнятість населення” при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією юридичної особи, повідомляється про це не пізніш як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - списки фактично вивільнених працівників.
2. Порядок проведення реорганізації юридичної особи
2.1. Прийняття рішення про реорганізацію юридичної особи
2.1.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням її учасників або органу, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.
2.1.2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це Державного реєстратора, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.
2.1.3. Кредитори юридичної особи, що припиняється, можуть вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язання.
2.1.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються Державному реєстратору за місцем державної реєстрації юридичної особи, що припиняється, а також Державному реєстратору, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.
2.1.5. У разі злиття юридичних осіб усі майнові права та обов'язки кожної з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.
2.1.6. У разі приєднання однієї або кількох юридичних осіб до іншої юридичної особи до останньої переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.
2.1.7. У разі поділу юридичної особи усі її майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб до кожної з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованої особи.
2.1.8. У разі перетворення однієї юридичної особи в іншу до новоутвореної юридичної особи переходять усі майнові права і обов'язки попередньої юридичної особи.
2.2. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
2.2.1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) Державному реєстратору такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- оригінал установчих документів;

- нотаріально посвідчену копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до законодавства підлягають довгостроковому зберіганню (крім юридичних осіб, які припиняються в результаті перетворення);

- документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (крім юридичних осіб, які припиняються в результаті перетворення);

- довідку відповідного органу державної податкової служби про зняття юридичної особи з обліку як платника податків (крім юридичних осіб, які припиняються в результаті перетворення);

- довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку (крім юридичних осіб, які припиняються в результаті перетворення);

- довідки відповідних органів фондів соціального страхування про зняття з обліку (крім юридичних осіб, які припиняються в результаті перетворення);

- у деяких випадках, крім вищезазначених документів, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу.

У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи – правонаступника (ч. 3 ст. 34 Закону про реєстрацію).
2.2.2. Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути затверджений засновниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Підписи на передавальному акті або розподільчому балансі повинні бути нотаріально посвідчені.
2.2.3. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування встановлюється ст. 40 Закону про реєстрацію.
2.2.4. Зміни до установчих документів юридичної особи, що не припиняється в результаті приєднання, підлягають державній реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті приєднання. Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації змін до установчих документів та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання.
2.2.5. Злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
2.2.6. Поділ вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
2.2.7. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, здійснюється у порядку, який встановлено ст.ст. 24 - 27 Закону про реєстрацію. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення.
3. Порядок проведення ліквідації юридичної особи
3.1. Юридична особа ліквідується:

- за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників юридичної особи чи їх правонаступників (далі – власник);

- у зв'язку із закінченням строку, на який вона створювалася, чи у разі досягнення мети, заради якої її було створено;

- у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу (для товариства з обмеженою відповідальністю);

- в інших випадках, встановлених законом.
3.2. Ліквідація юридичної особи здійснюється в кілька етапів:

1) прийняття рішень про ліквідацію юридичної особи;

2) публікація оголошення про припинення юридичної особи;

3) задоволення вимог кредиторів, складання та затвердження ліквідаційного балансу;

4) здійснення заходів по внесенню інформації про рішення власника до Єдиного державного реєстру, анулювання ліцензій, зняття з обліку в органах державної влади, Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування;

5) завершення ліквідації юридичної особи (реєстрація припинення юридичної особи).
4. Прийняття рішень про ліквідацію юридичної особи
4.1. Ліквідація юридичної особи здійснюється за рішенням власника майна юридичної особи або за рішенням суду.

Ліквідація юридичної особи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною її власником, а у разі припинення діяльності юридичної особи за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
4.2. Власник юридичної особи приймає рішення про:

1) припинення юридичної особи шляхом ліквідації;

2) призначення (за погодженням з Державним реєстратором) складу ліквідаційної комісії;

3) встановлення порядку і строків припинення юридичної особи шляхом ліквідації (ст. 105 Цивільного кодексу України).

4) визначення уповноваженої особи, яка зобов'язана подати до Державного реєстратора заяву про внесення інформації щодо прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи, копію рішення власника та інших документів, передбачених Законом про реєстрацію;

5) строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію;

6) інші питання, необхідні для припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Враховуючи, що згідно з ч. 1 ст. 34 Закону про реєстрацію вимагається подання нотаріально посвідченого рішення власника про припинення юридичної особи, на засідання засновників юридичної особи рекомендується запросити нотаріуса.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення власника юридичної особи щодо припинення юридичної особи забороняється:

- проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про припинення;

- внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи;

- проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення про припинення.
4.3. Виконання функцій ліквідаційної комісії може бути покладено на орган управління юридичної особи, що ліквідується. Рекомендується до складу ліквідаційної комісії обрати також особу, відповідальну за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу юридичної особи.
4.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Ліквідаційна комісія від імені юридичної особи виступає у суді.
4.5. Після прийняття власником юридичної особи рішення про ліквідацію юридичної особи, ліквідаційна комісія здійснює заходи з ліквідації юридичної особи, що передбачені законодавством України.
4.6. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, яка ліквідується, та вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Таке повідомлення здійснюється рекомендованим листом або врученням під розписку із зазначенням у ньому строків та порядку задоволення вимог кредиторів.
4.7. Ліквідаційна комісія вміщує в друкованих органах повідомлення про її ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі.
4.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно юридичної особи, яка ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стандарт надання адміністративної послуги державним реєстратором...
Закон), для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати...

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи
Етап прийняття рішення отг про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації, встановлення порядку І строків...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Методичні рекомендації щодо роботи з ас «Юридичні особи»
Ас «Юридичні особи» та від 29. 12. 2011 №1588 щодо упорядкування обліку юридичних осіб відділенням інформаційно-аналітичних систем...

Методичні рекомендації щодо державної реєстрації змін до відомостей...
Методичні рекомендації щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, що містяться...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Інформаційна картка адміністративної послуги
Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації -не пізніше наступного робочого дня

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної...
Цку, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки...

Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів...

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Методичні рекомендації уніа та вго «асбоу» банківським установам...
Розділ Рекомендації щодо відбору банком суб’єктів оціночної діяльності для укладення з ними договорів про співпрацю 5

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємцяБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт