Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит» визначення термінів

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит» визначення термінів

Сторінка1/3
  1   2   3
ПРАВИЛА обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У межах застосування даних Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національний кредит» (надалі – „Правила”) нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:
Активний Відкритий ключ – Відкритий ключ Клієнта, який зареєстровано Банком у Системі ”Інтернет – Клієнт – Банк” та використовується Клієнтом для поточної роботи у Системі ”Інтернет – Клієнт – Банк”.

Банк – Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит», його філії та відділення.

Відкритий ключ – сукупність електронних даних, яка використовується у парі з Особистим ключем Клієнта, генерується Клієнтом разом з Особистим ключем за допомогою засобів Системи ”Інтернет – Клієнт – Банк” та призначається для перевірки Банком коректності Електронного цифрового підпису Електронного розрахункового документа, сформованого Клієнтом.

Відповідальні особи – працівники Клієнта, які безпосередньо здійснюють оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів відповідно до вимог цих Правил, Договору та Інструкції.

Договір – договір банківського рахунку, укладений між Банком та Клієнтом.

Електронна система платежів – Система „Клієнт – Банк” або „Інтернет – Клієнт – Банк”

Електронний розрахунковий документ – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи передбачені вимогами чинного законодавства України реквізити документа, в тому числі Електронний цифровий підпис, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи відтворений на папері.

Електронний цифровий підпис – сукупність даних, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту Електронного розрахункового документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою Особистого ключа та перевіряється за допомогою Відкритого ключа;

Інструкція – розроблена та впроваджена ПАТ «Банк Національний кредит» сукупність правил, норм тощо, відповідно до яких здійснюється користування Електронною системою платежів.

Клієнт – юридична особа - резидент (в тому числі її відокремлений структурний підрозділ), фізична особа – підприємець, адвокат, нотаріус, юридична особа - нерезидент, представництво юридичної особи – нерезидента, яке здійснює підприємницьку діяльність, що користуються послугами Банку Овердрафт - сума коштів, яка надається Банком Клієнту траншами на умовах повернення, строковості, платності, цільового характеру використання (для задоволення поточних потреб) в межах встановленої Договором суми (ліміт Овердрафту) шляхом забезпечення можливості проведення Клієнтом операцій за Рахунком понад залишок власних коштів Клієнта (кредитування Рахунка);

Обмін (конвертація) іноземної валюти - це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту;

Операційний день – встановлена на підставі наказу керівника Банку частина Робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання коштів та, за наявності технічної можливості, здійснюється їх оброблення, перевірка, виконання і передача в банк одержувача коштів.

Операційний час – частина операційного дня Банку, протягом якої від Клієнтів приймаються документи на переказ і документи на відкликання коштів, що мають бути оброблені, перевірені, виконані, передані в Банк одержувача (платника), оформлені необхідними бухгалтерськими проводками за відповідними рахунками тощо) протягом цього ж Робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється Банком самостійно та зазначається в його внутрішніх правилах.

Особистий ключ – сукупність електронних даних, яка генерується Клієнтом з використанням засобів Системи ”Інтернет – Клієнт – Банк”, доступна тільки Клієнту та призначена для формування ним Електронного цифрового підпису Електронного розрахункового документа.

Рахунок - поточний рахунок, що відкривається Банком Клієнту на підставі укладеного Договору для зарахування на нього грошових коштів, їх зберігання та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів з урахуванням умов Договору та визначеного відповідно до вимог законодавства України режиму використання Рахунку.

Робочий день день, протягом якого Банком здійснюється обслуговування Клієнтів.

Сертифікат Відкритого ключа – документ у паперовій формі, який засвідчує чинність і належність Відкритого ключа Клієнту та у якому подано Відкритий ключ Клієнта у шістнадцятикратному кодуванні, а також зазначено дату початку та дату закінчення терміну дії Відкритого ключа. Засвідчується підписом першого керівника та печаткою Клієнта.

Система „Інтернет – Клієнт - Банк” – сукупність програмно-технічних засобів та організаційних заходів, що використовуються Клієнтом та Банком з метою надання Клієнту послуг з управління Рахунком через мережу Інтернет або за допомогою прямого Dial-Up підключення до банку по телефонній лінії.

Система "Клієнт – Банк” – комплекс програмно-технічних засобів, за допомогою яких Банк здійснює віддалене розрахункове і інформаційне обслуговування Клієнта за допомогою прямого Dial-Up підключення до банку по телефонній лінії.

Тарифи – Тарифний пакет з розрахунково-касового обслуговування та/або Тарифи на основні послуги з розрахунково-касового обслуговування, які затверджуються рішенням Тарифного комітету ПАТ «Банк Національний кредит», розміщуються на сайті Банку та на інформаційних стендах, які знаходяться у приміщеннях Банку.

Уповноважені особи – посадові особи Клієнта, які мають право першого та другого підписів (згідно з карткою зі зразками підписів) Електронних розрахункових документів і доступу до Електронної системи платежів.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків Клієнта в Банку, в подальшому разом – „Сторони”, а окремо – „Сторона”, здійснюються на підставі укладеного між Банком і Клієнтом Договору, Правил, Тарифів та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Цими Правилами встановлюються типові умови Договору, зокрема порядок обслуговування Рахунку Клієнта, в тому числі за допомогою Електронної системи платежів, нарахування процентів на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку, права та обов’язки Сторін, їх відповідальність, строк проведення переказів коштів з Рахунку, порядок закриття Рахунку, а також інші умови Договору.
2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами та скріплення відбитками печаток Банку та Клієнта (крім випадків, коли Клієнтом є фізична особа – підприємець, яка не отримувала печатку, або адвокат) згідно з вимогами чинного законодавства України.

Під час укладання Договору Клієнт обирає один із варіантів обслуговування: на умовах Тарифів на основні послуги з розрахунково-касового обслуговування або на умовах Тарифного пакету, яким встановлюється фіксований перелік послуг, що надаються йому Банком та визначається їх вартість. У випадку наявності відповідного бажання Клієнта, Тарифний пакет може бути змінено шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

Відносини Клієнта та Банку регулюються:

  • безпосередньо Договором;

  • цими Правилами;

  • Тарифами;

  • нормами чинного законодавства України.

Банк відкриває Клієнту Рахунок протягом 3 (трьох) Робочих днів після надання Клієнтом всіх необхідних документів згідно з вимогами нормативно - правових актів Національного банку України, а також законів України з питань фінансового моніторингу.

До надання Клієнтом для відкриття Рахунку в національній валюті всіх необхідних документів відповідно до вимог нормативно - правових актів Національного банку України, а також законів України з питань фінансового моніторингу Банк резервує Рахунок безпосередньо після здійснення ідентифікації Клієнта. Кошти в гривні, які надійшли на зарезервований Рахунок зараховуються Банком на банківський рахунок „Кредитові суми до з’ясування” та не пізніше, ніж на наступний Робочий день після надходження коштів перераховуються на Рахунок, у випадку відкриття Рахунку у вказаний строк, або повертаються до банку платника коштів у випадку, якщо Рахунок до цього моменту відкрито не буде. Якщо Клієнт не надасть всіх необхідних документів згідно з вимогами нормативно - правових актів Національного банку України, а також законів України з питань фінансового моніторингу протягом 1 (одного) місяця з дня резервування, зарезервований Рахунок закривається
3. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

Після відкриття Рахунку до моменту отримання Банком підтвердження про взяття Рахунку на облік органом державної податкової служби за Рахунком здійснюються виключно операції із зарахування коштів, якщо інше не передбачено положеннями чинного законодавства України.

Днем відкриття Рахунку вважається дата, зазначена в заяві на відкриття Рахунку в розділі “Відмітки банку”.

Клієнт здійснює безготівкові розрахунки шляхом використання розрахункових документів, передбачених положеннями чинного законодавства України.

Банк здійснює розрахункові операції за Рахунком відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних актів Банку, за умови належного оформлення Клієнтом розрахункових документів.

Перерахування коштів з Рахунку Клієнта здійснюється Банком в межах залишку коштів на Рахунку на початок Операційного дня з урахуванням надходжень коштів на Рахунок протягом Операційного часу. У разі, якщо це передбачено Договором або укладеною між Банком і Клієнтом відповідною Додатковою угодою до Договору, розрахункові операції на Рахунку Клієнта Банк виконує в межах встановленого ліміту Овердрафта.

За бажанням Клієнта та у разі наявності у Банка відповідної технічної можливості Банк, за окрему плату, визначену в Тарифах, може виконувати платіжні доручення Клієнта в національній валюті на списання коштів з Рахунку, що надійшли до Банку після Операційного часу, в день їх надходження, але не пізніше закінчення Операційного дня.

Банк приймає до виконання платіжні доручення Клієнта в іноземній валюті з датою валютування, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів, не враховуючи дату надходження цього документу до Банку.

Банк зараховує на Рахунок грошові кошти, що надійшли на користь Клієнта протягом Операційного дня, в день їх отримання, якщо під час проведення контролю за реквізитами розрахункових документів не виявлено розбіжностей та дата їх надходження збігається з датою валютування. Кошти, що отримані Банком на користь Клієнта до настання дати валютування, яка зазначена в Електронному розрахунковому документі, зараховуються Банком на Рахунок Клієнта в день настання дати валютування.

При здійсненні операцій за Рахунком в іноземній валюті (внесення та видача готівкових коштів, зарахування на Рахунок та списання з Рахунку безготівкових коштів) Клієнт надає первинні документи (договори, рахунки, тощо), передбачені вимогами чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Для нерезидентів-інвесторів операції з внесення та видачі готівкових коштів не проводяться.

Банк перераховує з Рахунка Клієнта грошові кошти за розрахунковим документом, який відповідає вимогам чинного законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку та був прийнятий Банком:

  • в національній валюті – протягом Робочого дня, у випадку надходження розрахункового документа протягом Операційного часу, та не пізніше наступного Робочого дня, у випадку надходження розрахункового документа після закінчення Операційного часу;

  • в іноземній валюті – не пізніше наступного Робочого дня, якщо інші строки не будуть передбачені нормативно-правовими актами Національного Банку України та чинним законодавством України.  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ.


Перелік та вартість послуг з розрахунково – касового обслуговування, що надаються Банком Клієнту, надалі за текстом – „Послуги”, визначається в Тарифах. Відповідним Тарифним пакетом передбачається фіксований перелік Послуг, що надаються Клієнту, та їх вартість.

За надання Послуг, що входять до Тарифного пакету, Клієнт сплачує щомісячну абонентську плату. Надані Банком Послуги, перелік або кількість яких не входять до параметрів обраного Клієнтом Тарифного пакету, оплачуються додатково до суми абонентської плати, передбаченої Тарифним пакетом, в розмірі, визначеному Тарифами.

Для отримання наступних Послуг (якщо вони не входять до переліку, визначеному у Тарифному пакеті), Клієнт надає в Банк заяву:

  • про встановлення (налагодження, реєстрація, підключення) Електронної системи платежів;

Під час надання Клієнтом Банку вказаної заяви, останній проставляє на ній відмітку (вхідний реєстраційний №, дата), якою підтверджується факт її отримання. Порядок надання зазначених вище Послуг визначений даними Правилами. Для припинення надання таких Послуг за ініціативою Клієнта останній повинен письмово повідомити Банк не менше, ніж за 10 (десять) Робочих днів до дати припинення їх надання. При цьому, факт отримання повідомлення Клієнта про намір припинити надання зазначених Послуг Банк підтверджує письмово не пізніше, ніж через 5 (п’ять) Робочих днів із моменту одержання такого повідомлення шляхом надсилання листа про припинення надання відповідної Послуги, у якому зазначається дата припинення її надання.

Вартість вищевказаних Послуг визначається Тарифами.

Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку:

  • плату в гривні за надані Банком Послуги в розмірі, передбаченому Тарифами, а також комісії та можливі неустойки (пені, штрафи);

  • комісію в іноземних валютах для компенсації витрат Банку по сплаті комісій закордонних банків за виконання платежів Клієнта в іноземних валютах.

При цьому списання відповідної суми комісії в гривнях за надані Банком Послуги здійснюється наступного за днем надання Банком Клієнту відповідної Послуги в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Днем остаточного розрахунку за поточний місяць за надані банком Послуги Клієнту, є останній Робочий день місяця. Списання відповідної суми комісії за виконання платежів Клієнта в іноземних валютах здійснюється наступного Робочого дня після списання такої суми банком-кореспондентом з кореспондентського рахунку Банку.

У випадку, якщо за Рахунком Клієнта не здійснювалося жодної операції протягом 1 (одного) календарного місяця, абонентська плата за надання Послуг, визначених у Тарифному пакеті, не сплачується, окрім випадків сплати абонентської плати авансом при підключенні до відповідного Тарифного пакету та інших випадків, передбачених Договором.

Якщо на Рахунку відсутній рух коштів протягом 3-х (трьох) років підряд, не враховуючи сплати процентів, нарахованих на залишки коштів, які знаходяться на Рахунку, то в якості плати Банк списує з Рахунку Клієнта всю суму залишків коштів.

У випадку зміни переліку та/або вартості Послуг, яка визначена в Тарифах, Банк зобов’язаний повідомити про це Клієнта шляхом розміщення його на інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку, на сайті Банку, шляхом надсилання повідомлення за допомогою Електронної системи платежів (за умови підключення Клієнта до такої системи) не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати їх впровадження.

У випадку, якщо Клієнт не погодиться зі змінами Тарифів, він має право припинити дію Договору шляхом подання письмової заяви про закриття Рахунку, в якій зазначається інформація про реквізити рахунку для перерахування на нього залишків коштів на Рахунку або їх видачу готівкою не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до дати зміни Тарифів.

У разі відсутності письмової заяви Клієнта про припинення дії Договору нові Тарифи вважаються погодженими Клієнтом. При цьому Банк надає Клієнту Послуги за Тарифами, що діють до дати впровадження нових Тарифів, а з дати впровадження нових Тарифів надає Клієнту Послуги у відповідності до нових Тарифів.

Умовами Договору може бути передбачено встановлення для Клієнта – юридичної особи індивідуальних переліку/вартості Послуг, які надаються йому Банком або індивідуального розміру вартості Тарифного пакету. В такому випадку зміна переліку/вартості Послуг або вартості Тарифного пакету, які визначені Договором, здійснюється шляхом укладення Сторонами додаткової угоди до Договору. Зміна переліку/вартості Послуг або вартості Тарифного пакету у порядку, визначеному ст. 4 цих Правил, до таких Клієнтів не застосовується.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Правила ведення поточних рахунків фізичних осіб та користування платіжними...
«Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Правила) регулюють умови ведення поточних рахунків фізичних осіб та порядок користування пластиковими...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Методичний посібник Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Основні нормативні акти, що регулюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців 5

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві
Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положення

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію...
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" та деяких інших законодавчих...

Стандарт
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 01. 07. 2004р та поширюється на державну реєстрацію всіх...

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб…
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений...
Відомості про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських...

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений...
Відомості про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських...

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних...
Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб...

Затверджено новий порядок надання відомостей з Єдиного державного...
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджений...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт