Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Національної комісії

Рішення Національної комісії

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
23.07.2013  № 1281

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 вересня 2013 р. 
за № 1576/24108

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

{У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами «Про інститути спільного інвестування»згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) права на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня, - компанія з управління активами, яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та уклала договір про управління активами із радою відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

{Абзац шостий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов - вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог Ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження.

{Абзац шостий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована в судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції;

порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери, в тому числі цих Ліцензійних умов;

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

посадова особа саморегулівної організації на фондовому ринку - керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегулівної організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особи:

у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;

як посадової особи в саморегулівній організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;

як державного службовця у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії.

Терміни «ліцензія», «ліцензування», «орган ліцензування» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон).

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Терміни «асоційована особа», «посадові особи» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»«Про цінні папери та фондовий ринок»«Про інститути спільного інвестування»«Про недержавне пенсійне забезпечення».

3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Комісія.

4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:

компанія з управління активами;

професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» у разі, якщо він не виконує функцій зберігача цього фонду;

Національний банк України - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами.

Статут такої юридичної особи повинен відповідати вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства»«Про акціонерні товариства»«Про цінні папери та фондовий ринок»«Про інститути спільного інвестування»«Про недержавне пенсійне забезпечення»«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і банківську діяльність».

Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами.

{Абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Юридична особа може утворити відокремлений підрозділ, що здійснює управління активами інституційних інвесторів за межами України, за погодженням з Комісією.

6. Строк дії ліцензії є необмеженим.

7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

{Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

8. Провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.

У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа за наявності в неї зобов’язань перед клієнтами, що пов’язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов’язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов’язань.

{Пункт 8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії) ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. Для перевірки інформації про іноземних юридичних або фізичних осіб - іноземців ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

10. Якщо юридична особа не має наміру провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку ліцензії) та за наявності в неї зобов'язань перед клієнтами, що пов'язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, така юридична особа повинна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії такої ліцензії здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов'язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов’язань.

{Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.

{Пункт 11 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288  від 30.09.2014№ 11 від 12.01.2016}

12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

{Пункт 12 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.

{Пункт 13 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

14. Ліцензія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.

{Пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

15. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.

16. Ліцензіат (крім банку) повинен дотримуватися пруденційних нормативів провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються відповідним нормативно-правовим актом Комісії, а також подавати Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо зазначеного виду професійної діяльності, в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами, що регулюють питання подання звітності.

{Пункт 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

17. Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

{Розділ I доповнено новим пунктом 17 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

18. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651.

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.

{Пункт 18 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

19. Комісія у разі виявлення порушення законодавства застосовує до ліцензіата санкції, установлені Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 1470, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2012 року за № 1855/22167 (далі - Правила розгляду справ).

20. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства (крім розпоряджень, строк виконання яких на дату подання заяви не настав), постанов про накладення санкцій за правопорушення (у тому числі таких, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

{Пункт 20 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

21. Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження професійної діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).

{Розділ I доповнено новим пунктом 21 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

22. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

23. Заявник має право оскаржувати дії органу ліцензування у порядку, встановленому законом.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання...
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2014 рік

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...

Рішення комісії приймається, як правило, у формі постанови, що оформляється...
Документування діяльності комісії полягає в підготовці відповідно до встановленого порядку документів на паперових та електронних...

Проект
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються
Додаток 1 до протоколу засідання комісії із соціального страхування №1 від 29. 01. 2013р

Рішення Ради національної безпеки І оборони України від 29 грудня...
...

Рішення Ради національної безпеки І оборони України від 29 грудня...
Увести в дію рішення Ради національної безпеки І оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні...

Рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько- консультативної...
Змінено Порядок забезпечення учасників антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями...

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися...
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Закон україни
Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,...

Засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого
Протокол засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємств, установ, організацій

Облікова політика Дніпропетровського регіонального інституту державного...
Дата проведення державної реєстрації – 5 травня 1994 року, рішення №1/21-44, дата перереєстрації – 21 серпня 2003 року, рішення №869/2003,...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Зразок (шаблон, приклад) скарги на рішення
Печерського ру гу національної поліції у м. Києві було подано заяву про вчинене щодо мене кримінальне правопорушення, передбачене...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Програма ґрунтується на
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...

Рішенням Правління
Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – нкцпфр), внутрішніх документів та...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Постанова кму "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів" (N 1254 від 13. 12. 2010 р.)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт