Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми і зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності
Видача документів дозвільного характеру (реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства) місцевими дозвільними органами здійснюється виключно в приміщенні дозвільних центрів.

Видача документів дозвільного характеру через дозвільні центри, здійснюються на підставі Регламентів (інформаційних карток), які визначають послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру, схеми дозвільних погоджувальних процедур (Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» www.zakon.rada.gov.ua; п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”www.zakon.rada.gov.ua);
Розробку Регламенту (інформаційної картки) здійснює місцевий дозвільний орган.

У регламенті (інформаційній картці), зокрема, зазначаються:

  • найменування органу, що видає документ дозвільного характеру (в тому числі найменування органу, який у випадках, передбачених законом, здійснює погодження документів дозвільного характеру, надає попередні висновки тощо);

  • перелік документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру;

  • розмір плати за видачу документів дозвільного характеру (якщо це передбачено законодавством);

  • строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру або надається обґрунтована відмова в його видачі;

  • підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру;

  • посилання на закон, яким встановлено вимоги щодо видачі документа дозвільного характеру.

Примірна форма регламенту (інформаційної картки) затверджується уповноваженим органом - Наказ Держкомпідприємництва “Про затвердження Примірної форми Регламенту (інформаційної картки)” №116 від 03.07.09 р. (www.dkrp.gov.ua).


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 03.07.2009 № 116

ПОГОДЖЕНО

____________________________

____________________________

(ПІБ голови райдержадміністрації / міського голови)

_______________________________

(підпис)

МП
«____» «___________» 20__ р
ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________

______________________________

(ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного органу)

________________________________

(підпис)

МП
«____» «__________» 20___ р

____________________________

____________________________

(ПІБ голови територіального органу Держкомпідприємництва)

_______________________________

(підпис)

МП
«____» «___________» 20__ р

ПРИМІРНА ФОРМА РЕГЛАМЕНТУ

(ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

__________________________________________________________________

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр

_______________ райдержадміністрації, виконкому ______________ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса


3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру
4.

Реквізити адміністартора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс


4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)
4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)
4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)
5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)
6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.

2.

3.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеруУ разі платності :
7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)
7.2.

Розмір плати
7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати
8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру
9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

В т.ч. перелік органів (установ, організацій), що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), реквізити нормативно-правових актів, на підставі яких вони проводяться

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)У разі платності :
12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)
12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати
13.

Примітки
До Регламенту (інформаційної картки) додається схема дозвільної (погоджувальної) процедури (у разі наявності).
Директор департаменту дозвільної системи О. В. Андреєв
Форма заяви на одержання документу дозвільного характеру суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1176 від 07 грудня 2005 р. www.zakon.rada.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 грудня 2005 р. № 1176

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 778)
_________________________________

_________________________________

(керівнику дозвільного органу)

________________________________

________________________________
ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва документа)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта на який видається документ)

_____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно КВЕД)

_____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / П.І.П. фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(П.І.П. керівника юридичної особи / фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи - підприємця)

__________________ ___________________

(телефон) (телефакс)
«_______»__________________2011р. ___________________________________

(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи –

підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заповнюється адміністратором:

«_____»_______________2011р.

(дата надходження заяви)
________________________

(підпис)


Реєстраційний номер ___________________

______________________________________


(ініціали та прізвище адміністратора)


Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства здійснюється відповідно до Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №340 від 12.05.2010 р. www.zakon.rada.gov.ua

ПОРЯДОК

повідомлення державного адміністратора

або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази

суб'єкта господарювання вимогам законодавства

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, права на які набуваються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

2. У цьому Порядку терміни "державний адміністратор", "декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" і "дозвільний орган" вживаються в значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

Матеріально-технічна база суб'єкта господарювання – виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що використовуються суб'єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

3. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає безпосередньо державному адміністраторові або дозвільному органові чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (далі - декларація).

Форма декларації наведена в додатку до цього Порядку.

Зразок заповнення декларації розміщується на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу та в дозвільних центрах.

У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи - печаткою юридичної особи.

4. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а у разі надсилання її рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку.

5. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її відповідному дозвільному органові.

6. Дозвільний орган протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її у журналі обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.

Форму журналу затверджує Держкомпідприємництво.

У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після надходження декларації дозвільний орган письмово або посадова особа дозвільного органу особисто звертається до суб'єкта господарювання із запитом щодо надання ним у п'ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.

Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб'єктів господарювання відповідного дозвільного органу.

7. Перший примірник декларації зберігається в дозвільному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб'єкту господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації.

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після дня надходження декларації від дозвільного органу повідомляє суб'єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника декларації.

8. Суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання дозвільному органові або державному адміністраторові недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Додаток до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства

__________________________________________________________________
(найменування заявника - суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)
Телефон _______________ телекс _______________ телефакс _____________
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а також виробів, що виготовлятимуться:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)

__________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам законодавства.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

__ ____________ 20___ р. _____________ _______________________________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної
особи - підприємця)

М.П.".

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін...
Надмірна кількість документів дозвільного характеру та дозвільних процедур у сфері господарської діяльності значно ускладнює умови...

Закон у країни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності І встановлює...

Стан виконання
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів...

Технічний регламент по видачі документів дозвільного характеру, шо...
У, Постанови головного державного санітарного лікаря України від 14. 02. 2008р. «Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної...

Закон україни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Закон україни
Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль...

Адміністративної послуги
Закон України „Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності ” від 6 вересня 2005 року №2806-iv

Неї та отримання документів дозвільного характеру (або адміністративної послуги)

Рішення міської ради
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...

Закон україни
...

Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері грального бізнесу, порядок ліцензування такої діяльності, а також встановлює...

Зразки бланків заяв/декларацій перелік зразків бланків заяв на отримання...
Купянське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

Пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру, які передбачені Законами України
Підготовлено: ifc, The World Bank Group; Статус документу: Проект для обговорення

Національне космічне агентство україни
На виконання статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Законукра ї н и
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

До рішення №2237-33-vii 33 сесії vіі-го скликання Ірпінської міської...
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про...

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт