Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Додаток 1

до Операційної процедури «Відкриття та

Закриття поточних рахунків юридичним

особам та фізичним особам-підприємцям»

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

Перелік документів для відкриття поточного рахунку

для юридичної особи – резидента
Документи

Особливості оформлення

Формат засвідчення документу

1.

Заява про відкриття рахунку

Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності).

2.

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, сформовані через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України

Відомості друкуються уповноваженим працівником відділення на момент проведення ідентифікації, роздруківка має містити обов’язкові реквізити,

громадських формуваньформується не раніше, ніж дата подання Заяви та не пізніше, ніж дата укладання Договору банківського обслуговування.


При формуванні відомостей, необхідно звернути увагу на повноту інформації, зазначену в них.

Відомості мають обов’язково містити дані про взяття та зняття з обліку, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міністерства доходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку.

Засвідчується підписом уповноваженого працівника відділення Банку (підпис, ПІБ, посада, напис «отримано в електронному вигляді з ЄДР » із зазначенням дати формування).

3.

Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців


Подається клієнтом за наявності.

Засвідчується підписом керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та відбитком печатки (за наявності)

4.

Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення)

Подається копія статуту/засновницького договору/ установчого акту/ положення) в діючій редакції.

Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

Юридичні особи, які створені/діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подають копію рішення про їх створення (в якому має бути зазначено відомості про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту), або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.
Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, подають оригінальний примірник «Опису документів», що надавалися клієнтом державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з державної реєстрації статуту», на дату останньої реєстраційної дії щодо реєстрації нової редакції Установчого документу, який містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті розпорядника ЄДР.


Засвідчується нотаріально
У разі надання оригіналу - засвідчується уповноваженим працівником відділення Банку.

Засвідчується підписом уповноваженого працівника відділення Банку (підпис, ПІБ, посада, напис «відповідає сканованій копії, розміщеній на офіційному веб-сайті розпорядника ЄДРПОУ» із зазначенням дати формування).

5.

Копія протоколу/рішення згідно, якого затверджено установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт/положення) та внесенізміни до нього
Засвідчуються підписом керівника/уповноваженої особи юридичної особи із зазначенням посади та ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності).

6.

Картка із зразками підписів


У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів..

Якщо у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до банку подається картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису.

У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

Засвідчується нотаріально або підписом першого керівника чи заступника та відбитком печатки (за наявності) організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому законодавством порядку.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.


7.

Копії документів осіб, які від імені юридичної особи відкривають та розпоряджаються рахункомПосадові особи, що вказані в картці із зразками підписів, повинні надати:

- оригінал паспорту громадянина України (або іншого документу, що посвідчує особу та може бути використаний на території України для укладення правочинів);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі надання паспорту громадянина України у формі ID - картки, що містить безконтактний електронний носій, додатково необхідно надати до Банку довідку про реєстрацію місця проживання, яка надається з Єдиного державного демографічного реєстру.

Уповноважений працівник відділення банку в присутності осіб, вказаних вище, робить копії відповідних сторінок паспорта з останньою фотокарткою, інформацією про дату видачі та орган, що видав паспорт, відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Засвідчуються підписом уповноваженого працівника відділення Банку та особи власника документу, як такі, що відповідають оригіналу.8.

Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, яким надано право відкриття та розпорядження рахунком, (право першого та другого підпису)


Копії протоколів, наказів, рішення засновників (учасників), трудовий договір (контракт), довіреності тощо).

Копії протоколів складені після 06 листопада 2016 року мають бути нотаріально посвідчені.

Юридичні особи, які створені/діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подають копію Положення про виконавчий орган, затвердженого загальними зборами.


Засвідчуються підписом керівника/уповноваженої особи юридичної особи із зазначенням посади та ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності).

9.

Схематичне зображення структури власності юридичної особи

Схематичне зображення структури власності, на підставі якої є можливість встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності (копії трастових декларації, декларації довірчої власності, довіреності, афідевіти тощо),

Щодо кожної фізичної особи, зазначеної в структурі власності, – вказується її ПІБ, РНОКПП, частка в статутному капіталі; якщо така фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) – додатково зазначається країна її постійного місця проживання та дата народження.

Щодо кожної юридичної особи, зазначеної в структурі власності, вказується її реєстраційні дані, , інформація про засновників (фізичні та/або юридичні особи), частка в статутному капіталі.

Для акціонерних товариств ‐ копія витягу з реєстру власників 10% та більше %% акцій.


Засвідчуються підписом керівника/

уповноваженої особи юридичної особи із зазначенням посади та ПІБ, печаткою (за наявності)

10.

Опитувальник клієнта

Заповнюється клієнтом за встановленою Банком формою.

Опитувальник підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності).

11.

Інформація щодо фінансового стану клієнта

Фінансова звітність юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3) тощо. У разі якщо звітність надається в електронному вигляді надається квитанція, що підтверджує факт направлення звітності електронними засобами.Засвідчуються підписом керівника/уповноваженої особи юридичної особи із зазначенням посади та ПІБ, «Згідно з оригіналом» та печаткою (за наявності).


*Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до зазначеного вище, за результатами ознайомлення з наданими клієнтом документами, а також у випадку встановлення належності клієнта до публічних осіб або пов’язаних з публічними особами, Банк може витребувати іншу інформацію (офіційні документи), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього, а також виконання Банком інших вимог чинного законодавства України.

Банку має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин у разі:

  • коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та реальних власників є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

  • встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта(поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банк в оману;

  • ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

За наявності в Банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є не чинним, Банк відмовляє особі у відкритті рахунку. У разі якщо, працівником Банку застосовано право щодо відмови клієнту у встановленні ділових відносин/проведенні фінансової операції, інформація негайно передається до підрозділу фінансового моніторингу


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної...
...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

П ерелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного)...
Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного (вкладного) рахунку юридичної особи, яка не має рахунків у банку

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній...
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою представництвата засвідчується відбитком печатки (за наявності)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт