Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік

Протокол №16 загальних зборів акціонерів

ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів"

4 лютого 2011 року м.Виноградів
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ВАТ, протокол №176 від 2.12.2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються на Марусенко О.М. та Готра Х.Ю.

1.За доповіддю голови мандатної комісії Марусенко О.М. про підсумки реєстрації акціонерів затверджується протокол засідання мандатної комісії зборів та відкритим голосуванням одноголосно приймається рішення про правомочність Загальних зборів акціонерів ВАТ «ВЗПСВ» (протокол засідання мандатної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «ВЗПСВ»).

2.Відповідно до рішення правління від 2.12.2010 року пропонується обрати лічильну комісію зборів у складі - Марусенко О.М. та Готра Х.Ю. Пропозиція приймається відкритим голосуванням – одноголосно.

3.Відповідно до рішення правління від 11.01.2011 року пропонується доручити головувати на зборах акціонерів голові правління – Білецькому М.В. та обрати секретарем зборів – корпоративного секретаря ВАТ «ВЗПСВ» - Шетелю Н.І. Інших пропозицій від учасників зборів немає, пропозиція правління приймається відкритим голосуванням – одноголосно.

4.До оприлюдненого порядку денного загальних зборів акціонерів жодних пропозицій чи доповнень не надходило, тому пропонується учасникам зборів прийняти запропонований порядок денний Загальних зборів акціонерів ВАТ «ВЗПСВ». Рішення приймається відкритим голосуванням – одноголосно.

Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «ВЗПСВ»:


 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

 2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

 3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2010 рік.

 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 р., розподілу прибутку (покриття збитків).

 5. Затвердження рішень Правління та Наглядової ради Товариства.

 6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Зміна назви товариства з ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» на публічне (приватне) акціонерне товариство «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

 7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товариства.

 8. Про переведення цінних паперів Товариства в без документарну форму (де матеріалізація цінних паперів Товариства): обрання депозитарію , який буде обслуговувати випуск акцій, обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій, визначення дати припинення ведення реєстру, визначення способу персонального повідомлення акціонерів про де матеріалізацію.

 9. Про реорганізацію ВАТ “Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів" шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю або іншою організаційно-правовою формою.

 10. Створення комісії з припинення (реорганізації) та надання їй повноважень.

 11. Обрання голови та членів комісії з припинення ( реорганізації).

 12. Про обмін акцій ВАТ “Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів" на частки в статутному капіталі Товариства, що буде створено внаслідок реорганізації, викуп акцій у акціонерів.


Головуючий пропонує затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

 1. Для доповідей з питань порядку денного – до 10 хвилин.

 2. Для виступів в обговоренні питань порядку денного – до 5 хвилин.

Пропозиція приймається відкритим голосуванням – одноголосно.
Розгляд питань порядку денного:
1.1.Слухали: Звіт голови правління Білецького М.В. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, що додається до протоколу.

2.1.Слухали: Звіт голови Наглядової ради Бондаренка П.В. про роботу за 2010 рік.

3.1.Слухали: Звіт голови ревізійної комісії Бондаренка Є.П. про роботу за 2010 рік

4.1.Слухали: Інформацію голови правління Білецького М.В. про структуру балансу,

фінансові результати та пропозицію по розподілу чистого прибутку за 2010 рік.

У обговоренні перших чотирьох питань порядку денного виступили:
Бондаренко П.В.- запропонував роботу правління за 2010 рік визнати задовільною.
Заслухавши та обговоривши звіти Правління, Наглядової ради, ревізійної комісії та інформацію про структуру балансу, фінансові результати та розподіл прибутку за 2010 рік Загальні збори акціонерів вирішили:
1.2.Звіт правління за 2010 рік – затвердити, роботу правління визнати задовільною.

Прийнято відкритим голосуванням – одноголосно.

2.2.Звіт Наглядової ради за 2010 рік – затвердити.

Прийнято відкритим голосуванням – одноголосно.

3.2.Звіт ревізійної комісії за 2010 рік – затвердити.

Прийнято відкритим голосуванням – одноголосно.

4.2.Баланс товариства за 2010 рік з валютою 5486 тис.грн. та фінансовий звіт товариства за 2010 рік – затвердити. З чистого прибутку 2010 року в сумі 243 тис.грн.,відповідно до Статуту товариства, 5% в сумі 12150 грн. направити на збільшення резервного капіталу, а решту в сумі 230850 грн. залишити у складі нерозподіленого прибутку та використати на модернізацію та оновлення активної частини основних засобів.

Прийнято відкритим голосуванням – одноголосно.


5.1.Слухали: Інформацію голови правління Білецького М.В. про рішення спільного засідання Наглядової ради та Правління ВАТ від 20 жовтня 2010 року про розірвання договору №190 від 11.12.2008 року з ТзОВ «Вест-Трансферт» на ведення реєстру акціонерів у разі не продовження їм ліцензії на професійну діяльність від ДКЦПФР та укладання нового аналогічного договору з ТзОВ «Ясени» м. Ужгород..
5.2.Вирішили:

Протокол №3 спільного засідання Наглядової ради та Правління ВАТ з рішенням про зміну реєстратора акціонерів ВАТ – затвердити.

Прийнято відкритим голосуванням – одноголосно.
Головуючий пропонує питання 6,7.8 порядку денного розглянути після прийняття рішень за питаннями 9.10.11. та 12 порядку денного. Пропозиція приймається відкритим голосуванням – одноголосно.

9.1.Слухали: Інформацію голови правління Білецького М.В. про запропоновані акціонерами можливі шляхи реорганізації ВАТ «ВЗПСВ». Найбільшу підтримку основних акціонерів Товариства одержала пропозиція - припинити (реорганізувати) ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів" шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів", яке буде правонаступником усього майна, усіх прав, обов'язків та зобов'язань ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів".

Пояснив доцільність обраного шляху реорганізації ВАТ «ВЗПСВ» наступними причинами:

1.Збереження організаційно-правової форми акціонерного товариства, відповідно до нового законодавства потребує значних витрат на оплату послуг депозитарію, зберігачів, оформлення котирування акцій на фондовому ринку, які разом з іншими витратами при зміні назви одноразово оцінюються від 70 до 100 тис.грн.

2.Основний власник заводу не має наміру залучати додатковий капітал шляхом емісії акцій та розміщення їх для відкритої підписки.

3.Перетворення у ТДВ зберігає право кожного з 502 наявних на сьогодні акціонерів стати учасником ТДВ, продати свої акції Товариству, або отримати компенсацію за акції від ТДВ, як правонаступника ВАТ.

4.Перетворення у ТДВ дозволяє залучати додатковий капітал для розвитку заводу як шляхом збільшення часток наявних учасників так і шляхом приймання нових учасників з відповідним перерахунком частки кожного учасника.
Інших пропозицій прийнятних для реалізації - не надходило.

Виступили: Білак В. та Кайзер Б.

9.2.Вирішили:

9.2.Припинити (реорганізувати) ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів" шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів", яке буде правонаступником усього майна, усіх прав, обов'язків та зобов'язань ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів".

Голосували: за –1131030 акцій, що складає 99,88% від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

Проти – 315 акцій – 0,028%.

Утрималось – 1008 акцій – 0,09%.

Рішення прийнято
10.1.Слухали: Інформацію голови правління Білецького М.В. про пропозицію Наглядової ради ВАТ «ВЗПСВ» створити комісію з реорганізації ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів" у кількості трьох осіб та уповноважити її здійснити весь комплекс заходів, пов'язаних із здійсненням реорганізації ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів", а також повідомив, що згідно чинного законодавства та Статуту Товариства з моменту призначення до комісії з реорганізації переходять всі повноваження щодо управління справами Товариства. У зв'язку з наведеним пропонується надати комісії з реорганізації ВАТ "Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів" всі повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії з реорганізації Товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Адреса місцезнаходження комісії з реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» :

Закарпатська обл., м.Виноградів, вул..Лейзмана, 27.

Інших пропозицій не поступало.
10.2.Вирішили:

Створити комісію з реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» у кількості трьох осіб та уповноважити її здійснити весь комплекс заходів, пов'язаних із здійсненням реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».Надати комісії з реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» всі повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії з реорганізації Товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

Адреса місцезнаходження комісії з реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів»:

Закарпатська обл., м.Виноградів, вул..Лейзмана, 27.

Голосували: за – 1132353 акцій, що складає 100% від присутніх та зареєстрованих

на загальних зборах акціонерів.

Проти - немає.

Утрималось - немає.

Рішення прийнято
11.1Слухали: Пропозицію голови Наглядової ради ВАТ «ВЗПСВ» - Бондаренко П,В. - обрати комісію з реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» у кількості трьох осіб у складі:

п. Білецький Микола Васильович (ідентифікаційний номер 2079908335 ) — голова комісії з реорганізації;

п. Чепинець Василь Васильович (ідентифікаційний номер 1577413837) – член комісії;

п. Чепинець Іван Васильович (ідентифікаційний номер 2886612473 ) — член комісії.
Інших пропозицій не поступало.
11.2.Вирішили:

Обрати комісію з реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» у кількості трьох осіб у складі:

п. Білецький Микола Васильович (ідентифікаційний номер 2079908335, м.Виноградів, вул..Персикова,48; 11.12.1956 року народження ) — голова комісії з реорганізації;

п. Чепинець Василь Васильович (ідентифікаційний номер 1577413837, м.Виноградів, вул. Садова, 1 ,10.03.1943 року народження) – член комісії;

п. Чепинець Іван Васильович (ідентифікаційний номер 2886612473, м.Виноградів, вул. Садова, 1 , 12.01.1979 року народження ) — член комісії.

Голосували: за – 1132353 акцій, що складає 100% від присутніх та зареєстрованих

на загальних зборах акціонерів.

Проти - немає.

Утрималось - немає.

Рішення прийнято
12.1.Слухали:

12.1.1. Інформацію голови правління Білецького М.В. про запропонований Правлінням порядком та умовами обміну акцій у статутному капіталі акціонерного Товариства, що реорганізується на частки у статутному капіталі Товариства, що створюється внаслідок реорганізації:

Порядок обміну акцій на письмові зобов'язання ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів»:

Всі акціонери ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів», що не продали свої акції, зможуть обміняти їх на письмові зобов'язання ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів»

Для отримання письмових зобов'язань акціонери товариства повинні надати:

1) Письмову Заяву - до Комісії з припинення Товариства у довільній формі, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, паспортних даних, місця проживання (прописка, реєстрація), індивідуального податкового номеру - для фізичних осіб. Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника, відповідно до чинного законодавства. Заява від юридичної особи підписується уповноваженим представником юридичної особи. 2) Сертифікат акцій товариства;

3) Документ, який посвідчує особу (для фізичних осіб);

4) Копію довідки індивідуального податкового номеру - для фізичних осіб;

Строк обміну акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» :

з 04.02.2011 року до моменту проведення установчих зборів ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» - правонаступника ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» по робочих днях з 9-00 до 16-30 (перерва з 12-00 до 12-30);

Місце обміну акцій на письмові зобов'язання ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів»:

ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» Код ЄДРПОУ -00292706, місцезнаходження:

Закарпатська обл., м.Виноградів, вул..Лейзмана, 27.

Термін обміну акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» на частки в статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» згідно вимог чинного законодавства не обмежується аж до проведення установчих зборів ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».

Після проведення установчих зборів ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток будуть обміняні на частки у статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» особам, що виявлять намір стати засновниками (учасниками) ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» та підписати установчі документи даного Товариства.

З іншими особами, що були акціонерами ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» та не стали засновниками (учасниками) ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» буде здійснено розрахунок відповідно до вимог чинного законодавства та відповідно до рішень, прийнятими установчими зборами ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».

Відкрите акціонерне товариство «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» припиняється шляхом його реорганізації – перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів». В результаті реорганізації Товариство з додатковою відповідальністю «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» стає правонаступником усього майна, усіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».

Процедура припинення Товариства проводитиметься в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язок по проведенню процедури припинення Товариства покладається на комісію з припинення (реорганізації). З моменту призначення комісії з припинення (реорганізації) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

Строк пред’явлення вимог кредиторів до Товариства становить два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому ЗМІ («Бюлетень державної реєстрації»).

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (баланс), який подається на затвердження загальним зборам акціонерів ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».Головуючий також повідомив, що від акціонерів Товариства поступила пропозиція затвердити порядок обміну акцій на письмові зобов'язання ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».
Інших пропозицій не поступало.
12.2.Вирішили:

12.2.1.Затвердити порядок обміну акцій на письмові зобов'язання ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТДВ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».
Голосували: за – 1132353 акцій, що складає 100% від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

Проти - немає.

Утрималось - немає.

Рішення прийнято
12.1.2. Слухали: Інформацію головуючого про запропонований Правлінням Порядок викупу акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» під час реорганізації Товариства:

Порядок викупу акцій :
Згідно чинного законодавства та з метою захисту прав акціонерів, ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» зобов`язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, в разі якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулися до Товариства з письмовою заявою про викуп. Викуп акцій здійснюється на підставі договору за ціною відповідно до вимог чинного законодавства, але не нижче номінальної вартості.

Порядок та строк прийняття Товариством заяв акціонерів про продаж акцій:

Акціонер, який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом строку, установленого цим рішенням про викуп акцій, надати Товариству особисто, або через уповноважену акціонером особу наступні документи:

1) Заяву на ім’я Голови комісії з припинення у довільній формі, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, паспортних даних, місця проживання (прописка, реєстрація), індивідуального податкового номеру - для фізичних осіб або найменування, ЄДРПОУ, місцезнаходження, кількості, типу та категорії акцій, запропонованих до продажу. Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника, відповідно до чинного законодавства. Заява від юридичної особи підписується уповноваженою особою юридичної особи.

2) Сертифікат акцій;

3) Документ, який посвідчує особу (для фізичних осіб);

4) Копія довідки індивідуального податкового номеру - для фізичних осіб.

Заяви та документи подаються акціонером особисто, або уповноваженим представником акціонера по робочих днях з 9-00 до 16-30 годин (перерва з 12-00 до 12-30) за місцем знаходження Товариства та реєструються в журналі вхідної кореспонденції.

Товариство укладає з акціонером договір купівлі-продажу цінних паперів. Договір купівлі-продажу цінних паперів укладається в трьох примірниках, по одному для кожної із сторін, третій – для Реєстратора.

Строк оплати акцій: оплата за акції здійснюється грошовими коштами в національній валюті на протязі двох місяців з дня підписання договору. Оплата акцій проводиться безготівковими коштами або готівковими коштами через касу Товариства відповідно до домовленості сторін.

Акціонер, який надав товариству письмову заяву про продаж акцій, має право відкликати свою заяву протягом строку, установленого рішенням про придбання (викуп) власних акцій для прийняття товариством заяв акціонерів про продаж акцій. У цьому разі заява акціонера про продаж акцій товариству не розглядається

Строк викупу акцій : Викуп акцій повинен бути здійснений товариством на підставі письмових заяв акціонерів про викуп акцій, які можуть бути подані протягом зазначеного строку викупу акцій. Викуп акцій здійснюється Товариством з 04.02.2011 року по 07.03.2011 року включно по робочих днях з 9-00 до 16-30 (перерва з 12-00 до 12-30).

Місце викупу акцій: ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів»: Код ЄДРПОУ - 00292706, місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Виноградів, вул..Лейзмана, 27. довідки за тел.: 03143 22661; 21390

Головуючий повідомив, що від акціонерів Товариства поступила пропозиція затвердити запропонований порядок викупу акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» під час реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».

Інших пропозицій не поступало.

12.2.2.Вирішили:

Затвердити порядок викупу акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» під час реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів».
Голосували: за – 1132353 акцій, що складає 100% від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

Проти - немає.

Утрималось - немає.

Рішення прийнято
12.1.3.Слухали: Інформацію головуючого про пропозицію акціонерів Товариства у зв'язку з прийнятими перед цим рішеннями прийняти також рішення про викуп Товариством власних акцій у кількості 37310 шт., що складає 3% до статутного капіталу Товариства за ціною 2,4 грн. за кожну акцію на умовах викупу акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» під час реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів», що затверджені даними загальними зборами акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не поступало.

Виступили:

Бондаренко П.В. – запропонував оголосити про викуп 5% акцій.
12.2.3.Вирішили:

Викупити власні акції Товариством у кількості 62181 шт., що складає 5% до статутного капіталу Товариства за ціною 2,4 грн. за кожну акцію на умовах викупу акцій ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів» під час реорганізації ВАТ «Виноградівський завод пластмасових сантехвиробів», що затверджені даними загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосували: за – 1132353 акцій, що складає 100% від присутніх та зареєстрованих

на загальних зборах акціонерів.

Проти - немає.

Утрималось - немає.

Рішення прийнято.
6;7;8.1.Слухали: Інформацію голови правління Білецького М.В. про Розпорядження №192/10-ЗК Закарпатського територіального управління ДКЦПФР з приводу усунення порушення чинного законодавства про цінні папери, щодо забезпечення існування акцій ВАТ у без документарній формі. Для усунення порушень нам пропонувалося внести зміни до Статуту через зміну назви з ВАТ на публічне, або приватне АТ та перевести цінні папери Товариства у без документарну форму.

У зв’язку з прийнятим Загальними зборами акціонерів рішенням за п.9 порядку денного про реорганізацію – припинення ВАТ шляхом перетворення у ТДВ, правління пропонує:

- зміни та доповнення до Статуту ВАТ не вносити;

- цінні папери Товариства у без документарну форму не переводити;

- змін до складу органів управління та контролю Товариства не вносити.
Інших пропозицій не надходило.


6;7;8.2.Вирішили:
6.2.1.Зміни та доповнення до Статуту ВАТ «ВЗПСВ» не вносити у зв’язку з прийнятим рішенням про реорганізацію – припинення ВАТ «ВЗПСВ» шляхом перетворення у ТДВ «ВЗПСВ».

6.2.2. Надати територіальному управлінню ДКЦПФР особливу інформацію про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про припинення (реорганізацію) ВАТ «ВЗПСВ» шляхом перетворення у ТДВ «ВЗПСВ».

7.2.Змін до складу органів управління та контролю Товариства не вносити у зв’язку з прийнятим рішенням про реорганізацію – припинення ВАТ «ВЗПСВ» шляхом перетворення у ТДВ «ВЗПСВ» та обранням комісії з реорганізації.

8.2.Цінні папери ВАТ «ВЗПСВ» у без документарну форму не переводити у зв’язку з прийнятим рішенням про реорганізацію – припинення ВАТ «ВЗПСВ» шляхом перетворення у ТДВ «ВЗПСВ».
Голосували: за – 1132353 акцій, що складає 100% від присутніх та зареєстрованих

на загальних зборах акціонерів.

Проти - немає.

Утрималось - немає.
Голова зборів: М.Білецький.


Секретар зборів: Н.Шетеля.


Голова комісії з припинення

(реорганізації) М.Білецький.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

2Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р
Місце проведення загальних зборів: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, 40

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Звіт з виробничої практики
Розділ Організаційно-економічна характеристика підприємства, його галузеві особливості, основні економічні показники фінансово-господарської...

Лише робити капітальний ремонт та реконструкцію
Осбб було складено акт ревізії фінансово-господарської діяльності осбб «Олевська-11» за період 3 22. 10. 2016 року по 01. 10. 2017...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Затверджено
України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Рішенням установчих зборів
України, Статуту Відкритого акціонерного товариства “Платинум Банк” (далі – Банк), визначає правові засади діяльності Правління Банку,...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Правила внутрішньої господарської діяльності садівничого товариства «Троянда-2»
Правила поширюються на усіх членів Товариства, які зобов’язані їх виконувати. Відповідно до Статуту Товариства у разі грубого або...

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття...
Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – Товариство) код 00130926

Начальник управління охорони здоров’я обласної
Підвести підсумки діяльності закладу за 2010 рік. Питання обговорити на розширеному засідання медичної ради «Про роботу закладу у...

Рішення №1 Про звільнення кп «Новодністровський житловик»
Про звільнення кп «Новодністровський житловик» від сплати частини прибутку (доходу) комунального підприємства за результатами щоквартальної...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Інструкція
Форма звітності №1-кр (місячна) „Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів” (далі

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2010 року
Відповідно до плану роботи уаіб у 2 кварталі 2010 року та Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними...

Звіт незалежних аудиторів з надання впевненості стосовно додаткової...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада...

Начальник управління охорони здоров’я обласної
Узагальнити результати та підвести підсумки діяльності закладу за 2012 рік. Питання обговорити на розширеному засіданні медичної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт