Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2011-02-01


Проект

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України


«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Верховна Рада України постановляє:

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 31 (04.08.92), ст. 440, із змінами і доповненнями) викласти в такій редакції:

Закон України
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомЦей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта господарювання виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами, інакше як через відновлення його платоспроможності;

боржник - суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа-підприємець), неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх виконання;

банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;

суб'єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом; суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо);

кредитор - юридична або фізична особа, яка має підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за зобов’язаннями боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори – кредитори за зобов’язаннями боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство;

грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до договору та на інших підставах, передбачених законодавством України; до складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються неустойка (штраф та пеня), визначена (нарахована) до дати подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі; склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом;

безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника;

досудова санація - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна (суб’єкт управління об’єктами державної власності) боржника, інвестор, з метою запобігання банкрутству боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство;

розпорядження майном боржника - система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища;

розпорядник майна - фізична особа, яка діє на підставі ухвали господарського суду та на яку у встановленому цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому цим Законом;

санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і капіталу, та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника;

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів;

керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення санації боржника;

ліквідація - припинення діяльності суб'єкта господарювання, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна;

ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку;

мирова угода - домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов'язання за угодою сторін (далі - прощення боргів);

представник працівників боржника - особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій - їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;

сторони у справі про банкрутство - кредитори, боржник (банкрут);

учасники провадження у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (суб’єкт управління об’єктами державної власності) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство – уповноважений державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників господарського товариства;

заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;

погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредиторів, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними;

значні угоди – угода або сукупність укладених протягом трьох місяців угод, підсумковим наслідком виконання яких є розпорядження майном боржника чи виникнення у боржника зобов’язань, якщо балансова або звичайна ціна (вартість) майна (розмір зобов’язань) за такими угодами перевищує один відсоток від балансової вартості активів боржника на день укладення таких угод;

угоди, щодо яких є заінтересованість - угоди, сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів;

уповноважена особа засновника (учасника, власника) підприємства, акціонерів, учасників господарського товариства - особа, уповноважена загальними зборами учасників (акціонерів), що володіють більш як половиною статутного капіталу підприємства або господарського товариства, представляти їх інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;

іноземний арбітражний керуючий – особа, яка призначена іноземним судом в межах іноземного провадження на певний час та уповноважена керувати господарською діяльністю або реорганізацією чи ліквідацією боржника, вчиняти дії в інших державах;

іноземне провадження – провадження у справі про банкрутство, яке здійснюється в іноземній державі згідно із законодавством цієї держави;

іноземний суд – державний або інший уповноважений орган іноземної держави, компетентний здійснювати провадження у справах про банкрутство;

постійне представництво – постійне місце діяльності, через яке повністю бо частково здійснюється господарська діяльність суб’єкта підприємницької діяльності на території іншої держави;

судова допомога – вжиття господарським судом або іноземним судом заходів з метою захисту активів боржника або інтересів кредиторів.Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання неплатоспроможним (банкрутом) банку застосовується з врахуванням норм законодавства про банки і банківську діяльність.

3. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій суб'єктів господарювання регулюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

4. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які є неприбутковими організаціями та не застосовуються до юридичних осіб - казенних підприємств.

5. Провадження у справах про банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність, пов’язану з державною таємницею, регулюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про державну таємницю.

6. Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів-нерезидентів регулюється цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Порядок виконання в Україні рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України взаємно, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 3. Уповноважений державний орган з питань банкрутства

1. Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, здійснює уповноважений державний орган з питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого у встановленому порядку.

2. Уповноважений державний орган з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, здійснює супровід процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;

надає суду кандидатуру арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для участі в провадженні у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків; визначає порядок проведення перевірок арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); формує графік планових перевірок арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує здійснення перевірок;

встановлює порядок призначення арбітражних керуючих для виконання повноважень розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підприємств, які провадять діяльність пов’язану з державною таємницею, а також порядок припинення повноважень таких арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

встановлює порядок призначення розпорядників майна для виконання повноважень керівників державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;

призначає арбітражних керуючих для виконання повноважень розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, а також припиняє повноваження таких арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

призначає у передбачених цим Законом випадках розпорядників майна для виконання повноважень керівників державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;

організовує систему підготовки арбітражних керуючих;

здійснює адміністрування Єдиної бази даних підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних;

встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, і організовує його проведення щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства або приховування стійкої фінансової неспроможності;

встановлює форму планів санації, мирових угод, переліків ліквідаційних мас в провадженнях у справах про банкрутство;

погоджує плани санації, мирові угоди, ліквідаційні маси державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;

готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;

готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України типові документи щодо здійснення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

здійснює інші передбачені законодавством повноваження.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законом запроваджено нові терміни
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22. 12. 2011 n 4212-vi, яким викладено в новій редакції...

Типова форма плану санації боржника у справі про банкрутство
Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення аукціону в...
Господарського суду міста Києва про визнання боржника банкрутом від 20. 12. 2011 р за справою №44/215-б (суддя Чеберяк П. П.) Зат...

Лізинг це просто, це більш ніж просто…
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна Агро", ідентифікаційний код 25586892,...

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "кріогенні технології", ідентифікаційний код...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Щодо розміщення оголошення про проведення аукціону на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності...

Рішення комітету кредиторів, відповідно до п. 5 ст Закону України...
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Комунального підприємства "Райсількомунгосп", ідентифікаційний код 05389362, розташованого...

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення другого повторного аукціону (біржових торгів) з продажу майна Товариства з...

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3, повідомляє про проведення аукціону з продажу майна Закритого акціонерного товариства "Міжнародна агропромислова...

Рішення комітету кредиторів, відповідно до п. 5 ст Закону України...
Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3, повідомляє про проведення аукціону з продажу майна Колективного сільськогосподарського підприємства...

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Одеса, вул. Князівська, буд. 32, повідомляє про проведення повторних електронних торгів (аукціону) з продажу майна фо-п осадчук Івана...

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Дпроу 38478053, місцезнаходження: 79013, м. Львів, вул Карпінського, буд. 19, повідомляє про проведення електронних торгів (повторного...

Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення повторного...
Господарського суду Донецької області про визнання боржника банкрутом від 20. 03. 2013 р за справою №5006/5/5/70б/2012 визнано банкрутом...

Універсальна спеціалізована товарна біржа «Укрінкомбіржа»
Господарського суду Донецької області про визнання боржника банкрутом від 02. 06. 2010 р

«забороненого» питання
Знімати заборону на підставі рішення суду про визнання фізичної особи — підприємця банкрутом або не знімати — сьогодні кожен нотаріус...

Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної...

Закон України «Про охорону дитинства»
Відновлення пошкоджених посвідчень батьків чи дітей з багатодітної сім’ї, або в зв`язку зі зміною прізвища, ім`я та по-батькові,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт