Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням сесії

Рішенням сесії

Сторінка1/2
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням сесії

Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади

Косівського району

Івано-Франківської області

«___»_______2018 р. №________

Голова Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади

Косівського району

Івано-Франківської області

____________С.В. Радиш

СТАТУТ

Кобаківського ліцею імені Марка Черемшини

Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади

Косівського району

Івано-Франківської області

(нова редакція)

с. Кобаки – 2018

 1. Загальні положення

1.1 Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Марка Черемшини Косівської районної ради Івано-Франківської області, знаходиться у комунальній власності Рожнівської сільської ради ОТГ.

1.2 Повна назва закладу: Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області.


  1. Скорочена назва закладу: Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини
  1. Юридична адреса закладу освіти: 78660, вул. Шкільна, 5 - А с.Кобаки Косівського району Івано-Франківської області kobaky@ukr.net
  1. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах державного казначейства.  1. Засновником закладу освіти є Рожнівська сільська рада ОТГ (далі – Засновник), відповідно до чинного законодавства.  1. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

забезпечує відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечує та фінансує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);

веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

1.8 Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.
1.9.Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та піклувальній раді закладу освіти.

1.20 У структурі Кобаківського ліцею імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади є:
- початкова школа – 1-4 класи;

- гімназія – 5-9 класи;

- ліцей – 10-11 класи.

1.21 Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж.

1.22 Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо - наукові, наукові, освітньо - виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та затверджуються рішенням Засновника.

1.23.Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Засновника та уповноваженого органу управління цим Статутом.

1.24 Головною метою закладу повної загальної середньої освіти є реалізація права громадян на рівний доступ до якісної освіти та здобуття повної загальної середньої освіти.

  1. Головними завданнями закладу освіти є:

формування компетентностей сучасної особистості, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти (ст.12 п.1Закону України «Про освіту»);

надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням учнями професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання.

1.26 Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

  1. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни;

прозорість та інформаційну відкритість.
1.28 Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова.

1.29 Автономія закладу освіти визначається його правом:

брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

самостійно формувати освітню програму;

на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством;

розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

розвивати власне підсобне господарство;

впроваджувати експериментальні програми;

самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод про співробітництво;

відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;

встановлювати власну символіку та атрибути;

встановлювати форму для учнів;

надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними закладами освіти;

користуватись пільгами, передбаченими державою;

брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.30 Заклад освіти зобов’язаний:

реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи, організувати навчання для осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечувати єдність навчання та виховання;

проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному спеціальним законодавством;

забезпечувати відповідність рівня базової середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
1.31 У закладі освіти можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об'єднання, творчі групи, динамічні групи психологічна, соціальна, методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти , педагогічних працівників , батьків або осіб , які їх заміняють .
1.32 Індивідуальна, інклюзивна, екстернатна форми навчання у закладі освіти організовуються відповідно до Положень.

1.33 Медичне обслуговування учнів здійснюється Косівською центральною районною лікарнею, Амбулаторією загальної практики сімейної медицини с.Кобаки та медичним працівником закладу освіти.

1.34 Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. Організація освітнього процесу


2.1 Заклад освіти проводить свою діяльність за умови наявності відповідних ліцензій , виданих в установленому порядку.

2.2 Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку, річного плану, які відображають найголовніші питання роботи закладу освіти , визначаються перспективи його розвитку. Дані документи схвалюються педагогічною радою закладу освіти .

2.3 Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

2.4 Педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України (або розробляють освітню програму, відповідно Державного стандарту загальної середньої освіти, яка схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу освіти), а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

2.5 Заклад освіти здійснює освітній процес за інституційною та індивідуальною формами здобуття освіти.

2.6Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх заміняють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.7Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

2.8 У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

2.9У разі вибуття здобувача освіти до іншого закладу освіти за межі країни батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її документа для виїзду за кордон із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном ( для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

  1. 0 Наповнюваність класів не може перевищувати 30 здобувачів освіти .

2.11Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється відповідно до порядку, встановленого МОН України.

2.12 У закладах освіти першого ступеня навчання для здобувачів 1-4 класів за бажанням батьків, або осіб, які їх заміняють, при наявності належної навчальної матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування із них здобувачів освіти здійснюється за наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.13 Група продовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

2.14Тривалість перебування здобувачів освіти у групі продовженого дня становить до шести годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

2.15 Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

2.16 План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директором закладу освіти.

2.17Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу, режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

2.18 Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.19 Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20 Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.21Тривалість уроків у навчальному закладі: 1 клас – 35 хв., 2-4 – 40 хв., 5-11(12) – 45 хв. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій зі здобувачами освіти .

2.22 Для здобувачів освіти 5-8 класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 9-11(12) класах допускається проведення двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

2.23 Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором закладу освіти. Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять.

2.24 Крім різних форм обов’язкових уроків, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.25 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються педагогічним працівником , відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей здобувачів освіти .

2.26 Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

2.27 Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти .

2.28 Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

2.29 Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

2.30 Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.31 В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.32 Здобувачі початкової освіти, які за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень у вивченні одного з предметів (української мови, літературного читання, математики), згідно з рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до Порядку переведення учнів(вихованців) до наступного класу, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 р. № 762 можуть:

бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною програмою, що затверджується керівником закладу;

бути залишені для повторного навчання в тому самому класі;

продовжити навчання в спеціальних закладах освіти.

2.33 Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

2.34 За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.

2.35 Випускникам, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.36 Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки України.

2.37 Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.38 Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.39 Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.40 Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер, крім закладів, утворених релігійними організаціями.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.41 Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

2.42 Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

3. Учасники освітнього процесу

3.1 Учасниками освітнього процесу є здобувачі освіти, педагогічні працівники, батьки здобувачів освіти або особи, які їх заміняють, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші особи залучені до освітнього процесу.

3.2 Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних працівників , батьків здобувачів освіти або осіб, які їх заміняють, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші особи залучені до освітнього процесу визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3 Здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.


  1. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

щоденно відвідувати заклад освіти (за винятком хвороби);

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3.5 Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6 За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

3.7 Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.

3.8 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту” та іншими законодавчими актами.

3.9 Розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників у закладі освіти затверджується його керівником.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.10 Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
3.11 Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

3.12 Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

  1. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

проходження сертифікації на добровільних засадах;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

безпечні і нешкідливі умови праці;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;

об’єднання у професійні спілки та право бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушення питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.14 Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;

виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти;

вести відповідну документацію;

сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

3.15 Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
3.16 Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.


  1. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:


захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
3.18 Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

у випадку нанесення матеріальних збитків навчальному закладу відшкодовувати їх у повному обсязі;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
3.19 У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішенням позачергової 37 сесії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Рішенням сесії
Подвірненська музична школа є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом системи міністерства культури І мистецтв...

Рішенням сесії
Стальнівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської...

Рішенням сесії
Драницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської сільської...

Рішенням шістдесят восьмої сесії VII
Керуючись статтями 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних...

Рішенням колегії відділу освіти Перший заступник голови райдержадміністрації
Питання,що розглядаються на колегії райдержадміністрації, раді з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування...

Чернігівської районної державної адміністрації
«Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням сесії Чернігівської районної ради, з метою...

Рішенням другої сесії
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого...

Рішенням сесії
Керуючись ст ст. 142 та 144 Конституції України, ст ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про...

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішенням 2 сесії селищної ради сьомого скликання від 19. 11. 2015 року
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до...

Рішенням сесії
Про загальну середню освіту, «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства...

Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті Ужгород,...
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067, керуючись ст. 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ч. 6...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Снігурівської міської ради
України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт