Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Камінь-Каширською

районною державною адміністрацією

«____»___________________20__року

№__________
СТАТУТ

Камінь-Каширської

дитячої школи мистецтв
ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник відділу культури

Камінь-Каширської

районної державної адміністрації

__________________/Є.К.Сидорчук/

1.Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад ( школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 №523 ( із змінами ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за №803/5994, і є документом, який регламентує діяльність Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв.

1.2. Камінь-Каширська дитяча школа мистецтв належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

1.3. Камінь-Каширська дитяча школа мистецтв ( далі – Школа, скорочено: ДШМ ) заснована на комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про освіту» має статус державного закладу освіти.

1.4. Засновником закладу є районна державна адміністрація. Заклад безпосередньо підпорядкований відділу культури районної державної адміністрації. Власником майна закладу є Камінь-Каширська районна Рада.

1.5. Школа здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад ( школу естетичного виховання ) і цим Статутом.

1.7. Школа надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури і мистецтва.

1.8. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідними Законами України.
2. Організаційно-правові засади діяльності закладу

2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, круглу печатку, кутковий та інші штампи.
Юридична адреса закладу: вул. Набережна 1(а), м. Камінь-Каширський,

Волинська обл., 44500

Повна назва закладу: Камінь-Каширська дитяча школа мистецтв.

2.2.Створення, реорганізація та ліквідація школи здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.3. Школа проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.4. Основними завданнями закладу є:

- виховання громадян України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

- естетичне виховання дітей та юнацтва;

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.5 З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (декоративно-вжиткове, музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, фото-відеомистецтв, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, ліплення, класичного танцю, народного танцю, бального танцю та інші).

2.6. Школа має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються керівником. Напрямки роботи, наповненість груп, розмір плати за навчання визначаються та затверджуються директором.

2.7. Школа мистецтв може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади питань про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо.

2.8. Школа може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.

2.9. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

2.10. Школа мистецтв може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.11. Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

2.12. Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

2.13. Школа мистецтв може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.14. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.15. Прийом учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безкоштовній основі, так і за конкурсом на основі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

2.16. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховування і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу.

2.17. Школа мистецтв проводить прийом учнів віком від 6 років, рідше, як виключення з 5 років – підготовчий курс навчання до занять у школі мистецтв.

2.18. Термін навчання (без врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності) від 6 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних закладом для організації навчально-виховного процесу.

2.19. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

2.20. Школа подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.
3.Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

3.2. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

3.3.Комплектування груп здійснюються у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

3.4. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, графіком, затвердженим директором.

3.5. Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.6. У період епідемій заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної влади.

3.7. Школа мистецтв працює за річним планом роботи.

3.8.Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

3.9.Закладом можуть складатися експерементальні навчальні плани з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експерементальних навчальних планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Академії педагогічних наук України.

3.10. Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

3.11. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

- індивідуальні та групові уроки;

- репетиції;

- перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

- позаурочні заходи.

3.12. строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних та виставкових робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або(та) відділами закладу.

3.13. Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

3.13.1. Тривалість одного уроку у школі мистецтв визначається навчальними планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів: віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; старшого віку – 45 хвилин.

3.13.2. Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

3.13.3. Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначаються розкладами, що затверджуються заступником керівника закладу з навчальної роботи.

3.14. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняються, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.15. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

3.16. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

3.17. Нормативом розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

3.18. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури України.

3.18.1. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити непроводяться, є підсумковими.

3.18.2. Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), встановлюються екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

3.18.3. Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

3.18.4. Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.18.5. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.18.6. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора закладу.

3.18.7. Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.19. Випускникам школи мистецтв, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.

3.20. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників хдожньої школи (художнього відділення закладу мистецтв) за умови виконання випускної роботи.

3.21. Учням випускних класів , які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів). Учням художньої школи (художнього відділення закладу мистецтв) в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.22. Учням, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

3.23. Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.24. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.25. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичнихпартій, громадських, релігійних організацій.
4. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі мистецтв є:

- учні;

- директор, заступник директора;

- викладачі, концертмейстери;

- бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (психолог, соцальний педагог);

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні школи мистецтв мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

- навчання декільком видам мистецтва або на декількох музичних інструментах;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою закладу;

- учсть у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираженняпоглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психоогічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішнього переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних міць. Переведення здійснюються наказом директора.

4.4. Учні школи мистецтв зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-естетичних норм, бути дисциплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися умов статуту.

4.5. Педагогічним працівником школи має право бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу освіту, належний рівень професійної підготовки для здійснення педагогічної діяльності, забезпечення результативності та якості своєї роботи, фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у закладі.

4.6. Педагогічні працівники школи мають право на:

- внесення керівництву закладу та органам управління галузі культури пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностейучнів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-естетичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- дотримуватися вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичнихоб’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління. до сфери управління яких належить заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу, працюють відповідно до розкладу занять, графіку роботи, затвердженого директором або заступником директора з навчальної роботи.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

4.11. Норма годин на одну тарифнну ставку педагогічних працівників школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу педагогічного навантаження.

4.12. Завідувачам відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від тарифної ставки.

4.13. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника відповідно до законодавства України про працю.

4.14. Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв’язку з вибуттям або зарахування учнів протягом навчального року здійснюється директором школи.

4.15. Оплата праці працівників школи мистецтв здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури України.

4.16. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.17. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їхнаявності;

- звертатися до органів управління галузі культури, керівників закладу та органів громадськогосамоврядування школи мистецтв з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування школи мистецтв та у відповідних державних, судових органах.
5. Управління закладом

5.1. Керівництво закладом здійснює директор, який може бути тільки громадянин України. Що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України.

5.2. Директор, заступник директора з навчальної роботи, педагогічні та інші працівники школи призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

Директор школи мистецтв:

- здійснює керівництво колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів, програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- сторює належні умови для здобуття учнями початкової спеціалізованої мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, є розпорядником кредитів;

- організовує виконання кощторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу парцівникам закладу відповідно до чинного законодавства;

-представляє заклд в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

5.2. Директор школи мистецтв є головою педагогічної ради – постійно дючого колегіального органу управління закладом.

5.2.1. За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник директора.

5.2.2. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.2.3. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і створює з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.3. Педагогічна рада школи мистецтв:

- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

- обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення повторних іспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимог до вступників;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.3. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов’язком є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

5.4.1. Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

5.4.2. Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

5.4.3. До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу.

5.4.4. Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляється протоколом.

5.5. У школі мистецтв, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.6. Керівник закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури та цьому Статуту.

5.7. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора закладу.

5.8. Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.
6. Фінансово-господарська діяльність та матеріално-технічна база закладу

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи мистецтв проводиться відповідно до чинного законодавства та цього статуту.

6.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та плати за навчання учнів (якщо школа платна).

6.3. Основним джерелом фінансування закладу є кошти районного бюджету.

6.4. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання типових навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовкою та перепідготовкою кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання колективу.

6.5. Фінансування школи мистецтв може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.6. Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладі додаткових джерел фінансування.

6.7. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності школи мистецтв та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.8. Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, який погоджується з обласною державною адміністрацією, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.

6.9. Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

- штатний розпис;

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин;

- сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, визначених 57 статтею Закону України «Про освіту» та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

6.10. Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі (якщо школа платна) визначається Кабінетом Міністрів України, а також органами місцевого самоврядування.

6.11. Діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

6.12. Додаткові пільги з плати за навчання визначаються розпорядженням Камінь-Каширської державної адміністрації.

6.13. Додатковими джерелами формування коштів школи мистецтв є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 №38 (із змінами і доповненнями), та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (далі – Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 №383/239/131 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.12.97 за №596/2400;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

6.14.1. Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

6.14.2. Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку.

6.14.3. Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.15. Школа мистецтв є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних актів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, звільняється від оподаткування.

6.16. Школа мистецтв у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

6.17. Матеріально-технічна база школи мистецтв включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

6.18. Для проведення навчально-виховної роботи Школи мистецтв безоплатно надається в оренду приміщення.

6.19. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.20. Заклад може приватизуватися лише за умови:

- збереження освітнього призначення закладу;

- згоди колективу закладу;

- наявності коштів.

6.21. Кошти місцевого бюджету на утримання школи, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надаються з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках відділу культури районної державної адміністрації.

6.22. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу культури районної державної адміністрації.

6.23. Ведення діловодства та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
7. Діяльність закладу у рамках міжнародного співробітництва

7.1.Школа мистецтв має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління галузі культури, освіти, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у втановленому законодавством порядку.
8. Державний контроль за діяльністю закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю школи мистецтв здійснюють Міністерство осіти і науки України, Міністерство культури України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація закладу, яка проводиться не раніше ніж один раз у 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт