Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Київський національний економічний університет

Київський національний економічний університет

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

Тематика курсових робіт

та методичні вказівки до їх написання

з НАУКИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(загальна теорія)»

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


КИЇВ, КНЕУ – 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”
Тематика курсових робіт

та методичні вказівки до їх написання

з НАУКИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(загальна теорія)»

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

Затверджено:

на засіданні кафедри обліку підприємницької діяльності

Протокол № 3 від 8.10.2012 р.
КИЇВ, КНЕУ – 2016

Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання з науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” / Уклад: Бондар М.І., Кірданов М.Г., Степаненко О.І. – К.: КНЕУ, 2016. – 22 с.


Укладачі: д.е.н., професор Бондар М.І.,

к.е.н., доцент Кірданов М.Г.,

к.е.н., доцент Степаненко О.І.
Рецензент: к.е.н., професор Добровський В.М.


Відповідальний за випуск

завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності

д-р екон. наук, проф. М.І. Бондар

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Мета та завдання курсових робіт

Виконання курсових робіт з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)ˮ є важливою складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Метою написання курсової роботи з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)ˮ є поглиблене вивчення теоретичного матеріалу за обраним напрямом дослідження, формування вмінь проводити власне наукове дослідження щодо основ побудови бухгалтерського обліку господарської діяльності, техніки обробки облікової інформації, підходів до побудови управлінського обліку, організації обліку на підприємстві та регулювання бухгалтерського обліку в Україні, формулювання узагальнень та висновків.

В процесі виконання курсових робіт студент повинен самостійно знайти, вивчити та опрацювати спеціалізовану літературу з обраної теми, показати вміння вирішувати завдання з обліку та практично застосовувати навички виконання облікових операцій.

Завданнями написання курсових робіт з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є:

1) поглиблення і розширення теоретичних та практичних знань;

2) оволодіння навиками самостійної наукової діяльності, формулювання міркувань і висновків, їх логічного, послідовного та доказового викладення;

3) оволодіння навичками публічного захисту підготовленого матеріалу (виступ з доповіддю, відповіді на питання, відстоювання власної думки).

1.2. Загальні вимоги до написання курсових робіт

Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані студентом в процесі вивчення науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)ˮ, виробити навички самостійно працювати зі спеціалізованою літературою, даними бухгалтерського обліку й звітності, а також робити узагальнення й висновки.

Курсові роботи студенти денної форми навчання повинні виконувати на основі ретельного вивчення й узагальнення національної практики ведення обліку суб’єктами господарювання України, висвітленої в вітчизняній та зарубіжній літературі. Викладення теоретичного матеріалу має комбінуватися з практичним його впровадженням у практику діяльності підприємств в Україні.

Студенти заочної форми навчання мають можливість і можуть висвітлювати застосування теоретичних підходів на прикладі діяльності конкретного підприємства.

2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт
2.1. Вибір тем курсових робіт

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Тема курсової роботи обирається студентом за власним бажанням, але за умови виключення можливості повторення тем у групі.

Студенти денної форми навчання обирають тему курсової роботи відповідно до тематики курсових робіт, яка визначена кафедрою обліку підприємницької діяльності. Ця тематика щороку переглядається та доповнюється.

Студенти заочної форм навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності та можливості використання бухгалтерських документів та облікової інформації підприємств і організацій, де вони працюють, але не виходячи за межі тематики, яка розроблена кафедрою.

Студент, який виявив бажання працювати над темою курсової роботи, яка не передбачена тематикою, повинен звернутися з письмовою заявою (попередньо завізованою керівником з організації написання та захисту курсових робіт) до завідувача кафедри обліку підприємницької діяльності, з проханням про надання дозволу написання курсової роботи за іншою темою. В разі задоволення прохання студента, така заява обов’язково прикладається до курсової роботи.
2.2. Підготовка, структура та зміст курсових робіт

Після вибору теми студенту необхідно підібрати та опрацювати літературні джерела – не менше 40 найменувань, за інформацією яких буде здійснюватись написання курсової роботи. Особливу увагу слід звернути на першоджерела (законодавчі акти, нормативно-правові документи), які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні. При підготовці та написанні курсової роботи слід користуватися новими виданнями навчальної, навчально-методичної літератури, новими періодичними публікаціями та останніми редакціями нормативних актів. Висвітлення змісту курсової роботи має здійснювати на основі літературних джерел, в тому числі видань за останні 2 – 3 роки.

Обравши тему, опрацювавши літературні джерела, студент повинен погодити з керівником курсової роботи план (майбутній зміст) своєї роботи. Погоджений та затверджений план (майбутній зміст) роботи обов’язково прикладається до курсової роботи (останньою сторінкою).

План (майбутній зміст) має містити такі складові курсової роботи: вступ, основна частина, яка складається з 4 – 6 пунктів, висновки, список використаної літератури, додатки. Нижче наведено приклади складання змісту (плану) курсових робіт.
Приклад складання змісту (плану) курсової роботи

з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”
Тема: “Форми бухгалтерського обліку: історія і сучасність

План

Вступ


  1. Економічна сутність поняття «форма обліку» та його значення в формуванні облікової інформації.

  2. Зміст та порядок застосування різних форм бухгалтерського обліку в Україні.

  3. Міжнародний досвід застосування форм бухгалтерського обліку.

  4. Переваги та недоліки різних форм бухгалтерського обліку.

Висновок

Список використаної літератури

Додатки
Тема: “Бухгалтерський баланс і його роль в управлінні підприємством”
План

Вступ

1. Економічна сутність та теоретичні основи будови балансу

2. Оцінка статей бухгалтерського балансу

3. Порядок складання бухгалтерського балансу

4. Реформація бухгалтерського балансу

5. Читання та аналіз змісту бухгалтерського балансу

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Обсяг курсової роботи повинен бути – 30 – 40 сторінок основного тексту. Основним текстом є обсяг роботи без врахування титульного аркуша, реферату, змісту, списку використаної літератури та додатків.
Вимоги до структури та змісту курсових робіт

з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”
1) Титульний аркуш

Форма оформлення титульного аркуша наведена в додатку А даних рекомендацій.

2) Відзив наукового керівника (оцінювання курсової роботи на етапі попереднього огляду)

Форма за якою робиться відзив наукового керівника та попередні результати оцінювання курсової роботи наведено в додатках Б.1 та Б.2 даних рекомендацій.

Дана форма роздруковується студентом та вкладається в курсову роботу другою сторінкою після титульного аркуша.

3) Реферат (обсяг 1 – 2 сторінки)

Реферат курсової роботи оформляється в наступній послідовності: тема курсової роботи; структура та обсяг курсової роботи (зазначається: структура роботи, кількість сторінок основного тексту роботи; кількість таблиць, рисунків, додатків; кількість найменувань літературних джерел); ключові поняття роботи; мета курсової роботи; предмет та об’єкти дослідження; практичні результати дослідження; рік виконання курсової роботи та рік її захисту.

Приклад оформлення реферату курсової роботи наведено в додатку В даних рекомендацій.

4) Зміст

В змісті курсової роботи записуються назви всіх складових роботи (вступу, пунктів основної частини, висновку, списку використаної літератури, додатків) із зазначенням їх початкових сторінок. Зміст роботи має відображати сутність теми, послідовність її викладу.

Приклад оформлення змісту курсової роботи наведено в додатку Д.

5) Вступ (2 – 3 сторінки)

У вступі обґрунтовується: актуальність обраної теми курсової роботи (розкривається сутність теми та її значення); формулюються мета, завдання, предмет та об’єкти дослідження; методи дослідження; практичні (чи наукові) результати дослідження.

6) Основна частина (30 – 35 сторінок)

Основна частина присвячується вивченню методології та організації обліку відповідно до вибраної тематики. У цьому розділі студент має органічно поєднати теоретичні та практичні підходи до ведення обліку на підприємстві. Матеріал розділу має бути спрямований на засвоєння та удосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку.

Перше питання, як правило, присвячено теоретичним аспектам роботи: розкривається економічна сутність об’єкту дослідження, надається його характеристика, класифікація і т. ін.

У другому питанні може надаватися економіко-правовий аналіз діючих підходів до регулювання обліку на основі нормативних документів, проводиться огляд основних результатів досліджень на основі спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури з теми дослідження. Визначаються можливі напрями удосконалення діючих підходів до побудови обліку за темою дослідження.

У першу чергу необхідно розкрити економічну сутність обраного для дослідження об’єкту обліку (господарського процесу). Обґрунтовується система показників, характеристика та класифікація, порядок оцінки та формування узагальнюючих даних.

Проводиться критичний аналіз діючих нормативних документів та огляд спеціальної вітчизняної й зарубіжної літератури з обраної теми і визначаються напрями удосконалення існуючих підходів до предмету дослідження.

Окремі питання можуть бути присвячені напрямам удосконалення теорії та практики з питань бухгалтерського обліку, окреслених темою дослідження.

Основна частина курсової роботи повинна продемонструвати не лише теоретичні та практичні знання, а й вміння застосувати ці знання у науковому дослідженні.

7) Висновок (3 – 4 сторінки)

Узагальнюється інформація щодо проведеної роботи з вивчення теоретичного та практичного матеріалу за обраною темою. Формування висновків є стислим викладом одержаних результатів по досліджуваній проблемі. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи.

У висновках узагальнюються рекомендації та пропозиції, що мають бути спрямовані як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного характеру.
8) Список використаної літератури

Список використаної літератури слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків законодавчих (нормативно-правових) актів, або по мірі посилань на літературні джерела в курсовій роботі. Список використаних джерел повинен містити не менше 40 найменувань. Обов’язковою умовою є необхідність використання літературних джерел, що видані в період за останні 2-3 роки. Зразки оформлення літературних джерел наведено в наступному питанні методичних рекомендацій.

9) Додатки

В додатки виносяться таблиці, рисунки та інший графічний матеріал, який займає обсяг однієї повної (або більше) сторінки. Також в додатки виносяться зразки бухгалтерських документів, регістрів та фінансової звітності, які обов’язково повинні бути заповнені: містити основні реквізити та цифрову інформацію. Пусті форми документації та форми звітності не прикладаються.
2.3. Правила оформлення курсових робіт

Курсова робота виконується за допомогою комп’ютера в текстовому редакторі Word. Текст друкується з одного боку білого паперу формату А 4 з використанням наступних параметрів оформлення (табл. 1).

Таблиця 1

Параметри форматування тексту


Назва параметру

Значення

Форма паперу

А 4

Розмір кеглю для основного тексту

14

Розмір кеглю для оформлення рисунків, таблиць

від 8 до 14

(в залежності від розміщення та об’єму інформації)

Гарнітура (шрифт)

Times New Roman

Міжрядковий інтервал для основного тексту

1,5 (полуторний)

Міжрядковий інтервал для оформлення рисунків, таблиць

1,0 (одинарний)

Нумерація сторінок

(титульний аркуш та зміст не нумеруються)

внизу сторінки по центру

(починаючи зі вступу з 3-ї сторінки)

Верхнє поле сторінки

2,0 см

Нижнє поле сторінки

2,0 см

Ліве поле сторінки

2,0 см

Праве поле сторінки

1,0 см

Відступ від назви структурної складової роботи до тексту

3 – 4 інтервали

(відступ вниз від назви до тексту)

Графічний матеріал курсової роботи (рисунки, схеми, таблиці) виконується у текстовому редакторі Microsoft Word. Сканований та не оброблений матеріал не може бути використаний в роботі.

Основні структурні складові роботи: вступ, основна частина, висновок, список використаної літератури, додаткипочинаються з нової сторінки.
Оформлення таблиць

Назви таблиць розміщуються над таблицею та друкуються симетрично (по центру) до тексту. Назву і слово “Таблиця” починати з великої літери. Таблиці повинні мати нумерацію в розрізі пунктів роботи (наприклад, якщо таблиці відносяться до першого пункту, то їхня нумерація буде наступною: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.; таблиці другого пункту – 2.1, 2.2, 2.3 і т.д.). Номер таблиці розміщується праворуч на аркуші паперу, а назва – в наступному рядку з вирівнюванням по центру. В кінці назви таблиці крапка не ставиться.

Перед поданням таблиці в основному тексті повинно бути обов’язково зазначено, що наступним елементом роботи буде таблиця. Розміщення таблиць здійснюється не пізніше наступної сторінки за посиланням.
Наприклад:

Основна інформація, яка подається при вивченні системи обліку, наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Основна інформація, яка подається при вивченні системи обліку


Первинний облік

Поточний облік

Узагальнюючий облік, звітність

  • Первинні документи, якими оформлюються господарські операції

  • Висновки щодо дотримання вимог до складання документів на підприємстві

  • Графік документообороту і контроль за його виконання

-Робочий план рахунків, їх характеристика

- Бухгалтерські записи господарських операцій у взаємозвʼязку з податковим обліком

- Характеристика облікових регістрів

- Схема взаємозвʼязку облікових документів

- Головна книга, узагальнюючі регістри

- Показники бухгалтерської та податкової звітності

- Взаємозвʼязок форм звітності


При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) її назва не зазначається, а вказується лише “Продовження табл.” (праворуч сторінки) із зазначенням номер таблиці. Для перенесення таблиці на наступний аркуш під шапкою таблиці додається рядочок з нумерацією колонок (граф). На наступну сторінку переноситься тільки пронумерований рядок (без зазначення шапки таблиці).

Наприклад:

Таблиця 2.2

Обов’язкові випадки проведення інвентаризаціїВипадок проведення

Дата проведення

1

2

3

1

Перед складанням річної бухгалтерської звітності

Не раніше 1 жовтня (крім випадків, коли встановлено інші строки)

2

При зміні матеріально відповідальних осіб

На день прийому-передачі справ


На наступній сторінці:

Продовження табл. 2.2


1

2

3

3

При встановленні фактів крадіжок

На день встановлення таких фактів

4

У разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (повінь, землетрус тощо)

На день після закінчення явищ

..

..

.


Всі однотипні таблиці, в яких наведено облік (кореспонденцію рахунків) тих чи інших операцій, повинні мати однакову початкову назву, а саме: Відображення в обліку операцій з .... або ж Кореспонденція рахунків з обліку ...
Оформлення рисунків

Назви рисунків зазначаються внизу під рисунком та нумеруються в розрізі пунктів курсової роботи (наприклад, якщо рисунки відносяться до першого пункту, то їхня нумерація буде наступною: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.; рисунки другого пункту – 2.1, 2.2, 2.3 і т.д.). Вирівнювання назв рисунків здійснюється по ширині з абзацу.

Перед ілюстрацією рисунку в основному тексті повинно бути обов’язково зазначено, що наступним елементом роботи буде рисунок. Розміщення рисунків здійснюється не пізніше наступної сторінки за посиланням.

Наприклад:

При вирішення основних завдань інвентаризації необхідним є: інформаційне, технічне, економічне, юридичне та обліково-аналітичне забезпечення (рис.1.1).
line 217group 251

Рис.1.1. Основні передумови вирішення завдань інвентаризації

Оформлення додатків

В додатки виносяться таблиці, рисунки та інший графічний матеріал, який займає обсяг однієї повної (або більше) сторінки. Також в додатки виносяться зразки оформлення бухгалтерських документів, регістрів та фінансової звітності.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням зверху по середині сторінки слова “Додаток”. Заголовок (назва) додатку, зазначається під словом “Додаток” симетрично (по центру) відносно тексту з великої літери окремим рядком. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад: додаток А, додаток Б і т.д.).

В основному тексті роботи обов’язково робиться посилання на додаток (наприклад: В додатку А наведено загальний порядок формування собівартості реалізованої готової продукції).
Наприклад:

Додаток А

Загальний порядок формування собівартості реалізованої готової продукціїОформлення посилань на літературні джерела

На використані в роботі цитати, визначення, згадування в тексті законодавчих та нормативно-правових документів, слід робити посилання. Посилання в тексті на джерела зазначаються порядковим номером, узятим у квадратні дужки, відповідно до сформованого списку використаної літератури.

Якщо в роботі використовуються матеріали із підручників, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно зазначити номера сторінок літератури на яке зроблено посилання у роботі.

Загальна кількість використаних при посиланні літературних джерел із сформованого списку літератури повинна складати не менше 20 найменувань.

Наприклад, посилання на термін:

Об’єкт обліку витрат продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат 11.

Під номером 11-ть в списку літератури зазначено П(С)БО 16 “Витрати”, це означає, що наведене визначення взято саме із цього стандарту.

Наприклад, посилання на інформацію, яка взята з підручника:

Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватися на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості [9, с. 401].

Наприклад, оформлення цитати:

Ж. Сисмонді вважав, що “... для реалізації продукту необхідно, щоб обсяг виробництва дорівнював обсягові первинних доходів суспільства. Якщо обсяг виробництва перевищує обсяг доходів, частина продукту реалізованою не буде” 21, с. 255.
Оформлення формул

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символа та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Нумерація формул позначається арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Формули повинні мати нумерацію в розрізі пунктів роботи (наприклад, якщо формули відносяться до першого пункту, то їхня нумерація буде наступною: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.; формули другого пункту – 2.1, 2.2, 2.3 і т.д.). Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то її номер записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули.

Наприклад,

За методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на умовах наступної оплати сума резерву визначається як добуток чистого доходу звітного періоду на коефіцієнт сумнівності, який в свою чергу визначається за наступною формулою:

(2.2)

де – коефіцієнт сумнівності;

– сума дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги), яка визнана безнадійною;

– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на умовах наступної оплати попереднього періоду.
Оформлення літературних джерел

Список використаних джерел слід розміщується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків законодавчих (нормативно-правових) актів або по мірі посилань на літературні джерела в курсовій роботі.
Зразок оформлення підручників, посібників:

1. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посіб. для студент. вищ. навч. закл. / В.М. Добровський (Бондар М.І., Свідерський Є.І. та ін.); за редакцією В.М. Добровського. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.

2. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб.: вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

Зразок оформлення законодавчих та нормативно-правових документів:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV, зі змінами.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зі змінами.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 р. № 237, зі змінами.

Зразок оформлення статей в періодичних виданнях:
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»...
Журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким внз "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...

Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Вступ

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вступ

Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

Київський національний економічний університет
В 54 Контроль І ревізія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2000. — 166 с

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Рекомендована література (основна І додаткова)

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни)

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 34

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Київський національний економічний університет
Виконання курсової роботи з науки “Фінансовий облік – 1,2” є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми навчанняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт