Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30.12.2013 N 1163

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2014 р. за N 29/24806

Зміни
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

1. У пункті 1.4 розділу I:

підпункт 1.4.4 викласти в такій редакції:

"1.4.4. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - це:

відсутність за місцем провадження господарської діяльності матеріально-технічної бази, яка була заявлена в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;

надання медичної допомоги хворим без застосування або з порушенням вимог клінічного протоколу та/або медичного стандарту, затвердженого МОЗ України;

відсутність медичних працівників або наявність медичних працівників, допущених до здійснення господарської діяльності з медичної практики, без відповідного рівня освіти і кваліфікації;

порушення санітарних норм і правил закладом охорони здоров'я або фізичною особою - підприємцем;

відсутність розроблених та затверджених закладом охорони здоров'я локальних клінічних протоколів;

відсутність свідоцтва про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я у випадку, коли лабораторні методи дослідження є основним напрямом провадження господарської діяльності з медичної практики в закладі охорони здоров'я та у фізичної особи - підприємця;

використання виробів медичного призначення без державної реєстрації.";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"1.4.7. Неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до МОЗ України разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії.".

2. У розділі V:

1) пункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Комісія МОЗ України здійснює планову перевірку у межах переліку питань, визначених у формі Акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - Акт перевірки) (додаток 3).";

2) пункт 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11. У разі якщо комісією з позапланової перевірки з'ясовуються питання контролю якості надання медичної допомоги, то у таких випадках перевіряються пункти 4, 5, 42 - 45, 49 - 52, 54, 55, 58 - 63, 65, 67, 68, 73, 76, 77, 79 - 85, 93, 103, 105 - 107 розділу II Акта перевірки.".

3. У розділі VI:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. За результатами планової та позапланової перевірок складається Акт перевірки.";

2) пункт 6.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.19 вважати відповідно пунктами 6.2 - 6.18;

3) у пунктах 6.2 - 6.7, 6.11 слова "Акт планової або позапланової перевірки" та "Акт планової (позапланової) перевірки" у всіх відмінках замінити словами "Акт перевірки" у відповідних відмінках;

4) у пункті 6.8 слова та цифру "складається Акт, наведений у додатку 4" замінити словами та цифрами "складаються Акти, які наведені у додатках 4 - 9 до цього Порядку.".

4. В абзаці третьому пункту 7.1 розділу VII слово "ліцензіатом" замінити словами "суб'єктом господарювання".

5. Додатки 3, 4 замінити новими додатками 3 - 9, що додаються.

У зв'язку з цим додаток 5 вважати додатком 10. У тексті цього Порядку посилання на додаток 5 замінити посиланням на додаток 10.

 

Директор Департаменту з питань
якості медичної та фармацевтичної
допомоги


Т. Донченко

 
Додаток 3
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)


Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт
перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

"____" _____________ 20   року
        (дата складання Акта)

Розділ I. Загальні положення

_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи - підприємця), телефон)

Перевірено:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

(найменування структурних підрозділів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, адреси місць провадження діяльності, телефони)

Загальна інформація щодо здійснення попередніх перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки
Наказ від  N ________

Посвідчення на перевірку

від  N __________

  планова

  позапланова
Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

була у період з 
                       по 
Акт перевірки від  N _______

була у період з 
                       по 
Акт перевірки від  N ______

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від  N ___

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від  N ___

Загальна інформація щодо даної перевірки

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  N _______

Посвідчення на перевірку від  N ________

  планова

  позапланова

Підстава для здійснення заходу___________________________________________________________
                                                                        (зазначаються назва документа або звернення суб'єкта господарювання,
                                                                         П. І. Б. фізичної особи, вхідний номер документа)Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Загальна інформація щодо суб'єкта господарювання

Ліцензія

Дата

 

Серія

 

N

 

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця)

 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання

 

Вид медичної допомоги

  первинна;  вторинна (спеціалізована);  третинна (високоспеціалізована);  паліативна;  екстрена

Лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу охорони здоров'я

 

Методи, які застосовує суб'єкт господарювання у медичній практиці (вказати: так/ні)

методи профілактики

 

методи діагностики

 

методи лікування

 

методи реабілітації

 

хірургічні методи

 

методи знеболення

 
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої)...

Наказ Міністерства охорони
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої)...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року №494

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України
«Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)»

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України 01. 08. 2013 №678
«Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»

Звітність
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта» (далі форма...

Рішення, розпорядження місцевих органів влади з питань охорони здоров'я. Копії
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №765
Акредитація закладу охорони здоров'я (далі – акредитація) – це офіційна процедура визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов...

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України 18. 01. 2007 №13
Україні із застосуванням шрифтів на кириличній графічній основі та латинській графічній основі або імпортуються в Україну

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №076/о «Санаторно-курортна карта для дітей віком...

Інструкція проведення атестації робочих місць в установах
Державна експертиза України з умов праці І головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України доводить...

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору...
Причини тривалого обговорення Концепції: по-перше, у цьому році пройшла певна трансформація бачення ролі фармацевтичного сектору...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт