Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

Порівняльна таблиця

до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту актаЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з медичної практики

I. Загальні положення


1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські засоби", Основ законодавства України про охорону здоров'я, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності і які провадять господарську діяльність з медичної практики.

1.3. Терміни, що вживаються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

медична практика - діяльність, пов'язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту;

ліцензія на провадження медичної практики - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження медичної практики за умови виконання ним кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених Ліцензійними умовами;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.

1.4. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача ліцензії, переоформлення та анулювання ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов проводяться МОЗ.

1.5. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити медичну практику, особисто або через уповноважену ним особу звертається до МОЗ із заявою про видачу ліцензії за формою, наведеною в додатку 1.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, форма якого наведена в додатку 2, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", у тому числі відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюється за формою згідно з додатком 3 (далі - відомості про стан МТБ).

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії за формою, наведеною в додатку 4, а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою, наведеною в додатку 5, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 6, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності з медичної практики.

1.6. Медичну практику провадять юридичні особи, які створили заклад охорони здоров'я, та фізичні особи - підприємці.

II. Організаційні вимоги2.1. При провадженні господарської діяльності з медичної практики ліцензіат повинен дотримуватись виконання вимог:

Законів України, зокрема:

Основ законодавства України про охорону здоров'я;

"Про захист прав споживачів";

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання";

"Про захист населення від інфекційних хвороб";

"Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ";

"Про лікарські засоби";

"Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

"Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними";

"Про психіатричну допомогу";

"Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";

"Про донорство крові та її компонентів";

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

"Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування";

"Про оздоровлення та відпочинок дітей";

"Про реабілітацію інвалідів в Україні";

"Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз";

Господарського кодексу України;

постанов Кабінету Міністрів України, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я";

нормативно-правових актів МОЗ щодо організації та надання медико-санітарної допомоги населенню та забезпечення радіаційної безпеки, а також які регулюють діяльність, пов'язану з організацією та якістю надання медико-санітарної допомоги населенню.
2.2. Ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження діяльності достовірну інформацію в доступному для споживача місці:

вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;

фотокопію ліцензії та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування більше двох років);

перелік лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться медична практика;

свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я за наявності її у структурі закладу;

режим роботи ліцензіата;

відомості про керівництво (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії);

книгу відгуків та пропозицій громадян.
2.3. Медична практика провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за наявності:

приміщень, що відповідають установленим санітарним, епідеміологічним, гігієнічним нормам і правилам, протипожежним нормам і правилам за наявності дозволу органу державного пожежного нагляду;

приладів, обладнання, оснащення відповідно до Табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (далі - Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені;

працівників (лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою) для провадження медичної практики відповідно до розділу III Ліцензійних умов.

2.4. Юридична особа, що створила заклад охорони здоров'я відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 N 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за N 892/7180, повинна:

а) затвердити статут (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до табеля оснащення закладу охорони здоров'я;

б) призначити на посаду головного лікаря, який має сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" за наявності стажу роботи не менше трьох років;

в) забезпечити працівниками, необхідними для надання медичної допомоги;

г) зберігати за місцем провадження діяльності:

нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;

обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування закладу охорони здоров'я більше двох років);

свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я (за наявності її у структурі закладу);

документи, у яких зазначається рівень кваліфікації медичних працівників.

2.5. Фізична особа - підприємець має право наймати на роботу лікарів з вищою медичною освітою та молодших спеціалістів з медичною освітою згідно із законодавством.

III. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, що провадять медичну практику, та медичних працівників закладів охорони здоров'я


3.1. Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим та впровадженим в дію наказом МОЗ від 29.03.2002 N 117.

Номенклатура спеціальностей затверджена наказом МОЗ від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454 (із змінами), та наказом МОЗ від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за N 1368/14635.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може засвідчуватися:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей затвердженого зразка відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до наказу МОЗ від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за N 1368/14635;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами (закладами післядипломної освіти) I - III рівнів акредитації відповідно до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ від 07.09.93 N 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.93 за N 208.

3.2. Лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності і допускаються до медичної практики після проходження стажування відповідно до наказу МОЗ від 17.03.93 N 48 "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.93 за N 19.

(пункт 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.03.2011 р. N 130)

3.3. Особи, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні згідно з Порядком надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим наказом МОЗ від 19.08.94 N 118-с (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.94 за N 218/428.

3.4. До провадження медичної практики не допускаються особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу.

IV. Спеціальні вимоги до суб'єктів господарювання, що провадять медичну практику


4.1. Суб'єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні:

провадити діяльність відповідно до заявлених в відомостях про стан МТБ лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою;

дотримуватись нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, клінічних протоколів;

дотримуватись чинних санітарно-гігієнічних та санітарно- протиепідемічних правил і норм;

дотримуватись вимог щодо ведення медичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності відповідно до наказів МОЗ від 10.07.2007 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1009/14276, та від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", подавати звіти до територіальних органів в установлені терміни;

надавати першу невідкладну медичну допомогу хворим, які перебувають у критичному для життя стані, а також при нещасному випадку та гострих захворюваннях;

дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;

дотримуватись вимог Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 N 1642;

дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення фізичних осіб на роботу.

Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) здійснюється відповідно до вимог статей 42 - 44 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

4.2. У разі надання платних послуг ліцензіат зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи, надання платної послуги, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

4.3. Виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770, здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до наказу МОЗ від 19.07.2005 N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за N 782/11062.

4.4. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі якщо ліцензіат розширює свою діяльність з медичної практики та площу приміщення, йому необхідно надати до МОЗ такі документи відповідно до проведених змін:

засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

довідку про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності.

4.5. У випадку призупинення провадження господарської діяльності з медичної практики, викликаного відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для провадження медичної практики та відновлення провадження медичної практики, ліцензіат не пізніше наступного дня письмово повідомляє про це МОЗ із зазначенням причин та строку простою.

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з медичної практики

I. Загальні положення


1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про лікарські засоби", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та встановлюють кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги для провадження медичної практики.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності і які провадять господарську діяльність з медичної практики.

1.3. Терміни, що вживаються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

медична практика – це вид господарської діяльності, який провадиться юридичними особами, що створили заклад охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.


ліцензія на провадження медичної практики - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження медичної практики за умови виконання ним кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених Ліцензійними умовами;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.

1.4. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача ліцензії, переоформлення та анулювання ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов проводяться МОЗ України.

1.5. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити медичну практику, особисто або через уповноважену ним особу звертається до МОЗ України із заявою про видачу ліцензії за формою, наведеною в додатку 1.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, форма якого наведена в додатку 2, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", у тому числі відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюється за формою згідно з додатком 3 (далі - відомості).

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії за формою, наведеною в додатку 4, а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою, наведеною в додатку 5, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 6, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності з медичної практики.

1.6. Медичну практику провадять юридичні особи, які створили заклад охорони здоров'я, та фізичні особи - підприємці, що відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

1.7. Відповідність суб'єкта господарювання цим Ліцензійним умовам установлюється МОЗ України на підставі поданих документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії.

II. Організаційні вимоги


2.1. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись вимог законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов'язану з провадженням медичної практики, та установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

2.2. Медична практика провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами. Провадження медичної практики без наявності ліцензії забороняється.

Керівники закладів охорони здоров’я повинні забезпечувати контроль за якістю медичної допомоги, яка надається медичними працівниками.

Суб’єкти господарювання які провадять медичну практику повинні затвердити перелік та вартість платних послуг, які надаються пацієнтам, та розмістити його у доступному для споживачів місці.

Медична практика провадиться суб’єктами господарювання відповідно до видів медичної допомоги.

2.3. В медичній практиці дозволяється застосування медичної техніки та виробів медичного призначення тільки після їх державної реєстрації, крім випадків, визначених МОЗ України у встановленому порядку.

Суб’єкти господарювання повинні зберігати за місцем провадження діяльності копії свідоцтв про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення.

2.4. Суб'єкт господарювання повинен зберігати та надавати контролюючим органам для перевірок документи, які пов’язані з провадженням медичної практики.

Присутність під час проведення перевірки на відповідність Ліцензійним умовам керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) або фізичної особи - підприємця є обов’язковою.

2.5. При провадженні господарської діяльності з медичної практики ліцензіат повинен дотримуватись виконання вимог:

Законів України, зокрема:

Основ законодавства України про охорону здоров'я;

"Про захист прав споживачів";

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання";

"Про захист населення від інфекційних хвороб";

"Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ";

"Про лікарські засоби";

"Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

"Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними";

"Про психіатричну допомогу";

"Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";

"Про донорство крові та її компонентів";

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

"Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування";

"Про оздоровлення та відпочинок дітей";

"Про реабілітацію інвалідів в Україні";

"Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз";

Господарського кодексу України;

постанов Кабінету Міністрів України, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я";

нормативно-правових актів МОЗ України щодо організації та надання медико-санітарної допомоги населенню та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, з радіаційної безпеки, а також які регулюють діяльність, пов'язану з організацією та якістю надання медико-санітарної допомоги населенню.

2.6. Ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження діяльності достовірну інформацію в доступному для споживача місці:

вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

фотокопію ліцензії та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування більше двох років);

перелік лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться медична практика;

свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я за наявності її у структурі закладу;

режим роботи ліцензіата;

відомості про керівництво (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії);

книгу відгуків та пропозицій громадян.

Використання одного приміщення за різними функціональними призначеннями не допускається.

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за достовірність данних щодо кваліфікації медичних працівників.

2.7. Медична практика провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за наявності:

приміщень, що відповідають установленим санітарним нормам, протипожежним нормам і правилам та за наявності дозволу органу державного пожежного нагляду;

приладів, обладнання, оснащення відповідно до Табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (далі - Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені;

працівників (лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою) для провадження медичної практики відповідно до розділу III Ліцензійних умов.

укомплектованості закладу лікарями та молодшими спеціалістами з медичною освітою;

дотримання вимог щодо атестації медичних працівників;

проходження медичними працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів;

наявності окремого входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Одночасне використання приміщень різними суб’єктами господарювання, для провадження медичної практики не допускається.

2.8. Юридична особа, що створила заклад охорони здоров'я відповідно до переліку закладів охорони здоров'я затвердженого МОЗ України повинна:

а) затвердити статут (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до табеля оснащення закладу охорони здоров'я;

б) призначити на посаду головного лікаря, який має сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" за наявності стажу роботи не менше трьох років;

в) забезпечити працівниками, необхідними для провадження медичної практики за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою;

г) дотримуватись трудового законодавства з питань прийому на роботу та допуску до медичної практики медичних працівників;

д) підвищувати кваліфікацію медичних працівників;

е) затвердити у встановленому порядку посадові інструкції для працівників закладу;

є) дотримуватись належних умов перебування пацієнтів;

ж) забезпечити дотримання медичним персоналом лікарської таємниці;

з) надавати інформацію щодо пацієнта в установленому законодавством порядку;

и) дотримуватись умов зберігання інформації про пацієнта;

і) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення;


ї) затвердити правила перебування пацієнтів у закладі;

й) вести звітність у сфері охорони здоров'я;

к) затвердити та погодити з територіальним органом відповідного уповноваженого центрального органу виконавчої влади перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

л) проводити у закладі протиепідемічні заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;

м) забезпечити заклад миючими та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання;

н) забезпечити медичний персонал санітарним одягом та засобами індивідуально захисту відповідно до вимог законодавства;

о) забезпечити умовами для миття й знезараження рук;

п) дотримуватись санітарних норм щодо площ та розташування приміщень закладу;

р) забезпечити дотримання санітарних норм щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення;

с) дотримуватись санітарних норм щодо холодного та гарячого водопостачання;

т) забезпечити дотримання санітарних норм щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;

у) дотримуватись вимог законодавства з охорони праці;

ф) призначити відповідальну особу з питань забезпечення закладу лікарськими засобами;

х) забезпечити затвердження та запровадження правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням специфіки роботи медичних працівників;

ц) забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги.

ч) дотримуватись порядку видачі листків непрацездатності відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за № 1005/6196;

ш) зберігати за місцем провадження діяльності:

нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;

обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей (в тому числі ф. 17 та ф. 20);

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування закладу охорони здоров'я більше двох років);

свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я (за наявності її у структурі закладу);

документи, у яких зазначається рівень кваліфікації медичних працівників;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

рішення про створення закладу охорони здоров’я;

випису з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

ліцензії, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством;

довго- та короткотривалих планів заходів щодо діяльності закладу;

регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту);

Положення про комісію з трудових спорів;

колективний договір;

номенклатуру справ з медичної документації;

стандарти сестринського (медичного) догляду;

правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;

положення про структурні підрозділи;

локальні клінічні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з уніфікованими клінічними протоколами та медичними стандартами відповідно до профілю закладу;

інформаціюпро порядок дій при невідкладних станах;

правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами;

порядок скеровування пацієнтів до закладів вищого рівня медичної допомоги;

інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;

критерії оцінки якості надання медичної допомоги.

2.9. На фасаді будівлі, де розміщується заклад охорони здоров’я повинна бути вивіска із зазначенням виключно назви закладу охорони здоров’я і найменування юридичної особи, що створила заклад охорони здоров’я. Біля входу в заклад охорони здоров’я на видному місці розміщується інформація про суб'єкта господарювання, режим роботи закладу охорони здоров’я та його відокремлених структурних підрозділів.

В найменуванні юридичної особи основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування населення на основі професійної діяльності медичних працівників повинна міститись назва закладу охорони здоров’я згідно з переліком затвердженим МОЗ України.

Використання юридичними особами назв закладів охорони здоров’я та їх словосполучень, які не відповідають переліку затвердженому МОЗ України не допускається.

2.10. Фізична особа - підприємець для провадження медичної практики має право наймати на роботу працівників згідно із законодавством.

2.11. Фізична особа - підприємець повинна:

а) дотримуватись належних умов перебування пацієнтів;

б) зберігати лікарську таємницю;

в) зберігати та надавати інформацію про пацієнта в установленому законодавством порядку;

г) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення;


д) вести звітність у сфері охорони здоров'я;

е) забезпечити повірку засобів вимірювальної техніки, що використовуються в медичній практиці;

є) проводити протиепідемічні заходи;

ж) забезпечити умовами для миття й знезараження рук;

з) дотримуватись санітарних норм щодо площ та розташування приміщень;

и) забезпечити дотримання санітарних норм щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення;

і) забезпечити дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;

ї) дотримуватись вимог законодавства з охорони праці.

й) зберігати за місцем провадження діяльності:

виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

номенклатуру справ з медичної документації;

правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;

інформаціюпро порядок дій при невідкладних станах ;

інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;

порядок скеровування пацієнтів до закладів охорони здоров’я.

2.12. Уразі найму працівників, фізична особа - підприємець забезпечує затвердження та запровадження правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.13. Фізична особа-підприємець має право найму медичних працівників за наявності у неї вищої кваліфікаційної категорії із заявленої спеціальності та провадження медичної практики понад п’ять років.

Найм медичних працівників здійснюється за спеціальністю фізичної особи - підприємця.

III. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, що провадять медичну практику, та медичних працівників закладів охорони здоров'я


3.1. Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим та впровадженим в дію наказом МОЗ від 29.03.2002 N 117.

Номенклатура спеціальностей затверджена наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454 (із змінами), та наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за N 1368/14635.
Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може засвідчуватися:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка (для фахівців, які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року), виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей затвердженого зразка відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за N 1368/14635;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами (закладами післядипломної освіти) I - III рівнів акредитації відповідно до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.93 N 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.93 за N 208.

3.2. Лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності і допускаються до медичної практики після проходження стажування відповідно до наказу МОЗ України від 17.03.93 N 48 "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.93 за N 19.

3.3. Особи, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні згідно з Порядком надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим наказом МОЗ України від 19.08.94 N 118-с (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.94 за N 218/428.

3.4. До провадження медичної практики не допускаються особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу.

IV. Спеціальні вимоги до суб'єктів господарювання, що провадять медичну практику


4.1. Суб'єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні:

провадити діяльність відповідно до заявлених в відомостях лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою;

забезпечувати проведення державної акредитації закладу охорони здоров'я;

дотримуватись нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, клінічних протоколів;

дотримуватись чинних санітарних норм;

дотримуватись вимог щодо ведення медичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності відповідно до наказів МОЗ України від 10.07.2007 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1009/14276, та від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", подавати звіти до територіальних органів в установлені терміни;

безплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях; 

дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;

дотримуватись вимог Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 N 1642;

дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення фізичних осіб на роботу.

Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) здійснюється відповідно до вимог статей 42 - 44 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

4.2. У разі надання платних послуг ліцензіат зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи, надання платної послуги, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

4.3. Виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770, здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за N 782/11062.

4.4. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі якщо ліцензіат розширює перелік лікарських спеціальностей та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою для провадження медичної практики та площу приміщень, йому необхідно надати до МОЗ України такі документи відповідно до проведених змін:

засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

відомості за підписом суб'єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюється за формою згідно з додатком 3.

4.5. У випадку призупинення провадження господарської діяльності з медичної практики, викликаного відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для провадження медичної практики та відновлення провадження медичної практики, ліцензіат не пізніше наступного дня письмово повідомляє про це МОЗ України із зазначенням причин та строку простою.

4.6. Суб’єкт господарювання повинен бути забезпечений мінімальним набором побутових приміщень: приміщення персоналу, вбиральню, гардеробну тощо.

Опорядження приміщень має здійснюватись відповідно до вимог зазначених у пунктах 3.18-3.28 ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я".

Матеріали для покриття стін, стелі, підлоги в приміщеннях прийому пацієнтів повинні допускати вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

4.7. Заклади охорони здоров’я повинні мати укомплектований штат працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам.

4.8. Всі будівельні матеріали, що вперше використовуються для опорядження приміщень де провадиться медична практика, а також обладнання повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, який зберігається за місцем провадження діяльності.

Приймальні відділення хворих в закладах охорони здоров’я  мають бути окремими для дитячого, пологового (гінекологічного в пологовому будинку), інфекційного, дермато-венерологічного, туберкульозного, психіатричного (психосоматичного) відділень.

4.9. Медичні сестри зобов’язані здійснювати професійну діяльність під керівництвом лікаря.

4.10. Хірургічні втручання здійснюються в операційних блоках, які повинні бути ізольованими від усіх груп приміщень закладу охорони здоров’я і мати зручні зв'язки з приміщеннями відділень анестезіології – реанімації, палатними відділеннями хірургічного профілю, приймальним відділенням.

4.11. Ліцензуванню підлягають всі заклади охорони здоров’я.

4.12. Не допускається опалення приміщень в яких провадиться медична практика газовими приладами з відкритим полум’ям або електронагрівальним приладами з відкритою спіраллю.

4.13. Не допускається введення посад таких найменувань, що не передбачені в діючому переліку лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою.

4.14. Організаційна структура закладу охорони здоров’я має відповідати його типу та складатись з відділень.

Відділення є самостійними структурними підрозділами і діють на підставі положення затвердженого керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Відокремленим структурним підрозділом закладу охорони здоров’я є філія (відділення), що розташована поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій.

Назви відділень мають відповідати лікарським спеціальностям за яким провадится медична практика.

До складу відділень закладу охорони здоров’я входять кабінети лікарів та кабінети молодших спеціалістів з медичною освітою.

Суб’єкт господарювання для провадження медичної практики поза місцезнаходженням закладу охорони здоров’я повинен створити філію (відділення) та призначити керівника (завідуючого).

Розташування окремих кабінетів поза межами місцезнаходження закладу охорони здоров’я без створення (філії) відділення та призначення завідуючого відділенням не допускається.

Назва кабінету обов’язково повинна містити посилання на лікарську спеціальність та спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою за якими провадиться медична практика.

Наявність в організаційній структурі закладу охорони здоров’я адміністративного та лікувально-профілактичних підрозділів є обов’язковою.

4.15. Суб’єкти господарювання, які провадять медичну практику повинні визначити норму робочого часу згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 травня 2006 року N 319 Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 червня 2006 р. за N 696/12570.

4.16. У разі припинення провадження медичної практики за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це МОЗ України у письмовій формі наведеною в додатку 7.
Заступник начальника Управління

контролю якості медичних послуг О.В. Худошина

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Моз повідомляє про деякі вимоги Ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров'я України узагальнило питання, які ставились у зверненнях суб'єктів господарювання та громадських організацій...

Наказ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Ліцензійних умов та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі відповідної...

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від

Н а к а з
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами

Закону України "Про природні монополії", статті 6
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ...

Порівняльна таблиця до наказу мон від 11 червня 2015 року №615 «Про...
...

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Примітка: Визначене курсивом та підкреслене – пропонується до внесення; Закреслене – пропонується до вилучення з тексту

Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров’я україни вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94, e-mail

Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”
України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1998 р. №1625 «Про експорт окремих видів товарів до Республіки Молдова»

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 31. 05. 2000 №865 „Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту речових правБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт