Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів І заяви на відкриття акредитива

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів І заяви на відкриття акредитива

Додаток 8

Правила заповнення реквізитів
розрахункових документів на паперових носіях,
їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива


1. Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива.

2. У цих правилах слово «Банк» означає банки, що обслуговують платника, одержувача, стягувача.поля

Назва
реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

Назва
документа

Зазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією Національного банку України про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті України

2

Код розрахункового документа

Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації, затвердженим наказом Держстандарту України від 06.11.96 за № 472. Код має відповідати назві розрахункового документа, зазначеній в полі 1

3Зазначається номер розрахункового документа (реєстр, заява на відкриття акредитива) і може включати як цифри, так і букви

44

Дата

Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число —цифрами ДД, місяць — словом, рік — цифрами РРРР

5

Дата
валютування

Зазначається обумовлена угодою між платником та одержувачем дата закінчення періоду валютування. Період валютування — це проміжок часу між датою надходження в банк доручення на списання коштів та датою, коли списані кошти зараховуються на рахунок одержувача і переходять у його власність. Період валютування не може перевищувати трьох робочих днів

Продовження додатка 8


поля

Назва
реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

6

Сума
літерами

Зазначається словами з великої літери сума розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива) та слово «гривень» («гривня», «гривні» або «грн.»), копійки — цифрами та слово «копійка» («копійки», «копійок» або «коп.»). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов’язковим є написання слів «Нуль гривень».
Якщо суму платежу виражено в цілих гривнях, то зазначається «00 копійок» або «00 коп.»

7

Сума

Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то зазначається «00 копійок» або «00 коп.»

8

Код
платника

Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, для фізичних осіб — ідентифікаційний номер платника податків, якщо його надано органами Державної податкової адміністрації.
Якщо ідентифікаційного коду (номера) не надано, то проставляється дев’ять нулів.
Вимога щодо проставляння коду поширюється тільки на резидентів України.
Якщо платник відповідно до чинного законодавства є нерезидентом, то реквізит містить цифровий тризначний код [за «Класифікатором країн світу» (ДК007-96)] країни, в якій нерезидент зареєстрований як юридична особа (для фізичних осіб — країна постійного проживання), у цьому разі реквізит починається з «#»

9

Платник

Зазначається назва (скорочена назва) платника, що збігається з назвою платника, яка заявлена банку платника в картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Якщо платник — це орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж з доручення свого клієнта зі свого рахунка, відкритого в банку, то реквізит може додатково містити номер рахунка цього клієнта у цьому органі державного казначейства (фінансовій установі), та якщо такий надано — його ідентифікаційний код (номер)

10

Дебет
pax. №

Зазначається номер рахунка платника в банку.
Якщо платником є орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж з доручення свого клієнта, то номер рахунка цього органу державного казначейства (фінансової установи)

Продовження додатка 8


поля

Назва
реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

11

Банк
платника

Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт) банку платника. Якщо платник обслуговується в територіально відокремленому безбалансовому відділенні банку, то зазначається назва балансової установи банку

12

Код банку платника

Код банку, зазначеного в полі 11

13

Банк одержувача

Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт) банку одержувача. Якщо одержувач обслуговується в територіально відокремленому безбалансовому відділенні банку, то зазначається назва балансової установи банку

14

Код банку одержувача

Код банку, зазначеного в полі 13

15

Одержувач

Зазначається назва одержувача.
Якщо одержувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то це поле може додатково містити номер рахунка цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі), та якщо такий надано — ідентифікаційний код (номер)

116

Код одержувача

Зазначається ідентифікаційний код одержувача за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, для фізичних осіб — ідентифікаційний номер платника податків, якщо його надано органами Державної податкової адміністрації.
Якщо ідентифікаційного коду (номера) не надано, то проставляється дев’ять нулів.
Вимоги щодо проставляння коду поширюються тільки на резидентів України.
Якщо платник відповідно до чинного законодавства є нерезидентом, реквізит містить цифровий тризначний код за «Класифікатором країн світу» (ДК007-96) країни, в якій нерезидент зареєстрований як юридична особа (для фізичних осіб — країна постійного проживання). У цьому разі реквізит починається з «#»

17

Кредит pax. №

Зазначається номер рахунка одержувача в банку.
Якщо одержувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), яка здійснює платіж з доручення свого клієнта, то номер рахунка цього органу державного казначейства (фінансової установи)

Продовження додатка 8


поля

Назва
реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

18

Код
операції

Заповнюється, якщо платник або одержувач (стягувач) платежу (або вони обидва) вважаються особами, які відповідно до чинного законодавства є нерезидентами. Поле містить дані про зміст операції, за якою здійснюється рух коштів, а також код країни, в котрій одержувач платежу зареєстрований як юридична особа (для фізичних осіб — країна постійного проживання). Ці дані мають відображатися як семизначний цифровий код, а саме: перші чотири знаки — код операції за стандартною класифікацією платіжного балансу, останні три знаки — код країни одержувача платежу за «Класифікатором країн світу» (ДК007-96).
В іншому разі поле не заповнюється до відповідних вказівок Національного банку

19

Призначення платежу

Цей реквізит в платіжних дорученнях та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, встановлених розділом ІІІ цієї Інструкції.
Реквізит «Призначення платежу» у платіжних вимогах на примусове списання коштів (у тому числі податкових органів) заповнюється з урахуванням вимог розділу V цієї Інструкції.
У розрахункових документах платників щодо переказування податків, зборів, обов’язкових платежів і платежів на рахунки Державного та місцевого бюджетів цей реквізит може заповнюватись також з урахуванням вимог, установлених Державною податковою адміністрацією України, Державним казначейством України, Пенсійним фондом України тощо. Банк не контролює відповідність заповнення цього реквізиту вимогам цих органів, якщо на нього цей контроль не покладається відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку

40

М.П.

Ставиться печатка, зразок якої заявлений платником банку платника у картці зі зразками підписів та відбитком печатки

41

Підписи платника

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів та відбитком печатки

42

Підпис банку

Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера

43

М.П.

Ставиться печатка одержувача, зразок якої заявлений банку одержувача у картці зі зразками підписів та відбитком печатки

Закінчення додатка 8


поля

Назва
реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

44

Підписи одержувача

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб одержувача, які вповноважені розпоряджатись рахунком і зразки підписів яких заявлені банку одержувача у картці зі зразками підписів та відбитком печатки

45

Строк дії чека

Строк дії чека зазначається так: дата та рік — цифрами, місяць — словом

50

Дата надходження

Зазначається час, число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ЧЧ/ХВ/СЕК/ДД/ММ/РРРР або число вказується цифрами ДД, місяць — словом та рік — цифрами РРРР

51

Дата виконання

Зазначається час, число, місяць та рік списання коштів з рахунка платника цифрами у форматі ЧЧ/ХВ/СЕК/ДД/ММ/РРРР або число вказується цифрами ДД, місяць — словом, рік — цифрами РРРР

60

Дата інкасування

Зазначається дата прийняття банком розрахункового документа, який підлягає надсиланню у банк платника

61

№ рахунка

Зазначається номер рахунка стягувача в органі державного казначейства (фінансовій установі)

62

Стягувач

Зазначається назва стягувача, ідентифікаційний код (номер), назва органу державного казначейства (фінансової установи), в якому стягувачу відкрито рахунок

63

Банк стягувача

Зазначається назва та поштова адреса банку (органу державного казначейства, фінансової установи), якому стягувач подав розрахунковий документ (реєстр, заяву на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника

64

М. П.

Ставиться печатка стягувача

65

Підписи стягувача

Ставиться печатка стягувача. Ставлять підписи відповідальні особи стягувача, які вповноважені оформляти розрахункові документи

66

Код
стягувача

Зазначається ідентифікаційний код одержувача за Єдиним дер­жавним реєстром підприємств і організацій України, для фізичних осіб — ідентифікаційний номер платника податків, якщо його надано органами Державної податкової адміністрації.
Якщо ідентифікаційного коду (номера) не надано, то проставляється дев’ять нулів.
Вимоги щодо проставлення коду поширюються тільки на резидентів України

67

Код банку стягувача

Зазначається код банку стягувача (органу державного казначейства), якому стягувач надав розрахунковий документ для надсилання в банк платникаподілитися в соціальних мережахСхожі:

«Заява про відкриття документарного акредитива»
З метою правильного заповнення «Заяви про відкриття документарного акредитива» просимо прийняти до уваги наступну інформацію

Звіт про контрольовані операції подається до 01 травня 2015 року
...

Заповнення заяви
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заповнення заяви
Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за...

Рішення комісії приймається, як правило, у формі постанови, що оформляється...
Документування діяльності комісії полягає в підготовці відповідно до встановленого порядку документів на паперових та електронних...

Електронне митне декларування зросло більш ніж в 1,5 тис раза
Ацск ідд міністерства доходів І зборів. Якщо ж платник бажає подати на паперових носіях, то допомогу по заповненню можна отримати...

Наказ
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Законодавство України
Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до [ ]

Методичний посібник по заповненню реєстрів та книг, передбачених...
Методичної ради нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. За результатами обговорення питання стосовно заповнення...

Діє новий порядок заповнення розрахункових документів
У порядку наведено алгоритм та приклади заповнення поля "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті (стягненні) податків,...

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів...
Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – дксу)

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів...
Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – дксу)

Примірний зразок заповнення заяви
Прошу Вас у відповідності до вимог пункту 3 частини 3 статті 412 Митного кодексу України анулювати дію Дозволу на відкриття та експлуатацію...

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Зразок позовної заяви про встановлення фактів постійного проживання...
Після його смерті відкрилася спадщина квартира за вказаною адресою, інше нерухоме майно, а саме

Державна казначейська служба України на численні звернення надає...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт