Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році

Сторінка1/29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29Погоджено Затверджено


Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 034984 від 12.06.2012 р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215.І. Загальні положення


  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1 до цих Правил прийому).

До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття вищої освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності вільних місць.

1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс ННЦ Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного, економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки ( додаток 3 до цих Правил прийому).

  5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6. На денну форму навчання до Військового інституту приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту, віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, а також військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

На заочну форму навчання до Військового інституту приймаються особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття базової вищої освіти за спеціальністю, не спорідненою з військово-обліковою спеціальністю за окремим конкурсом на місця державного замовлення, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Особи жіночої статі приймаються на навчання до Військового інституту на напрями (спеціальності), що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2013 році);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00. У неділю 11серпня 2013 року – з 9-00 до 14-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2013 року

20 липня 2013року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2013 року

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

22-31 липня

2013 року

22-31 липня

2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

22 – 31 липня

2013 року

22 – 31 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 рокуперший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням - 11 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2013 року

за державним замовленням - 11 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2013 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15 липня

2013 року

15 липня

2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

17-22 липня

2013 року

17-22 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — до 30 липня 2013р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року

за державним замовленням — до 30 липня 2013р;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

26 липня 2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 29 липня по 20 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

2013 року
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти І науки України Одеський національний університет...
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудуться І історико-філософські та культурологічні читання пам’яті професора...

Науковий журнал
Рекомендовано Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №14 від 22...

X І v міжнародна науково-практична конференція
...

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Ю. М. Степаненко здобувач кафедри цивільного права Київського національного...
Виділено проблемні аспекти категорії «пролонгація договору оренди», запропоновано нові підходи до розкриття цього поняття

Положення про організацію та проведення виробничої практики на економічному...
Рекомендації щодо структури текстової частини звіту відповідального за виробничу практику від кафедри 29

Інститут післядипломної освіти
Ожко о д. – заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса...

Правила прийому до Уманського державного педагогічного університету...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

Інструкція по заповненню полів інформаційного пакету Київського національного...
Шевченка (далі іп) здійснюється на поточний навчальний рік. Дозволяється вносити зміни та виправлення до навчальних дисциплін попередніх...

Mihail Sebastian steaua făRĂ nume
Переклад, передмова І примітки Лучканина Сергія Мирославовича, кандидата філологічних наук, доцента кафедри загального мовознавства...

Кафедра порівняльного І європейського права
Федорова Алла Леонідівна, к ю н., доцент кафедри порівняльного І європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного...

Судова палата у цивільних справах
Київського національного університету імені Тараса Шевченка – особа 1, відповідача особа 2 та його представника – особа 3, а також...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт