Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До рішення міської ради

До рішення міської радиУКРАЇНА

Донецька область
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

А

від 28.07.2016 7/9-515_

м. МаріупольПро затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету

З метою здійснення соціальних заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов громадян, які опинились у складній життєвій ситуації, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету (додається).

2. Доручити міському голові створити Комісію з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги та затвердити Положення про Комісію з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги. Включити до складу Комісії депутатів міської ради та працівників виконавчих органів міської ради. Відділу з гуманітарних питань міської ради (Танаджи) підготувати проект розпорядження міського голови про створення Комісії та затвердження Положення.

3. Районним адміністраціям міської ради (Бабек, Богатиренко, Каруник, Петров) внести зміни до Положень про районні комісії з питань надання матеріальної допомоги з урахування вимог Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров'я, екології (Бородін), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сухову К.К., секретаря міської ради Махсму С.Г.

Міський голова В.С. Бойченко

Додаток

до рішення міської ради

_________ № ________


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) мешканцям м. Маріуполя визначає умови використання коштів місцевого бюджету на надання допомоги мешканцям м. Маріуполя, які опинилися в складних життєвих умовах.

2. Матеріальна допомога надається жителям міста, які знаходяться в складних життєвих умовах внаслідок стихійного лиха, хвороби та інших обставин і самостійно не можуть забезпечити фінансування ліквідації наслідків виниклих обставин.

3. Складні життєві умови - умови, зазначені у п. 5.1, які об'єктивно порушують життєдіяльність особи, виникли з незалежних від неї причин і які вона не може подолати самостійно.

4. Допомога надається одноразово на календарний рік у безготівковій формі громадянам, які зареєстровані та проживають у м. Маріуполі більше шести місяців. Матеріальна допомога надається одному з членів сім'ї. До складу сім'ї належать особи, які спільно проживають, мають взаємні права, обов'язки і пов'язані спільним побутом, що підтверджується актом обстеження матеріально–побутових умов.

5. Для об'єктивного планування на початку кожного року в бюджеті міста головним розпорядником бюджетних коштів резервується сума коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги. Розмір обсягу резерву визначається рішенням міської ради. При визначенні загальної суми на календарній рік враховується статистика надання загальної по м. Маріуполь суми матеріальної допомоги за два попередніх роки. Головним розпорядником бюджетних коштів з надання допомоги у розмірі до 3-х мінімальних заробітних плат визначити районні адміністрації Маріупольської міської ради, з надання матеріальної допомоги від 3-х мінімальних заробітних плат і більше - виконавчий комітет Маріупольської міської ради.
5.1. Розміри сум матеріальної допомоги за видами:
5.1.1. Знищення або пошкодження житла і майна пожежею або стихійним лихом:

- При знищенні або пошкодженні - до 50 мін.з.п.

5.1.2. Важка тривала хвороба або необхідність оперативного лікування

- Онкологічні захворювання до 50 мін.з.п

- Протезування (крім зубів) до 50 мін.з.п

- Хвороби опорно-рухової системи до 20 мін.з.п.

- Хвороби загального захворювання до 40 мін.з.п.

5.1.3. Складне фінансове становище при тривалій (більше 6 місяців) відсутності роботи з поважної причини (при наданні довідки про встановлення на облік з відділу зайнятості тощо) – до 5 мін. з. п.

5.1.4. В окремих непередбачених цим Положенням випадках, у тому числі при повторному зверненні протягом одного календ. року, міська рада має право надати допомогу окремим рішенням після розгляду пакету документів та підготовки міською комісією з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги , але не більше 50 мін.з.п.

5.2. Для визначення розміру мінімальної заробітної плати приймати розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду.

6. Максимальний розмір матеріальної допомоги не може перевищувати 50 мінімальних заробітних плат

7. Матеріальна допомога надається, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за матеріальною допомогою, не перевищує 3-х прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї, відповідних для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду.

8. Підставою для відмови в наданні матеріальної допомоги є:

- Відмова заявника від отримання матеріальної допомоги;

- Надання неповного пакету документів;

- тривалий, терміном більш ніж 6 місяців, період небажання заявника працювати, якщо працездатний заявник або працездатні члени його сім’ї без поважної причини не працюють, не проходять військову службу, не навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I -IV рівнів акредитації, не знаходяться на обліку у центрі зайнятості та не вживають ніяких заходів щодо покращення свого матеріального становища протягом 6 і більше місяців перед зверненням.

У разі якщо заявник або повнолітній член його сім'ї не працює, не вчиться, не зареєстрований в державній службі зайнятості як шукач роботи, не пенсіонер, не займається підприємницькою діяльністю, заявником надається письмове пояснення причин незайнятості заявника або повнолітнього члена його сім'ї, а також копія трудової книжки (в разі її наявності).

- Перевищення середньомісячного доходу понад 3-х прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї, відповідних для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду;

- Смерть заявника;

- Наявність у власності чи володінні сім’ї другої квартири (будинка) чи більше одного транспортного засобу.

Громадяни, які звернулися за матеріальною допомогою, несуть відповідальність за достовірність наданих даних. Якщо сім’єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на матеріальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначення допомоги припиняється. У разі, якщо такі відомості виявлені після виплати заявнику матеріальної допомоги, заявник повинен повернути отримані кошти до міського бюджету.

9. З питання надання матеріальної допомоги громадянин може звернутися з особистою заявою:

- до районних адміністрацій;

- до міського голови.

10. Заявник повинен повідомляти про одержання допоміг, компенсацій, пільг, субсидій тощо у натуральній та грошовій формі.

11. До заяви заявник повинен додати такі документи:

- копії Паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія посвідчення, що підтверджує статус заявника (для пільгових категорій громадян);

- довідка з місця проживання про склад сім’ї;

- Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї, які прописані або проживають за даною адресою, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

За/на оперативне лікування, придбання дорогих медикаментів додатково надаються:

- виписка з історії хвороби (довідку або копію довідки медичної установи);

- рахунок на оплату витрат або висновок медичної установи (управління охорони здоров'я міської ради) про необхідну суму витрат на зазначені цілі, які не здійснюються в комунальних закладах.

- висновок медичної установи про необхідне лікування або проведення операції;

- квитанції, чеки за проведене лікування.

Оплата за проведене лікування або проведенні операції здійснюється тільки в медичних закладах України. Якщо лікування було проведено за межами держави, оплата здійснюється тільки на підставі рішення про доцільність лікування за кордоном, яке приймається Комісією з питань направлення на лікування за кордон, згідно з ПКМУ від 08.12.1995 N991 «Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон».

Для надання матеріальної допомоги постраждалим від пожежі, стихійних лих тощо, додатково надаються копії наступних документів:

- акт про пожежу від інспекції пожежного нагляду;

- акт про наслідки стихійного лиха;

- документи про право власності на житло.

- інші документи (перелік встановлюється комісією при виникненні додаткових питань, які потребують уточнення).

Заявник має право надати інші документи, що підтверджують складну життєву ситуацію.

До  документів, що  надає заявник, за  запитом  районної  комісії  додаються:

- інформаційна  довідка  управління  соціального  захисту  населення  за місцем  мешкання  заявника  про  отримання  заявником  і  членами  його  сім'ї пільг, компенсацій, допоміг, субсидій  тощо  у  грошовому вигляді  у  разі, якщо  заявник, або  члени  його  сім'ї  зверталися  до  управління соціального  захисту;

- висновок управління охорони здоров’я міської ради у межах своєї компетенції про відповідність необхідних витрат зазначеної цілі у частині придбання ліків, медикаментів і медичних засобів;

- іншу інформацію, необхідну для розгляду питання про надання матеріальної допомоги за розсудом комісії при районній адміністрації від відповідних органів міської ради та інших установ та організацій.

Якщо особа має реєстрацію пер. Банний, 5 (центр осіб без визначеного місця проживання), матеріальна допомога надається за місцем фактичного мешкання заявника (на підставі довідки про фактичне місце проживання).

12. Заява громадянина має бути оформлена відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Зразок заяви про надання матеріальної допомоги повинен бути розроблений міською комісією з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги .

13. У  разі  звернення  громадянина  з  питання  надання  матеріальної допомоги  в  районну адміністрацію, районна  комісія  розглядає  заяву, документи, що  додаються  до  заяви, складає  акт  обстеження  матеріально-побутових  умов  заявника.

При складанні акту обстеження матеріально – побутових умов заявника обов'язково  залучаються  працівники  територіального  центру соціального  обслуговування (надання  соціальних  послуг) – у разі необхідності або працівники соціальних  служб  для  сім'ї  дітей  та молоді, а також  інші  спеціалісти, відповідно до резолюції керівника.

14. Отримані заяви громадян з пропозиціями райадміністрацій про надання матеріальної допомоги направляються до комісій з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги для розгляду та прийняття рішення.

Якщо сума матеріальної допомоги не перевищує три мінімальні заробітні плати, то матеріальна допомога громадянам виплачується за розпорядженнями голів районних адміністрацій відповідно до рішень районних комісій»

15. Якщо сума матеріальної допомоги перевищує 3 мінімальні заробітні плати, то районна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення передає міській комісії заяву про надання матеріальної допомоги разом з документами, зазначеними у п.11 цього Положення, та свої пропозиції щодо вирішення порушеного у зверненні питання.

У разі позитивного вирішення міською комісією питання про надання матеріальної допомоги проект рішення міської ради готується:

- управлінням охорони здоров’я - стосовно лікування,

- районними адміністраціями - з інших питань.

16. У разі, якщо до заяви надані не всі необхідні документи, районна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви надає відповідь заявнику, у якій обґрунтовується неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів з зазначенням вичерпаного переліку відсутніх документів. У разі прийняття рішення про надання матеріальної допомоги головний розпорядник повідомляє заявника письмово або у телефонному режимі про направлення коштів одержувачу протягом 5 банківських днів з дня надходження коштів на рахунок головного розпорядника.

17. Для повноцінного надання допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих умовах, відповідь має містити пропозиції щодо звернення заявника у соціальні заклади міста, де спеціалістами може бути запропоновано заявнику надання інших видів допоміг у вирішенні проблемних питань, у тому числі допомоги у працевлаштуванні.

18. Склад комісії по розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги та положення про її повноваження затверджуються розпорядженням міського голови.

19. Департамент фінансів передбачає планові асигнування на наступний бюджетний період на підставі обґрунтованих розрахунків, наданих у бюджетному запиті головним розпорядником бюджетних коштів, у межах наявного фінансового ресурсу.

Якщо запланований у поточному році резерв асигнувань вичерпано, головний розпорядник бюджетних коштів повідомляє про це міську комісію та готує доповідну записку на адресу міського голови про виділення додаткових асигнувань.

Остаточне прийняття рішення про надання матеріальної допомоги міською комісією можливе тільки після виділення додаткових асигнувань на зазначені цілі на підставі рішення міської ради. Головний розпорядник бюджетних коштів розміщує на сайті міської ради тільки ті проекти, які забезпечені плановими асигнуваннями.

На підставі рішення міської комісії про надання матеріальної допомоги головний розпорядник бюджетних коштів готує проект рішення « Про надання матеріальної допомоги», до якого додає пояснювальну записку з інформацією кому, з якої причини і на які цілі надається матеріальна допомога, та копію рішення комісії по розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги.

20. Фінансування видатків на надання матеріальної допомоги здійснюється за заявкою на фінансування головного розпорядника бюджетних коштів в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік та сум, встановлених відповідних рішенням міської ради «Про надання матеріальної допомоги».

Секретар міської ради С.Г. Махсмаподілитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення Маріупольської міської ради від 28. 08. 2013 №6/29-3445 «Про...
Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів

Рішення Бурштинської міської ради
Франківської обласної державної адміністрації. Органом управління відділу освіти є виконавчий комітет міської ради

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Святогірська міська рада рішення
Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Святогірської міської ради, затверджених рішенням міської ради від...

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

До рішення Одеської міської ради
Одеської міської ради через Центр надання адміністративних послуг

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Рішення від 29. 06. 2016 №96
Про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Святогірської міської ради, затвердженої рішенням виконкому...

До рішення Зеленодольської міської ради
Надсилання зауважень І пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської...

Рішення від 27. 01. 2016 №2 м. Святогірськ Про затвердження регламенту...
З метою врегулювання організаційно-процедурних питань діяльності виконавчих органів Святогірської міської ради, керуючись Законом...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт