Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Та звіт незалежного аудитора

Та звіт незалежного аудитора

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Приватне акціонерне товариство

Страхова компанія “Кардіф”

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності

та звіт незалежного аудитора
31 грудня 2013 року

ЗМІСТ
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Error: Reference source not found

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 7

Звіт про рух грошових коштів 9

Звіт про власний капітал 10
Примітки до фінансової звітності


1Вступ 14

2Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 14

3Стислий виклад принципів облікової політики 15

4Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики 24

5Первісне застосування МСФЗ 26

6Нові облікові положення 27

7Гроші та їх еквіваленти 29

8Поточні фінансові інвестиції (депозити в банках) 30

9Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

10Страхові резерви та частка перестраховика у страхових резервах 31

11Акціонерний капітал та емісійний дохід 33

12Аналіз страхових премій, виплат та аквізиційних витрат 34

13Оцінка договорів страхування 35

14Витрати на збут 38

15Адміністративні та інші операційні витрати 39

16Податки на прибуток 39

17Управління фінансовими і страховими ризиками 40

18Управління капіталом 42

19Умовні та інші зобов`язання 42

20Справедлива вартість фінансових інструментів 43

21Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки 43

22Операції із пов’язаними сторонами 43Заява про відповідальність керівництва
Акціонерам Приватного акціонерного товариства

Страхова компанія “Кардіф”:


  1. Ми підготували фінансову звітність станом на 31 грудня 2013 року та за 2013 фінансовий рік, яка подає об’єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Кардіф” (надалі –“Компанія”) та результати його діяльності за 2013 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
  1. Керівництво Компанії несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в Компанії, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Компанії та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським законам і правилам. Керівництво Компанії також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів Компанії і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень.
  1. Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, наведеної на стор. 2 – 40, Компанія застосовувала належну облікову політику, наведену на стор. 13 – 21, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних Міжнародних стандартів фінансової звітності.
  1. Ця фінансова звітність затверджується керівництвом Компанії.

14 березня 2014 року

____________________

Романенко О.О.

Генеральний директор


_________________

Шереметова О.М.

Головний бухгалтерКОДИДата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ"

за ЄДРПОУ

34538696

Територія
за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

233

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників

38
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

04070 Київ, вул. Іллінська, буд.8, 044 4286161

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт