Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

В. Г. Чегаринський Порядок та умови приймання учнів до Іллічівської загальноосвітньої школи з профільним

В. Г. Чегаринський Порядок та умови приймання учнів до Іллічівської загальноосвітньої школи з профільним

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Іллічівської загальноосвітньої
школи з профільним
навчанням І-ІП ступенів №7
В.Г.ЧегаринськийПорядок та умови приймання учнів до Іллічівської загальноосвітньої школи з профільним

навчання І-ІП ступенів №7
1. Загальні положення
1.1 Прийом дітей до І класу школи (крім класів з поглибленим вивченням окремих предметів) здійснюється на безконкурсній основі,як правило, з 6 років,відповідно до території обслуговування школи.
1.2. Зарахування учнів до II- XI класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на конкурсній основі за наявності вільних місць, на підставі письмової заяви батьків, відповідно до здібностей та інтересів учнів,рівня їх навчальних досягнень з даного предмету,з урахуванням рекомендацій учителів.
1.3..Приймання учнів до 1 класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на основі конкурсного відбору.

1.4.Участь у конкурсному відборі мають змогу брати діти незалежно від місця проживання.

1.5.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці. Зміст

оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації та розміщується на загальнодоступних інформаційних стендах у приміщеннях школи.


11

Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за яким проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.1 Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 2-11 класів проводяться

лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбувалося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

 1. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом начального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати ЗО учнів.

 2. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія (приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора школи. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.2.5. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора навчального закладу.
2.7. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх
замінюють, яка подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім
дітей, які вступають до 1 -го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень
зступає до 10-го класу з поглибленим вивченням предмету.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які
підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі
досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
З. Проведення конкурсу

: І Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1 -го класу з поглибленим вивченням

редмету проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3 2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними

жбами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відділом освіти. Не : пускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-зних програм дошкільного навчального закладу.
Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 -го класу ^ закладу освіти не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж |£хвилин.
Конкурсні випробування для учнів 2-11 класів проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній "|Г6Д> письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо). Адміністрація школи постійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми : ведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.5. Конкурсні випробування в класи з поглибленим вивченням окремих предметів
проводяться за умови наявності вільних місць. .

Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше в інших навчальних закладах, може відбуватися за співбесідою.
3.6. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань, з учнями передбачає виконання
спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту
та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання, з урахуванням спеціалізації навчання, розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відділом освіти.

 1. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються відповідними предметними кафедрами та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відділом освіти.

 2. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

 3. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

 4. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу,передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 5. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом школи для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

 6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

 7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші з записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

 8. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

 9. Результати усного випробування оголошуються в той самий день письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.


Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 1. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

 2. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.16-3.17, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкретних випробуваннях на загальних умовах.

 3. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

 4. Діти, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.3. Порядок зарахування.

4.

 1. Учні,які згідно з рейтингом пройшли конкурс,зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

 2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка табель успішності або свідоцтво.

 3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

 4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.


- 5 Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до класів з поглибленим вивченням предмету, продовжують навчання у закладі(класах), де вони навчалися до участі у конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до іншого класу або загальноосвітнього навчального закладу.

 1. Діти .які зараховані до відповідних класів, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються . На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 2. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального

закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
5. Контроль за проведенням конкурсу

 1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання даних правил.

 2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до класів за його результатами покладається на відділ освіти.

 3. При порушенні навчальним закладом вимог "Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)" та цих Правил конкурсного приймання, розроблених школою, рішенням відділу освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.
Директор школи В.Г.Чегаринський


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Затвердити Положення про внутрішньошкільний контроль Іллічівської загальноосвітньої школи з профільним навчанням І-ІІІ ступенів №7...

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Комунальний заклад
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до «Правил конкурсного приймання до Харківської спеціа-лізованої...

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р
Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до „Правил конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої...

Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи Збірка ігор
...

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу Криворізької загальноосвітньої...
Про попередні результати роботи Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 та підготовку звіту за 2014-2015 н рік

Виявлення обдарованих учнів
Заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

2. Ціна Договору та порядок розрахунків
Приймання на зберігання продукції відбувається за актом приймання-передання, який підписується уповноваженими представниками сторін...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

II. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи
Зміст цієї освітньої галузі визначається особливостями соціалізації особистості молодшого школяра в українському суспільстві

Виховання патріотизму, національної та громадянської самосвідомості...
Бовдуй Валентина Миколаївна, директор Гетьманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої категорії

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Затверджено
Порядок приймання, реєстрації та розподілу вхідної кореспонденції. Загальний порядок опрацювання документів

II. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи
Метою цієї освітньої галузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатність до сприймання, розуміння І створення...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої...
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. КравченкаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт