Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи держателя «Картки киянина»

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи держателя «Картки киянина»

Додаток 3

АНКЕТА-ЗАЯВА


Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя «Картки киянина» для пільгових категорій громадян та для мешканців міста, що зареєстровані у місті Києві та не мають права на пільги та доплати

Картка із зразком підпису


Прізвище, ім’я, по-батькові Клієнта: ______________


Реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків:_______________________________________________

Зразок підпису власника рахунку__________________________

Зразки підписів довірених осіб_________________________
Наведені зразки підпису прошу вважати обов'язковим під час здійснення операцій за рахунком

ВІДМІТКА БАНКУ:
Найменування банку: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Місце знаходження банку: 01001. м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а.

Дозвіл на прийняття зразка підпису
Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це особа банку) ___________________

(підпис та прізвище)
“____”_________20__р.

Засвідчую справжність підпису (підписів) , який (які) зроблено в моїй присутності

___________________________________________________________________

(підпис і прізвище працівника Банку, який приймає документи уКлієнта)

Персональні дані Клієнта, відомості про характер операцій клієнта, додаткова інформація

Дата народження: _____________

Кодове слово-пароль для голосової ідентифікації клієнта (наприклад дівоче прізвище матері): _______________

Місце проживання/тимчасового перебування: ______________________,

E-mail: _________________________

Домашній телефон: ______________

Мобільний телефон: _____________

Адреса реєстрації: __________________________________,

E-mail: _____________________________

Домашній телефон: ___________________

Мобільний телефон: ___________________

Паспорт або документ, що його замінює:

серія ________________ дата видачі ____________

Дані про орган, що видав: _____________
(рекомендовано обов’язково ознайомитись із п. 5.1.7., п.7.7. договору)

Місце роботи Назва підприємства: _______________________

Адреса: _________________________________________

Робочий телефон:
Посада _______________________________________________

Працюєте на цьому підприємстві ________________________

Середня заробітна плата (міс.) ___________________________

Характеристика фінансового стану (наявність/відсутність нерухомого/рухомого майна; наявність цінних паперів, що перебувають у власності (вид цінного папера, сума, кількість, емітент, динаміка котирування); сума депозитів в інших банках; сума заборгованості за кредитами в інших банках; наявність/відсутність рахунків в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку), інше та очікувані джерела надходження грошових коштів)___________________________________________________________________________________________________

зниження доходу;  стабільний дохід;  ріст дохідності;  Інше

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки (що Ви очікуєте), зокрема:

сукупний середньомісячний дохід; у вигляді фінансової допомоги; від продажу цінних паперів; від продажу або відступлення права грошової вимоги; у вигляді позики; від укладення строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо

Операції, що передбачаються за квартал:

Період

Кількість операцій по рахунку

Сума

Джерела надходжень грошових коштів

Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком: зарахування власних коштів клієнта, зберігання коштів й здійснення розрахунково-касових операцій, у т. ч. за допомогою електронного платіжного засобу - Картки киянина.

Належність Вас або особи, яка відкриває рахунок на ім»я клієнта, представника клієнта до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов»язаних з ними осіб відповіднодо Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В розрізі до: національної публічної особи, близької особи національної публічної особи, пов’язаної з публічною особою юридичної особи, пов’язаною з публічною особою фізичної особи (фізичної особи підприємця), інше__

_______________________________________________________________________________________________________________________________

З переліком ознайомлений (а). До вказаних в переліку діячів та осіб - належу, не належу (необхідне підкресліти та належне зазначити).

Дані про Вашу реєстрацію як підприємця та вид підприємницької діяльності, чи як особи, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності

Відмітки Банку


Відкрити рахунок у гривні дозволяю:

Керівник_____________________________________


балансового рахунку

особистого рахунку
Головний бухгалтер ________________________(підпис)

Документи на оформлення відкриття рахунку та здійснення операцій за рахунком перевірено.
Підпис відповідального працівника ___________________________

Дата відкриття рахунку ______________
ПІБ відповідального працівника _______________________________Заява


Я, ____________________,(ПІБ) підписанням цієї Анкети-Заяви про приєднання до публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя «Картки киянина» для пільгових категорій громадян та для мешканців міста, що зареєстровані у місті Києві та не мають права на пільги та доплати (надалі – Анкети-Заяви) прошу відкрити на моє ім’я в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» поточний рахунок у гривні, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу – «Картки киянина» на умовах карткового продукту «Картка киянина для фізичних осіб – мешканців міста Києва».

Ця Анкета – Заява є моєю згодою на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя «Картки киянина» (надалі – Договору) та приєднанням до публічної пропозиції на укладання Договору (відповідно до ст.ст.633,634 ЦК України).

Я підтверджую, що

    • приймаю Публічну пропозицію на укладання Договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя «Картки киянина» (надалі - Картки) і мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення всі умови Договору, в т.ч. умови отримання та обслуговування Картки;

    • виявляю вільне волевиявлення укласти Договір;

- із змістом Публічної пропозиції Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» на укладання Договору, яка оприлюднена на Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою www.xcitybank.com.ua, Правилами користування Карткою Киянина для фізичних осіб - мешканців міста Києва (надалі - Правила), Тарифами ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» по операціях з Карткою киянина для фізичних осіб - мешканців міста Києва (надалі - Тарифи), які є невід’ємною частиною Договору, ознайомлений(а) та цілком згодний(а). Підписанням цієї Анкети - Заяви я беззаперечно підтверджую те, що Правила та Тарифи я отримав.

    • із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній валюті я ознайомлений(а). Вимоги цієї інструкції для мене обов’язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

    • вся надана мною інформація вірна та зобов’язуюсь повідомляти про всі зміни стосовно інформації, вказаній у Анкеті-Заяві. Не заперечую, щоб Банк перевірив достовірність наданої мною інформації.

Мені повідомлено, що для отримання паперового носія Договору необхідно звернутися в будь-яке відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Я даю згоду на збір, обробку та зберігання моїх персональних даних, в тому числі отриманих із загальнодоступних джерел, з метою відкриття та обслуговування рахунку та видачі електронного платіжного засобу – «Картки Киянина» без обмеження строку зберігання та обробки персональних даних.

Мені повідомлено, що Банк має право на передачу моїх персональних даних розпорядникам баз персональних даних банку, а також третім особам, якщо цього вимагає захист моїх прав і законних інтересів з метою дотримання вимог чинного законодавства України, у тому числі вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 №267, та інших нормативно-правових актів, регулюючих банківську діяльність. Мені повідомлено про мої права як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.

Відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний Договір є оригінальним примірником, має повну юридичну силу.

Корпоративний сайт банку www.xcitybank.com.ua.

Письмові розпорядження за рахунком підписуватимуться мною. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою вказаною в анкеті. При зміні адреси повідомлятиму банк письмово.

Бажаю отримувати виписки :особисто у Банку  Бажаю отримувати sms-повідомлення про здійснені витратні операції з використанням моєї картки, інформацію про послуги Банку на вказаний номер мобільного телефону

Відмовляюсь від надання номеру мобільного телефону та отримання sms-повідомлення про здійснені витратні операції з використанням моєї картки та приймаю ризики щодо шахрайських дій

 Бажаю отримувати інформацію бонусної програми Global Bonus на електронну адресу: __________________

У випадку втрати, крадіжки або вилучення Картки, а також отримання інформації про номер, термін дії і даних, закодованих на Картці, третьою особою з метою незаконного використання, зобов’язуюсь заблокувати картку наступним чином:

- зателефонувати до Служби клієнтської підтримки Банку (044) 490-52-31 – цілодобово, 0-800-305-505 цілодобово (безкоштовно по території України) або

- зателефонувати до Служби допомоги киянам – Call-центр (044) 1551 (зі стаціонарного); 205-73-37 (з мобільного).

Підпис Держателя картки Дата ________________
Інформація про встановлені ліміти добової активності:*

ЛІМІТ ДОБОВОЇ АКТИВНОСТІ (ЕКВІВАЛЕНТ USD) встановлено у день відкриття рахунку
 базовий (еквівалент 200 (двохсот) доларів США / за добу) на операції отримання готівки у банкоматах;

 базовий (20 000,00 грн. / за добу) на операції отримання готівки у банківських терміналах;

 загальна кількість операцій (за добу) – 20; кількість операцій в Інтернеті (за добу) – 5;

 базовий (150 000,00 грн. /за добу) на операції оплати товарів та послуг

 Прошу встановити індивідуальні ліміти добової активності, відмінні від базових, а саме:

АТМ (видача готівки у банкоматах)

POS CASH (видача готівки)

PURCHASE (торгівельні операції)

ПЕРІОД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ

Сума

Кількість

Сума

Кіль-кість

Сума

Кіль-кість

З

“Ліміт встановлено” (підпис відповідального працівника)

ПО

“Ліміт змінено” (підпис відповідального працівника)
* Банком встановлюється ліміт добової активності, що при емісії будь-якої з платіжних пластикових карток ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» є базовим для встановлення.

При потребі клієнта у більших щоденних оборотах за рахунком з використанням платіжної картки, він встановлює розмір ліміту добової активності, виходячи з власних міркувань зручності і безпеки розрахунків. Обсяг ліміту, відмінний від базового оформлюється заявою клієнта із зазначенням терміну його функціонування (повний строк дії картки або період, визначений клієнтом). По закінченні терміну, встановленого клієнтом у заяві, якщо він є меншим за строк валідності карти, встановлюється базовий ліміт добової активності. При перевипуску картки на новий строк, розмір базового ліміту зберігається.

При потребі клієнта у екстренних випадках зняти суму, що перевищує ліміт добової активності і зазделегідь Клієнт не мав змоги збільшити його розмір, операція видачі готівки дозволяється лише за дзвінком Клієнта до Контакт центру банку (по вказаним нижче телефонам) із вказанням паролю-ідентифікатора Держателя та суми коштів, що буде знята. При перевищенні сум авторизаційних запитів над вказаною держателем сумою разового ліміту, такі запити будуть відхилені. Після проведення успішної операції зняття готівки по рахунку клієнта встановлюєтся  значення базовового ліміту добової активності.Додаток
** Перелік національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції

в міжнародних організаціях

національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;

перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;

народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор України та його заступники;Голова Служби безпеки України та його заступники;

Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати;

члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли;

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;

керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

пов’язані з ними особи (пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки.

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із публічною особою (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

В розрізі до: національної публічної особи,

близької особи національної публічної особи,

пов’язаної з публічною особою юридичної особи,

пов’язаною з публічною особою фізичної особи (фізичної особи підприємця),

інше

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністю

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Уклали цей договір банківського рахунку фізичної особи (далі – «Договір»)...
Типова форма Договору банківського рахунку для фізичної особи -нерезидента для здійснення інвестиційної діяльності

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Розділ порядок укладення договору банківського рахунку на розрахунково-касове...
Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог...

Про відкриття поточного рахунку

Про приєднання електроустановки певної потужності
Договору про постачання (користування) електричної енергії (електричною енергією) (вказати дату укладання та номер Договору)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт