Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вікторія Голобородько

Вікторія Голобородько

Вікторія Голобородько,

приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу, кандидат юридичних наук

Відкликання заяви, на якій засвідчено справжність підпису

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» однією з нотаріальних дій, яку вчиняють нотаріуси, є засвідчення справжності підписів на документах, в тому числі на заявах. Заява — це документ, в якому заявник викладає певну юридично значиму інформацію. Проте життя — складна річ, і під впливом певних життєвих обставин людина може змінити свою думку, викладену в заяві. Тоді до нотаріуса звертаються з проханням «відмінити заяву». Якими мають бути дії нотаріуса в такому випадку? Нотаріальне законодавство не регулює це питання, отже, необхідно керуватись загальними нормами і принципами права.

Насамперед потрібно розібратись, що собою по суті являє заява і чи можливо її взагалі відмінити (скасувати). Заяві як особливому документу притаманні такі риси (ознаки):

має адресата (кому адресується). На відміну від інших нотаріально оформлюваних документів (договорів, довіреностей, свідоцтв тощо), які не мають такого реквізиту, як «адресат», і стосуються невизначеного кола осіб, заява адресується певним особам (органам);

специфіка змісту: заява містить певну юридично значиму інформацію, яка має юридичне значення для адресата. Заяви застосовуються практично у всіх сферах соціального життя, тому можуть бути різноманітними за змістом;

специфіка реалізації (застосування): заява не має строку дії, вона реалізується в один момент — коли подається адресату.

При цьому за змістом заяви можна поділити на дві групи:

1) в яких викладаються лише факти;

2) які, крім фактів, містять волевиявлення заявника.

Перша група — заяви про те, що особа не перебуває в зареєстрованому шлюбі (неодружена), або про те, що відносно житла не існує прав власності та користування дітей і т. д. Така інформація є об’єктивною (не залежать від бажання осіб, умов договору тощо).

Друга група — заяви про згоду одного з подружжя на розпорядження майном, про відмову співвласника від права переважної купівлі, про згоду батьків на тимчасові поїздки дітей в інші країни та ін. В юридичній науці існує точка зору, що такі заяви за своєю суттю є односторонніми правочинами, та з цією думкою не можна погодитись. Відповідно до ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Проте заява не містить цієї ознаки — сам факт наявності волевиявлення заявника не призводить до набуття (виникнення), зміни або припинення прав та обов’язків інших осіб.

Так, розглянемо, наприклад, заяву одного з подружжя на згоду на відчуження або придбання майна. В цьому випадку відбувається здійснення права власності, підстави набуття якого зазначені в главі 24 книги ІІІ ЦК України. Змінюється і припиняється право власності також на підставах, встановлених цивільним законодавством.

За загальним правилом власник володіє користується та розпоряджається своїм майном вільно, на власний розсуд (ст. 319 ЦК України). Та в деяких випадках встановлені певні умови реалізації права власності. Так, відповідно до ст. 65 Сімейного кодексу України (далі — СК) дружина та чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. Тобто наведена норма встановлює особливості здійснення (реалізації) вже існуючого в людини права на розпорядження спільним майном — наявність згоди другого з подружжя. Сама по собі така згода одного з подружжя (викладена у формі заяви) не призводить до (не є підставою) виникнення, зміни або припинення у другого з подружжя будь-яких прав та обов’язків. Якщо відповідної згоди немає, це не означає, що в людини немає права розпорядитись майном, а з наявністю згоди воно виникає — таке право об’єктивно існує незалежно від наявності згоди. А згода — це лише умова його реалізації.

Щодо згоди батьків на виїзд дитини за кордон або на вчинення правочинів за участю дитини, то в цьому випадку відбувається реалізація прав і обов’язків батьків щодо виховання, розвитку та забезпечення дитини. І знову ж таки наявність відповідної згоди не є підставою виникнення, зміни або припинення прав чи обов’язків у другого з батьків або в самої дитини. Надання згоди лише робить можливим їх здійснення.

Зазначене вище можна застосувати до будь-якої заяви, в якій виражається волевиявлення особи. Для порівняння: наприклад, довіреність як односторонній правочин, є безпосередньою підставою набуття в повіреного відповідних прав, не існує довіреності — не існує і прав.

Крім того, враховуючи специфіку реалізації заяви (вона має юридичне значення і певні правові наслідки лише в момент, коли подається адресату), до неї (на відміну від одностороннього правочину) не можуть бути застосовані такі правові категорії, як «чинність» та «дійсність». Чинним або дійсним може бути документ, який породжує відповідні правові наслідки і має юридичне значення вже за самим фактом свого існування. Заява такої ознаки не має: сам по собі факт існування заяви «десь у світі» не породжує жодних наслідків. Заява має юридичне значення, реалізується і тягне правові наслідки лише в момент подання її адресату.

Яким чином наведене впливає на можливість скасувати заяву? Слова «відміняти» та «скасовувати» мають однакове значення, але власне останнє застосовується в юридичній науці. Законодавство не містить спеціального визначення терміна «скасовувати», а в загальноприйнятому значенні він означає «визначати, оголошувати що-небудь недійсним, незаконним». Наприклад, скасувати нормативний акт, рішення органу державної влади, органу управління юридичної особи, рішення суду, довіреність, заповіт. Таким чином, скасувати можна документ, який має певний проміжок дії в часі, породжує певні правові наслідки самим фактом свого існування, тобто є дійсним, чинним. Отже, враховуючи викладене вище, до заяви не може бути застосований термін «скасувати» («відмінити»). Якщо заявник змінив свою волю, викладену в заяві, він може таку заяву відкликати.

То яка ж є процедура відкликання заяви? Це питання виходить за межі нотаріального врегулювання: нотаріус може лише допомогти особі оформити необхідні документи, а недопущення використання раніше оформленої заяви лягає «на плечі» заявника.

Так, заявник, підпис якого засвідчується на заяві, як правило, надсилає її адресату або передає іншій особі, яка буде безпосередньо подавати заяву адресату. Тобто заявник «розлучається» з оригіналом заяви, бо інакше не поставало б питання про її відкликання — достатньо було б просто знищити оригінал до подання його адресату. Але зробити це неможливо, а заявник має довести до адресата, що його воля змінилась і раніше оформлена заява не може бути застосована. Для цього має бути оформлена заява, яка має того ж самого адресата, з приблизно таким змістом:

«Я, такий-то, відзиваю свою заяву про таке-то (коротко описується зміст заяви), справжність підпису на якій засвідчено тоді-то. Я не даю свою згоду на те-то (зазначається воля заявника, що змінилася).»

Нотаріус засвідчує справжність підпису на такій заяві і крім цього може вчинити ще й таку нотаріальну дію, як передання заяви.

А от на наступному етапі — доведення «зміненої» волі заявника до відповідних осіб (адресата попередньої заяви) — у заявника можуть виникнути труднощі. Адже часто заяву неможливо адресувати конкретній особі. Так, наприклад, якщо один з подружжя дає згоду на розпорядження спільним майном і не знає при цьому, в якого нотаріуса буде посвідчуватися договір, така заява адресується будь-якому нотаріусу. А повідомити всіх нотаріусів округу про відкликання згоди практично неможливо. В такому випадку можна порадити заявнику звернутись за допомогою до відповідного управління юстиції.

Складніша ситуація виникає із відкликанням заяв про згоду батьків на виїзд дитини за кордон, бо проконтролювати всі пункти перетину кордону всіма видами транспорту просто неможливо.

Та в будь-якому випадку участь нотаріуса в процедурі відкликання заяви закінчується на етапі засвідчення справжності підпису на заяві про відкликання раніше оформленої заяви та можливої передачі її адресату. Забезпечення повідомлення відповідних осіб та органів про відкликання заяви — це вже справа, обов’язок і відповідальність виключно заявника. Нотаріус не має ані відповідних обов’язків, ані повноважень, і не несе за це відповідальності.

Деякі колеги висловлюють пропозиції виправляти в Реєстрі нотаріальних бланків код витрачання банку, на якому була викладена відкликана заява, на «анульований» чи «зіпсований». Проте з цим не можна погодитись, і навіть більше того — такі дії є порушенням законодавства.

Питання витрачання й обігу спеціальних бланків нотаріальних документів регулюються Порядком витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 812. Відповідно до п. 15 цього Порядку недійсними вважаються бланки: зіпсовані під час виготовлення; анульовані внаслідок того, що вчинення нотаріальної дії не відбулося; дефектні (через відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту, водяних знаків, серій або номерів, наявність дубльованих номерів); відсутні при відкритті пачки, втрачені або викрадені. Таким чином, бланк може бути зіпсований тільки під час виготовлення, тобто коли він не був застосований для вчинення певної нотаріальної дії. Зіпсовані та анульовані бланки протягом п’яти робочих днів після зіпсуття або анулювання направляються для знищення зі складенням відповідного акта у встановленому порядку (п. 18 Порядку).

У нашому випадку на бланку було вчинено нотаріальну дію — засвідчено справжність підпису на заяві. Тобто факт вчинення нотаріальної дії відбувся (бланк не може бути анулюваним) і на бланку було викладено остаточний текст (бланк не було зіпсовано). І навіть якщо особа змінила свою думку, викладену в заяві, це жодним чином не впливає на раніше вчинену нотаріальну дію і використаний для цього бланк.

Отже, бланк не є ані зіпсований, ані анульованим. А нотаріус, виправляючи код витрачання такого бланка, порушує Порядок їх обігу: невірно присвоює код витрачання, порушує вимоги про направлення зіпсованих та анульованих бланків на знищення (якщо реєструє бланк як зіпсований або анульований), нестиме відповідальність за несвоєчасне внесення (виправлення коду витрачання) бланків у Реєстр нотаріальних бланків.

Крім цього, деякі колеги пропонують робити відмітки в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій «про відміну» заяви. З цим також не можна погодитись. Адже ведення реєстрів регулюється Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, якими чітко регламентується, в яких випадках і які відмітки проставляються в реєстрах. Відміни чи відкликання заяви, на якій раніше засвідчено справжність підпису, серед таких випадків немає, а займатися творчістю при веденні реєстрів недоречно.

MEH № 4 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дозвольте відрекомендуватися. Я єгорова-Москалік Вікторія Вікторівна,...
Дозвольте відрекомендуватися. Я – Єгорова-Москалік Вікторія Вікторівна, вчитель української мови та літератури кз «Лисичанська загальноосвітня...

Протокол
Голова: Петренко Вікторія Віталіївна, заступник директора з наукової роботи кз кор «Білоцерківський краєзнавчий музей»

«вдосконалення техніки читання молодших школярів»
Автор: Грищенко Вікторія Петрівна, вчитель початкових класів кз «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»

Опис краєзнавчого проекту Напрям роботи
Суб’єкти проектної діяльності: викладач-філолог Кривчун Віта Григорівна, бібліотекар Дешева Вікторія Анатоліївна, члени групи

17. 11. 2017 з січня по жовтень 2017 року 78 дніпропетровських підприємців
Про це повідомила перший заступник начальника гу дфс у Дніпропетровській області Вікторія Каліногорська

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Огд Одноразова грошова допомога кму
Юлія Вітка, Наталія Горюк, Вікторія Страхова, Ірина Дідковська, Олександра Калініченко, Володимир Малишевський, Дмитро Євдокимів,...

Вікторія плугатирьова
У зв’язку з тим, що у цій статті йдеться про зразок протесту про неоплату векселя зі строком платежу «на відповідний день», нотаріальний...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

«Легалізація підакцизних товарів». Начальник відділу оподаткування...
Наводимо найбільш актуальні питання, які були порушені в ході проведення сеансів телефонного зв‘язку „гаряча лінія”

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного циклу „Французька мова” 2 роки навчання
...

Вікторія нікітенко
Право користування земельними ділянками державної І комунальної власності не можуть бути предметом застави, внесеним до статутного...

Статуту, з однієї сторони та покупець
Постачальник: Приватне підприємство фірма “Інтерекопласт”, в особі директора Власюк Вікторія Антонівна, що діє на підставі Статуту,...

Урок з обслуговуючої праці 6 клас. Розробила вчитель вищої категорії...
Тема: Орнамент. Види орнаментів. Рапорт. Композиція вишивки. Основи побудови композиції у вишивці. Кольори у вишивці. Символи в українській...

Договори за Сімейним кодексом Вікторія анохіна
СК) передбачається загальна можливість врегулювання сімейних відносин договором, а в ст. 9 Ск визнано регулювання сімейних відносин...

Тобто Учасники, що володіють у сукупності 100% голосів. Загальні...
На Загальних зборах учасників присутні: Іванов Іван Петрович, Петрова Анастасія Григорівна, тобто Учасники, що володіють у сукупності...

Донецька область Мар'їнський район Мар'їнська зш 1-111 ступенів №2...
Асоціативні завдання на уроках мови як засіб розвитку активної мисленнєвої діяльності учнівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт