Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книга обліку

Книга обліку

Сторінка1/3
  1   2   3
Додаток № 1

Зразок заяви про вжиття заходів
щодо охорони спадкового майна

Найменування державної

нотаріальної контори

Прізвище, ім’я по батькові приватного

нотаріуса, із зазначення нотаріального округу

СПАДКОВА СПРАВА № 

ЗАЯВА № КРАСНОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА,

«___» ______ р. що мешкає ___________________

ідентифікаційний номер ____________________

Заява

________________________________________ помер (ла) _____________________________________,,

(прописом число місяць рік) (прізвище, ім’я, по батькові)

який мешкав (ла) ____________________________________________________________________________

(повна адреса)

Прошу вжити заходів щодо охорони спадкового майна, що знаходиться за адресою ___________________________________ та належало померлому _________________________________________________

(вказується місцезнаходження майна, прізвище, ініціали померлого)

Спадкоємцем (ями), крім мене є ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса)

ПІДПИС _______________

(прізвище, ініціали)

«__»_____ ____ року

Посвідчувальний напис або службова відмітка нотаріуса.
Додаток № 2

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна та встановлення опіки
над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою,
або над майном фізичної особи, місце перебування якої невідомеп/п


Число, місяць і рік надходження заяви


Від кого надійшла заява


Прізвище, ім’я, по батькові померлого


Місце знаходження спадкового майна


Число, місяць, рік вжиття заходів щодо охорони спадкового майна або встановлення опіки,


Оцінка спадкового майна


Число, місяць, рік видачі свідоцтва про право на спадщину


Дата та підстава припинення опіки над майном


1


2


3


4


5


6


7


8


9
Додаток № 3

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ

Порядковий номер справи


Порядковий номер заяви


Дата надходження заяви


Прізвище, ім’я по батькові померлого


Час смерті


Прізвище, ім’я по батькові заявника


Дата видачі свідоцтва про право на спадщину


Дата списання в архів, номер справи


Примітка


1


2


3


4


5


6


7


8


9Додаток № 4

АКТ
опису спадкового майна
21 січня 2009 року
Місто Київ о
10 годині 00 хвилин

Я, _____________________ державний (приватний) нотаріус ___________________________________,

(прізвище, ім’я по батькові) (назва державної нотаріальної контори,

нотаріального округу)

на підставі статті Закону України «Про нотаріат» та_______________________________________________,

вказуються підстави (повідомлення, заява, доручення,

прізвище імя по батькові заявника тощо)

за участю представника ______________________________________________________________________

(посада, прізвище ім’я по батькові)

свідків _____________________________________________________________________________________

прізвище ім’я по батькові, адреса

спадкоємців (зацікавлених осіб, в т. ч. виконавця заповіту)_________________________________________

прізвище ім’я по батькові, адреса

склали опис вказаного нижче майна, що залишилося після смерті гр._________________________ ______________________________________________________________________________________________

прізвище ім’я по батькові, дата смерті, адреса, місцезнаходження майна

Приміщення ____________________________________________________________________________,

(зазначається квартира, дачний будинок, офісне приміщення тощо)

де знаходиться майно, що підлягає опису, до початку опису опечатано печаткою ______________________________________________________________________________________________________________,

(вказується назва організації, яка опечатала приміщення, печатка чи пломба не порушена)

або приміщення не опечатано, доступ до приміщення забезпечено ________________________________

(вказується ким)

№ 

п/п

Найменування майна, детальний опис та характеристика кожної речі (предмета) окремо,% зносу


Кількість


Оцінка кожної речі (предмета) окремо в гривнях


Примітка


Всього __________________________________________________________________________________

вказується загальна сума описаного майна прописом

Зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № __________________________________

Цей акт опису складено в трьох примірниках

Підписи нотаріуса та осіб, які брали участь у складанні акта опису: 1. 2. 3. 4. 5.

печатка

Цінності, записані в опису під № № __ такі як:_________вилучені для передачі на зберігання_____________

назва установи

Підписи нотаріуса та осіб, які брали участь у складанні акта опису: 1. 2. 3. 4. 5.

печатка

Зазначене у цьому акті описане майно, за винятком вилучених вищевказаних цінностей передано на зберігання___________________________________________________________________________________________

(прізвище ім’я по батькові, рік народження, найменування документа, який посвідчує її особу та реквізити цього документа).

Про кримінальну відповідальність по статті 197 КК України за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків щодо зберігання чи охорони переданого мені _____________________________________

(прізвище, ініціали)

на зберігання майна, згідно цього акта опису, а також про матеріальну відповідальність стосовно завданої шкоди, мене попереджено.

«___» _________________ ______ року о год. хв. ______________________________________________.

підпис (з розшифруванням підпису) особи,

якій передано описане майно на зберігання

Примірник акта опису одержав_____________________________________________________________

(підпис особи, якій передано описане майно на зберігання)

Печатка підпис нотаріуса

Додаток 5

Договір на управління спадщиною

________________________________________________________________________________

(дата та місце укладання договору)

Ми_________________________________, державний (приватний) нотаріус, ___________________ державної нотаріальної контори (нотаріального округу), що діє на підставі закону, далі «Нотаріус», та
___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата її народження, реквізити документа, на підставі якого встановлено особу)

що мешкає ________________________________________________________________________________,

(адреса проживання)

далі «Особа, яка управляє спадщиною», на підставі статті 1285 Цивільного кодексу України, з метою утримання (догляду) та збереження спадкового майна, що залишилося після смерті_______________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

який (яка) проживав_________________________________________________________________________

(останнє місце проживання померлого)

уклали цей договір на управління спадщиною, відповідно до якого:

1. Нотаріус передає, а Особа, яка управляє спадщиною, приймає в управління майно, яке потребує утримання (догляду) згідно акта його опису, що додається, та є невід’ємною частиною цього договору (або надається перелік цього майна у самому договорі).

2. Особа, яка управляє спадщиною, зобов’язана здійснювати управління зазначеним майном в інтересах спадкоємців померлого __________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

3. Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до Особи, яка управляє спадщиною.

4. Особа, яка управляє спадщиною, вправі вчиняти стосовно майна юридичні та фактичні дії, що не суперечать вимогам чинного законодавства, в тому числі дії по утриманню, догляду майна, зазначаючи при цьому, що він діє як особа, яка управляє спадщиною. У разі відсутності цієї вказівки Особа, яка управляє спадщиною, є зобов’язаною перед третіми особами і несе перед ними відповідальність тільки належним їй майном.

5. На вимогу Нотаріуса Особа, яка управляє спадщиною, повинна надати йому звіт про свою діяльність.

6. Якщо Особа, яка управляє спадщиною, своїми діями по управлінню майном завдала шкоду майну, вона зобов’язана відшкодувати завдані збитки спадкоємцям померлого ______________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

якщо не доведе, що ці збитки сталися внаслідок випадку або непереборної сили.

7. Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень, у розмірі _______________________.

(зазначається розмір плати)

8. Строк дії цього договору _______________________________________________________________.

9. Цей договір укладений у двох примірниках, один з яких зберігається в спадковій справі _______ до майна померлого ________________________________________________________________, заведеній у

(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

__________________________________________________________________________________________,

(назва держнотконтори, прізвище, ім’я по батькові нотаріуса)

а другий отримує Особа, яка управляє спадщиною.

№ ______________

(за книгою обліку)

Підписи:_________________________________________________________________________________

Додаток № 6

КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ
НА УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮз/п


Прізвище, ім’я, по батькові померлого


Прізвище, ім’я, по батькові особи, з якою укладено договір


Дата укладення договору


Дата та підстава припинення дії договору


Дата та номер спадкової справи


Примітка


1


2


3


4


5


6


7


Додаток № 7

КНИГА ОБЛІКУ ЦІННОСТЕЙ
при вжитті заходів до охорони спадкового майнап/п


Число, місяць, рік надходження цінностей


Прізвище, ім’я, по батькові померлого (кому належали)


Докладний опис цінностей


Кількість


Оцінка


Число, місяць, рік здавання цінностей та номер квитанції


Відмітка про видачу цінностей спадкоємцям, виконавцю заповіту, або передавання їх фінорганам для реалізації


1


2


3


4


5


6


7


8


Додаток № 8
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)
Порядок поширюється на книги обліку розрахункових операцій І розрахункові книжки, що використовуються

Книга обліку депозитних операцій
Порядок заповнення Книги обліку депозитних операцій та Книги обліку особових рахунків депонентів у разі прийняття в депозит грошових...

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

Книга обліку
Застосовується для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі (роздавачу), яка виплачує заробітну плату, та повернення...

Книга обліку

Книга обліку

Книга обліку тварин

Книга складського обліку запасів

Книга кількісно-сумового обліку

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга веселих порад
Книга, що претендує на настільну, заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови — те ж саме, що кінокартина без кіножурналу....

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?
Відповідно до пункту 1 Інструкції №58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства,...

Книга обліку дітей
Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть

Книга обліку
Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжку чи вкладишБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт