Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти,

молоді та спорту

Пирятинської райдержадміністрації

01.09.2015 № 179
Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

Пирятинської райдержадміністрації
Р.А. Андрейщук


СТАТУТ

Пирятинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 6

Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області

(нова редакція)

ПИРЯТИН 2015

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад) створена рішенням 42-ї сесії 6-го скликання Пирятинської районної ради шляхом перейменування Пирятинської спеціалізованої загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області у Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області.

1.2. Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області є правонаступником прав і обов’язків Пирятинської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області, знаходиться у комунальній власності.

1.3. Юридична адреса Навчального закладу: 37001, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Гагаріна, 84, тел. 2-05-38.

1.4. Найменування закладу:

повне – Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області;

скорочене – Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6.

1.5. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку.

1.7. Навчальний заклад діє на підставі Статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

1.8. Навчальний заклад знаходиться у власності районної територіальної громади, яка делегувала повноваження районній державній адміністрації. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації здійснює фінансування Навчального закладу, управління та координацію його діяльності.

1.9. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.10. Головними завданнями Навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників Навчального закладу.

1.11. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.12. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.13. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.14. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання, профіль навчання – технологічний та спортивний. За рішенням загальних зборів колективу (конференції) школи можуть бути змінений профіль та напрям професійного навчання.

1.15. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.16. У Навчальному закладі створюються та функціонують: шкільні методичні об’єднання класних керівників, учителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклів предметів, творчі групи.

1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються медичною сестрою школи.

1.18. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.19. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.20. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів 1-7 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора навчального закладу.

1.21. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту.

1.22. Відповідно до Положення про освітній округ, з метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання Навчальний заклад може функціонувати як опорний заклад округу, а також направляти учнів школи до інших опорних закладів округу.

1.23. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.24. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України і, як правило, відповідно до території обслуговування, яка визначається щорічно розпорядженням голови райдержадміністрації і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.2. Директор школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку закладу та річного плану.

У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Навчального закладу і затверджується директором.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується педагогічною радою та радою Навчального закладу і затверджується відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних працівників.

3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною, дистанційною формами навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

3.9.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та районною санітарно-епідеміологічною станцією .

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та районною санітарно-епідеміологічною станцією.

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах (в окремих випадках у 8-9 класах) допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.14. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового комітету та районною санітарно-епідеміологічною станцією і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
4.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів (вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу у І семестрі навчального року.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців), затверджених відповідними наказами Міністерства освіти і науки України.

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

4.6.Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Міністерством освіти і науки України.

4.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

4.8.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями районної психолого-медико-педагогічної консультації.

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

4.11. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, золота медаль "За високі досягнення у навчанні", срібна медаль "За досягнення у навчанні", свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші заохочення відповідно до чинного законодавства.

4.12. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо пропагування та відродження культу сім’ї в процесі викладання
Друкується згідо рішення ради рмк відділу освіти Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Організація роботи з батьками в загальноосвітній школі
Дана робота містить матеріали із практики роботи Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Полтавської області

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої...
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Висновок
Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

Рішення від 21 липня 2016 року №209-vіі
Затвердити Статут Великокомишуваської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області в новій...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи Збірка ігор
...

Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
В золочівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 проводиться значна робота із зверненнями громадян та з питань дотримання...

Рішення XXIV сесії районної ради
...

На уроках англійської мови
Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Каланчацької районної ради Херсонської області

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка

Навчальна програма курсу за вибором „Етногеографія” для загальноосвітніх...
...

На засідання ради школи
Писарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області ( далі заклад)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт