Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

Сторінка1/4
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система ліцензування та сертифікації у будівництві

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ Б А.1.2-2:2009

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Загальні положення 2

 5. Порядок проведення робіт із підтвердження відповідності 3

 6. Загальні правила та порядок проведення робіт з оцінювання 5

 7. Конфіденційність 8

 8. Апеляції 8

 9. Фінансування робіт 9

Додаток А

Системи оцінки відповідності виробів із прив'язкою до модулів 10

Додаток Б

Форма заявки на проведення сертифікації виробів 11

Додаток В

Форма рішення за заявкою на проведення оцінки відповідності виробів

за системою (модулем) 13

Додаток Г

Ліцензійна угода 14

Бібліографія 16

III

ДСТУ Б А. 1.2-2:2009

ВСТУП

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних стандартів, а також міжнародних вимог та правил у сфері оцінювання відповідності продукції.

Метою стандарту є встановлення порядку оцінювання відповідності продукції вимогам Тех­нічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд шляхом складання декларації вироб­ником або сертифікації призначеним в установленому порядку органом оцінки відповідності.

Реалізація стандарту буде сприяти зближенню положень системи підтвердження відповідності продукції у будівельній галузі України з чинними у державах-членах Європейського Союзу зако­нами, підзаконними актами, регламентами та адміністративними положеннями.

IV

ДСТУ Б А. 1.2-2:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система ліцензування та сертифікації у будівництві ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ

РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

Система лицензирования и сертификации в строительстве

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Порядок оценки соответствия продукции установленным требованиям

Building licensing and certification system BUILDING CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME IN ACCORDING TECHNICAL

REGULATIONS Product conformity assessment programme to the specified requirement

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює порядок оцінювання відповідності продукції для підтвердження її відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (далі - Техніч­ний регламент).

Стандарт визначає системи оцінювання відповідності будівельних виробів, будівель і споруд (додаток А) та їх зв'язок із процедурами, встановленими Технічним регламентом.

Вимоги цього стандарту поширюються на всіх членів та учасників процедури оцінювання відповідності у будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

ДСТУ Б А. 1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відпо­відності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ-Н Б А. 1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю вироб­ництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби.

ДСТУ-Н Б А. 1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ Б А. 1.2-4:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відпо­відності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

ДСТУ ISO 19011-2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

1

ДСТУ Б А. 1.2-2:2009

ДСТУ ISO/IEC Guide 68:2008 Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник та загальні принципи

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені в Законах України "Про стандартизацію" [2]; "Про підтвердження відповідності" [3]; "Про стандарти, технічні рег­ламенти та процедури оцінки відповідності" [4]; ДСТУ Б А.1.2-1; ДСТУ ISO/IEC17000.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Підтвердження відповідності виробів вимогам Технічного регламенту здійснюється шляхом
декларування відповідності виробником або сертифікації призначеним органом сертифікації з
видачею, у разі позитивних її результатів, сертифіката (сертифікат системи контролю на вироб-­
ництві або сертифікат відповідності виробу)

Така продукція маркується національним знаком відповідності згідно з правилами, встанов­леними постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1599.

Примітка 1. Для процедур оцінювання відповідності відбираються зразки виробів, які вважаються при­датними для використання за призначенням, мають необхідне маркування та технічну документацію, що містить інформацію щодо виробів відповідно до чинного законодавства.

Примітка 2. Декларація або сертифікат відповідності на вироби, на які поширюється дія інших технічних регламентів, повинні підтверджувати відповідність також вимогам цих технічних регламентів.

4.2 Підтвердження відповідності виробів вимогам Технічного регламенту шляхом деклару­-
вання відповідності виробником та шляхом їх сертифікації здійснюється з використанням одного із
таких модулів - однієї з систем оцінювання відповідності згідно з ДСТУ-Н Б А. 1.1-89;

1) модуль А (внутрішній контроль виробництва) - система 4 згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-89 (далі -
А(4) містить:

 • випробування виробником виробу певного типу;

 • здійснення підприємством контролю за виробництвом;

2) модуль Аа (внутрішній контроль виробництва) - система 3 згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-89 (далі -
Аа(3) містить:

 • випробування органом оцінювання відповідності виробу певного типу;

 • здійснення підприємством контролю за виробництвом;

3) модуль D (забезпечення якості виробництва) - система 2 згідно з ДСТУ-Н Б А. 1.1-89 (далі -
D(2) містить:

 • випробування виробником виробу певного типу;

 • здійснення підприємством контролю за виробництвом;

 • проведення органом оцінювання відповідності перевірки та оцінювання системи контролю
  виробництва

4) модуль D (забезпечення якості виробництва) - система 2+ згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-89 (далі -
D(2+) містить:

 • випробування виробником виробу певного типу;

 • випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми
  випробувань;

 • здійснення підприємством контролю за виробництвом;

 • проведення органом оцінювання відповідності перевірки та оцінювання системи контролю
  виробництва;

 • проведення органом оцінювання відповідності постійного нагляду, аналізування та оціню­
  вання системи контролю виробництва;


2

ДСТУ Б А. 1.2-2:2009

5) модуль В (перевірка типу) у комбінації з модулем D (забезпечення якості виробництва) -
система 1 згідно з ДСТУ-Н Б А. 1.1-89 (далі - B+D(1)) містить:

 • здійснення підприємством контролю виробництва;

 • випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми
  випробувань;

 • випробування органом оцінювання відповідності виробів певного типу;

 • перевірка органом оцінювання відповідності системи управління якістю виробництва;

 • проведення органом оцінювання відповідності постійного нагляду, аналізування та оціню­-
  вання системи управління якістю виробництва;

6) модуль В (перевірка типу) у комбінації з модулем F (перевірка продукції) - система 1+ згідно з
ДСТУ-Н Б А.1.1-89(далі-В+F(1+) містить:

 • здійснення підприємством контролю за виробництвом;

 • випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми
  випробувань;

 • випробування органом оцінювання відповідності виробів певного типу; .

 • проведення органом оцінювання відповідності постійного нагляду, аналізування та оціню­-
  вання системи контролю виробництва;

 • контрольні випробування органом оцінювання відповідності зразків виробу, відібраних на
  підприємстві, ринку або будівельному майданчику відповідно до програми нагляду.

4.3 Модулі (системи оцінювання відповідності) встановлюють у стандартах, технічних умовах на вироби та зазначають у технічних свідоцтвах. При цьому, як правило, встановлюють декілька модулів (систем), які вважаються рівноцінними для ухвалення рішень щодо підтвердження відпо­відності продукції вимогам Технічного регламенту.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ІЗ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

5.1 Порядок проведення робіт із підтвердження відповідності шляхом декларування за систе­
мами А(4), Аа(3) містить:

 • подання на реєстрацію декларації відповідності до органу з оцінювання відповідності;

 • розгляд декларації та прийняття органом рішення щодо застосованого модуля (системи
  оцінювання відповідності) шляхом декларування;

 • аналізування наданої разом із декларацією документації;

 • прийняття рішення щодо реєстрації декларації в реєстрі органу;

- реєстрація декларації у реєстрі органу за позитивного рішення.
Примітка 1. Для системи Аа(3) орган бере участь у випробуванні зразків виробу.

Примітка 2. До декларації заявник додає технічну документацію, яка повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування виробу та давати можливість оцінити її відповідність вимогам Технічного регламенту.

Примітка 3. Декларацію реєструють на строк до трьох років.

Примітка 4. Заявник на підставі реєстрації декларації відповідності в реєстрі органу маркірує продукцію національним знаком відповідності.

5.2 Порядок підтвердження відповідності виробів вимогам Технічного регламенту, що здійсню­
ється шляхом сертифікації в загальному випадку, містить:

5.2.1 Для всіх модулів (систем оцінювання відповідності):

- подання та розгляд заявки на сертифікацію виробу чи технічного контролю на виробництві на
відповідність Технічному регламенту;

-аналізування наданої документації та визначення модуля (системи оцінювання відповідності) шляхом сертифікації;

- прийняття рішення за заявкою із зазначенням модуля (системи оцінювання відповідності).
3

ДСТУ Б А.1.2-2:2009

5.2.2 Порядок проведення робіт із підтвердження відповідності за системами D(2); D(2+)
містить:

- подання заявки на проведення перевірки та оцінювання системи контролю за виробництвом
і декларації про відповідність виробу до органу оцінювання відповідності.

- розгляд заявки, декларації та прийняття органом рішення щодо проведення перевірки й оцінювання системи контролю за виробництвом та застосованого модуля (системи оцінювання відповідності);

 • проведення перевірки системи контролю виробництва;

 • прийняття рішення щодо реєстрації сертифіката технічного контролю на виробництві та
  декларації в реєстрі органу;
 • підготовка програми нагляду, перевірки та оцінювання системи контролю виробництва
  (тільки для системи 2+);

 • оформлення, реєстрація та видача сертифіката на систему контролю за виробництвом та
  реєстрація декларації у реєстрі органу;

 • здійснення нагляду, аналізування та оцінювання системи контролю виробництва протягом
  терміну дії сертифіката на систему контролю за виробництвом (тільки для системи, 2+).

Примітка 1. До декларації додається така технічна документація:

- технічні характеристики та інша інформація про виріб, відповідність якого декларують;
- документитехнічного контролю виробництва на підприємстві.

Примітка 2. Відповідальність за відбір зразків та випробування покладається на виробника.

5.2.3 Для системи (B+D(1)):

 • здійснення перевірки системи управління якістю на підприємстві,

 • відбір та ідентифікація зразків певного типу для сертифікаційних випробувань;
 • проведення випробувань зразків певного типу в акредитованій випробувальній лабора-­
  торії;

 • прийняття рішення щодо видачі сертифіката відповідності;

 • підготовка програми нагляду за функціонуванням системи управління якістю;

 • укладання ліцензійної угоди;

 • оформлення, реєстрація та видача сертифіката;

 • проведення органом нагляду за функціонуванням системи управління якістю.

5.2.4 Проведення робіт за системою (B+F(1+)) передбачає:

- здійснення перевірки системи контролю виробництва на підприємстві;

 • відбір та ідентифікація зразків певного типу для сертифікаційних випробувань;

 • проведення сертифікаційних випробувань зразків певного типу;

 • прийняття рішення щодо видачі сертифіката;

 • укладання ліцензійної угоди;

 • оформлення, реєстрація та видача сертифіката відповідності виробу;

 • підготовка програми проведення нагляду за системою контролю виробництва;

- проведення органом нагляду, перевірки та оцінювання системи контролю виробництва;

- контрольні випробування органом зразків, відібраних на підприємстві, ринку або будівель-­
ному майданчику відповідно до програми нагляду.

Примітка 1. Орган може залучати для виконання робіт з оцінювання відповідності за субпідрядом інші організації (зокрема, призначені органи), зазначаючи про це у звітних документах та сертифікатах. При цьому орган, подаючи заявку на призначення, чітко зазначає своїх субпідрядників та роботу, яку вони будуть виконувати для оцінювання відповідності, а також орган має укласти договір субпідряду з кожним із суб­підрядників. Відповідальність за проведені роботи з оцінювання відповідності залишається на призначеному органі, який залучає субпідрядника).

Примітка 2. Відповідальність за відбір зразків за системами (B+F(1+) та (B+D(1) покладається на при­значений орган оцінювання відповідності.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд реєстр сертифікатів...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764 [1] (далі оцінювання відповідності у будівництві), побудовано відповідно...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, побудовано відповідно до чинного законодавства України, національних стандартів,...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Згідно з технічним регламентом
Організаційна структура оцінювання відповідності у будівництві та функції учасників V

Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів дсту б а 4-10: 2009
Цей стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів І мате­ріалів до основних комплектів робочих креслень...

Комунальний заклад
Харківської міської ради №11-а від 30. 03. 2015 «Про створення комісій в закладах освіти Дзержинського району для проведення весняного...

Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни...
Будівництво та архітектура, напряму підготовки 060101 Будівництво, зі спеціальності 06010101 Будівництво та експлуатація будівель...

Державні будівельні норми україни
Основною метою випробувань є підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно

Вступ
Керівний документ м щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль...

Тендер
Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам...
Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям Технических регламентов

«Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного...
Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного ремонту будівель та споруд

Застосування землевпорядних кадастрових технологій в інвентаризації будівель та споруд
Тема: Застосування землевпорядних кадастрових технологій в інвентаризації будівель та споруд

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх...
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Положенн япро порядок обліку, передачі в оренду та оплати нежитлових
Положення про порядок передачі в оренду та оплати нежитлових приміщень (будівель, споруд) міської комунальної власності (далі – Положення),...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт