Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ІІ. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

ІІ. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевіркиЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_______________ №___


Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення органом державної податкової служби про проведення такої перевірки

І. Загальні положення

1.1. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення органом державної податкової служби про проведення такої перевірки (далі – Порядок) розроблено відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 розділу ІІ та пункту 16 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).


1.2. Відповідно до вимог Кодексу електронні перевірки платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, проводяться з 01 січня 2014 року; суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу – з 01 січня 2015 року; інших платників податків – з 01 січня 2016 року.

1.3. Предметом документальної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додерженням якого покладено на контролюючі органи.

Документальна перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (далі – орган ДПС), а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків (абзац перший підпунку 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 розділу ІІ Кодексу).

ІІ. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки


2.1. Документальна невиїзна позапланова електронна перевірка (далі – електронна перевірка) проводиться на підставі заяви платника податків про проведення електронної перевірки (далі – Заява), яка подається за формою, передбаченою додатком 1 до Порядку.

2.2. Платником податків у Заяві крім загальних облікових даних в обов’язковому порядку зазначається інформація про:

2.2.1. податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці;

2.2.2. систему оподаткування, що застосовується платником податків;

2.2.3. перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, ПДВ);

2.2.4. ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

2.2.5. ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;

2.2.6. надання платником податків разом із Заявою до органу ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

2.2.7. спосіб надання документів до електронної перевірки (за допомогою каналу, яким передається електронна звітність, або електронного носія інформації).

Платникам єдиного податку необхідно додатково зазначити інформацію, передбачену Заявою.

2.3. Заява подається керівником або представником платника податків (з наданням документального підтвердження повноважень такого представника) до органу ДПС за основним місцем реєстрації не пізніше як за 10 календарних днів до початку проведення електронної перевірки.

Заява та документи, передбачені підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу, можуть бути надані до органу ДПС:

листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;

безпосередньо до органу ДПС;

в електронному вигляді за умови дотримання вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та цього Порядку. Документ вважається поданим лише після отримання з органів ДПС України підписаного підтвердження.

2.4. Електронна перевірка може бути проведена стосовно платника податків з незначним ступенем ризику, встановленим відповідно до
пункту 77.2 статті 77 розділу ІІ Кодексу, за визначені платником податків податкові періоди, за якими не проводились документальні перевірки, та у разі надання до органу ДПС відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного календарного року.

2.5. Для проведення електронної перевірки платник податків разом із Заявою забезпечує подання до органу ДПС в електронній формі документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації) з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб та у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2.6. За необхідності орган ДПС, який проводить електронну перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Для отримання копій документів орган ДПС звертається до платника податків у визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу порядку.

ІІІ. Порядок прийняття рішення органами ДПС про проведення електронної перевірки


3.1. Орган ДПС на підставі інформації, зазначеної платником податків у Заяві та у доданих до неї документах для проведення електронної перевірки, та податкової інформації, наявної в органі ДПС, приймає рішення про проведення/не проведення такої перевірки.

3.2. Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки приймається керівником органу ДПС, до якого платником податків подану Заяву, протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви за формою, передбаченою додатком 2 до цього Порядку. Таке рішення реєструється структурним підрозділом, відповідальним за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, в Журналі реєстрації рішень про проведення/непроведення електронної перевірки за формою, передбаченою додатком 3 до цього Порядку.

3.3. Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято
органом ДПС, якщо за результатами аналізу інформації, зазначеної в
п.3.1 цього Порядку, встановлено такі обставини:

3.3.1. заяву подано з порушенням встановленої форми, в тому числі не заповнено (неправильно заповнено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою СГ (у разі наявності);

3.3.2. платник належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно до пункту 77.2 статті 77 розділу ІІ Кодексу;

3.3.3. облікові дані платника, що знаходяться в органах ДПС, не відповідають даним, зазначеним у Заяві;

3.3.4. період, який підлягає перевірці згідно з Заявою, не відповідає базовому податковому (звітному) періоду або становить менше одного календарного року;

3.3.5. період, який підлягає перевірці згідно з Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою;

3.3.6. бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

3.3.7. ненадання платником податків разом із Заявою до органу ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

3.3.8. інші аргументовані підстави, що не дають змоги провести електронну перевірку.

3.4. Рішення про непроведення перевірки в обов’язковому порядку повинно містити перелік встановлених органом ДПС невідповідностей, що не дають можливості провести електронну перевірку.

3.5. Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу порядку не пізніше наступного робочого дня від дати прийняття.

У разі прийняття рішення про проведення електронної перевірки до такого рішення додаються відповідні документи, передбачені статтею 79 розділу ІІ Кодексу.

3.6. Рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою.

3.7. Оформлення та реалізація матеріалів електронних перевірок здійснюється у порядку, передбаченому Кодексом.
Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М.О. Чмерукподілитися в соціальних мережахСхожі:

“Система “Кабінетний аудит” як метод організації електронної перевірки платників податків”
Система “Кабінетний аудит” як метод організації електронної перевірки платників податків”

Актуально для платників пдв: порядок подання заяви для реєстрації платником пдв!
Пдв визначаються Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене наказом Міністер ства фінансів України...

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати
Зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) отримано платником податків 200 р

Самощенко Олена Анатоліївна, самозайнята особа, приватний нотаріус...
Дпі планової документальної виїзної перевірки щодо своєчасності, достовірності та повноти нарахування єдиного соціального внеску...

Програма семінару Вимоги до податкової звітності: порядок складання,...
Види перевірок, строки проведення, документи, які мають надаватись для перевірки

Типове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань...
Типове положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі...

Додаток: Аудитори фіскальної служби Чернігівщини викрили оборудку...
Співробітники управління аудиту гу дфс у Чернігівській області при проведенні документальної перевірки встановили, що підприємство...

Шановний респонденте! Головне управління статистики у Вінницькій...
Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12. 01. 2011 №3 та...

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
Позивач: Онанченко Василь Васильович, зареєстрований та проживає за адресою: 02114 м. Київ, вул. Суворова, 17, кв. 11, Д. т. 444-44-44,...

Н а к а з
Затвердити Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах

Н а к а з
Затвердити Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах

Договору про обслуговування рахунку у цінних паперів для фізичних...
Заяви представником Депонента)(надалі Депонент), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви приєднується...

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у...
Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1856/24388, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на...

II. Система перевірки знань суб'єкта діяльності
Цей Порядок встановлює вимоги до організації проведення перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників...

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
...

Міністерство освіти І науки україни
Затвердити Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах

Додаток до листа мон україни від 16. 06 2014 р. №1/9-319 Організація...
Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці...

Додаток до листа мон україни від 16. 06 2014 р. №1/9-319 Організація...
Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт