Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2015 р. №_______
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

І. Загальні положення


1. Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі - фінансова послуга, що надається ліцензіатом і передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об'єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи;

інформаційна система персоніфікованого обліку – система, що забезпечує ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду відповідно до вимог Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затверджених Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг;

окреме приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, призначена для провадження ліцензіатом господарської діяльності з надання фінансових послуг яка використовується виключно цим ліцензіатом при провадженні діяльності, за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів, зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

страховик-нерезидент – фінансова установа, що створена та має
ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до
законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована.

Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених в Законі України „Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон), Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” інших законах що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги, визначені розділами V – XІ цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – відповідати цим Ліцензійним умовам.

4. Органом ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) є Нацкомфінпослуг.

5. Відповідно до цих Ліцензійних умов Нацкомфінпослуг видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині здійснення:

страхової діяльності на проведення конкретних видів страхування;

діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надання кредитів за рахунок залучених коштів;

діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

6. Нацкомфінпослуг видає ліцензію на проведення конкретних видів страхування, визначених статтями 6 та 7 Закону України „Про страхування”.

До прийняття закону з урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих Нацкомфінпослуг видає ліцензії на проведення видів обов'язкового державного страхування, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 № 1372 „Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами”.

Ліцензія, отримана на провадження конкретних видів страхування, дає одночасно право на проведення перестрахування за цими видами страхування.

7. Правила страхування для кожного добровільного виду страхування, які подаються разом із заявою про отримання ліцензії здобувачем або заявою про розширення провадження господарської діяльності, реєструються Нацкомфінпослуг за умови прийняття рішення про видачу ліцензії або розширення провадження господарської діяльності.

Ліцензії на обов'язкові види страхування видаються відповідно до цих Ліцензійних вимог, Закону України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та особливих умов ліцензування, установлених Кабінетом Міністрів України (у разі наявності).

8. На підставі ліцензії на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів фінансова установа має право надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів, а саме: грошових коштів, прямо або опосередковано отриманих на зворотній основі від юридичних осіб та коштів, отриманих від фізичних осіб в результаті розміщення та обігу цінних паперів. На підставі такої ліцензії фінансова установа має право, зокрема, здійснювати іпотечне кредитування, обслуговування кредитів та рефінансування іпотечних кредиторів.

Діяльність кредитної установи з надання фінансових кредитів виключно за рахунок капіталу кредитної установи, субординованого капіталу, коштів отриманих від банків та інших фінансових установ за кредитними договорами, а також коштів, отриманих з місцевих та державних бюджетів фінансовими установами - юридичними особами публічного права не потребує отримання ліцензії.

9. На підставі ліцензії із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надання кредитів за рахунок залучених коштів кредитна спілка має право залучати внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки, надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів, а саме: грошових коштів, залучених кредитними спілками у вигляді внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та грошових коштів, залучених кредитними спілками від інших кредитних спілок.

Діяльність кредитної спілки з надання кредитів за рахунок внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки), не потребує отримання ліцензії.

10. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг здобувач зобов‘язаний забезпечити виконання вимог розділів V – XІ цих Ліцензійних умов,

11. На дату подання заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (крім одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду) .

12. У здобувача ліцензії/ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії або розширення провадження господарської діяльності повинні бути відсутні невиконані заходи впливу та/або санкції за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, застосовані Нацкомфінпослуг.

13. Здобувач несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації (даних), вказаних в документах, поданих до Нацкомфінпослуг.

14. Нацкомфінпослуг приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі ліцензії, розширення або відмови у провадженні господарської діяльності на підставі:

документів, поданих здобувачем/ліцензіатом до Нацкомфінпослуг згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг та необхідної для перевірки здобувача на відповідність вимогам цих Ліцензійних умов.

15. Рішення щодо залишення заяви без розгляду або переоформлення ліцензії приймається особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

II. Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії та розширення провадження господарської діяльності

1. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 5 розділу І цих Ліцензійних умов (далі – ліцензія) здобувач ліцензії подає до Нацкомфінпослуг заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), складену згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону.

Для розширення провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині здійснення страхової діяльності на проведення додаткових видів страхування здобувач подає заяву про розширення провадження господарської діяльності (додаток 2) у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону.

2. До заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) або заяви про розширення провадження господарської діяльності здобувачем додаються такі документи:

фінансова звітність здобувача ліцензії, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, за станом на останній день кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви, достовірність та повнота якої підтверджені аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім кредитних спілок);

анкета про керівника або головного бухгалтера фінансової установи (складається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 3);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії або розширення провадження господарської діяльності, у двох екземплярах (додаток 3);

3. Додатково до документів, визначених пунктом 2 цього розділу до заяви про отримання ліцензії або заяви про розширення провадження господарської діяльності здобувачем додаються такі документи:

1) для провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині страхової діяльності:

правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається здобувачем у заяві про отримання ліцензії або заяві про розширення провадження господарської діяльності, у двох екземплярах, які мають бути тотожними;

аудиторський висновок аудитора щодо правильності розрахунку фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) та розрахункового нормативного запасу платоспроможності страховика станом на останню звітну дату, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви, з метою підтвердження виконання вимог пунктів 11, 12 розділу VІІ цих Ліцензійних умов та відповідність вартості чистих активів вимогам пунктів 6 розділу VІІ цих Ліцензійних умов. Філією страховика-нерезидента подається висновок аудитора, що підтверджує перевищення розміру фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів), філії страховика-нерезидента над встановленим законодавством мінімальним розміром гарантійного депозиту;

Філією страховика нерезидента також подаються:

копії документів про освіту, в тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації;

витяг з трудової книжки керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента (для нерезидентів – документ, що підтверджує наявність відповідного стажу трудової діяльності).

Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються:

копії укладених договорів на врегулювання збитків щодо страхування цивільно-правової відповідальності з метою підтвердження виконання вимог пунктів передбачених пунктом 11 розділу VІІ цих Ліцензійних умов;

аудиторський висновок аудитора щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників, станом на останню звітну дату, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви;

довідку від об'єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов'язковим для страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів..

2) для провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:

Інформація про кваліфікованих працівників (додаток 5);

копія документа уповноваженого органу юридичній особи – одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та інформацію щодо його власного веб-сайту (веб-сторінки) та адреси електронної пошти;

3) для провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

внутрішні правила та зразок договору про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, які повинні відповідати вимогам розділу XІ цих Ліцензійних умов;

4) для провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:

типові правила фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ) та/або фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН), які мають відповідати вимогам статей 8, 12 і 21 (для ФФБ) та статей 8, 25 і 26 (для ФОН) Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Якщо здобувач планує створювати лише ФФБ або ФОН, подаються відповідно правила ФФБ або ФОН;

5) для провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надання кредитів за рахунок залучених коштів:

звітні дані кредитної спілки, складені відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг, станом на останній день місяця, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг заяви для отримання ліцензії;

копія витягу з протоколу засідання спостережної ради об’єднаної кредитної спілки про прийняття рішення про набуття здобувачем членства в об’єднаній кредитній спілці;

довідка, що підтверджує формування резервного капіталу кредитної спілки та його розміщення відповідно до вимог пункту 8 розділу IX цих Ліцензійних умов (додаток 6);

6) для провадження господарської з надання фінансових послуг в частині діяльності кредитних установ з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів:

примірні договори забезпечення виконання зобов'язань позичальників у розрізі кожного виду забезпечення, що застосовується, або довідку про надання бланкових кредитів.

III.. Документи, що подаються для переоформлення або анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та для звуження провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

1. Для переоформлення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ліцензіат подає заяву про переоформлення ліцензії за формою, визначеною додатком 7 до цих Ліцензійних умов.

2. Для звуження ліцензіатом провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині здійснення страхової діяльності шляхом припинення проведення конкретних видів страхування ліцензіат подає заяву про звуження провадження господарської діяльності за формою, визначеною додатком 8 до цих Ліцензійних умов.

3. Для анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ліцензіат подає заяву про анулювання власної ліцензії за формою, визначеною додатком 9 до цих Ліцензійних умов.

ІV. Вимоги до документів, що подаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії

1. Документи, що подаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:

1) бути викладеними державною мовою. До копій документів, складених іноземною мовою, мають додаватись їх переклади державною мовою, вірність яких повинна бути засвідчена нотаріально;

2) містити достовірну та повну інформацію на дату подання відповідної заяви;

3) бути підписані керівником здобувача/ліцензіата або іншою уповноваженою на це особою (крім правил страхування);

У разі якщо документи підписані не керівником здобувача, то здобувач повинен надати копію документа, засвідчену належним чином, що підтверджує повноваження цієї особи.

4) містити дату їх складання;

5) в описі документів повинно бути зазначено кількість аркушів кожного документа, що подається для одержання ліцензії або розширення провадження господарської діяльності;

6) кожен з документів на двох і більше аркушах повинен бути пронумерованим, прошитим та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (у разі наявності) та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника або іншої уповноваженої на це особи, прізвище, ініціали та підпис керівника здобувача/ліцензіата, відбиток печатки (у разі наявності) здобувача (ліцензіата). На копіях документів (крім засвідчених нотаріально) також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів „Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії;

8) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;

9) строк, що минув з дати підписання заяв та довідок, а також строк, що минув з дати засвідчення копій документів, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів до дня одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви.

2. Правила страхування повинні також відповідати таким вимогам:

в назві правил страхування повинна міститись інформація, що вони стосуються добровільного виду страхування;

правила страхування повинні бути викладені державною мовою та мати суцільно пов'язаний закінчений зміст, граматично та логічно узгоджену інформацію;

страхові тарифи, що містять правила страхування повинні бути засвідчені підписом актуарія, який має свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками;

поняття, що використовуються у правилах страхування, повинні відповідати поняттям, визначеним законодавством. У разі потреби застосування понять, не визначених законодавством, потрібно дати їх визначення;

не допускаються у тексті правил страхування:

подвійне визначення одних і тих самих положень, наявність протиріч або неузгодженості між пунктами; 

застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;

порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до спотворення змісту.

При оформленні Правил страхування не допускаються:

друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в тексті окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів у форматі Word;

Після внесення 3-х змін та/або доповнень до правил страхування у разі необхідності внесення подальших змін та/або доповнень страховик повинен подати для затвердження і реєстрації нову редакцію правил страхування. При цьому назва таких правил страхування обов’язково повинна містити в дужках слова „(нова редакція)”.

V. Внесення змін до документів, що подавались для отримання ліцензії

1. Внесення змін, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню проводяться відповідно до вимог, визначених статтею 15 Закону.

2. У разі викладення правил страхування у новій редакції та/або внесення змін та/або доповнень до правил страхування страховик протягом десяти робочих днів повідомляє про це Нацкомфінпослуг та подає для реєстрації два примірники правил страхування, викладених у новій редакції, чи відповідних змін та/або доповнень із зазначенням номеру змін до правил страхування. До цих документів додається порівняльна таблиця, в якій зазначається зміст положення (норми) чинної редакції правил страхування та зміст відповідного положення (норми), в разі внесення змін та/або доповнень до правил страхування.

Правила страхування, викладені у новій редакції, а також зміни та/або доповнення до правил страхування повинні відповідати вимогам, встановленим цих Ліцензійних умов.

VІ. Загальні вимоги щодо провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

1. Кадрові вимоги:

1. Професійні якості та ділова репутація керівника та головного бухгалтера фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

особа не менше шести місяців обіймала посаду керівника, фінансового директора або головного бухгалтера фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації (вимога застосовується протягом п‘яти років з дня настання події);

особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності,

особа позбавлена права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

наявність фактів звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;

наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

застосування міжнародних санкцій до фізичної особи.

2. Керівник фінансової установи не може працювати за сумісництвом на аналогічній посаді або на посаді головного бухгалтера в іншій фінансовій установі.

3. Керівник відокремленого підрозділу фінансової установи повинен відповідати таким вимогам:

мати вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра) або для керівника відокремленого підрозділу ломбарду - професійно-технічну освіту;

мати не менший ніж 2-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на ринках фінансових послуг - не менший одного року або стаж роботи на керівних посадах не менший двох років;

мати бездоганну ділову репутацію.

2. Організаційні вимоги:

1. Фінансова установа на дату подання заяви про отримання ліцензії повинна бути створена та зареєстрована у встановленому законодавством порядку та внесена як фінансова установа до Державного реєстру фінансових установ.

2. Фінансова установа у своїй діяльності зобов'язана керуватися Статутом та внутрішніми положеннями, перелік яких визначений нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг. Статут та внутрішні положення мають не суперечити вимогам законодавства та містити умови, які не суперечать одна одній і не містять положень з неоднозначним трактуванням.

3. Фінансова установа має право здійснювати діяльність через відокремлені підрозділи на підставі отриманої нею ліцензії за умови виконання таких вимог:

інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та розміщена на власному веб-сайті фінансової установи;

повноваження щодо здійснення діяльності з надання фінансової послуги, зазначеної в ліцензії, має бути передбачене в положенні про відповідний відокремлений підрозділ фінансової установи;

дотримання відокремленим підрозділом фінансової установи вимог Ліцензійних умов.

4. Фінансова установа зобов’язана вести бухгалтерський облік, складати та подавати до Нацкомфінпослуг звітність, інформацію та документи в порядку та відповідно до вимог, визначеним законодавством. Фінансова установа зобов’язана надати інформацію та документи та/або копії документів на письмову вимогу Нацкомфінпослуг у встановлений нею строк.

5. Фінансова установа повинна затвердити порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, та дотримуватись його під час своєї діяльності.

6. Фінансова установа зобов‘язана надавати клієнту інформацію, визначену статтею 12 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

7. Фінансова установа повинна розкривати інформацію відповідно до статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

8. Фінансова установа повинна підтримувати власний веб-сайт, на якому оприлюднювати інформацію про свою діяльність, яка вимагається законодавством.

9. Фінансова установа (включаючи відокремлені підрозділи) протягом часу, встановленого внутрішніми правилами (документами), забезпечує прийом клієнтів (зокрема членів кредитної спілки) для проведення відповідних розрахунків, надання необхідної інформації та консультацій.

10. Фінансовій установі забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про її діяльність.

11. Фінансова установа зобов'язана здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену у відповідній ліцензії на підставі договору, який має відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 11 та статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів», Закон України „Про захист персональних даних”, Закон України „Про інформацію”.

12. Фінансова установа повинна виконувати свої зобов'язання перед своїми клієнтами відповідно до вимог законодавства та згідно з укладеними договорами.

13. Фінансовій установі забороняється здійснювати діяльність, яка не передбачена її статутом.

14. У разі анулювання ліцензії фінансова установа повинна продовжувати виконувати свої зобов’язання за укладеними договорами.

15. Фінансова установа зобов’язана дотримуватися вимог статей 4-18 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 6, 7, 9-17 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

16. Фінансова установа зобов’язана виконувати вимоги статті 151 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” щодо організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).

17. Фінансова установа зобов’язана виконувати заходи впливу, що застосовані до неї Нацкомфінпослуг.

18. Фінансова установа забезпечує присутність свого керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення Нацкомфінпослуг в установленому законом порядку перевірки додержання фінансовою установою вимог цих ліцензійних умов.

3. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

1. Облікова і реєструюча система фінансової установи повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

2. Фінансова установа повинна бути забезпечена комп'ютерною
технікою для ведення обліку та комунікаційними засобами (телефон
та/або факс), а також використовувати програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання.

3. Фінансова установа зобов'язана мати у власності або в користуванні окремі приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Фінансова установа зобов'язана забезпечити зберігання грошей (грошових коштів) і документів та мати необхідні засоби безпеки, зокрема охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону.

5. У разі залучення фінансовою установою готівкових коштів клієнтів у касу фінансової установи або її відокремленого підрозділу приміщення, у якому надаються фінансові послуги, має бути забезпечене необхідними засобами безпеки (сейфами для зберігання грошових коштів), а ліцензіат має дотримуватись вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Національним банком України.

6. Фінансова установа повинна вести облік укладених договорів, які зобов’язана зберігати не менше п’яти років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

4. Спеціальні вимоги

1. Статутний капітал повинен був сформований у розмірі та у спосіб, які вимагаються законом.

2. Формування або збільшення статутного капіталу фінансової установи має відбуватися виключно за рахунок коштів з підтверджених джерел походження.

3. Власний капітал фінансової установи на будь-яку дату має підтримуватись у розмірі, не меншому, ніж вимагається законодавством.

4. Фінансова установа зобов'язана на будь-яку дату дотримуватися фінансових нормативів, умов забезпечення платоспроможності установлених законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

5. Фінансова установа повинна дотримуватись вимог та обмежень щодо суміщення видів діяльності, встановлених законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

6. Умови укладених договорів з надання фінансових послуг мають відповідати затвердженим внутрішнім правилам надання фінансової послуги.

7. Фінансова установа не може мати контролю з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України,.

VІІ. Додаткові вимоги щодо провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині страхової діяльності

1. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів страхування страховик зобов'язаний:

дотримуватись порядку та правил їх проведення, застосовувати форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків, установлені Кабінетом Міністрів України;

утворювати централізовані страхові резервні фонди згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

2. Страховик, який здійснює страхування життя, не має права займатися іншими видами страхування.

3. Страховик (філія страховика - нерезидента) має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію.

Укладення страховиком-резидентом (цедентом, перестрахувальником) договорів перестрахування з перестраховиками (страховиками, страховими брокерами)- нерезидентами, в тому числі з тими, які мають свої представництва в Україні, дозволяється у випадках, передбачених законодавством України.

4. Страховики-нерезиденти мають право на відкриття своїх філій за умов виконання вимог частини одинадцятої статті 2 Закону України „Про страхування”.

Філія страховика-нерезидента має право здійснювати страхову діяльність тільки після внесення інформації про неї до Реєстру філій страховиків-нерезидентів, отримання Свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента та відповідної ліцензії на право здійснення страхової діяльності.

Філія страховика-нерезидента має право розпочати страхову діяльність у разі, якщо внутрішні правила філії страховика-нерезидента відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг.

Місцезнаходження філії страховика-нерезидента повинно відповідати місцезнаходженню, що зазначено в ліцензії.

Документи, що стосуються діяльності філії страховика-нерезидента, повинні зберігатися за її місцезнаходженням.

Філія страховика-нерезидента може набувати права та брати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах за дорученням страховика-нерезидента.

5. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика повинен відповідати вимогам, визначеним статтею 30 Закону України „Про страхування”.

6. Вартість чистих активів страховика, створеного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про здобувача до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика.

7. Для отримання права на проведення конкретного виду обов'язкового страхування страховик або філія страховика-нерезидента повинні мати досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під досвідом не менше ніж два роки слід розуміти наявність протягом усього зазначеного періоду чинної ліцензії та укладених договорів страхування).

8. Надання послуг з добровільних видів страхування, в межах господарської діяльності з надання фінансових послуг, здійснюється за наявності у страховика, в тому числі філії страховика-нерезидента, правил страхування.

9. Страховик зобов'язаний мати зареєстровані в Нацкомфінпослуг правила страхування, які відповідають вимогам статті 17 Закону України „Про страхування”, характеристикам та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг, і цим Ліцензійним умовам.

Правила страхування, зміни до них підлягають розміщенню страховиком (філією страховика-нерезидента) на власному веб-сайті (сторінці) протягом 10 робочих днів після дня їх реєстрації.

За умов проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування (перестрахування) правила страхування можуть бути перекладені на англійську чи іншу мову. Тексти таких перекладів мають бути завірені відповідно до вимог законодавства.

У разі, якщо страховик викладає правила страхування у новій редакції та/або до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен зареєструвати в Нацкомфінпослуг такі зміни в порядку, встановленому законодавством.

10. Страховики, які надають послуги зі страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.

11. Для здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страховик зобов'язаний виконувати вимоги до страховиків, визначені розділом V Закону України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, зокрема бути членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ), а також повинен:

на останню звітну дату, що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та набудь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.

забезпечити можливість опрацювання претензій на всій території України, для чого на дату подачі заяви на отримання ліцензії та протягом строку її дії зобов'язаний:

а) забезпечити прийняття, облік та зберігання повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) у цілодобовому режимі за номером безкоштовної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам ДТП первинної інформації про порядок урегулювання збитків та для прийняття страховиком необхідних дій. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню;

б) забезпечити здійснення функції з урегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, на всій території України, для чого страховик має право створювати власні підрозділи та/або залучати своїх представників (працівників, аварійних комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти);

в) розмістити інформацію про забезпечення виконання зобов'язань, передбачених підпунктами "а" та "б", на сайті страховика, наданому в інформації до Державного реєстру фінансових установ. Для виконання підпункту "б" страховик зобов'язаний забезпечити перебування представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій, в усіх областях та місті Києві.

Філія страховика-нерезидента для отримання ліцензії з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів повинна також відповідати таким вимогам:

забезпечити можливість опрацювання претензій на всій території України. З цією метою укласти з іншими страховиками-резидентами, які є членами Моторного (транспортного) страхового бюро України, договір (договори) про врегулювання збитків, у тому числі за участю осіб, уповноважених проводити розслідування страхових випадків (аварійних комісарів). Філія страховика-нерезидента, яка реалізувала поліс з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, несе відповідальність перед страхувальником за забезпечення можливості опрацювання претензій на всій території України;

здійснити фінансове забезпечення виконання своїх зобов'язань перед МТСБУ у порядку, який визначено статутом МТСБУ (гарантією банку або іншої фінансової установи) на весь період свого членства в МТСБУ та до закінчення зобов'язань після припинення такого членства. Розмір фінансового забезпечення має становити суму, установлену та затверджену МТСБУ. Умови договору фінансового забезпечення встановлюються Президією МТСБУ;

філія страховика-нерезидента зобов'язана сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, яку встановлює та затверджує МТСБУ, не менше за еквівалент 100 000 євро.

12. Страховик (філія страховика-нерезидента) зобов'язані:

дотримуватись умов забезпечення платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України „Про страхування” та Закону України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” і нормативно-правових актів, які встановлюють відповідні вимоги;

формувати, обліковувати і розміщувати страхові резерви в порядку та на умовах, визначених статтею 31 Закону України „Про страхування” і відповідними нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг;

вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених статтями 31 та 33 Закону України „Про страхування”.

проводити аудиторську перевірку та оприлюднювати звітність відповідно до вимог статті 34 Закону України „Про страхування” та інших нормативно-правових актів. Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків (філій страховиків-нерезидентів) повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою);

забезпечити виконання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, установлених Нацкомфінпослуг.

Страховик (філія страховика-нерезидента) зобов’язаний здійснювати безперервну діяльність (під безперервною діяльністю розуміється відсутність резерву незароблених премій та математичних резервів протягом 90 днів і більше).
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в органі доходів І зборів та якій присвоєно індивідуальний...

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за №185/24962
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...

Виконання мовного законодавства загальноосвітніми закладами району
Підтвердженням важливості української мови як критерію духовності народу, його культури й освіченості є десята стаття Конституції...

Коли моєму брату Джемові було близько тринадцяти років, він зламав...
Джем тільки іноді відчував деяку незручність від тієї вади. Ліва рука у нього стала трохи коротша за праву, а коли він стояв або...

Про купівлю іноземної валюти від  
Пенсійного фонду України. Також доручаємо утримати із суми в гривнях, перерахованої на купівлю іноземної валюти, комісійну винагороду...

За програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28. 10. 2010 №1021)
Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу,...

Нотаріусами перевіряється, чи є фізична особа громадянином України,...
України, постановами І розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Автономної Республіки Крим, крім того, — законодавством...

Пояснювальна записка Вступ, мета та завдання профільного навчання з української мови
Випускаючи старшокласників у життя, вона відповідає на духовні, соціальні, культурні, господарські запити суспільства, нації, держави,...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури у 2014-2015 н р
Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу,...

Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату а 4) повинен бути...
Запрошуємо Вас опублікувати результати досліджень у науковому журналі факультету іноземної філології Східноєвропейського національного...

Профспілка металургів І гірників України зареєстрована

Становлення України як демократичної, правової держави, формування...
Недоторканність І безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права І свободи людини та їх гарантії визначають зміст...

Заявк а
Зареєстрована в ос дп “Миколаївстандартметрологія” Керівнику Органу сертифікації продукції

Методичні рекомендації з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних...
Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої...

Методичні рекомендації з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних...
Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої...

Перелік тестових питань
Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт