Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)»

для студентів напряму підготовки

6.030401 «Правознавство»

Рекомендовано Вченою радою ФСП НТУУ«КПІ»

КИЇВ

НТУУ «КПІ»

2015

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Укл.: Попов К.Л. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 39 с.
Навчальне видання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)»

для студентів напряму підготовки

6.030401 «Правознавство»
Укладач: Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доцент кафедри публічного права НТУУ «КПІ»

З М І С Т

Додаток 1 13
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань, які виконуються студентами в терміни передбачені навчальним планом. Виконання курсових робіт є формою організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, а тому заміна такої форми іншими видами роботи (науковими роботами, рефератами, іншими творчими роботами) не допускається.

Курсова робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» є одним з видів індивідуального семестрового завдання студентів, і являє собою письмове викладення результатів творчого дослідження студентами певної теми загальної частини кримінального права.

Як форма самостійного наукового дослідження виконання курсової роботи забезпечує формування у студентів:

- навичок опрацювання, критичного аналізу та оцінки інформації (змісту монографічних праць, навчальної, методичної літератури, матеріалів періодичних видань, норматив­ного матеріалу, судової практики тощо);

- вміння збирати, узагальнювати емпіричний матеріал, робити на його основі обґрунтовані висновки;

- вміння правильно формулювати і розкривати зміст теоретичних правових положень, використовувати правову термінологію.

Курсова робота також розвиває у студентів вміння виявляти закономірності у розвитку кримінально-правових явищ, здатність розуміти проблеми реалізації сучасного кримінального права, робити самостійні висновки, аргументовано висловлювати рекомендації і пропозиції, що в цілому забезпечує належне засвоєння студентами навчального матеріалу.

Завданнями виконання курсової роботи є не лише поглиблення знань студента, вироблення у нього аналітичних навичок, але й формування вміння логічно, системно, лаконічно і змістовно викладати свої думки (позицію) в письмовому вигляді (що важливо для кожного юриста).

Належне виконання курсової роботи потребує від студента творчого мислення, загального орієнтування в методології наукового дослідження, навичок логічного мислення, аргументації, прагнення висловити власне ставлення до проблеми, здобути нові знання, добросовісності і професійності.

Курсова робота є певним досвідом наукового дослідження для студента, і відповідно, являє собою спланований трудовий процес, що складається з низки взаємопов’язаних стадій. Виконання курсової роботи умовно можна поділити на такі етапи:

- вибір теми, консультація з викладачем, складання узагальненого плану роботи;

- збирання інформації за темою роботи (зокрема, підбір літератури, нормативних актів, фактичного матеріалу тощо); попереднє дослідження відповідної літе­ратури, нормативного матеріалу, інших джерел інформації, деталізація плану роботи;

- детальний аналіз складових частин проблеми, зібраного матеріалу, конспектування літературних та інших джерел;

- обробка опрацьованого матеріалу в цілому (написання «чорнового» варіанту роботи);

- написання «чистового» варіанту роботи, оформлення курсової роботи, подання її на ка­федру для реєстрації;

- захист курсової роботи.
ІІ. ВИБІР ТЕМИ КУРОВОЇ РОБОТИ

Студенти мають уважно ознайомитися з переліком тем курсових робіт, що є додатком до робочої навчальної програми, вибрати з нього тему. Студент може запропонувати свою власну тему роботи, заздалегідь узгодивши її з науковим керівником.

Обирати тему доцільно з урахуванням розуміння та усвідомлення самим студентом актуальності теми, оцінки ним її теоретичного та практичного значення. При виборі теми важливо, щоб вона була цікавою для студента як з навчальної, наукової точки зору, так і з огляду на її практичну значущість і перспективність. Обрана тема має викликати у студента прагнення глибоко дослідити проблему, розібратися в питанні.

Студент, як правило, обирає тему, керуючись тими знаннями з дисципліни, які він вже має. При цьому не слід обирати тему лише з огляду на її гадану простоту, або наявність значної кількості літератури з питань теми. Разом з тим не варто відмовлятись від вибору, на перший погляд, складної, але цікавої для студента теми.

Якщо студенту складно самому обрати тему, він може звернутися за допомогою до викладача, якій проводить лекції або семінарські заняття.

Після вибору теми студент має повідомити її методисту кафедри. Зміна обраної теми допускається у виняткових випадках за заявою самого студента (з відповідним обґрунтуванням причин зміни), узгодженою з науковим керівником.

Серйозно і добросовісно поставившись до курсової роботи вже на етапі вибору її теми, правильно розподіливши час, працюючи за планом і системно, студент зможе забезпечити належне виконання курсової роботи.

Шарль Луї Монтеск’є у своєму трактаті «Про дух законів» пи­сав: «Я багато разів починав та залишав цю працю, тисячу разів кидав по вітру вже написані мною аркуші і кожного дня відчував, що мої руки опускаються від безсилля. Досліджуючи свій предмет без жодного попереднього плану, я не знав ні правил, ні виключень, і якщо знаходив істину, то для того, щоб відразу втратити її; але коли я відкрив мої загальні начала, то все, що я шукав, постало переді мною, і протягом двадцяти років я бачив як праця моя виникла, зростала, розвивалася та завершилася». Тому бажано вже на цьому етапі виконання курсової роботи скласти для себе узагальнений план подальшої роботи. Звичайно, що детальний план курсової роботи може бути сформований лише після попереднього дослідження літературних джерел з теми роботи.

ІІІ. ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ І ПОПЕРЕДНЄ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
Повна, різнобічна і детальна інформація за темою курсової роботи є необхідною умовою якісного, предметного дослідження. Тому збирання інформації є одним з найвідповідальніших етапів виконання курсової роботи. Студенту не слід лінуватися у доборі якнайширшого спектру джерел інформації за темою роботи (літератури, нормативних актів, судової практики, результатів соціологічних досліджень, іншої емпіричної інформації тощо), оскільки різносторонність використаної інформації є міцною базою успішного наукового дослідження. Від того наскільки всебічною і повною буде джерельна база дослідження залежить його науково-практична обґрунтованість, наукова «чистота» роботи.

Підбираючи літературу з обраної теми слід звертати увагу не лише на підручники і навчальні посібники, а насамперед, на монографічні роботи, статті у періодичних виданнях, матеріали наукових конференцій тощо. Доцільно підбирати літературу не лише останніх років видання, але й більш давні (радянські або дореволюційні) публікації, які часто виконані на високому науковому рівні і містять багато корисної інформації.

Разом з тим цінується використання найсучаснішого фактового, статистичного матеріалу, результатів недавніх, актуальних соціологічних досліджень та інших наукових досліджень.

Підбираючи літературу для дослідження, варто переглянути підшивки українських юридичних видань: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Держава і право», «Правова держава», «Юридичний вісник України», «Юридична Україна», «Юрист», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Вищого господарського суду України», російських видань: «Государство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Российский следователь» та ін. Зазначену літературу можна знайти у Національній бібліотеці України ім.. В.І. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України та ін. Для зручності вибору статей з журналів доцільно ознайомитися з переліком статей, опублікованих за рік, який, як правило розташовано в останньому або першому номері журналу.

Крім наукової літератури варто відшукати нормативно-правові акти, матеріали судово-слідчої практики, статистичні дані, результати соціологічних та інших емпіричних досліджень, що стосуються теми курсової роботи. Корисними електронними ресурсами є офіційні інтернет-сайти МВС України, ВСУ, ВРУ, судової влади, інформаційно-аналітичної системи «Ліга», Національної бібліотеки України ім.. В.І. Вернадського, сайти численних електронних бібліотек тощо.

На цьому етапі роботи слід ознайомитись із загальним змістом джерела, продивитись його «по діагоналі» (поверхово) і зробити висновок – наскільки і в якій частині дане джерело може бути корисним при написанні курсової роботи.

В процесі збирання інформації доцільно підбирати також яскраві життєві приклади, можливо, зі свого життя, публіцистичної та іншої літератури, використання яких у роботі, як правило, свідчить про досить широкий світогляд автора.

В процесі узагальнення та систематизації зібраних джерел інформації раціонально використовувати можливості персональних комп’ютерів, складаючи відповідну бібліографію та бази даних джерел.

Після ознайомлення з літературою за темою роботи студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і може деталізувати план курсової роботи.

Наявність більш менш чіткого плану курсової роботи дозволяє сконцентрувати увагу на найбільш важливих і цікавих питаннях теми, забезпечити чіт­кість і послідовність у викладенні матеріалу, уникнути повторів, оптимально організувати свою працю щодо написання роботи, зекономивши час для інших важливих для студента справ.

Варто серйозно поставитись до складання плану роботи, попередньо ознайомитись з відповідними розділами підручників, зрозуміти зміст теми, ознайомитись з публікаціями в електронних і друкованих джерелах з метою виявлення центральних, актуальних, а також проблемних питань теми.

Студент може, скориставшись рекомендованим приблизним планом, змінивши або доповнивши його, запропонувати свій план. Доцільно складати так званий розгорнутий план роботи, кожний розділ якого поділяється на декілька підрозділів. Бажано складати план з кількох розділів (два – чотири), які можуть містити підрозділи в межах теми роботи. Назви окремих розділів (підрозділів) курсової роботи не повинні повторювати назву теми роботи. Якщо тема сформульована «широко», містить досить багато питань, не варто розглядати їх усі, доцільніше сконцентруватись на найбільш проблемних, дискусійних або цікавих на думку студента питаннях. Досить поширений серед студентів недолік плану (неправильно складений план) — дублювання у назві розділу чи підрозділу назви теми. Варто формулювати окремі розділи плану таким чином, щоб вони відображали лише частину теми роботи.

Після складення плану роботи студент, за необхідності, може узгодити його з науковим керівником. Це допоможе уникнути помилок, безсистемності у дослідженні, які в подальшому часто призводять до погіршення загальної якості курсової роботи.

Після підбору необхідної літератури, інших джерел інформації, деталізації плану роботи студент може починати поглиблене дослідження обраної теми.
ІV. детальний аналіз складових частин проблеми, зібраного матеріалу, конспектування літературних та інших джерел

Після формування джерельної бази дослідження настає найважливіший і найвідповідальніший момент в процесі підготовки курсової роботи — прочитання і конспектування літературних та інших джерел.

В результаті детального аналізу зібраного матеріалу студент має сформувати для себе логічну систему знань про сутність, зміст та структуру досліджуваної проблеми, що допоможе при викладенні основних теоретичних і практичних положень курсової роботи.

На цьому етапі студент ознайомиться зі значною кількістю нормативних документів, різноманітними підходами та думками науковців, сутністю вже запропонованих шляхів і засобів вирішення досліджуваної проблеми сучасною наукою.

В процесі дослідження навчальної, наукової літератури та інших джерел студент повинен уважно та ретельно аналізувати їх зміст, варто конспектувати їх основні положення, фіксуючи лаконічними тезами необхідну інформацію, виписувати необхідні факти, приклади, цитати, можливо, навіть, зі своїми коментарями. Роблячи нотатки, слід обов’язково переписати повний бібліографічний опис опрацьовуваного джерела для використання його при посиланні у тексті курсової роботи та складанні списку використаних джерел. В результаті такого опрацювання студент отримує своєрідний поглиблений огляд відповідного джерела, інформація з якого буде використана студентом в подальшому.

Починати можна з перечитування відповідної лекції або частини з підручника. Ознайомлюючись з монографічною літературою, слід ознайомитись зі структурою праці, вибрати необхідні для детального дослідження частини (з урахуванням теми курсової роботи), сформулювати для себе основну думку автора, зміст його позицій з досліджених питань. В подальшому можна детально опрацьовувати вибрані частини твору, конспектувати чи виписувати окремі матеріали обов’язково із зазначенням сторінок, з яких зроблено виписку, критично оцінювати опрацьований матеріал, висловлювати свої коментарі з приводу прочитаного.

Часто в літературі зустрічаються доволі різні позиції, погляди на одну проблему, тому не варто захоплюватись частим цитуванням праці одного або двох авторів. При цьому слід звертати увагу не лише на сучасні наукові праці, але й на старі видання (зокрема, радянського часу), науково-теоретичний рівень яких часто може виявитись вищим ніж у сучасних наукових розробках досліджуваної проблеми. Разом з тим варто мати на увазі, що більш давні видання можуть містити посилання на нормативні акти, які є повністю або частково застарілими. Тому, слід обов’язково зіставляти їх положення з сучасним законодавством.

Співставлення, порівняння і критичний аналіз різних точок зору, наявність наукової полеміки – обов’язкова умова виконання курсової роботи. Проблемним питанням, дискусійним позиціям, колізіям чи прогалинам законодавства слід приділяти особливу увагу.

Варто наголосити на необхідності обов’язкового використання нормативного мате­ріалу при написання курсової роботи. Студент повинен показати своє вміння працювати з нормативними актами. Посилання на міжнародно-правові до­кументи, Конституцію України, закони та підзаконні нормативно-правові акти слід обов’язково використовувати при обґрунтуванні своєї позиції в питаннях, які нормативно регламентовані.


V. обробка опрацьованого матеріалу в цілому (написання «чорнового» варіанту роботи)
«Чорновий» варіант курсової роботи по суті є її укладенням і являє собою систематизацію, співставлення окремих частин зібраного матеріалу, в якому проглядається логічна будова і зміст всієї ро­боти.

Варто визначити межі кожного питання, визначитись з поняттями і категоріями, які будуть використовуватись при висвітленні цього питання, а потім подавати аналіз існуючих поглядів на проблему, формулювати висновки, формувати власну позицію, підкріплену відповідними аргументами та прикладами.

Початковий («чорновий») варіант роботи виконується в рамках складеного плану, що, звичайно, не виключає можливості уточнення плану в процесі написання роботи. Викладення матеріалу доцільно починати з першого розділу, який часто складає загальну теоретичну базу дослідження. Текст розділу (підрозділу) повинен бути логічно структурованим, окремі положення розділу – пов’язані за змістом, студент має дотримуватись певної послідовності у викладенні матеріалу, уникаючи еклектичного нагромадження нічим не пов’язаних окремих положень, запозичених з літературних джерел. Послідовність може визначатись переходом від загального до конкретного чи навпаки, або іншими орієнтирами.

Використання законспектованого матеріалу повинно бути творчою працею студента, а не простою компіляцією. При визначенні окремих наукових категорій, викладенні дискусійних питань слід не просто зазначати позиції різних авторів з цього приводу, а й здійснювати їх науковий аналіз з формулюванням власної позиції, яка може бути відмінною від думок тих, хто досліджував це питання раніше.

Не слід «побоюватися авторитетів», в усьому погоджуючись з думкою авторів підручників чи монографій. Якщо в результаті дослідження проблеми студент сформував власну, відмінну від інших дослідників аргументовану позицію – її варто викласти, звичайно, з відповідним обґрунтуванням. І чим радикальнішими є відмінності, тим глибшим і більш вивіреним має бути таке обґрунтування. Поділяючи думку іншого автора, слід також підкріплювати таку свою позицією належною аргументацією.

Дискутувати слід тактовно, дотримуючись наукового етикету і уникаючи різких висловлювань, безапеляційних тверджень, необґрунтованої і неввічливої критики.

У курсовій роботі студент повинен сформувати власне авторське бачення проблеми і спробувати донести його до всіх, хто згодом прочитає його роботу, тому текст має бути образним, простим для сприйняття, що дозволяє «побачити» творчу працю, чітко встановити хід думок автора, точно з’ясувати його позицію з досліджених питань.

Слід пам’ятати, що «квазінауковість», заплутаність мови викладення, невиправдана перенасиченість науковою і науково подібною термінологією, як правило, приховує бідність думок автора.

Текст роботи слід писати простою, зрозумілою мовою, вживаючи наукові терміни там, де вони дійсно необхідні. Варто по можливості уникати таких штампів як, наприклад, «як відомо…», «на сьогоднішній день…», «на сучасному етапі розвитку…», «з урахуванням сучасного розвитку суспільних відносин», «так історично склалося, що…» та інших подібних.

Абзаци повинні містити речення, об’єднані спільною закінченою думкою автора.

Слід уникати занадто широкого (на 2/3 сторінки і більше) дослівного запозичення матеріалу з літературних (в тому числі електронних) джерел, тим більше без посилання на таке джерело. Краще спочатку ознайомитись зі змістом законспектованого матеріалу джерела, співставити його з відповідними матеріалами інших джерел і, критично осмисливши все в сукупності, викласти своїми словами відповідні положення в роботі, не забуваючи робити необхідні посилання.

Виклад тексту в інших розділах роботи здійснюється аналогічно першому.

Не слід використовувати при написанні тексту роботи матеріали готових рефератів, курсових, дипломних робіт, які доступні в мережі Internet, оскільки вони часто містять неперевірену інформацію, а їх тексти як правило є компіляцією матеріалів з підручників, що досить легко встановити.

Студенту слід відповідально поставитись до написання «чорнового» варіанту роботи, оскільки він є основою її остаточної редакції. На цьому етапі курсова робота повинна являти собою логічно структурований текст, придатний для прочитання і розуміння «сторонньою» людиною. Робота вже має містити виклад основних теоретичних положень, висновків і пропозицій автора.
VI. написання «чистового» варіанту роботи, оформлення курсової роботи, подання її на ка­федру для реєстрації

Початковий варіант курсової роботи може зазнати змін, доповнень, в тому числі й структурних, оскільки в процесі його остаточної обробки у студента можуть з’явитися нові думки, ідеї, висновки, які стануть важливими складовими курсової роботи. Текст роботи може бути відкоригований також відповідно до зауважень наукового керівника, якщо такі будуть.

За змістом текст курсової роботи є результатом творчості самого студента: його підходів до вирішення проблеми, глибини здійсненого ним дослідження, його стилю викладу матеріалу, його індивідуальності, однак, основні стандарти в курсовій роботі мають бути витримані.

Текст курсової роботи має містити вступ, основну частину (розділи (підрозділи), висновки, список використаних джерел і додатки (за необхідності).

У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної для дослідження теми показати її теоретичне і практичне значення, лаконічно сформулювати мету дослідження і окреслити завдання для її досягнення, які мають відповідати змісту розділів (підрозділів). Варто коротко подати огляд наукової літератури з обраної проблематики (ким досліджувалась проблема?). Доцільно писати вступ після закінчення основної частини курсової роботи.

В основній частині викладаються теоретичні положення роботи, висновки, пропозиції, результати аналізу, що складають зміст розділів курсової роботи. Розділи (підрозділи) мають бути приблизно співрозмірні за обсягом. Бажано робити лаконічні узагальнюючі висновки до кожного розділу.

У загальних висновках до курсової роботи студент повинен сформулювати узагальнення, висновки і пропозиції, які є результатом здійсненого дослідження, варто також визначити напрямки і перспективи подальшого дослідження порушеної проблематики.

Список використаних джерел має містити перелік джерел інформації, які були використані при написанні курсової роботи.

Табличні статистичні матеріали, об’ємні таблиці, графіки, узагальнені результати емпіричних досліджень доцільно подавати у вигляді додатків після списку використаних джерел.

Курсова робота обов’язково повинна мати титульний аркуш, на якому зазначаються: повна назва навчального закладу та кафедри, на якій виконана робота; навчальна дисципліна з якої виконується курсова робота; тема курсової роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора, курс навчання, шифр групи; прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь керівника курсової роботи; вказівки про результати захисту; місто та рік написання роботи (додаток 1).

На окремій сторінці подається зміст курсової роботи із зазначенням сторінок.

Орієнтовний обсяг:

 • основної частини курсової роботи – 22-25 сторінок;

 • вступу – 2-3 сторінки;

 • висновків – 2-3 сторінки.

Список використаних джерел (додатки) не враховується при визначенні обсягу роботи.

Оформлена курсова робота має бути ретельно вичитана студентом і підшита. Рекомендується роздрукувати курсову роботу у двох екземплярах: один для передачі на кафедру, інший залишається у студента.

Підшита курсова робота подається на кафедру не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Роботи студентів, які пропустили термін подання робіт з поважних причин, можуть бути прийняті на підставі заяви студента з дозволу наукового керівника.

VII. Вимоги до оформлення курсових робіт

Курсова робота виконується українською мовою на папері формату А4 (297мм х 210 мм) з однієї сторони аркуша. Робота друкується комп’ютерним способом (у виняткових випадках за узгодженням з науковим керівником можливим є рукописний варіант). Шрифт друку – Times New Roman, звичайний; кегль – 14 pt; міжрядковий інтервал тексту – 1,5. Необхідно залишати поля зверху і знизу – по 20 мм; зліва – 30 мм; справа – 10 мм.

Сторінки нумерують у верхньому правому куті арабськими цифрами. На титульному аркуші роботи номер сторінки не ставиться.

Зміст роботи подається на окремій сторінці і оформлюється згідно з додатком 2.

Текст кожної структурної частини роботи (вступу, розділів (але не підрозділів), висновків, списку використаних джерел) починається з нової сторінки.

Слова «ЗМІСТ», «Вступ», «Розділ», «Висновки», «Список використаних джерел» і назви розділів, друкуються по центру сторінки великими літерами жирним шрифтом. Назва розділу друкується в наступному рядку під словом «РОЗДІЛ» і номером розділу. Крапка після номера розділу не ставиться.

Назви підрозділів починаються з великої літери, друкуються по центру звичайними літерами жирним шрифтом. Крапка після заголовків не ставиться.

Відстань між будь-яким заголовком і текстом має бути 2 інтервали.

Дуже важливо коректно використовувати при написанні тексту курсової роботи наукові праці інших авторів. Посилання по тексту роботи друкуються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела у списку використаних джерел. Якщо посилання здійснюється на джерело (джерела) в цілому, то зазначаються лише порядкові номери цих джерел у списку (наприклад, [3] або [2, 5, 8]). Якщо необхідно використати матеріал, розміщений на конкретних сторінках джерела, то у квадратних дужках зазначають і номер джерела у списку, і номери сторінок у джерелі (наприклад, [4, с. 16-17], або [5, с. 45], або [2, с. 23-24; 9, с. 86-89]).

У тексті роботи можна застосовувати як точне цитування джерела (при цьому вся цитата подається дослівно і береться у лапки, далі робиться посилання у квадратних дужках), так і викладення думки чи позиції іншого автора без дослівного цитування (лапки не ставляться, але позиція передається гранично точно і коректно; далі робиться посилання у квадратних дужках). Бажано використовувати другий варіант використання джерела. Точне цитування, як правило, використовується тоді, коли для передання змісту цитованого матеріалу важливо зберегти навіть стилістику і пунктуацію його тексту (як у випадку «казнить, нельзя, помиловать»), при цитуванні найавторитетніших або старовинних джерел.

При посиланні на нормативні акти в квадратних дужках зазначається лише номер джерела у списку використаних джерел, без зазначення будь-яких сторінок.

Курсова робота є науковою роботою студента, певною мірою, його «науковим обличчям», тому у ній недопустимими є плагіат, фальсифікації, перекручення праць інших авторів, використання матеріалу без відповідного посилання.

Список використаних джерел – це бібліографічний перелік використаних при написанні курсової роботи джерел інформації. Складання бібліографічного опису джерел – досить клопітка і тривала за часом, по суті технічна робота. Але студент повинен відповідально поставитись до її виконання, оскільки якість списку використаних джерел свідчить про «наукову охайність» роботи студента, і досить часто є показником якості всієї роботи. Бібліографічний опис джерела здійснюється згідно з інформацією, зазначеною у самому цьому джерелі або у відповідних бібліотечних каталогах та бібліографічних покажчиках, точно так само, як він там зафіксований, повністю, без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв. У складанні бібліографічного опису можуть допомогти електронні ресурси: www.nbuv.gov.ua, www.law.edu.ru та інші подібні.

Використані джерела можна розташувати у списку використаних джерел:

1) в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів (якщо авторів не більше двох) або за назвами джерел (якщо вони не мають конкретних авторів або мають три і більше автори);

 1. у порядку згадування цих джерел у тексті курсової роботи.

Джерела, які використовуються у курсовій роботі іноді поділяють на первинні (нормативні акти, історичні документи, судова практика) і вторинні (монографії, наукові статті, публіцистика тощо). Тому алфавітний список використаних джерел слід формувати наступним чином:

 • нормативні акти за юридичною силою в порядку її зменшення, всередині переліку актів однакової юридичної сили – за абеткою;

 • рішення Конституційного Суду України, акти правозастосовного тлумачення права (постанови Пленуму Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України);

 • наукова та інша література в алфавітному порядку (книжки, матеріали періодичних видань тощо);

 • інші джерела;

 • джерела іноземною мовою.

Джерела у списку використаних джерел повинні мати наскрізну нумерацію.

Формування списку використаних джерел в порядку згадування їх у тексті роботи не залежить від виду джерела, абетки і позначається наскрізною нумерацією.

У списку використаних джерел зазначаються всі використані при підготовці курсової роботи джерела, а не лише процитована в тексті роботи література.

Додатки слід розміщувати після списку використаних джерел в порядку їх згадування в тексті роботи. При цьому кожний додаток варто починати з нової сторінки.

В правому верхньому куті сторінки друкується слово «Додаток» і його порядковий номер «1, 2, 3…» у наступному рядку по центру друкується заголовок додатку.

Немає пробачення студенту, який подає для захисту курсову роботу з грубими граматичними помилками, незакінченими реченнями, залишковими елементами обробки тексту сканером, неохайно виконану чи надруковану або оформлену неналежним чином.

Курсова робота підписується автором, який зазначає дату її завершення.

Захист курсової роботи приймається лектором з навчальної дисципліни. Протягом 5-7 хвилин, студент має доповісти про обрану ним тему, її актуальність, мету дослідження та основні положення курсової роботи. Студент має надати вичерпні і аргументовані відповіді на поставлені під час захисту питання.

Оцінка за курсову роботу виставляється з урахуванням якості виконаної роботи і результатів її захисту.

Додаток 1НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра публічного права


КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

Кримінальне право (загальна частина)

на тему:

«Поняття і підстави кримінальної відповідальності»

Виконав: студент 2 курсу, групи СП-01

Іванов Іван Іванович,

Перевірив: доцент, к.ю.н.

Попов Костянтин Леонідович

Оцінка:

_____________
_____________ доц. К.Л. Попов
Київ
2016


Додаток 2
ЗМІСТ
ВСТУП.....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ………..……………….5

РОЗДІЛ 2

ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.....................................11

2.1. Юридична підстава кримінальної відповідальності...............................12

2.2. Фактична підстава кримінальної відповідальності.................................19

РОЗДІЛ 3

ФІЛОСОФСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПІДСТАВ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ…………….......................................................................23
ВИСНОВКИ............................................................................................................30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................33

ДОДАТКИ................................................................................................................38


Додаток 3
Приклади оформлення бібліографічного опису джерела

у списку використаних джерелМонографії, навчальні посібники, підручники

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2007. - 568с.

два автори

Чушенко В.І., Заєць І.Я. Конституційне право України: Підручник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 488 с.

три автори

Права та свободи людини і громадянина в Україні / Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. - К.: Ін Юре, 1997. – 52 с.

колектив авторів

Конституційне право України: Підручник / За ред. академіка АПрН д.ю.н., професора Ю.М. Тодики, д.ю.н., професора В.С. Журавського. -К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.

Збірники наукових праць

Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць / Гол. ред. М.М. Рябець. - К.: Центральна виборча комісія, 2001. – 360 с.

Статті, доповіді у збірниках

Когут О.В. До питання про спеціальний статус центральних органів виконавчої влади // Парламентаризм в Україні: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2001. - К., 2001.  - С. 208-213.

Статті у журналах

Загуменник В., Гурєїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. - №10. - С. 7-10.

Автореферати дисертацій

Грицкевич С.Г. Конституційні екологічні права людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 15с.

Нормативно-правові акти

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р. // ВВРУ. - 2004. - № 30-31. - Ст. 382.
Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. // ОВУ. — 2005. — № 32. — Ст. 1918.
Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: Указ Президента України від 15.11.2006 р. // ОВУ. – 2006. - №47. – ст. 3123.

Матеріали судової практики

Кримінальна справа № 1-456 // Архів Апеляційного суду міста Києва

Публікації в електронному вигляді

Бориславська О. Проблеми органів місцевого самоврядування у виконанні делегованих повноважень. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/borislavska/rep.html


Додаток 4
Тематика курсових робіт із

Загальної частини кримінального права на 2015-2016 навчальний рік

(складена спільно з проф., д.ю.н. Осадчим В.І.)


 1. Закон про кримінальну відповідальність.

 2. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.

 3. Злочин: поняття, ознаки та класифікація.

 4. Кваліфікація злочину та її значення.

 5. Об’єкт і предмет злочину та їх місце в складі злочину.

 6. Потерпілий від злочину.

 7. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види.

 8. Суб’єкт злочину.

 9. Суб’єктивна сторона злочину.

 10. Кримінально-правова характеристика неосудності в кримінальному праві.

 11. Співучасть у злочині.

 12. Право громадян на затримання особи, яка вчинила злочин.

 13. Умови і межі крайньої необхідності.

 14. Необхідна оборона.

 15. Множинність злочинів.

 16. Звільнення від кримінальної відповідальності.

 17. Призначення покарання.

 18. Позбавлення волі як вид покарання за КК України.

 19. Звільнення від покарання та його відбування.

 20. Судимість та її кримінально-правове значення.

 21. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

 22. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

 23. Покарання, що не пов’язані з позбавленням волі.

 24. Амністія та помилування в кримінальному праві.

 25. Система та види покарань.

 26. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 27. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

 28. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

 29. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

 30. Наукові школи кримінального права.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни кримінальне право
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів заочної форми навчання...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право»
Методичні вказівки та завдання до семінарських І практичних занять з курсу “Кримінальне право” (Особлива частина) / укладач А. М....

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів» складені відповідно до освітньо-професійної...

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт