Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Коло клієнтів досить велике: підприємства

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Коло клієнтів досить велике: підприємства

Сторінка1/3
  1   2   3
відкриття банками
рахунків у національній
та іноземній валюті


До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Коло клієнтів досить велике: підприємства, установи, організації, благодійні фонди, партії, громадські об’єднан­ня, фізичні особи, які відкривають у банку рахунки для зберігання належних їм грошових коштів. Клієнти мають бути впевнені в тому, що банк, в якому вони зберігають свої кошти і через який проводять різні грошові операції, є стабільним, фінансово стійким і гарантує захист їхніх інтересів. З огляду на це клієнти на власний розсуд вибирають банківську установу, що в ній вони мають намір відкрити свої рахунки. У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної роботи, тобто як швидко банк здійснює розрахунки.

Важливо також знати і комплекс послуг, що надається банком. Певна річ, варто звернути увагу на такі питання, як рейтинг банку, кваліфікація його працівників, графік роботи, довіра до керівництва, комфортність умов для клієнтури, а також рівень їх консультування.

5.1. Організаційна робота банків
для відкриття рахунків
суб’єктам підприємницької діяльності


Нині (і в найближчій перспективі) стратегія більшості українських банків спрямовується на розширення клієнт­ської бази і зростання обсягу послуг, що надаються, тобто на
стабільне збільшення кількості клієнтів і відповідне зростання обсягу залучених коштів. За умов конкуренції на ринку банківських послуг вимогливість клієнтів до якості розрахунково-касового обслуговування постійно зростає. Одним із основних критеріїв вибору банку для відкриття рахунків є надійність банку, його імідж.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються в будь-яких банках України з вибору клієнта і за згодою цих банків.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним і фізичним особам, філіям, представництвам, відділенням, іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним осо­бам, виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у народні депутати).

У банках відкриваються поточні, депозитні (вкладні) рахунки в національній та іноземній валюті, а також поточні бюджетні рахунки в національній валюті України.

Лише один рахунок може бути відкритий клієнту для формування статутного фонду господарського товариства і один (в іноземній та/або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) можуть відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті на території України лише своєму представництву. Поточні рахунки в національній валюті представництву юридичної особи-нерези­дента відкриваються за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Порядок проведення операцій на рахунках у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України. Основні по­ложення викладено в інструкції «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», що затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 537.

Відкриття рахунка супроводжується підписанням угоди між установою банку та власником рахунка. Умови угоди не повинні суперечити вимогам зазначеної інструкції.

Про відкриття, а також закриття рахунка або зміну номерів відкритих рахунків установа банку зобов’язана повідомити податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом трьох робочих днів. Копії повідомлень з документальним підтвердженням їх відправлення залишаються у справі про відкриття рахунків. Повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну номера рахунка надсилається також до Національного банку України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

Операції на рахунках банк починає проводити після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік.

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства України підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам відкриваються поточні рахунки. Можуть також відкриватися поточні бюджетні рахунки в разі виділення коштів за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання. Для їх відкриття в установу банку подається набір документів, достатній для введення клієнтського рахунка в автоматизовану базу даних та контролю законності його відкриття, а саме:

 • заява на відкриття рахунка встановленого зразка, підписана керівником та головним бухгалтером підприємства;

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчена нотаріально. Бюджетні установи замість цього документа подають копію довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що також засвідчується нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

 • копія зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, затверджені постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;

 • копія документа, що підтверджує взяття підприємства на по­датковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

 • картка зі зразками підписів осіб, котрим установчі документи (або законодавство) надають право розпоряджання рахунком та підписання розрахункових документів. У картку заноситься також зразок відбитка печатки, що належить підприємству;

 • довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Якщо поточний рахунок відкривається відокремленому підрозділу підприємства, то для його відкриття необхідно подати в банк заяву, підписану керівником і головним бухгалтером цього підрозділу, засвідчену нотаріально копію положення про підрозділ та копію довідки про внесення цього підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цю довідку. Подається також картка із відбитком печатки і зразками підписів службових осіб та клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виокремлюються в процесі приватизації). У клопотанні вказується місцезнаходження основного підприємства, його ідентифікаційний номер, номер поточного рахунка та банк, у якому його відкрито, а також податковий орган, де підприємство перебуває на обліку. В обов’язко­вому порядку подається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію, а також довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Низка спеціальних документів подається в банк для відкриття поточних рахунків суб’єктам, що здійснюють специфічні види діяльності. Так, крім зазначених документів (щодо підприємств), господарські товариства, договірні об’єднання, товарні біржі, друковані засоби масової інформації (редакції, видавництва) подають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, релігійні організації, духовні навчальні заклади додатково подають протокол (копію) загальних установчих зборів, засвідчений нотаріально.

Орендні підприємства — копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Статут для відкриття рахунків не подають товариства з повною відповідальністю, командитні товариства, селянські (фермерські) господарства, підприємці (без створення юридичної осо­би), установи та організації, які фінансуються з бюджету, та інші суб’єкти підприємницької діяльності, для котрих наявність статуту не передбачено законом.

Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять діяльність без створення юридичної особи, рахунки в банку відкривають на їхнє ім’я за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. З доручення підприємця, що засвідчене нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

Нині розвитку набули такі види діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, інші види спільної діяльності, котра часто здійснюється за угодами (контрактами) без утворення юридичної особи. У такому разі в банку відкривається один поточний рахунок, якщо подано:

 • заяву про відкриття рахунка, підписану особою, якій надано право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій через цей рахунок (на підставі довіреності);

 • копію угоди про ведення спільної діяльності та копію документа про реєстрацію такої угоди (контракту), засвідчені нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки для договорів з участю іноземних інвесторів);

 • рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису (у формі довіреності);

 • картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, засвідчену нотаріально. У картці проставляється зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників надане право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій.

Відмітка установи банку про відкриття рахунка ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

Відповідно до чинного законодавства України господарські товариства підлягають реєстрації тільки тоді, коли ними нагромаджено не менше 30 % внесків засновників у статутний фонд.

Для зарахування коштів, що вносяться з метою формування статутного фонду господарського товариства, в установі банку відкривається рахунок. Для його відкриття подається рішення засновників про призначення особи, якій надається право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій через цей рахунок, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо засновником є фізична особа), а також копія установчого договору, засвідчена нотаріально.

Обов’язковою умовою є подання заяви на відкриття рахунка, підписаної особою, уповноваженою засновниками; картки зі зраз­ком її підпису, засвідченого вповноваженим працівником банку.

Кошти з цього рахунка переказуються тільки на поточний рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарського товариства або повертаються засновникам (учасникам).

5.2. Відкриття поточних
рахунків фізичним особам


Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкривають поточні рахунки за так званими вкладами до запитання. Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа, що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином; картки зі зразком підпису, який учиняють у присутності працівника банку, що відкриває рахунок. Підпис засвідчують цей працівник і головний бухгалтер банку.

В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку. З доручення власника рахунка—резидента, операції на рахунку може здійснювати інша особа-резидент.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

 • кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;

 • виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

 • орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

 • компенсація шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або в разі втрати годувальника;

 • кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

 • кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппро-
  дукцію;

 • інші надходження у разі, коли це не суперечить чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів з розпорядження власника чи з його доручення проводяться такі операції:

 • розрахунки за надані юридичними та фізичними особами послуги;

 • розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

 • відрахування до державного й місцевих бюджетів обов’язко­вих та інших платежів;

 • розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

 • розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринках;

 • розрахунки за куплену іноземну валюту;

 • інші операції у разі, коли це не суперечить чинному законодавству України.

Забороняється переказ коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

 • кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

 • кошти, одержані як компенсація шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

 • кошти від продажу власного майна;

 • успадковані кошти;

 • кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);

 • виплата страхових сум;

 • кошти, що були раніше зняті власником з рахунка, але не використані або використані не повністю;

 • інші надходження, якщо це не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів з розпорядження власника чи з його доручення проводяться операції в грошовій одиниці України:

 • видача коштів готівкою;

 • видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

 • розрахунки в безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

 • сплата мита, податків та інших обов’язкових платежів;

 • сплата страхових та членських внесків;

 • здійснення платежів на відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

 • переказ на рахунок іншої фізичної особи;

 • переказ на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

 • переказ на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

 • переказ на рахунок юридичної особи-резидента в порядку реінвестиції в об’єкт первинного інвестування чи в інші об’єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);

 • переказ коштів за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих процентів за залишками коштів на рахунку);

 • інші операції, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам — громадянам України, резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам — громадянам України, які пос­тійно проживають за межами України та нерезидентам — інозем­цям і особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до одного року, відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про відкриття такого рахунка з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки—іменної чи на пред’явника).

Фізичній особі-нерезиденту видається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або переказується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір процентів та умови перегляду процентної ставки, а також умови розірвання угоди.

У разі відкриття вкладного рахунка фізичній особі-резиденту в договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначено для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, переказані з власного вкладного рахунка в іншому банку чи з поточного рахунка в національній чи іноземній валюті.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві
Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Тема роботи: «Організація касових операцій у банківських установах»
Розділ Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах 6

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку
З метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта., просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Щодо оформлення первинних документів
В україні (далі Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «форми...
Розділ 1 теоретичні засади організації банківських міжнародних розрахунківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт