Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П» - До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Коло клієнтів досить велике: підприємства

Сторінка2/3
1   2   3

5.3. Режим функціонування
рахунків типу «Н», типу «П»


Крім поточних рахунків, рахунків «до запитання» та вкладних (депозитних) рахунків представництвам та установам уповноважені банки можуть відкривати рахунки типу «Н» та типу «П».

Увесь набір документів, що передбачається подавати до уповноваженого банку в разі відкриття рахунків типу «Н», дає повну картину законності діяльності представництв та установ в Україні (табл. 5.1). Рахунки типу «Н» відкриваються в національній валюті.

Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка типу «Н» представництва юридичних осіб-нерезидентів подають такі документи:

 • подання юридичної особи-нерезидента до відповідних установ Національного банку України про видачу ліцензії на відкриття рахунка типу «Н»;

 • письмову згоду вповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунка типу «Н»;

Таблиця 5.1

Перелік документів для відкриття рахунків типу «Н»

Документи, що подаються
до вповноваженого банку
в разі відкриття рахунків

Відкриття рахунків

офіційним представництвам

представництвам юридичних осіб-нерезидентів

представництвам іноземних банків

організаціям і установам, що залуча­ються для здійснення програм

військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України і утримуються за рахунок бюджетних коштів Російської Федерації

1. Заява про відкриття рахунка

+

+

+

+

+

2. Індивідуальна ліцензія Кримського республіканського, по м. Києву чи обласного управління Національного банку України на відкриття рахунка

+

+

+

+

+

3. Копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України

+

4. Картка зі зразками підписів і відбитком печатки

+

+

+

+

+

5. Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні+

+

+6. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві зовнішніх економічних зв’яз­ків і торгівлі України, засвідчена нотаріально+7. Копія легалізованого положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально

+

8. Копії реєстраційної картки програми або проекту, засвідчені Національним агентством України з реконструкції та розвитку+9. Копія свідоцтва про акредитацію організації (установи) — виконавця програми (проекту), яка підтверджує статус виконавця+10. Копія програми або проекту міжнародної технічної допомоги+11. Дозвіл фінансового органу Міноборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунка

+

12. Дозвіл фінансового органу
Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту

+

 • копію свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

 • копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

 • копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерези­дента її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально.

Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка «Н» офіційні представництва подають такі документи:

 • подання офіційного представництва до відповідної установи Національного банку України про видачу індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка типу «Н»;

 • письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунка типу «Н»;

 • копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчену Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

На рахунок типу «Н» для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням офіційного представництва юридичної особи-нере­зидента (у тому числі банку), а також для виконання організацією чи установою (групою управління програмами або проектами) статутної діяльності юридичної особи-нерезидента, не пов’язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги можуть бути зараховані кошти:

 • від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави чи юридичної особи-нерезидента;

 • отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і готівкою;

 • отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

 • нараховані на залишок коштів на цьому рахунку проценти (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та власником рахунка);

 • від продажу на території України майна, що належить представництву.

Наявні кошти з рахунка типу «Н» можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента (у тому числі банку), організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом з такою метою:

 • здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, організації чи установи (зокрема на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі та приміщення представництва, установи тощо);

 • страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров’я його працівників;

 • переказування офіційним представництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів згідно з чинним законодавством України;

 • переказування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

 • впровадження організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) програм та проектів міжнародної технічної допомоги.

Наявні на рахунку типу «Н» кошти також можуть бути використані офіційним представництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента (в тому числі банку) для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її переказу:

 • на рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого репрезентує на території України це представництво (переказування здійснюється також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

 • на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження та представницькі витрати за кордоном згідно з кошторисом.

Рахунок типу «П» відкривається вповноваженим банком пос­тійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи. Через ці організації повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків резидентів України.

Виняток становлять операції купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Наявні кошти з рахунка типу «П» можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з метою її переказування:

 • на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої воно репрезентує на території України (отримані кошти від здійснених операцій купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, нараховані та зараховані проценти на розміщені депозити та на залишки коштів на цьому рахунку), після сплати обов’язкових податків і платежів у разі припинення діяльності на території України, що підтверджується відповідними документами;

 • на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання на оплату праці працівників-нерезиден­тів, виплату коштів на відрядження за кордон, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Установи та організації можуть переходити на обслуговування в інший уповноважений банк. Банк, який закриває рахунки типу «Н» і «П», повідомляє про це податкову адміністрацію за місцем реєстрації представництва, територіальне управління Національного банку України, яке видало ліцензії на їх відкриття. Одночасно банк, в якому рахунок відкривається, також повідомляє названі органи.

Можливе і переоформлення рахунка типу «Н» на рахунок типу «П». При цьому оригінал ліцензії на відкриття рахунка типу «Н» повертається відповідній установі Національного банку України, а на відкриття рахунка типу «П» необхідно отримати ліцензію Кримського республіканського, обласного чи Київського міського управління НБУ.

Банк, що обслуговує, зобов’язаний повідомити орган державної податкової адміністрації за місцем перебування офісу представництва про факт переоформлення рахунка типу «Н» на рахунок типу «П».

5.4. Особливості відкриття рахунків
військовим частинам, установам,
підприємствам та організаціям


Крім рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, іноземних представництв юридичних осіб-нерезидентів і т. ін. рахунки в установах банків можуть відкрити військові частини, установи, підприємства і організації. До них належать підприємства і організації Збройних сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств і відомств, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування. В установах банків вони можуть мати такі рахунки: бюджетні, позабюджетні та поточні. Бюджетні відкриваються на ім’я розпорядників бюджетних коштів та бюджетних військових частин, установ, організацій.

Поточні рахунки призначені для зберігання коштів, що їх одержують військові частини за виконані роботи, надані послуги.

Поточні рахунки відкриваються на ім’я підприємств, організацій і військових частин, що здійснюють виробничу або комерційну діяльність, володіють або наділені основними фондами, оборотними коштами та мають самостійний баланс.

Бюджетні рахунки військовим частинам, установам і організаціям відкриваються в разі надходження на їхню адресу коштів фінансування з бюджету на ім’я розпорядників бюджетних коштів та бюджетних військових частин, установ і організацій.

Підставою для відкриття поточних рахунків військовим частинам, підприємствам та організаціям є дозвіл фінансового органу — розпорядника бюджетних коштів. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках, виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою. Вони містять централізовану нумерацію, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається із чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, повідомлення і корінця.

Фінансовий орган відповідного розпорядника бюджетних коштів, видаючи дозвіл на відкриття рахунка військовій частині, одночасно надсилає установі банку через спеціальний зв’язок (або рекомендованим листом) підтвердження дозволу на відкриття рахунка разом з примірником повідомлення про відкриття рахунка установою банку.

Отже, відкриття бюджетного, позабюджетного чи поточного рахунка проводиться установою банку на підставі виданого військовій частині, установі, підприємству чи організації дозволу на відкриття рахунка і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу. Заява про відкриття рахунка і картка зі зразками підписів осіб, котрі розпоряджаються рахунком, та відбитком печатки як обов’язкові доку­менти також подаються до банку в разі відкриття рахунка.

5.5. Відкриття уповноваженими
банками України рахунків
в іноземній валюті


Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні та депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам (суб’єктам підприємницької діяльності — резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, відкривається поточний рахунок у порядку, визначеному для юридичних осіб-резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

 • між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності в режимі торговельних операцій;

 • між юридичними особами-резидентами на території України за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

 • між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб — резидентів-посе­редників відповідно до договорів (контрактів, угод), що їх укладено згідно з чинним законодавством України;

 • інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

 • операції на міжбанківському валютному ринку України;

 • оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

 • виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

 • здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

 • виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

 • купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

 • виплата авторських гонорарів і платежі за користування авторськими правами;

 • переказ коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

 • оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

 • переказ коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, у порядку сплати митних платежів, членських внесків;

 • платежі для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних та інших правоохоронних органів;

 • виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

 • інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Поточні рахунки в іноземній валюті можуть відкривати відокремлені підрозділи підприємств за згодою головного підприємства, що має право відповідно до чинного законодавства України використовувати іноземну валюту.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу зараховуються валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги (у випадках, передбачених законодавством України), а також переказані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виручка за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу переказується на поточний рахунок юридичної особи-резидента у повному обсязі.

Кошти з поточного рахунка відокремленого підрозділу (у межах переказаного головним підприємством чи придбаного на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані ним для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

 • оплати витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

 • оплати праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і оплату праці яких передбачено в іноземній валюті;

 • придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (резидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі строк.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються підприємствам-резидентам та їх відокремленим підрозділам, фізичним особам-резидентам та нерезидентам, у тому числі тим, що здійснюють підприємницьку діяльність і не здійснюють такої, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів та розміщеним на території України дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство-резидент подає вповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття поточного рахунка в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то подається лише заява про відкриття рахунка та картка зі зразками підписів і відбитком печатки.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єк­ту підприємницької діяльності відкривається на підставі угоди за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. До вповноваженого банку також подається: заява встановленої форми, копія свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально чи органом, котрий видав свідоцтво, та картка зі зразком підпису, що вчиняється в присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчує підпис. Підпис можна також засвідчити нотаріально.

Якщо рахунок відкривається фізичній особі-резиденту, яка не займається підприємницькою діяльністю, то достатньо подати в уповноважений банк заяву та картку зі зразком підпису.

Поточні рахунки в іноземній валюті нерезидентам відкриваються за умови подання до банку документів, перелічених у табл. 5.2.

Таблиця 5.2
1   2   3

Схожі:

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві
Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Тема роботи: «Організація касових операцій у банківських установах»
Розділ Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах 6

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку
З метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта., просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Щодо оформлення первинних документів
В україні (далі Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «форми...
Розділ 1 теоретичні засади організації банківських міжнародних розрахунківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт