Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ПерЕлік документів, що подаються до Вповноваженого банку для відкриття рахунка в іноземній валюті

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Коло клієнтів досить велике: підприємства

Сторінка3/3
1   2   3

ПерЕлік документів, що подаються до Вповноваженого
банку для відкриття рахунка в іноземній валюті


Назва документа

Для відкриття рахунка

фізичній особі-нерезиденту

розміщеним в Україні дипломатичним, консульським, торговельним та іншим представництвам іноземних держав

представництву юридичної особи-нере­зидента

іноземному інвестору

представництву іноземного банку

1. Заява про відкриття рахунка

+

+

+

+

+

2. Картка зі зразками підписів, що вчиня­ються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчує підпис

+

3. Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально (для дипломатичних, консульських, торговельних та інших представництв іноземних держав — засвідчена Міністерством закордонних справ України)+

+

+4. Засвідчена нотаріально копія легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунка

+

5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію представництва в Україні, засвідчена нотаріально

+

6. Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчені нотаріально

+

7. Копія легалізованого положення про представництво іноземного банку в Україні, засвідчена нотаріально

+

8. Копія легалізованого доручення юри­дичної особи-нерезидента її офіційному представництву на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально

+

9. Копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчена нотаріально+10. Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально

+

За умови, що інвестором є фізична особа, до вповноваженого банку подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи-інвестора, а також заява на відкриття рахунка та картка зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в уповноваженому банку відкривається окремий поточний рахунок в інозем­ній валюті.

До банку подаються такі самі документи, як і для відкриття рахунка іноземному інвестору. Крім них, додається копія угоди про ведення спільної діяльності та копія документа про реєстрацію цієї угоди (обидві копії засвідчуються нотаріально), а також рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у вигляді доручення.

Тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських товариств, відкривається в порядку, викладеному щодо тимчасових рахунків у національній валюті.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (резидентам та нерезидентам), які здійснюють підприємницьку діяльність. В інших випадках відкриваються депозитні (вкладні) рахунки, на підставі угоди та за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

На поточних рахунках фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) проводиться великий обсяг операцій щодо зарахування коштів та їх списання з розпорядження фізичної особи чи з її доручення.

Так, на рахунки фізичних осіб-резидентів зараховується валюта: готівкова; за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка; за іменними чеками, виписаними вповноваженими банками України; одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента для оплати праці, премій, авторських гонорарів; за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну; переказана в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунка в іноземній валюті тощо.

На поточному рахунку фізичної особи проводяться операції як в іноземній валюті, так і у гривнях.

Так, в іноземній валюті переказуються кошти за межі України через кореспондентські рахунки вповноважених банків відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України» за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів та нерезидентів; виплачується готівка; проводиться виплата платіжними документами (вивезення за межі України згідно з чинним порядком переміщення валюти через митний кордон України). З рахунка переказується також іноземна валюта на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України (переказ можливий лише в межах України) або на власний поточний рахунок в іншому впов­новаженому банку України чи на вкладний рахунок.

Власник рахунка може дати розпорядження на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку для наступного зарахування на рахунок у національній валюті.

За рахунком в іноземній валюті проводяться три типи операцій у грошовій одиниці України, а саме: виплата готівкою та переказ коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (продаж іноземної валюти здійснюється за курсом Національного банку України), а також інвестування. До речі, такі операції можна проводити і за рахунками в іноземній валюті нерезидентів.

Загалом проведення операцій за поточними рахунками в іноземній валюті нерезидентів аналогічні операціям за рахунками резидентів — фізичних осіб. Крім того, визначено окремі операції, що проводяться лише з рахунків нерезидентів. Так, поширеною є операція переказування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента валютних коштів як інвестицій згідно з чинним законодавством України.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нере­зидента зараховується валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунка через уповноважені банки; готівкова, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою
(в митній декларації робиться позначка вповноваженого банку України про її зарахування на рахунок); за платіжними документами, ввезеними на територію України, що також реєструються митною службою під час в’їзду в Україну (копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка та за іменними чеками, виписаними вповноваженими банками. Зараховується також валюта, одержана в Україні як оплата праці, премія тощо і переказана в межах України іншою фізичною особою — іноземцем з власного поточного рахунка в іноземній валюті.

Переказ іноземцем-резидентом валюти на рахунок іноземця-нерезидента є можливим лише за наявності підтвердження джерел походження цієї валюти.

Фізичними особами-резидентами є не тільки громадяни України, а й іноземці, які отримали посвідку на проживання в Україні. До речі, якщо для відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам підтверджувати джерела походження коштів в іноземній валюті не потрібно, то фізичним особам-нерезиден­там поточні рахунки відкривають лише за наявності такого підтвердження. Фізичними особами-нерезидентами вважаються іноземці, що проживають в Україні за відкритою візою терміном до одного року, та громадяни України, які постійно живуть за межами України.

5.6. Режим вкладних (депозитних)
і поточних рахунків в іноземній валюті


На вкладні (депозитні) рахунки, що відкриті як резидентам, так і нерезидентам — фізичним особам зараховується валюта, переказана з власного поточного чи вкладного рахунка в іноземній валюті в іншому вповноваженому банку. Крім цього, зараховується готівкова валюта, але на рахунок фізичної особи-нерезидента, тільки та, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою під час в’їзду в Україну. Зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок уповноважений банк України зазначає в митній декларації.

З вкладного рахунка з розпорядження власника-резидента або нерезидента чи з їх доручення проводиться виплата готівкою або платіжними документами (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з чинним порядком переміщення валюти через митний кордон України), а також переказ на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

Крім того, з вкладного рахунка фізичної особи-нерезидента проводиться переказ коштів за межі України через кореспондентські рахунки вповноважених банків України відповідно до правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).

Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нере­зидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, проводиться за профілем їхньої господарської діяльності. Це може бути готівка, що ввезена на територію України вповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстрована митною службою України, невикористаний залишок готівки чи валюта за платіжними документами, що були отримані раніше для оплати витрат на відрядження, на інші цілі (представницькі витрати, витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном тощо). Зараховуються також кошти, переказані з-за кордону на ім’я власника рахунка через уповнова­жені банки за платіжними документами, що надійшли з-за кордону на ім’я власника рахунка, за іменними платіжними документами (в тому числі — дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою під час в’їзду в Україну, за браком передавальних надписів на них, куплені на міжбанківському валютному ринку за рахунок коштів, що належать власнику рахунка типу «Н», інші надходження на користь власника рахунка, що не суперечать чинному законодавству України.

Майже так само проводяться операції списання коштів з поточного рахунка з розпорядження власника.

Якщо йдеться про поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково проводиться підприємницька діяльність в Україні, то джерел поповнення рахунка буде більше. Це передусім суми кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами, кошти, переказані в межах України з власного поточного рахунка за його закриття в іншому банку та з поточного рахунка відокремленого підрозділу власника рахунка. Відповідно визначаються й напрями використання коштів.

Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів проводиться через розподільчі рахунки або безпосередньо на поточні рахунки.

Слід зазначити, що безпосередньо на поточні рахунки зараховуються лише такі кошти: куплені з доручення власника рахунка вповноваженим банком відповідно до чинного законодавства, переказані з кредитного рахунка як кредит відповідно до кредитної угоди, переказані з власного депозитного рахунка в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди, а також сума процентів, нарахованих на залишки коштів на власному поточному та депозитному рахунках, або переказаних з власного поточного рахунка.

Основна маса коштів зараховується на поточні рахунки через розподільчі рахунки. Це передовсім готівка, що надійшла від нерезидента до каси вповноваженого банку згідно з експортним контрактом (угодою), готівка, зареєстрована митною службою України та ввезена вповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, готівка, одержана як митні платежі та інші збори, готівка, внесена нерезидентом як благодійний внесок, невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном та представницьких витрат. Зараховуються також кошти за платіжними документами, надісланими та ввезеними з-за кордону на ім’я власника рахунка. Найбільший обсяг коштів надходить як переказ із-за кордону за зовнішньо-
економічними контрактами та як оплата резиденту-посереднику для наступного переказування іншим резидентам — суб’єктам господарської діяльності, з доручення яких на підставі договорів комісії, консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг). Зараховуються також кошти, повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого їх було переказано раніше, а також благодійні внески юридичних осіб-не­резидентів. Підлягають зарахуванню через власні розподільчі рахунки кошти з-за кордону як плата за окремі конкретно визначені послуги, а саме: за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України, за використання авторського права резидентів, оплата адвокатським та іншим компаніям-резидентам за провадження справ згідно з їхньою статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність, а також конфісковані, безгосподарні, успадковані та інші кошти, за якими не звернувся власник до кін­ця терміну зберігання.

Відповідно з поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів з розпорядження власника рахунка проводяться операції в готівковій та безготівковій формі, перелік яких наведено в уже згадуваній вище інструкції.

Кошти на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, що здійснює підприємницьку діяльність, зараховуються та використовуються в режимі поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в уповноважених банках України не відкривають.

5.7. Переоформлення
та закриття рахунка


Для переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) подаються такі самі документи, як і для створення підприємства.

У разі проведення перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, спричиненої змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, до установи банку подається заява власника рахунка, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів, засвідчені в установленому порядку, а за зміни характеру діяльності власника рахунка — один із примірників нового статуту (положення).

За ліквідації підприємства його рахунок переоформлюється на ім’я ліквідаційної комісії, для чого подається рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка зі зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія вживає заходів для закриття додаткових рахунків.

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а) на підставі заяви власника рахунка;

б) на підставі рішення органу, на який законом покладено обов’язки ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.

За наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів, установа банку на підставі платіжного доручення власника рахунка переказує такі залишки на інший відкритий цим підприємством рахунок. Якщо підприємство має лише один рахунок, то для його закриття та переказування залишків коштів необхідно відкрити додатковий рахунок.

Справа, що стосується юридичного оформлення рахунка, залишається в установі банку. Операції на рахунках можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках вони не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про скасування рішень щодо припинення операцій на рахунках.1   2   3

Схожі:

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві
Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Тема роботи: «Організація касових операцій у банківських установах»
Розділ Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах 6

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку
З метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта., просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Щодо оформлення первинних документів
В україні (далі Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «форми...
Розділ 1 теоретичні засади організації банківських міжнародних розрахунківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт