Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товарна біржа «рибний папа» Код єдрпоу: 40640102

Товарна біржа «рибний папа» Код єдрпоу: 40640102


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ТОВАРНА БІРЖА «РИБНИЙ ПАПА»

Код ЄДРПОУ: 40640102

08362, Київська обл., Бориспільський район, село Старе, вул. Партизанська, будинок 6

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УГОДА ПРО БІРЖОВУ СПІВРАЦЮ № _______

м._________, «___» _____________ 2016 р.

СТОРОНИ УГОДИ:

БІРЖА:

Товарна біржа «Рибний папа», в особі Директора Бойка Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з одної сторони та

УЧАСНИК:

(Покупець)

________________________, в особі ____________________________, що діє на підставі _______________, з другої сторони разом далі – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

уклали дану Угоду про біржову співпрацю, далі – «Угоди», згідно Правил біржової торгівлі Товарної біржі «Рибний папа», про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

  1. Предметом даної Угоди є співпраця Сторін щодо проведення біржових торгів, де Учасник виступає в якості покупця товару (базисного активу) виставленого до продажу на Біржі, а Біржа виступає організатором торгів.

  2. В межах даної Угоди Біржа надає Учаснику, а Учасник приймає в тимчасове платне володіння і користування біржове місце та тимчасові членські права на Товарній біржі «Рибний папа», код ЄДРПОУ: 40640102 (далі – «Біржове місце»), на термін : з «____» __________2016 р. по «____» _____________ 2016 р.

 1. УМОВИ СПІВПРАЦІ

  1. З метою участі в торгах Учасник подає Біржі відповідну заяву згідно встановленого зразка (додаток № 1 до Угоди), де вказуються:

 • найменування, адреса, контактна інформація та банківські реквізити Учасника;

 • продавець базисного активу;

 • назва, вид (асортимент) базисного активу;

 • № лоту;

 • мінімальна партія лоту;

 • початкова ціна лоту;

  1. Заява про участь в торгах є невід’ємною частиною Угоди. В разі погодження вказаної заяви Учасника Біржа здійснює її реєстрацію. Реєстрація заявки здійснюється за умови сплати учасником гарантійного внеску згідно умов Угоди.

  2. Протягом вказаного в п. 1.2. Угоди терміну Біржа розміщує на офіційному сайті біржі www.tbrp.com.ua , далі – «Сайт», загальну інформацію про лоти виставлені на продаж, дату, час та місце проведення торгів.

  3. Для участі в торгах Учасник зобов’язується направити належним чином уповноваженого представника. Представником Учасника може бути керівник, що діє згідно Статуту, або фізична особа, що діє на підставі довіреності. Довіреність має відповідати погодженому Сторонами зразку (додаток № 2 до Угоди).

  4. На дату проведення торгів Учасник підписує з продавцем торгів Форвардний біржовий контракт згідно погодженого Сторонами зразку (Додаток № 3 до Угоди) щодо конкретного лоту.

  5. Біржа здійснює реєстрацію Форвардного біржового контракту згідно Правил біржової торгівлі Товарної біржі «Рибний папа».

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

  1. Біржа зобовязується:

   1. передати Учаснику передбачені п. 1.2. Угоди майнові права на Біржове місце згідно положень розділу 4 даної Угоди;

   2. в разі виконання Учасником всіх істотних умов даної Угоди зареєструвати від Учасника заяву про участь в торгах;

   3. забезпечити належне функціонування Сайту та вчасну публікацію на Сайті інформації про лоти, дату, місце та умови проведення торгів.

   4. забезпечити належні умови проведення торгів;

   5. надати Учаснику допуск до місця проведення торгів;

   6. зареєструвати укладений Форвардний біржовий контракт.

3.2. Учасник зобовязується:

3.2.1. прийняти від Біржі майнові права на біржове місце, зазначені в п. 1.2. Угоди згідно розділу 4 Угоди;

3.2.2. зареєструватися на Сайті в якості Учасника торгів та отримати доступ до особистого кабінету;

3.2.3. подати Біржі належним чином оформлену заяву на участь в торгах;

3.2.4. сплатити гарантійний внесок згідно Угоди;

3.2.5. прибути на дату торгів у вказане Біржею місце здійснення торгів;

3.2.6. в разі перемоги на торгах укласти Форвардний біржовий договір згідно п. 2.5. Угоди.

3.2.7. сплатити біржовий збір (за вирахуванням суми сплаченого гарантійного внеску) за кожним укладеним Форвардним біржовим контрактом у погодженому Сторонами порядку;

3.2.8. виконувати опубліковані на Сайті Правила біржової торгівлі Товарної біржі «Рибний папа»;

3.2.9. належним чином виконувати обов’язки за укладеним Форвардним біржовим контрактом, зареєстрованим Біржею.

3.3. Біржа має право:

3.3.1. в односторонньому порядку розірвати Угоду в разі невиконання Учасником передбачених Угодою обов’язків, в т.ч. не сплати гарантійного внеску, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення;

3.3.2. вимагати сплати Учасником гарантійного внеску (біржового збору).

3.4. Учасник має право:

3.4.1. володіти та користуватися Біржовим місцем згідно положень даної Угоди;

3.4.2. на термін дії Угоди користуватися правами тимчасового члена Біржі згідно Правил біржової торгівлі Товарної біржі «Рибний папа»;

3.4.3. подавати заявки на участь в торгах згідно Угоди та, в разі сплаті гарантійного внеск, вимагати від Біржі їх реєстрації;

3.4.4. брати участь в біржових торгах, укладати з продавцем Форвардні біржові контракти.


 1. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА БІРЖОВОГО МІСЦЯ

  1. Біржа передає, а Учасник приймає в тимчасове володіння та користування Біржове місце та тимчасові членські права на Товарній біржі «Рибний папа» в момент підписання Сторонами даної Угоди.

  2. Нижче наведеними підписами Сторони засвідчують факт приймання-передачі Біржового місця:

від Біржі передав Біржове місце:

Директор _______________ Бойко О.В

м.п.

від Учасника прийняв Біржове місце:

Директор ____________________ __________________

м.п.


  1. Зазначені в п.4.1. Угоди майнові права належать Учаснику на протязі терміну дії Угоди. В момент припинення дії Угоди Учасник втрачає право володіння та користування Біржовим місцем та тимчасові членські права на Товарній біржі «Рибний папа».

  1. За даною Угодою право власності на Біржове місце в Учасника не виникає. Учасник не має права відчужувати чи іншим способом передавати третім особам права на Біржове місце.

  1. Набуття Учасником права власності на біржове місце на Товарній біржі «Рибний папа» та постійного членства можливе на підставі окремого рішення членів Біржі згідно Статуту.
 1. БІРЖОВИЙ ЗБІР

  1. Учасник в разі перемоги на торгах зобов’язується сплатити біржовий збір в розмірі 1,5% від суми укладеного Форвардного біржового контракту.

  1. В якості грошового забезпечення сплати біржового збору Учасник на момент подачі Заяви на участь в торгах зобов’язується сплатити гарантійний внесок в розмірі 1,5% (без ПДВ) від мінімальної ціни лоту (лотів), щодо яких Учасник заявив акцепт.

  1. Гарантійний внесок сплачується за наступними реквізитами:

Отримувач:

Товарна біржа «Рибний папа»

Адреса:

08362, Київська обл.,Бориспільський р-н, c. Старе, вул. Партизанська, б/ 6

Код ЄДРПОУ:

40640102

Р/Р №

26509053100380

Банк

ПАТ «КБ «Приватбанк»

МФО:

321842

Призначення платежу:

Гарантійний внесок (біржовий збір) згідно Угоди про біржову співпрацю № __________ від ____.____.2016 р., без ПДВ

  1. В разі перемоги Учасника на торгах та укладенні Форвардного біржового контракту сплачений гарантійний внесок за письмовою заявою Учасника зараховуються в рахунок сплати біржового збору за укладеним контрактом. В разі перевищення розміру біржового збору суму сплаченого гарантійного внеску – Учасник зобов’язується сплатити різницю на користь Біржі згідно укладеного Форвардного біржового контракту.

  1. Якщо Учасник в торгах не перемагає, Біржа, за письмовою заявою Учасника повертає суму сплаченого гарантійного внеску протягом 7 днів з моменту отримання відповідної вимоги Учасника. В заяві-вимозі Учасник вказує актуальні банківські реквізити.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У разі невиконання (неналежного виконання) або затримки виконання будь-якої з вимог Угоди Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та Правилами біржової торгівлі Товарної біржі «Рибний папа».

  1. В разі неприбуття Учасника на оголошенні щодо лотів торги, ухиленні від укладення з продавцем Форвардного біржового контракту згідно умов Угоди Учасник зобов’язується сплатити на користь Біржі штраф в розмірі 5% від остаточної ціни лоту., заявленою Учасником-переможцем на торгах.

  1. В разі не організування Біржею на оголошену дату та за вказаним місцем торгів, за яким прибули учасники торгів, Біржа сплачує на користь Учасника штраф в розмірі 5% від мінімальної вартості заявлених Учасником лотів.

  1. В разі не сплати Учасником гарантійного внеску (біржового збору) Біржа має право в односторонньому порядку розірвати Угоди та відмовити Учаснику в членстві та участі в торгах за умови відповідного письмового повідомлення Учасника про припинення Угоди.

  1. Втрачена вигода, відшкодування моральної шкоди за даною Угодою не підлягають відшкодуванню.

 1. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, неналежне виконання Угоди, якщо таке невиконання сталося в наслідок дії форс-мажорних обставин.

7.2. Такими обставинами Сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, терористичні акти, масові заворушення, збройні сутички, прийняття законодавчих чи нормативних актів органів державної та місцевої влади і управління, дії, ембарго, бездіяльність органів державної влади, посадових осіб державних органів, які роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов’язань за Угодою.

7.3. Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово інформує про це іншу Сторону, підтвердивши настання таких обставин довідкою компетентного державного органу, до компетенції якого входить розслідування, експертиза, фіксація, документування відповідних обставин згідно законодавства України.

7.4. Не підлягають документальному підтвердженню форс-мажорні обставини, виникнення яких є загальновідомими фактами, опублікованими в ЗМІ, Інтернет-виданнях, телебаченні.

7.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 3-х календарних місяців Сторона має право ініціювати припинення Угоди за умови попереднього обґрунтованого письмового повідомлення про це протилежної Сторони не менше, ніж за 14 календарних днів. Протилежна сторона вправі запропонувати альтернативний спосіб виконання Угоди з в рахування триваючих форс-мажорних обставин. Протилежна Сторона повинна вжити всіх розумних заходів по альтернативному виконанню Угоди, запропонованому протилежною Стороною.

 1. АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

  1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. Дотримання претензійного порядку є обов’язковим. Термін відповіді на претензію складає 15 календарних днів. Відсутність відповіді на претензію сприймається в якості мовчазної згоди з викладеним в претензії.

  1. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

  1. В разі не вирішення спору договірним шляхом спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва. Мова ведення процесу – українська.

  1. Належним підтвердженням отримання Стороною позовних матеріалів вважається квитанція, чек про відправлення відповідачу цінного листа або накладна, декларація про відправку кореспонденції кур’єрською службою, повідомлення про вручення

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дана угода діє з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє протягом вказаного в п. 1.2. Угоди терміну., а стосовно розрахунків – до повного розрахунку Сторін.

9.2. Угоду укладено українською мовою, у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.3. Всі зміни і доповнення до цього Контракту та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

9.4. Все листування, документи, матеріали, передані за допомогою факсимільного зв’язку є невід’ємною частиною Угоди та мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами.

9.5. У випадку виникнення протиріч між положеннями Угоди та прийнятих до неї Додаткових угод, застосовуються положення Додаткових угод.

9.6. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п’яти календарних днів.

9.7. Текст та зміст даної Угоди, вся в цілому і будь-яка часткова інформація, надана однією Стороною іншій, що стосується предмета, ціни, а також інших істотних умов Угоди – є конфіденційною та не підлягає розголошенню Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавство або за наявності згоди протилежної Сторони.

9.8. Сторони надають згоду на обробку особистих персональних даних, наведені в реквізитах даної Угоди договору, в базах персональних даних з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.9. Укладений Форвардний біржовий контракт є невід’ємною частиною Угоди.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

УЧАСНИК:

БІРЖА:


_____________ _________________ ________________

м.п.

Товарна біржа «Рибний папа»

08362, Київська обл.,Бориспільський

р-н, c. Старе, вул. Партизанська, б/ 6

Код ЄДРПОУ: 40640102

№ рахунку: 26509053100380

ПАТ «КБ «Приватбанк»

МФО: 321842

Директор __________________ Бойко О.В.

м.п.

Учасник: ________________

м.п.
Біржа: _________________

м.п.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товарна біржа «рибний папа» Код єдрпоу: 40640102

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна...
Товарна Біржа «Перша Товарна Біржа» оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) без зниження початкової вартості з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
«Електронні торги України» в місті Чернівці, код єдпроу 38574921, місцезнаходження: 58002, м. Чернівці, вул. Дімітрова, буд. 4/10,...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Тернопільська філія товарна біржа «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська»
Місцезнаходження: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Сагайдачного буд. 1, каб. 23

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65014, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Канатна, буд. 11, оф. 6, повідомляє про проведення...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Хмельницький, код єдпроу 38574869, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд. 9, оф. 2, повідомляє про проведення...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Хмельницький, код єдпроу 38574869, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд. 9, оф. 2, повідомляє про проведення...

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mailБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт