Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України 30. 06. 2011 №232/9 27.

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України 30. 06. 2011 №232/9 27.

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

27.09.2007 №182/4

зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України

30.06.2011 № 232/9

27.11.2014 № 303/13

ПОЛОЖЕННЯ З НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 1
«ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ ТА АУДИТОРАМИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ»

ЗМІСТ
Параграф

Вступ.................................................................................................................................... 1 – 6

I. Визначення.............................................................................................................................. 7

II. Основні вимоги до організації системи контролю якості аудиторських послуг…..8 – 13

III. Відповідальність управлінського персоналу Фірми за якість.................................14 – 21

IV. Етичні вимоги.............................................................................................................. 22 – 34

V. Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання

конкретних завдань...................................................................................................... 35 – 47

VI. Людські ресурси.......................................................................................................... 48 – 61

VII. Виконання завдання................................................................................................. 62 – 105

VIII. Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості…..............106 – 123

IX. Документування процесу контролю якості на Фірмі...........................................124 – 126

Вступ

 1. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих Аудиторською палатою України (АПУ) в якості Національних стандартів аудиту, насамперед, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ (Кодекс етики).

 2. Метою цього Положення є встановлення єдиних для України вимог до організації аудиторськими фірмами та аудиторами, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, систем контролю якості аудиторських послуг та надання рекомендацій щодо ефективного впровадження таких систем контролю якості в практику аудиторської діяльності.

 3. Якісною визнається аудиторська послуга, яка надається Фірмами з дотриманням Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів.

 4. Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці зобов’язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що сама Фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються Фірмою, відповідають умовам завдання.

 5. Система контролю якості складається з політики, розробленої з метою забезпечення дотримання вимог, зазначених в параграфі 3, та процедур, необхідних для впровадження і моніторингу відповідності Фірми цим вимогам.

 6. Це Положення є обов’язковим для застосування всіма Фірмами.


I. Визначення

 1. У цьому Положенні наведені терміни мають такі значення.

«Аудиторські послуги» – завдання з надання впевненості, завдання з супутніх послуг, інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, які можуть надавати Фірми. Перелік аудиторських послуг визначається АПУ відповідно до стандартів аудиту.

«Завдання» – завдання, які виконують Фірми відповідно до стандартів завдань. До стандартів завдань належать Міжнародні стандарти аудиту (МСА), Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО), Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) та Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП).

«Завдання з надання впевненості» – завдання, в якому Фірма висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результату оцінки або визначення предмета завдання за відповідними критеріями.

«Завдання з аудиту» – завдання з надання обґрунтованої впевненості, яке виконується згідно з МСА шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

«Фірма» – аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці.

«Керівник Фірми» – посадова особа, яка здійснює керівництво Фірмою відповідно до законодавства й установчих документів та має відповідні повноваження укладати від імені Фірми договори (угоди), здійснювати інші правочини, наслідком яких є виникнення зобов’язання з надання аудиторських послуг.

«Керівництво Фірми» – керівник Фірми, очолюваний ним виконавчий орган Фірми, керівники всіх рівнів Фірми.

«Керівник групи із завдання» – керівник Фірми, головний (старший) аудитор або інша особа на Фірмі, що відповідає за завдання, його виконання та висновок (звіт), що надається від імені Фірми, та яка має сертифікат аудитора України.

«Група із завдання» – весь персонал, що виконує завдання, включно з експертами, найнятими Фірмою у зв'язку з цим завданням.

«Персонал» – професіонали, фахівці та молодший персонал з аудиту.

«Професіонали» – керівники кожного з рівнів Фірми, які є сертифікованими аудиторами України та мають достатній досвід.

«Фахівці» – співробітники Фірми, які мають достатній досвід та зайняті в наданні аудиторських послуг, крім професіоналів, а також експерти, яких було найнято Фірмою.

«Молодший персонал з аудиту» – співробітники Фірми, які не мають достатнього досвіду та зайняті в наданні аудиторських послуг.

«Клієнт» – суб’єкт господарювання, який уповноважив Фірму надавати аудиторські послуги.

«Клієнт з надання впевненості» – суб’єкт господарювання, який уповноважив Фірму виконувати завдання з надання впевненості.

«Клієнт з обов’язкового аудиту» – суб'єкт господарювання, обов’язковість аудиту фінансової звітності якого визначена законодавчими актами України.

«Документація із завдання» – запис виконаної роботи, отриманих результатів і висновків, яких дійшов персонал (іноді використовують такі терміни, як "робочі документи" та "документи"). Документацію з конкретного завдання збирають у файл із завдання.

«Професійні стандарти» – стандарти із завдань, Кодекс етики, Положення з національної практики, інші документи, затверджені АПУ.

«Обґрунтована впевненість» – в контексті цього Положення високий, але не абсолютний рівень впевненості.

«Нагляд протягом виконанням завдання» – процедури, які здійснюють для отримання впевненості, що завдання виконуються відповідно до професійних стандартів.

«Перевірка контролю якості виконання завдання» – процедури, розроблені для отримання до того, як буде надано висновок (звіт), об'єктивної оцінки важливих суджень, які були висловлені групою із завдання, та висновків, яких вона досягла при складанні висновку (звіту) за наслідками виконання завдання.

«Перевірка завершених завдань» – процедури, розроблені для отримання доказів дотримання групами із завдання політики та процедур контролю якості фірми.

«Особа, яка перевіряє контроль якості виконання завдання» – керівник Фірми, інша уповноважена ним особа зі складу професіоналів або відповідно кваліфікована зовнішня особа, або група, створена з таких осіб, які мають достатній відповідний досвід і повноваження для об'єктивної оцінки до надання клієнту висновку (звіту) важливих суджень, що були зроблені групою із завдання, та висновків, яких вона досягла при складанні висновку (звіту) за наслідками виконання завдання.

«Відповідно кваліфікована зовнішня особа» – особа, яка не є співробітником фірми, має знання та кваліфікацію, що дозволяє їй діяти як керівник групи із завдання, наприклад, співробітник (який має достатній досвід) іншої Фірми, що може виконувати аудит та огляд фінансової звітності або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг, або підприємства чи організації, що надає послуги з контролю якості.

«Моніторинг» – процес, що включає в себе розгляд та оцінку системи контролю якості фірми включно з періодичною перевіркою деяких завершених завдань, який має надати Фірмі обґрунтовану впевненість, що її система контролю якості працює ефективно.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, слід застосовувати в контексті Стандартів із завдань.
II. Основні вимоги до організації системи контролю якості аудиторських послуг

 1. Система контролю якості Фірми має включати політику та процедури контролю якості. Політика контролю якості – це формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних Фірмою при здійсненні контролю якості аудиторських послуг. Процедури контролю якості – це заходи та дії, які здійснює Фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості Фірми цьому Положенню.

 2. Фірма зобов’язана створити таку систему контролю якості, яка забезпечує достатній рівень контролю для всіх завдань, насамперед, для завдань із обов’язкового аудиту. Необхідність застосування системи контролю якості для інших аудиторських послуг визначається Фірмою із застосуванням критеріїв, рекомендованих АПУ.

 3. Характер і зміст політики та процедур, які розробляє кожна Фірма, залежать від таких чинників, як:

 • розмір фірми;

 • кількість офісів;

 • операційні характеристики Фірми;

 • розмір та специфіка клієнтів аудиторської фірми;

 • види аудиторських послуг, що надає Фірма.

 1. Відповідно до МСКЯ 1 система контролю якості аудиторських послуг має складатися з таких елементів:

а) відповідальність керівництва за організацію контролю якості на Фірмі;

б) етичні вимоги;

в) прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, і виконання специфічних завдань;

г) людські ресурси;

ґ) виконання завдання;

д) моніторинг.

Усі елементи контролю якості взаємозалежні. Щодо кожного з наведених елементів мають бути встановлені політика та процедури контролю якості відповідно до вимог цього Положення.

 1. Політика та процедури контролю якості Фірми мають бути викладені письмово в формі відповідного документа та зафіксовані на паперових або електронних носіях з дотриманням вимог до аудиторської документації згідно з Професійними стандартами. Документальне оформлення політики та процедур залежно від чинників, наведених в параграфі 10 цього Положення, може бути у вигляді:

 • положення з контролю якості;

 • посібника з контролю якості;

 • збірки внутрішніх стандартів та/або окремих положень Фірми.

Наведений документ має бути затверджений наказом (розпорядженням) керівника Фірми.

 1. Персонал Фірми має бути ознайомлений та розуміти політику й процедури контролю якості, застосовувані Фірмою. Факт ознайомлення персоналом має бути належним чином задокументований. Для досягнення розуміння Фірма зобов’язана запровадити постійний процес із навчання і роз’яснення політики і процедур контролю якості та здійснювати заходи заохочування персоналу діяти відповідно до цієї політики та процедур.


III. Відповідальність керівництва за організацію контролю якості на Фірмі

 1. Політика та процедури контролю якості встановлюються Фірмою для підвищення внутрішньої культури й розуміння персоналом того, що якість – це головне при наданні аудиторських послуг.

 2. Відповідальність за розробку, організацію, впровадження та підтримання ефективного функціонування системи контролю якості Фірми несе Керівник Фірми.

 3. Керівник Фірми зобов’язаний створити відповідне середовище контролю якості аудиторських послуг, яке, зокрема, включає:

  • підхід Керівництва Фірми до питань контролю якості;

  • політику й методи Керівництва на Фірмі;

  • формалізовану організаційну структуру Фірми;

  • внутрішню систему комунікацій між персоналом;

  • внутрішню культуру на Фірмі;

  • внутрішньофірмові професійні стандарти;

  • положення про структурні підрозділи;

  • посадові інструкції;

  • кадрову політику;

  • компетентність персоналу, який здійснює контроль;

  • систему заохочення підвищення якості.

 4. Керівництво Фірми несе відповідальність за систему контролю якості в межах своїх повноважень.

 5. Керівництво Фірми зобов’язано показувати приклад щодо якості надання послуг персоналу. Цей приклад зазвичай демонструється діями керівництва та відповідними настановами персоналу. Такі дії та настанови мають підкреслювати важливість:

 • виконання роботи відповідно до вимог Професійних стандартів;

 • дотримання застосовної політики та процедур контролю якості фірми;

 • надання висновків (звітів), що відповідають умовам завдання.

 1. Ділова стратегія Фірми має бути підпорядкована головній вимозі – забезпечення високої якості аудиторських послуг. Для цього Фірма:

 1. розподіляє обов’язки між персоналом у такий спосіб, щоб комерційні аспекти не превалювали над забезпеченням якості аудиторських послуг, які надаються;

 2. застосовує систему стимулювання, яка заохочує персонал забезпечувати якість аудиторських послуг;

 3. зобов’язана виділяти достатньо ресурсів для впровадження й підтримки системи контролю якості.

 1. Керівник Фірми зобов’язаний призначити особу (осіб) відповідальну за систему контролю якості та, в залежності від чинників, наведених в параграфі 10 цього Положення:

 1. або створити підрозділ контролю якості з призначенням керівника такого підрозділу;

 2. або доручити організацію та здійснення контролю якості одному з аудиторів, як доповнення до його посадових повноважень;

 3. або визначити відповідно кваліфіковану зовнішню особу, відповідальну за систему контролю якості Фірми;

 4. або прийняти виконання повноваження контролю якості на себе.

 1. Особа або особи, яких призначено керівником Фірми відповідальними за систему контролю якості Фірми, повинні мати достатній досвід, знання й повноваження, необхідні для прийняття цієї відповідальності. Відповідальність та повноваження особи або осіб, яких призначено керівником Фірми відповідальними за систему контролю якості Фірми, мають бути зафіксовані у документі, наведеному в параграфі 12 цього Положення.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Аудиторської палати України від 28. 02. 2013 р. №265/9 робоча...
України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31. 05. 2007 р. №178/5 (зі змінами й доповненнями), та керуючись...

Рішення Аудиторської палати України
Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту Аудиторської палати України, інших...

Рішення Аудиторської палати України від 27. 09. 2007 №182/4
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення Аудиторської палати України
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України від 15. 11. 2007 №184/2
Аудиторської палати України (далі – Інструкція), розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Закону України...

До рішення Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року №224/6
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення від 28. 02. 2013 №265/8 м. Київ Про Методичні рекомендації...
Відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської...

Рішення Аудиторської палати України 26. 06. 2008 №191/7 14. 07. 2010...
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України
Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність”, стандартів...

Рішення Аудиторської палати України
Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність”, стандартів...

Рішення Аудиторської палати України
Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність”, стандартів...

Рішення Аудиторської палати України
Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів...

Рішення Аудиторської палати України
Положення про сертифікацію аудиторів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт