Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4. Порядок складання кваліфікаційного іспиту та перевірки його результатів - Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Сторінка3/8
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Порядок складання кваліфікаційного іспиту та перевірки його результатів


4.1. Дату й місце проведення кваліфікаційного іспиту визначає АПУ за погодженням з НБУ.

4.2. Рішення АПУ про визначення дати складання кандидатами кваліфікаційного іспиту має бути доведено до НБУ та оприлюднене на офіційному веб-сайті АПУ протягом 5 робочих днів із дати його прийняття, але не пізніше як за 10 днів до його складання.

4.3. У день складання кваліфікаційного іспиту кандидат має з'явитися в зазначене у дозволі місце проведення кваліфікаційного іспиту в установлений час і зареєструватися. Кандидат, який має складати кваліфікаційний іспит, при собі обов'язково повинен мати оригінал дозволу, паспорт або інший документ, що засвідчує його особу.

Кандидат, у якого відсутній паспорт або інший документ, що може засвідчити його особу, до складання кваліфікаційного іспиту не допускається.

4.4. До початку складання кваліфікаційного іспиту кандидати повинні ознайомитися з Правилами поведінки кандидатів на кваліфікаційному іспиті (додаток 4).

4.5. Кваліфікаційний іспит проводиться в два етапи. Перший етап - письмове тестування (або тестування на ПК у разі вибору такого виду тестування АПУ за погодженням із НБУ) за переліком екзаменаційних питань (тестів), другий - письмове вирішення ситуаційних завдань. Тести та ситуаційні завдання затверджуються Комісією за погодженням із Комітетом.

4.6. Кандидати при складанні кваліфікаційного іспиту мають продемонструвати, що вони:

- мають відповідні знання з аудиту, суміжних з аудитом галузей знань з урахуванням специфіки організації та діяльності банків;

- здатні застосовувати свої знання і навички на практиці;

- можуть застосовувати свої знання для вирішення комплексних завдань із різних предметів;

- здатні брати до уваги та використовувати наявність альтернативних рішень;

- обізнані зі стандартами аудиту.

4.7. Результати першого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування) повідомляються кандидатам персонально Комісією протягом 15 календарних днів із дня його проведення. Кандидатам, які успішно склали перший етап кваліфікаційного іспиту (тестування), одночасно повідомляють дату та місце проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту допускаються кандидати, які за результатами складання першого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування) набрали не менше як 70 балів правильних відповідей.

Загальний термін складання кандидатами кваліфікаційного іспиту (перший і другий етапи) не може перевищувати три місяці.

Результат успішно складеного першого етапу кваліфікаційного іспиту дійсний упродовж одного року.

4.8. Контроль за проведенням першого та другого етапів кваліфікаційного іспиту здійснює організаційна група, кваліфікаційні вимоги до якої та персональний склад визначається в порядку, визначеному в додатку 2 до цього Положення.

У разі прийняття Комісією рішення про можливість використання під час проведення кваліфікаційного іспиту обчислювальної техніки (калькулятора) організаційна група має забезпечити її наявність у необхідній кількості до початку складання кваліфікаційних іспитів.

4.9. Організаційна група після пред'явлення кандидатом паспорта або документа, що його замінює, та оригіналу дозволу видає кожному кандидату екзаменаційні завдання під особистий підпис.

4.10. Для забезпечення об'єктивної перевірки екзаменаційних робіт (тестів і ситуаційних завдань) до початку складання кваліфікаційних іспитів призначається група з перевірки, кваліфікаційні вимоги до якої та персональний склад визначається в порядку, наведеному в додатку 2 до цього Положення.

4.11. До початку перевірки екзаменаційних робіт (тестів, ситуаційних завдань) група з перевірки має отримати від робочої групи затверджені Комісією зразки правильних відповідей та надати на погодження Комісії порядок їх оцінювання - визначення кількості балів за один тест і за відповідь на кожне запитання ситуаційного завдання. Зразки правильних відповідей і порядок їх оцінювання мають бути затверджені Комісією та передані групі з перевірки для дотримання єдиного порядку перевірки і оцінювання екзаменаційних робіт (завдань) не пізніше як за 5 днів із дня проведення кваліфікаційного іспиту.

4.12. Письмові відповіді на екзаменаційні завдання (роботу) кандидат має подати організаційній групі.

За кожною екзаменаційною роботою закріплюється кодовий номер, який відповідальна за кодування екзаменаційних завдань (робіт) особа заносить у відомість реєстрації кодів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові кандидата.

Інформація з реєстрації кодів є конфіденційною і не підлягає розголошенню до виставлення кандидатам оцінки за екзаменаційні завдання (роботи) та її затвердження Комісією.

4.13. Під час перевірки екзаменаційних робіт у кожному тесті перевіряючим з числа групи з перевірки ставиться "+", якщо кандидатом надана правильна відповідь, або "-", якщо кандидат дав неправильну відповідь. Під час перевірки відповідей на запитання ситуаційного завдання перевіряючий з числа групи з перевірки ставить оцінку відповіді по кожному запитанню ситуаційного завдання, яка підсумовується по кожному ситуаційному завданню.

На першій сторінці закодованої екзаменаційної роботи тестів і ситуаційних завдань перевіряючий із групи з перевірки зазначає загальну кількість "+" і "-", визначає кількість набраних балів та ставить свій підпис.

За підсумками перевірки всіх екзаменаційних робіт тестів або ситуаційних завдань складається відомість кількості отриманих кандидатами балів по кожній закодованій екзаменаційній роботі, яку підписують усі члени групи з перевірки.

4.14. Кандидати, оцінка яких за надання відповіді на ситуаційні завдання становить:

70 та більше балів - вважаються такими, що склали кваліфікаційний іспит;

менше як 70 балів - вважаються такими, що не склали кваліфікаційного іспиту.

4.15. Кандидати, які не склали кваліфікаційного іспиту, мають право на повторне його складання на загальних умовах, визначених цим Порядком.

4.16. Члени Комісії можуть здійснювати контрольну перевірку дотримання вимог порядку перевірки й оцінювання закодованих екзаменаційних робіт.

4.17. На основі відомостей про кількість отриманих кандидатами балів група із розкодування вносить до відомості кодування екзаменаційних робіт кількість балів напроти поставленого коду та прізвища, ім'я й по батькові кандидата.

Відомість із розкодування екзаменаційних робіт кваліфікаційних іспитів з сертифікації аудиторів банків (першого та другого етапів) підписують усі члени групи з розкодування та надають Комісії для розгляду й подальшого затвердження результатів іспитів.

4.18. Комісія складає протокол і затверджує результати складання кандидатом першого етапу кваліфікаційного іспиту. Протокол із результатами складання другого етапу кваліфікаційного іспиту Комісія виносить на затвердження на засідання АПУ.

4.19. Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії за результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат АПУ видає сертифікати.

4.20. Результати другого етапу кваліфікаційного іспиту є конфіденційною інформацією і повідомляються персонально кандидатам Комісією АПУ упродовж місяця з дня його проведення.

4.21. Виконані кандидатом екзаменаційні завдання (робота) і документи щодо кваліфікаційних іспитів є власністю АПУ. Екзаменаційні завдання зберігаються в архіві АПУ упродовж одного року.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Правила будови І безпечної експлуатації підйомників
Днаоп 00 21-98" замінено словом "пбеес", слово І цифри "днаоп 10 01-97" замінено словом "пбее" згідно з наказом Державного комітету...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

З 1 січня 2017 року нова форма декларації про майновий стан І доходи
України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрований...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт