Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3 - Сторінка 8

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Сторінка8/8
1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАЯВА


Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (серія, номер, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________,
мешкаю за адресою: ____________________________________________________________________,
                                                                                  (індекс, домашня адреса, телефон)
маю вищу освіту: в _____________________ закінчив(ла) _____________________________________
                                                              (рік)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                     (назва вищого навчального закладу, спеціальність)
працюю: _____________________________________________________________________________
                                  (назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада, службовий телефон)
_____________________________________________________________________________________,
прошу надати мені дозвіл на проходження кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора банків.

До заяви додаються:

- копія диплома про освіту, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;

- копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;

- підтвердження про участь у наданні послуг чи консультацій банкам (у разі потреби);

- копія першої сторінки паспорта;

- документ про внесення плати за сертифікацію. ______________
(дата) 

__________________
(підпис) 

 


Додаток 4
до Порядку сертифікації аудиторів банків 


Правила поведінки кандидатів
на кваліфікаційному іспиті (перший і другий етапи) сертифікації аудиторів банків


1. У день складання іспиту кандидат має з'явитися в Аудиторську палату України в зазначений час. При собі кандидат повинен обов'язково мати паспорт або інший документ, що засвідчує його особу.

2. Реєстрація кандидатів починається за годину до початку іспиту. Кожному кандидату вручається допуск до іспиту та іменний примірник Правил поведінки кандидатів на кваліфікаційному іспиті. Кандидат має ознайомитись з Правилами, підтвердити це своїм підписом, у подальшому суворо їх дотримуватися та повернути.

3. У зазначений час кандидати заходять в аудиторію та пред'являють бланк допуску до складання іспиту і паспорт або інший документ, що засвідчує його особу.

4. Кандидати можуть мати при собі лише ручки з пастою синього або чорного кольору. Брати із собою в аудиторію сумки, книги, посібники та інші матеріали не дозволяється. Мобільні телефони мають бути вимкнені.

5. Кожен кандидат в аудиторії сідає за окремий стіл.

6. Адміністративний нагляд за проведенням першого та другого етапів кваліфікаційного іспиту здійснює спеціально призначена для цього організаційна група.

7. Комплект тестів та комплект проштампованих АПУ чистих аркушів для відповідей на ситуаційні завдання має титульний аркуш та аркуш кодування. На титульному аркуші кандидат зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, ставить свій підпис і дату. Підпис та інші помітки на аркуші кодування, аркушах тестів або на аркушах відповіді на ситуаційні завдання ставити категорично забороняється.

8. Згідно з пред'явленими кандидатом паспортом та дозволом на складання іспиту організаційна група кваліфікаційного іспиту, яка здійснює адміністративний нагляд за його проведенням, видає під підпис екзаменаційні завдання, після чого керівник організаційної групи об'являє про початок іспиту.

9. До об'яви про початок іспиту кандидатам не дозволяється ознайомлюватися з екзаменаційними тестами (ситуаційними завданнями).

10. Після об'яви про початок іспиту кандидатам забороняється:

- спілкуватися між собою;

- обмінюватися тестами чи передавати інші матеріали;

- розмовляти, вставати з місця, робити заяви тощо;

- виходити з аудиторії протягом перших 30 хвилин іспиту та за 30 хвилин до його закінчення, а також виходити з аудиторії в інший час без дозволу представника організаційної групи;

- користуватися будь-якими допоміжними матеріалами;

- користуватися мобільним телефоном.

11. Після об'яви про початок іспиту кандидати мають ознайомитися з тестами (ситуаційними завданнями).

12. У тестах визначають по кожному питанню правильну відповідь і обводять порядковий номер цієї відповіді:

13. У разі, якщо кандидат змінив свою думку щодо правильної відповіді на окремі тести, він має закреслити неправильну, на його думку, відповідь, обвести правильну, а на аркуші кодування вказати номери таких тестів та обрані ним варіанти правильної відповіді.

14. Відповіді на ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту потрібно будувати у такий спосіб:

• логічно та обґрунтовано викладати свої думки й судження, дотримуючись змісту завдання (конкретного питання) і відповідати лише на поставлене питання;

• відповіді мають бути написані розбірливим почерком на проштампованих АПУ аркушах;

• відповідь на завдання повинна мати чітку структуру. Доцільно відповідь на кожне завдання починати з нової сторінки. Якщо завдання має кілька підпунктів, то порядок викладення відповідей на них повинен мати таку саму структуру;

• на кожному аркуші з правого боку потрібно залишити чисте поле розміром 1/4 аркуша для поміток перевіряючих.

Наприклад:

Для відповіді кандидата  

Для поміток перевіряючих 

Завдання N 1 

 

Відповідь на питання N 1 

 

і т. д. 

 


15. Кандидатам необхідно дати відповіді на всі тестові та ситуаційні завдання упродовж 4-х годин.

16. Екзаменаційна система будується на однакових умовах для всіх кандидатів, на чесності, довірі, конфіденційності й об'єктивності.

17. Виходити з аудиторії під час іспиту можна лише по одному і з дозволу представника організаційної групи не більш як на 7 хвилин. Спілкування кандидатів за межами аудиторії під час іспиту забороняється.

18. Після отримання дозволу вийти з аудиторії кандидат зобов'язаний здати примірник своєї екзаменаційної роботи та мобільний телефон організаційній групі й отримати їх після повернення в аудиторію.

19. Після закінчення іспиту кандидат перевіряє правильність та повноту оформлення титульного аркуша згідно з п. 7 цих Правил поведінки, і під підпис у відомості здає екзаменаційну роботу представнику організаційної групи.

20. Якщо кандидат допускає порушення хоча б одного із наведених Правил, керівник організаційної групи призупиняє складання іспиту цим кандидатом, він повинен здати екзаменаційну роботу та вийти з аудиторії. Екзаменаційна робота, відібрана за порушення правил, не кодується, не включається до відомості зданих робіт і не подається на перевірку. Плата за складання іспиту не повертається.

21. У разі виявлення фактів порушень кандидатами цих Правил керівник організаційної групи складає протокол порушення, який підписують усі представники організаційної групи та передається Комісії для прийняття відповідного рішення.

Цим я підтверджую, що ознайомився(лась) зі змістом Правил поведінки кандидата на іспитах, зобов'язуюсь їх дотримуватись і усвідомлюю, що в разі їх порушення зобов'язаний(а) залишити аудиторію, що засвідчую своїм підписом.

__________________
(дата) 

_____________________________________
(підпис кандидата, прізвище, ім'я, по батькові) 


 


Додаток 5
до Порядку сертифікації аудиторів банків 

В АУДИТОРСЬКУ ПАЛАТУ УКРАЇНИ

ЗАЯВА


Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт ______________________________________________________________________________,
                                                                                   (серія, номер, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________,
мешкаю за адресою: ____________________________________________________________________,
                                                                                   (індекс, домашня адреса, телефон)
працюю: _____________________________________________________________________________
                                    (назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада, службовий телефон)
_____________________________________________________________________________________.

У період володіння мною сертифікатом аудитора банків до мене не застосовувалися заходи впливу (якщо вони застосовувалися, то зазначити на який термін та за яким рішенням)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Прошу продовжити термін чинності сертифіката аудитора банків N ___________,
виданого мені рішенням АПУ від "___" ____________ N __________.

До заяви додаються:

- сертифікат, термін чинності якого закінчується;

- копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;

- копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань (за період чинності сертифіката);

- документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката. _________
(дата) 

__________________
(підпис) 

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Правила будови І безпечної експлуатації підйомників
Днаоп 00 21-98" замінено словом "пбеес", слово І цифри "днаоп 10 01-97" замінено словом "пбее" згідно з наказом Державного комітету...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

З 1 січня 2017 року нова форма декларації про майновий стан І доходи
України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрований...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт