Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України "Про природні монополії", статті 6

Закону України "Про природні монополії", статті 6


ПОСТАНОВА НКРЕКП 12.01.2015  № 9

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 березня 2015 р. 
за № 289/26734

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

Відповідно до статті 7 Закону України "Про природні монополії", статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" та абзацу третього підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, що додаються.

2. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови у тримісячний строк.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови Комісії Д. Вовк
ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики  В. В. Демчишин
та вугільної промисловості України

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

В.о. Голови Антимонопольного комітету України М. Я. БарашЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про природні монополії""Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про засади функціонування ринку природного газу".

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (далі - газопостачальні підприємства).

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

абонентська база споживачів природного газу - електронна база, що містить дані, необхідні для здійснення розрахунків із споживачами (у тому числі із застосуванням лічильників та норм, установлених законодавством);

граничний рівень ціни на природний газ - максимально допустимий рівень ціни продажу 1000 куб. м природного газу без урахування тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами і постачання природного газу за регульованим тарифом та загальнодержавних податків і зборів, передбачених чинним законодавством України;

договір на постачання природного газу - письмова домовленість сторін (газопостачального підприємства, газорозподільного/газотранспортного підприємства та споживача), що укладається відповідно до типового договору, затвердженого в установленому законодавством України порядку, згідно з якою газопостачальне підприємство через газові мережі газорозподільного/газотранспортного підприємства зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (далі - постачання природного газу за регульованим тарифом);

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом протягом визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних умов;

мале підприємство - суб'єкт господарювання, який належить до суб'єктів малого підприємництва та здійснює діяльність з розподілу та постачання природного газу за регульованим тарифом;

постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - ліцензійна діяльність) - вид господарської діяльності з постачання природного газу безпосередньо споживачам, що проводиться ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов;

природний газ - природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід та газ центрально-басейнового типу у вигляді корисної копалини, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм рт. ст. і температура - 20 °C) і є товарною продукцією;

роздрібна ціна на природний газ, що використовується для потреб населення - фіксована ціна, відповідно до якої населення оплачує ліцензіату надані послуги з газопостачання, яка враховує ціну природного газу (як товару), тарифи на транспортування, розподіл і постачання природного газу та загальнодержавні податки і збори, передбачені чинним законодавством України;

споживач природного газу (далі - споживач) - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ відповідно до договору на постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину, або фізичні особи, які отримують природний газ за договором на постачання природного газу з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень;

споріднене підприємство:

1) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %):

володіє частками (акціями, паями) у статутному фонді ліцензіата;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду ліцензіата;

користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата;

2) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають у власності ліцензіата;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають в управлінні ліцензіата;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають у користуванні на правах оренди в ліцензіата;

3) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним ліцензіатом або з одним із підприємств, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції";

тариф на постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - тариф на постачання природного газу) - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з постачання газопостачальним підприємством 1000 куб. м природного газу;

територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - територія ліцензованої діяльності) - територія, у межах якої ліцензіат має право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Господарському кодексі України, Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності""Про засади функціонування ринку природного газу""Про ціни і ціноутворення", чинних правилах надання населенню послуг з газопостачання та правилах користування природним газом для юридичних осіб.

1.4. У додатках до цих Ліцензійних умов наведено форми таких документів:

заява про видачу ліцензії (додаток 1);

опис документів, що додаються до заяви (додаток 2);

заява про переоформлення ліцензії (додаток 3);

заява про видачу дубліката ліцензії (додаток 4);

заява про видачу копії ліцензії (додаток 5);

відомості про наявність матеріально-технічної бази, що використовуватиметься для провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (додаток 6);

відомості про освітній і кваліфікаційний рівні працівників, що необхідні для провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (додаток 7);

довідка про наявність погодженої з газорозподільним (газотранспортним) підприємством абонентської бази споживачів природного газу (додаток 8).

II. Умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом

2.1. Провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом можливе при виконанні таких умов:

1) наявності у ліцензіата абонентської бази споживачів природного газу, погодженої в порядку, встановленому НКРЕКП, з газорозподільним підприємством, газові мережі якого використовуються для надання послуги з постачання природного газу споживачам (субспоживачам) ліцензіата або з газотранспортним підприємством, газові мережі якого використовуються для постачання природного газу споживачам (субспоживачам), приєднаним до магістральних мереж.

Абонентська база споживачів природного газу має містити перелік споживачів, їх адреси (місцезнаходження, місце проживання), обсяг споживання, вузли комерційного обліку природного газу, їх тип і клас точності. У разі відсутності у споживачів вузлів комерційного обліку абонентська база має містити дані, необхідні для здійснення розрахунків із споживачами без лічильників, за нормами, установленими законодавством. Обсяг споживання природного газу, зазначений в абонентській базі, повинен бути не менш як у розрізі 12 попередніх місяців;

2) провадження ліцензованої діяльності в обсязі, що забезпечує економічну доцільність такої діяльності з метою досягнення найнижчої вартості послуги з газопостачання для споживачів.

2.2. Ліцензіат не має права:

1) провадити господарську діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом для споживачів, для яких ліцензіат або його споріднені підприємства в установленому порядку визначені гарантованими постачальниками;

2) порушувати встановлені статтею 16 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" вимоги щодо відокремлення функцій транспортування, розподілу та постачання природного газу.
III. Вимоги до провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом

3.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

1) провадити ліцензовану діяльність лише на території ліцензованої діяльності, затвердженій НКРЕКП.

Територія ліцензованої діяльності визначається як територія адміністративно-територіальної одиниці, де знаходяться споживачі, які включені до абонентської бази споживачів природного газу, враховуючи:

наявність у ліцензіата документа, що підтверджує наявність абонентської бази споживачів природного газу;

рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення гарантованих постачальників природного газу;

наявність розподільних газопроводів у власності або користуванні ліцензіата (для малих підприємств);

необхідність забезпечення надійного постачання газу для споживачів природного газу, що знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій не призначено гарантованого постачальника природного газу або він позбавлений ліцензії, іншим ліцензіатом, що здійснює відповідну ліцензовану діяльність на цій території (в межах області, району або міста);

2) здійснювати постачання природного газу споживачам на підставі договорів на постачання природного газу та за регульованими цінами і тарифами;

3) укладати договори (контракти) купівлі-продажу природного газу з власниками газу, договори на транспортування природного газу магістральними трубопроводами та/або договори на розподіл природного газу (за умови, що газопостачальне та газорозподільне підприємство - окремі юридичні особи), а також договори на постачання природного газу, укладені із споживачами, які знаходяться на території ліцензованої діяльності. Обов’язкові умови цих договорів установлені у типових договорах, затверджених в установленому законодавством України порядку;

4) укладати договори з відповідними газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами (за умови, що газопостачальне та газорозподільне підприємство - окремі юридичні особи) на виконання робіт, пов’язаних з припиненням (обмеженням) газопостачання споживачам;

5) забезпечувати спільно з газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами облік поставленого споживачам природного газу;

6) надавати НКРЕКП звітність щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

7) надавати на вимогу НКРЕКП фінансову звітність за результатами господарської діяльності, у тому числі з ліцензованої діяльності;

8) виконувати вимоги та обов’язки, передбачені законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема, Законами України "Про засади функціонування ринку природного газу""Про природні монополії""Про нафту і газ", чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб;

9) забезпечувати постачання природного газу з дотриманням установлених обов’язковими до виконання державними стандартами та нормативними документами вимог щодо його якості і тиску;

10) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до НКРЕКП відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому законодавством порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

На підставі документів, поданих ліцензіатом, НКРЕКП може прийняти рішення про зміну території ліцензованої діяльності.

3.2. Ліцензіат зобов’язаний:

1) укладати договори на купівлю-продаж природного газу, постачання природного газу та у передбачених законодавством випадках договори на транспортування та/або розподіл природного газу відповідно до типових договорів, затверджених в установленому законодавством України порядку;

2) надавати НКРЕКП копії укладених договорів (контрактів) на купівлю-продаж природного газу між власниками та ліцензіатом протягом 5 робочих днів з дня їх укладення;

3) створити та забезпечити функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів, які забезпечені єдиними багатоканальними номерами телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиними електронними скриньками для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

4) постачати природний газ споживачам, у тому числі тим, які мають право відповідно до законодавства на пільги, субсидії (дотації) у сплаті за спожитий природний газ, відповідно до умов укладених договорів;

5) складати та підписувати разом із споживачами та/або газотранспортними/газорозподільними підприємствами акти про обсяги поставленого природного газу відповідно до укладених договорів;

6) зберігати договори, пов’язані з ліцензованою діяльністю, протягом трьох років після завершення строку їх дії;

7) здійснювати розрахунок тарифу на постачання природного газу та подавати заяви на його встановлення або перегляд відповідно до чинних методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації, а також процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, обґрунтувавши відповідність тарифу на постачання природного газу фактичним складовим його витрат та прибутку.

Інформація, на підставі якої розраховується тариф, повинна бути доступною для перевірки;

8) забезпечити надання споживачам інформації (через засоби масової інформації, свій веб-сайт тощо), зокрема, щодо їх прав, установлених цін на природний газ відповідним категоріям споживачів на поточний рік та тарифів на його розподіл, транспортування і постачання за регульованим тарифом, параметрів якості природного газу, а також надання на запит споживача інформації щодо обсягів природного газу, спожитого в минулому та поточному роках;

9) надавати документи та інформацію, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень під час планової (позапланової) перевірки;

10) повідомити НКРЕКП про провадження інших, крім ліцензованого, видів діяльності, у разі наявності їх впливу на ліцензовану діяльність;

11) дотримуватись установленої НКРЕКП структури тарифу;

12) виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми;

13) виконувати в повному обсязі фінансові зобов'язання (своєчасну оплату газу, оплату послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів.

3.3. Якщо на території ліцензованої діяльності відбувається зміна ліцензіата при провадженні господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом на цій території, новий ліцензіат має врегулювати з попереднім ліцензіатом і суб’єктами ринку природного газу питання щодо звірки (верифікації) даних комерційного обліку природного газу, залишку заборгованості (переплати) з оплати вартості послуг з постачання природного газу перед попереднім ліцензіатом та передачі йому попереднім ліцензіатом абонентської бази споживачів природного газу.

3.4. Ліцензіат не має права:

1) передоручати будь-кому право щодо отримання плати за реалізований споживачам природний газ;

2) прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу;

3) постачати природний газ споживачам без укладення з ними договорів на постачання природного газу;

4) порушувати встановлені обмеження щодо суміщення видів діяльності;

5) відмовляти споживачу, об’єкти газоспоживання якого знаходяться на території ліцензованої діяльності, для якого ліцензіат є гарантованим постачальником, в укладенні договору на постачання природного газу;

6) разом із спорідненими підприємствами використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
Заступник начальника  Ю. Антонюк
управління ліцензування

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України “Про природні монополії
Лист щодо оприлюднення інформації про закупівлі від 09. 07. 2012 №3305-07/25866-06

Кабінет міністрів україни постанова від 5 жовтня 2010 р. №1031
України, статті 20 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 44, 45 Закону України “Про безпечність...

Про затвердження Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв...
Відповідно до статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт" та статті 12 Закону України "Про дорожній рух" наказую

Наказ
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", статті 5 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового...

Н а к а з
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Розпорядження
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік...

Рішення 10. 12. 2015 Охтирка Про затвердження Регламенту роботи Охтирської...
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43, частини 13, 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Охтирська...

Рішення 10. 12. 2015 Охтирка Про затвердження Регламенту роботи Охтирської...
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43, частини 13, 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Охтирська...

Державна судова адміністрація україни наказ
Бюджетного кодексу України, статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та частини п’ятої...

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду...
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Заява на продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами*
Кодексу України про надра, статті 14 Закону України про нафту І газ, пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 30. 05. 2011...

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського...
Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту»,...

Рішення суду першої інстанції
Закону України «Про захист прав споживачів», абзацу 2 пункту 4 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», частини 2 пункту...

Рішення від 27 жовтня 2016 року №159 м. Тараща «Про затвердження...
Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», на підставі статті 371, частини 6...

Розпорядженн я
«Про упорядкування інформації на офіційному сайті обласної державної адміністрації», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої...

Наказ
...

Україна ульяновська районна рада
На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України

Рішення від 31 січня 2014 року №1
України, Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік ″, на підставі пункту двадцять третього частини першої статті 26,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт