Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням сесії

Рішенням сесії

« Зареєстровано » « Затверджено »

рішенням сесії

Мамалигівської сільської ради

Новоселицького району

№ 07 від 02 лютого 2016 року

______________ А.К. Шова

Погоджено: управління культури

Чернівецької обласної державної адміністрації

__________ __________ 2016 року

_______________________________________

Статут

Подвірненської музичної школи

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

село Мамалига

2016 р.

І. Загальні положення.

1.1. Подвірненська музична школа є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом системи міністерства культури і мистецтв України.

1.2. Заклад є початковою ланкою спеціальної музичної освіти, належить до системи позашкільної освіти.

1.3. Музична школа здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.4. Музична школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, наказами Міністерства освіти і науки України, міністерства культури і мистецтв України, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і мистецтва України, статутом школи.

1.5. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору професій в галузі культури і мистецтва.

1.6. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

ІІ. Організаційно – правові засади діяльності закладу.

2.1 Школа є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого засновником, має кошторис баланс, круглу печатку, кутовий штамп.

Повна назва школи: індекс 60363

Подвірненська музична школа

Чернівецька область

Новоселицький район, с.Подвірне

Тел. 55-3-76

Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують діяльність школи.

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.3. Заклад проводить навчально – виховну, методичну, культурно – просвітницьку роботу.

2.4 Основним завданням закладу є :

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод до людини та громадянина, почуття власної гідності;

 • естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України;

 • навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

 • задоволення духовних те естетичних потреб громадян.

2.5 З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватись різні відділення ( музичні, художні, хореографічні театральні, хорові та інші) на ( або) відділи ( фортепіанний, народних інструментів, струнно- смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, духових та ударних інструментів образотворчого мистецтва, декоративно – вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та інші).

2.6 Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності.

2.7 Заклад може мати філії. Рішення про створення філії приймається закладом після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади питань про будівництво, або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнання тощо.

2.8 Заклад може входити до складу навчально – виховних комплексів навчально – виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.

2.9 Заклад, який має висококваліфіковані кадри, належні матеріально – технічні умови, може організувати проведення на своїй навчально – виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок заклад за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції ( виконання робіт).

2.10 Заклад може організувати роботу своїх підрозділів ( класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.11 Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер – класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвічується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам , навчальним закладам регіону, молодіжним , дитячим, громадським організаціям.

2.12 Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства , які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.13 Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб,які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника закладу.

2.14 Термін навчання та вік вступників визначається статутом закладу відповідно до типових навчальних планів і програм.

2.15 Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально – виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України.

2.16 Заклад подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

ІІІ. Організація навчально – виховного процесу

3.1 Навчальний рік в школі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року,терміни шкільних канікул визначаються керівником закладу згідно, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2 У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно – епідеміологічної служби.

3.3 Заклад працює за річним планом роботи.

3.4 Навчально – виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади за умови відсутності типових.

3.5 Експерементальні навчальні плани складаються закладом з урахуванням типового навчального плану.

3.6 Навчально – виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально – виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

 • індивідуальні та групові заняття, уроки;

 • репетиції;

 • перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;

 • лекції, бесіди, вікторини,екскурсії;

 • позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені статутом закладу.

3.7 Строки проведення контрольних заходів ( заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, розгляд випускних робіт, перегляд випускних спектаклів) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу за рішенням педагогічної ради.

3.8 Основною формою навчально – виховної роботи є заняття ( урок).

Тривалість одного заняття ( уроку) в закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

 • віком від 5 до 6 років – зо хвилин;

 • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

 • старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями ( уроками) є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і коротких перерв між заняттями ( уроками) визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника з навчальної роботи.

3.9 Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально – виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.10 Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально – виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани закладу.

3.11 Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12 – бальна система, що затверджується Міністерством культури і мистецтв України.

3.12 Річні оцінки рівня навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання, з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Згідно з навчальними планами з предметів, з яких проводяться іспити ( випускні роботи), підсумкова оцінка виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі річних та екзаменаційних оцінок ( оцінок за випускні роботи).

Річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Підсумкова оцінка може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13 Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесення їх строків, вирішуються керівником закладу на підставі подання відділень ( відділів) за наявності відповідних документів.

3.14 Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами, яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із складу ( при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм),видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.15 Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити ( виконали випускні роботи), видається свідоцтво. Зразки свідоцтв затверджуються Міністерством освіти і науки України. Виготовлення свідоцтв для державних і комунальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

3.16 Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається свідоцтво про закінчення закладу на підставі річних оцінок, а для випускників художньої школи ( художнього відділення закладу мистецтв) за умови виконання випускної роботи.

3.17 Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання свідоцтва цим учням надається право повторного іспиту ( іспитів). Учням художньої школи ( художнього відділення закладу мистецтв) в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.18 Учні, які мають високі досягнення ( 10 -12 балів) у вивчені всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом « За високі досягнення у навчанні».

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.19 За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно правових актів.

3.20 Навчально – виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

IV. Учасники навчально - виховного процесу

4.1 Учасниками навчально – виховного процесу в закладі є:

- учні;

- директор,заступники директора;

- викладачі, концертмейстери;

- бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально – виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально – виховному процесі.

4.2 Учні закладу мають гарантоване право на:

- навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою закладу;

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь – яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3 Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюється за наказом керівника.

4.4 Учні закладу зобов’язані :

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально – етичних норм, бути дисциплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту.

4.5 Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі. Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально – виховного процесу.

4.6 Педагогічні працівники закладу мають право на:

- внесення керівництву закладу та органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально – виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально – виховної роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7 Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально – етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь – яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків,жінки старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами повз додержавної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків ( журнали, плани роботи тощо);

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально – виховної роботи;

- виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.8 Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу

занять, затвердженого керівником або заступником керівника з навчальної роботи.

4.9 Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10 Обсяг педагогічного навантаження працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі змін умов праці, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України, нормативних документів центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад.

4.11 Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12 Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

- звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально – виховного процесу та зміцнення матеріально – технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

V. Управління закладом

5.1 Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу або середньо – спеціальну фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України.

5.2 Директор призначається на посаду та звільняється з посади відповідними розпорядженнями голови Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області на підставі рішення відповідної комісії, створеної для цієї мети головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області шляхом проведення співбесіди з кандидатами ( кандидатом ) на посаду директора закладу та за погодженням кандидатури директора із управлінням культури Чернівецької обласної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області за поданням директора навчального закладу.

5.3 Директор музичної школи:

- здійснює керівництвом колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально – виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, є розпорядником кредитів;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу,укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах державного казначейства;

- установлює надбавки, премії,доплати та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки,культури,членів творчих спілок, працівників культурно – просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально – виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь – яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

5.4 Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

За відсутності керівника обов’язки голови виконує заступник керівника з навчальної роботи.

Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.5 Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.6 Педагогічна рада закладу:

- розглядає план навчально – виховної і методичної роботи закладу;

- обговорює заходи,які забезпечують високий рівень навчально – виховної і методичної роботи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально – виховної і методичної роботи в закладі;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально – виховної роботи закладу;

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально – виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу,переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення пере іспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- вирішує інші основні питання навчально – виховної роботи.

5.7 Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу.

Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.8 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

5.9 Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь неменше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшість її голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

5.10 У закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії асоціації, тощо.

5.11 Керівник закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно – правовим актам України, статуту закладу.

5.12 За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв ( споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально – виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

VІ. Фінансово – господарська діяльність

та матеріально – технічна база закладу

6.1 Фінансово- господарська діяльність закладу провадиться відповідно до законодавства та статуту.

6.2 Фінансування закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та плати за навчання учнів.

Основним джерелом фінансування закладів є кошти відповідних бюджетів.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально – технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фінансування закладів не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених закладах додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.3 Розрахунок годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

 • штатний розпис;

 • середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

 • кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

6.4 Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та місцевими органами виконавчої влади.

6.5 Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами на законодавчому рівні;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої її статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку (z 0596-97 ).

Установлення для закладу у будь – якій формі планованих завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.6 Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та матеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її статутом, звільняються від оподаткування.

6.7 Заклад у процесі провадження фінансово – господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.

Матеріально технічна база закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

Для проведення навчально – виховної роботи закладом надаються в користування культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.8 Майно закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого користування цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної мистецької освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.9 Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.10 Заклад може приватизуватися лише за умов:

- збереження освітнього призначення закладу;

- згоди колективу закладу;

- наявності коштів.

6.11 Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, призначеному нормативно – правовими актами.

VІІ. Діяльність закладу у рамках міжнародного співробітництва

7.1 Заклад, за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2 Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

VІІІ. Державний контроль за діяльністю закладу

8.1 Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і мистецтв України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, і сфері управління яких перебуває цей заклад.

8.2 Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішенням позачергової 37 сесії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Рішенням сесії
Стальнівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської...

Рішенням сесії
Драницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської сільської...

Рішенням шістдесят восьмої сесії VII
Керуючись статтями 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних...

Рішенням колегії відділу освіти Перший заступник голови райдержадміністрації
Питання,що розглядаються на колегії райдержадміністрації, раді з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування...

Чернігівської районної державної адміністрації
«Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням сесії Чернігівської районної ради, з метою...

Рішенням другої сесії
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого...

Рішенням сесії
Керуючись ст ст. 142 та 144 Конституції України, ст ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про...

Рішенням сесії
Отг) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи...

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішенням 2 сесії селищної ради сьомого скликання від 19. 11. 2015 року
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до...

Рішенням сесії
Про загальну середню освіту, «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства...

Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті Ужгород,...
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067, керуючись ст. 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ч. 6...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Снігурівської міської ради
України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт