Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)

Сторінка1/3
  1   2   3АНКЕТА –ЗАЯВА (ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

про відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки

Ця Анкета-Заява складається з декількох частин. При відкритті поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням спеціального платіжного засобу – платіжної картки (далі - рахунок), заповнюються всі частини. Для актуалізації даних Клієнта заповнюється частина №1 «Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно заповнюється необхідна кількість сторінок з частиною №2 «Заява про випуск платіжної картки» та №3 «Заява про відкриття поточного рахунку» з відповідною кількістю додатків.

Частина 1. Анкета – опитувальник клієнта фізичної особи
Прізвище

Ім’я

По-Батькові

(українською)
Прізвище та ім’я латинськими літерами (бажано, як у паспорті для виїзду за кордон )


Місце народження
Ви є (були) клієнтом ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

 Так  Ні
Дата народження
Реєстраційний номер облікової картки платника податків


ГромадянствоРезидент Нерезидент

Кодове словоПаспорт

Серія

Ким виданий

паспорт
Дата видачі паспорта


Для резидента України:

Адреса за місцем реєстрації


Адреса фактичн. місця проживання


Для нерезидента України:

Місце тимчасового перебування на території України
Місце постійного (основного) проживання/перебуванняАдреса для кореспонденції

 Місце реєстрації Фактичне місце проживання

Час проживання в цій місцевості


Контактні телефони

+38 +38

Електронна адресаОсвіта

 Вища Середньотехнічна середньоспеціальна, незавершена вища  Середня
Місце роботи
Посада
Стаж роботиСімейний стан

 Неодружений/на  Одружений/на  Розведений/на  Вдівець/вдова

Діти

 Немає  Є
Реєстрація клієнта - фізичної особи, як підприємця

такні

Дата, номер запису в ЄДРПОУРахунки, що відкриті в інших банках (за наявності):

Найменування банку

Код банку або ВІС

№ рахунку

Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта (за наявності):

П.І.Б. фізичної особи,

дата народження

На підставі якого документа

діє представник

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), паспортні дані, дата видачі паспорта, місце реєстрації / проживання

Ідентифікаційні дані осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (в т.ч. на підставі доручення) (за наявності):

П.І.Б. фізичної особи,

дата народження

На підставі якого документа

діє представник

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), паспортні дані, дата видачі паспорта, місце реєстрації / проживання

Ідентифікаційні дані фізичної особи (фізичних осіб) - контролера (контролерів) (за наявності):

Прізвище Ім’я По батькові,

дата народження

Підстави для такого впливу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), паспортні дані, дата видачі паспорту, місце реєстрації / проживання

Чи є фізична особа, яка (на ім’я якої) відкриває рахунок публічним діячем або пов`язаною з ним особою?

такні
Інформація про фінансовий стан:

Сума доходу за основним місцем роботи, в місяць

 Немає  До 15000 грн.  Від 15000 до 50000 грн.  Більше 50000 грн.

Орієнтований щоквартальний сукупний дохід

 Немає  До 50000 грн.  Більше 50000 грн.

Наявність цінних паперів, що слугують додатковим доходом

 Немає  Є

Наявність депозитів

 Немає  До 50000 грн.  Більше 50000 грн.  Строк до 6м.  Строк більше 6м.

Наявність заборгованості за кредитами (в т.ч. простроченими)

 Немає  В ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»  В іншому банку

Наявність нерухомого / рухомого майна

 Немає  Нерухоме майно ___________________  Рухоме майно ____________________

Прогнозні обороти

Сума надходжень у квартал _____________ Сума перерахувань у квартал __________________
Операції, що плануються в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

 Розрахункове обслуговування  Касове обслуговування  Операції з платіжними картками  Кредитні операції

 Депозитні операції  Операції через Free Bank  Інше ____________________________________________________________
Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки:

 Власні кошти / заощадження  Кредити  Фінансова допомога  Інвестиції  Інше _____________________________
Наявність судимостей:

 Немає  Є
Клієнтську виписку по рахунку та інші відомості прошу щомісячно надавати мені наступним способом:

 Особисто у відділенні банку
Я підтверджую достовірність вищенаведеної інформації та зобов`язуюсь повідомляти Банку про будь-які зміни цієї інформації протягом 10-ти календарних днів.

Я ознайомлений (-на) та згодний (-на) з «Умовами відкриття, ведення та кредитування поточних рахунків фізичних осіб, операції за якими можуть здійснюватися за допомогою спеціальних платіжних засобів, надання та використання платіжних карток в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»» (надалі – Умови), та Тарифами Банку.

Підписанням цієї Анкети-Заяви я, як суб’єкт персональних даних підтверджую, що, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», повідомлений Банком про включення своїх персональних даних, мета оброблення та обсяги яких визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють види діяльності Банку, до бази персональних даних (надалі за текстом іменується - «БПД»), розміщеної за адресою місцезнаходження Банку. БПД призначена для зберігання та використання даних з метою здійснення Банком банківської діяльності. Надаю свою згоду Банку або визначеному Банком, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», розпоряднику БПД, на передачу відомостей з БПД, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, виключно у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», без додаткового повідомлення Банком про такі дії. Дана згода є безстроковою. Підтверджую, що ознайомлений зі змістом Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність».
Дата заповнення:

П.І.Б. та підпис клієнту / 

особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи


Сторінка №1 Анкети-Заяви (Опитувальника клієнта – фізичної особи)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента

Анкета клієнта-фізичної особи (в т ч. анкета резидентності)

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Анкета клієнта фізичної особи
Відомості про документ, який посвідчує особу (вид, серія, номер, дата видачі, повна назва органу, який видав)

Анкета опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Закону України “Про банки І банківську діяльність”, ст. 5, 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)...

3. Опитувальник клієнта – фінансової установи – кореспондента
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Анкета при проведенні фінансової операції купівлі-продажу ½ частки...
Відкритого реєстру національних публічних діячів України ( додатково дописати самостійно )

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Ознайомлювальна інформація, яка заповнюється клієнтом банку згідно...
Опитувальник клієнта фізичної особи ознайомлювальна інформація, яка заповнюється клієнтом банку згідно вимог діючого законодавства...

Угода (на ім’я іншої фізичної особи)
Угоді, становить банківську таємницю, та не може бути використана або розповсюджена без відома клієнта, окрім як у випадках, передбачених...

Анкета фізичної особи
Всі документи наведені в додатку формуються автоматично програмним комплексом пз «Зберігач»

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

1. Заява юридичної або фізичної особи на реєстрацію технічного паспорту вивіски
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2 екз

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Описано процедуру вжиття заходів до охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно...

Уклали цей договір банківського рахунку фізичної особи (далі – «Договір»)...
Типова форма Договору банківського рахунку для фізичної особи -нерезидента для здійснення інвестиційної діяльностіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт