Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3

Сторінка1/4
  1   2   3   4
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 11.10.2007 №183/3
м. Київ
Про затвердження Порядку сертифікації аудиторів банків
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V), Аудиторська палата України ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Порядок сертифікації аудиторів банків (додається).

 2. Направити затверджений Порядок сертифікації аудиторів банків до Національного банку України на погодження.

 3. Секретаріату Аудиторської палати України після погодження Порядку сертифікації аудиторів банків з Національним банком України забезпечити оприлюднення цього рішення.

 4. Це рішення набирає чинності через 10 днів після погодження Порядку сертифікації аудиторів банків з Національним банком України.

 5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.


Голова С.О.Столярова
Додаток

до рішення Аудиторської палати України

від 11 жовтня 2007р. № 183/3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

11.10.2007 № 183/3

ПОРЯДОК

СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ БАНКІВ

Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту Аудиторської палати України, інших нормативних актів Аудиторської палати України (далі – АПУ) та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ).

Цим Порядком АПУ встановлює єдині умови для проведення сертифікації аудиторів банків.
1. Визначення термінів

1.1. Досвід практичної роботи – встановлений цим Порядком термін роботи кандидата до подання заяви в АПУ про намір отримати сертифікат аудитора банків.

1.2. Кандидат – фізична особа, яка має намір отримати сертифікат аудитора банків і подала заяву до АПУ.

1.3. Кваліфікаційний іспит – письмовий іспит, який проводять з метою визначення необхідного обсягу знань для отримання сертифіката аудитора банків за програмою підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затвердженою АПУ за погодженням з НБУ.

1.4. Контрольне тестування – перевірка рівня знань і кваліфікаційної придатності аудитора, яка проводиться з метою продовження терміну чинності сертифіката аудитора банків у порядку, встановленому АПУ.

Контрольне тестування передбачає:

 • тестування за підсумками щорічного удосконалення професійних знань практикуючими аудиторами банків за програмами, затвердженими АПУ та погодженими з НБУ, або

 • перевірку рівня знань за умовами порядку проведення кваліфікаційного іспиту.

1.5. Комісія з сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів АПУ (далі – Комісія) – постійно діючий робочий орган АПУ, що складається виключно з членів АПУ, який забезпечує виконання функції щодо сертифікації аудиторів і продовження терміну чинності сертифіката через координацію всіх організаційних процедур, необхідних для проведення кваліфікаційного іспиту, контрольного тестування, а також узагальнення їх результатів.

1.6. Конфлікт інтересів щодо кандидатів – наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та обов'язками особи, залученої до організації й проведення сертифікації аудиторів банків, або будь-який вид стосунків між кандидатом та особою, залученою до організації й проведення сертифікації аудиторів банків, що може перешкоджати об'єктивному виконанню обов'язків особою, залученою до організації й проведення сертифікації аудиторів банків.

1.7. Ділова репутація – сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні здібності особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам чинного законодавства України.

1.8. Організаційні процедури – дії, які мають виконати учасники кваліфікаційного іспиту, що забезпечують проведення сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.

1.9. Сертифікат аудитора банків (далі – сертифікат) – офіційний документ, який визначає кваліфікаційну придатність аудитора на проведення аудиту банків. Сертифікат (додаток 1) не підлягає передачі для його використання іншими аудиторами.

1.10. Сертифікація аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків (далі – сертифікація), – визначення кваліфікаційної придатності кандидата для проведення аудиту банків шляхом перевірки відповідності його освіти, досвіду практичної роботи вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», цього Порядку і складання кандидатом письмового кваліфікаційного іспиту.

1.11. Структура знань – перелік дисциплін, знаннями з яких має володіти кандидат. Вона охоплює знання з аудиту, суміжних із ним галузей та враховує специфіку організації й діяльності банків.

1.12. Суміжні з аудитом галузі знань – знання з бухгалтерського обліку, фінансів та інформаційних технологій, основ економіки й управління, права і оподаткування.

1.13. Учасники кваліфікаційного іспиту – коло осіб, які беруть участь у підготовці екзаменаційних завдань, організації та проведенні іспиту, а також здійснюють перевірку виконаних кандидатами екзаменаційних завдань та розкодування екзаменаційних робіт.

Учасники кваліфікаційного іспиту визначаються Порядком формування груп для проведення кваліфікаційного іспиту (додаток 2). Їх поділяють на такі групи:

 1. робоча група фахівців для підготовки тестів і ситуаційних завдань (далі – робоча група);

 2. робоча група для здійснення контролю за проведенням кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів банків (далі – організаційна група);

 3. робоча група фахівців для перевірки екзаменаційних завдань (робіт) кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів банків (далі – група з перевірки);

 4. робоча група фахівців для розкодування екзаменаційних завдань (робіт) кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів банків (далі – група з розкодування).

1.14. Інші терміни вживаються в цьому Положенні згідно із Законом України „Про аудиторську діяльність”, нормативними актами, прийнятими АПУ відповідно до нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.
2. Кваліфікаційні вимоги та порядок подання кандидатами документів для отримання сертифіката

2.1. Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), документ про здобуття якої визнається в Україні, та досвід практичної роботи не менш як три роки поспіль у банківській сфері на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, аудитора або які мають практичний досвід у наданні банкам будь-яких послуг чи консультацій, пов'язаних із бухгалтерським обліком у банках, банківським аудитом, консультацій з банківського менеджменту, консультацій з фінансової діяльності банків, оподаткування банків тощо, працюючи на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, аудитора, асистента (помічника) аудитора не менш як три роки, а також склали кваліфікаційний іспит.

2.2. Для отримання дозволу на складання кваліфікаційного іспиту кандидат подає до АПУ такі документи:

 • заяву за встановленою формою (додаток 3);

 • копію диплома про освіту, засвідчену нотаріально або на останньому місці роботи;

 • копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або на останньому місці роботи;

 • довідку про підтвердження участі в наданні послуг чи консультацій банкам (у разі потреби);

 • копію платіжного документа про внесення плати за сертифікацію (для кожного етапу кваліфікаційного іспиту);

 • копію першої сторінки паспорта, засвідчену нотаріально або на останньому місці роботи.

Кандидат несе встановлену законами України відповідальність за достовірність поданих відомостей, викладених у заяві та інших поданих ним документах.

2.3. Питання щодо надання особам дозволу на складання кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора банків розглядається за умови відсутності в АПУ документально підтверджених фактів про наявність у кандидата незадовільної ділової репутації.

2.4. У разі відсутності хоча б одного з документів, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку, чи неналежного їх оформлення заява до розгляду не приймається.

2.5. Розмір оплати за сертифікацію та продовження терміну чинності сертифіката визначається АПУ. У разі, якщо кандидат не склав кваліфікаційного іспиту, оплата за проходження сертифікації не повертається.
3. Порядок розгляду документів кандидатів і формування груп для складання кваліфікаційного іспиту

3.1. Розгляд відповідних документів кандидатів, формування груп для складання кваліфікаційного іспиту, надання дозволу на складання кандидатами кваліфікаційного іспиту здійснює Комісія за погодженням з Комітетом з питань аудиту банків НБУ (далі – Комітет).

3.2. Отримання документів, ведення поточних справ із проведення сертифікації, внесення інформації щодо відповідних сертифікатів до комп’ютерної бази даних аудиторів, формування груп кандидатів для складання кваліфікаційного іспиту, видачу сертифікатів та їх дублікатів тощо здійснює Секретаріат АПУ.

Чисельність групи кандидатів для складання кваліфікаційного іспиту має не перевищувати 40 осіб та бути не меншою ніж 20 осіб.

3.3. Документи, які подають кандидати для проходження сертифікації, Комісія розглядає протягом 15 робочих днів із дня їх надходження.

3.4. Якщо Комісія отримала документальне підтвердження незадовільної ділової репутації, фактів подання недостовірної інформації в документах кандидата, які було виявлено під час проведення сертифікації, то вона відмовляє кандидату в наданні дозволу на складання кваліфікаційного іспиту або у видачі сертифіката (у разі виявлення таких фактів після складання кваліфікаційного іспиту) з обґрунтуванням зазначеного рішення.

3.5. Комісія не пізніше ніж за 10 днів до дати складання іспитів надсилає до Комітету для погодження перелік кандидатів, які мають отримати дозвіл на складання кваліфікаційного іспиту (далі – дозвіл).

3.6. Розгляд і погодження Комітетом переліку кандидатів здійснюється протягом 5 робочих днів. Після отримання від Комітету інформації про погодження переліку кандидатів Комісія приймає рішення про надання їм відповідного дозволу.

3.7. У разі відсутності зауважень щодо поданих кандидатом документів дозвіл вручається кандидату або його уповноваженому представнику особисто. У дозволі зазначається дата, час і місце проведення кваліфікаційного іспиту. Дозвіл має бути підписаний головою Комісії або його заступником.

3.8. Якщо Комісія прийняла рішення про відмову в наданні кандидату дозволу або сертифіката, вона повідомляє його про це письмово в 10-денний термін із зазначенням підстав для відмови.

3.9. Рішення про відмову у видачі кандидату дозволу або сертифіката надсилається листом чи надається йому особисто або його уповноваженому представнику в установленому порядку.
4. Порядок складання кваліфікаційного іспиту та перевірки його результатів

4.1. Дату й місце проведення кваліфікаційного іспиту визначає АПУ за погодженням з НБУ.

4.2. Рішення АПУ про визначення дати складання кандидатами кваліфікаційного іспиту має бути доведено до НБУ та оприлюднене на офіційному веб-сайті АПУ протягом 5 робочих днів із дати його прийняття, але не пізніше як за 10 днів до його складання.

4.3. У день складання кваліфікаційного іспиту кандидат має з’явитися в зазначене у дозволі місце проведення кваліфікаційного іспиту в установлений час і зареєструватися. Кандидат, який має складати кваліфікаційний іспит, при собі обов’язково повинен мати оригінал дозволу, паспорт або інший документ, що засвідчує його особу.

Кандидат, у якого відсутній паспорт або інший документ, що може засвідчити його особу, до складання кваліфікаційного іспиту не допускається.

4.4. До початку складання кваліфікаційного іспиту кандидати повинні ознайомитися з Правилами поведінки кандидатів на кваліфікаційному іспиті (додаток 4).

4.5. Кваліфікаційний іспит проводиться в два етапи. Перший етап – письмове тестування (або тестування на ПК у разі вибору такого виду тестування АПУ за погодженням із НБУ) за переліком екзаменаційних питань (тестів), другий – письмове вирішення ситуаційних завдань. Тести та ситуаційні завдання затверджуються Комісією за погодженням із Комітетом.

4.6. Кандидати при складанні кваліфікаційного іспиту мають продемонструвати, що вони:

 • мають відповідні знання з аудиту, суміжних з аудитом галузей знань з урахуванням специфіки організації та діяльності банків;

 • здатні застосовувати свої знання і навички на практиці;

 • можуть застосовувати свої знання для вирішення комплексних завдань із різних предметів;

 • здатні брати до уваги та використовувати наявність альтернативних рішень;
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Законами n 291-iv 291-15
Ввр, 2006, n 15, ст. 130 n 3397-iv ( 3397-15 ) від 07. 02. 2006, ввр, 2006, n 22, ст. 195 n 359-v ( 359-16 ) від 16. 11. 2006, ввр,...

Затверджую
Друкується згідно рішення Вченої ради Маріупольського державного гуманітарного університету, протокол №3 від 21 листопада 2007 р

Рішення Аудиторської палати України від 27. 09. 2007 №182/4
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 зі змінами...
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Позивачі: Іванов Іван Іванович
Миколаєва. Їм належать 9/20 часток зазначеного домоволодіння в спільній частковій власності, що підтверджується свідоцтвом про право...

Про призначення відповідального
На виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок І мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики...

Вих. №27/03-14/183-oг/МЮ/ вгсу від 27. 03. 2014 рокуку міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Асіона Фудз трейд", ідентифікаційний код 35392897,...

Рішення від 15. 11. 2007 №184/2
Керуючись законами України “Про аудиторську діяльність”, „Про звернення громадян”, Статутом апу, та з метою удосконалення роботи...

Рішення Аудиторської палати України від 28. 02. 2013 р. №265/9 робоча...
України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31. 05. 2007 р. №178/5 (зі змінами й доповненнями), та керуючись...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт