Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

СтатутЗареєстровано: Прийнято:

Міністерством юстиції України Установчим з'їздом Всеукраїнської

Асоціації робітників похоронних організацій

21 липня 2001р.


СТАТУТ

Всеукраїнської асоціації робітників
похоронних організацій


 1. Загальні положення1.1. Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі - «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує на добровільній основі робітників похоронних організацій, а також інших осіб, які визнають Статут Асоціації.

1.2. Асоціація діє на підставі Конституції України, Закону України “Про об'єднання громадян", чинного законодавства України та цього Статуту.

  1. Діяльність Асоціації поширюється на території України.

  2. У своїй діяльності Асоціація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку з метою перерозподілу між своїми членами.

  3. Асоціація створює мiсцевi осередки, які для набуття статусу юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Без набуття статусу юридичної особи - повинні легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому чинним законодавством порядку.

1.6. В Асоціації забезпечується демократизм внутрішніх відносин. Асоціація створена і діє на принципах самоврядування, виборності та підзвітності членів керівних органів Асоціації, законності і гласності.

1.7. Асоціація не несе відповідальності по зобов'язанням своїх членів та місцевих осередків, як і члени Асоціації та місцеві осередки не відповідають по зобов'язанням Асоціації.


1.8. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, рахунки в установах банку (у тому числі валютних) та символіку, зразки якої затверджуються Радою Асоціації. Символіка реєструється згідно з встановленим законодавством України порядком.

1.9. Місцезнаходження центральних керівних органів Асоціації – 87500 Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна,9. 1. Мета та завдання


2.1. Метою діяльності Асоціації є об'єднання та координація зусиль членів Асоціації для захисту своїх законних соціальних, економічних та інших прав та інтересів, та сприяння розвитку економічних зв'язків між підприємцями України.

2.2. Для досягнення поставленої мети Асоціація у визначеному чинним законодавством порядку вирішує такі завдання:

 • представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

 • приймає участь у громадському дослідженні вирішення проблем науково-технічного та економічного розвитку в галузі похоронних обрядових послуг;

 • сприяє поліпшенню та вдосконаленню обрядового обслуговування населення;

 • сприяє забезпеченню координації роботи недержавних похоронних організацій;

 • вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань розвитку економічних зв'язків між підприємцями України та інших держав, в яких проживають члени Асоціації;

 • одержує від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

 • сприяє та пропагандує дотримання в роботі членами Асоціації чинного законодавства;

 • взаємодіє з державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також з приватними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Асоціації;

 • приймає участь у проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, засідань з економіко-правових, інженерно-технічних, екологічних та інших актуальних для членів Асоціації проблем і питань;

 • сприяє формуванню банку економіко-правових та нормативних документів вітчизняних та зарубіжних науково-технічних розробок в галузі похоронних послуг для використання їх у роботі членів Асоціації;

 • взаємодіє з органами друку, радіо, телебачення для формування позитивної громадської думки про діяльність Асоціації;

 • бере участь у розробці та проведенні територіальних, соціальних, культурних, екологічних та інших програм;

 • сприяє та бере участь в організації професійної підготовки кадрів, у тому числі,членів Асоціації, керівників місцевих осередків, членів Ради Асоціації;

 • ініціює та сприяє розробці науково-технічних рекомендацій з проблем похоронної справи, маючих юридичний, соціальний та технічний характер;

 • сприяє поширенню міжнародних зв'язків в галузі похоронних послуг;

 • співпрацює з міжнародними організаціями та бере участь в розробці та виконанні міжнародних програм та проектів.
 1. Члени Асоціації, їх права та обов'язки


3.1. Членство в Асоціації може бути як індивідуальне, так і колективне.

3.2. Колективними членами Асоціації є трудові колективи підприємств будь-яких форм власності та організації України, об’єднання громадян, які визнають Статут, розділяють завдання Асоціації, приймають участь у здійсненні завдань, які стоять перед Асоціацією, для усіх, чия діяльність пов'язана зі здійсненням похоронних послуг.

3.3. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України та інших держав, яким виповнилося 18 років і які визнають Статут Асоціації, відповідно з ним виконують взяті на себе зобов’язання та сплачують членські внески.

3.4. Прийом в індивідуальні члени Асоціації здійснюється відділенніми Асоціації на підставі письмової заяви. Прийом у колективні члени Асоціації здійснюється Радою Асоціації на підставі рішення відповідного колективу. Заява вступника розглядається в місячний термін з дня її подання.

3.5. Члени Асоціації мають право:

 • добровільно вступати до Асоціації та виходити з неї за письмовою заявою;

 • обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

 • брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Асоціації;

 • вносити пропозиції щодо організації виконання Асоціацією своїх завдань;

 • звертатись за допомогою до Асоціації для захисту своїх законних інтересів;

 • користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою Асоціації, відповідно до обсягу свого вкладу в її створення.

3.6. Члени Асоціації зобов’язані:

 • брати активну участь у реалізації завдань Асоціації, своєчасно та якісно виконувати прийняті рішення;

 • інформувати Асоціацію про свою діяльність. Надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем правовими та організаційними заходами;

 • дотримуватися вимог Статуту Асоціації, брати активну участь в її діяльності, виконувати доручення і рішення керівних органів;

 • своєчасно сплачувати членські внески.

3.7. За порушення цього Статуту до члена Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з Асоціації.

3.8. Членство у Асоціації припиняється у випадках:

 • виходу з Асоціації за письмовою заявою;

 • виключення із Асоціації.

3.9. Підставами для виключення можуть бути:

 • невиконання вимог Статуту;

 • вчинення дій, що дискредитують діяльність члена;

Виключення з членів Асоціації здійснюється: місцевими осередками – члени осередку, Радою Асоціації – місцеві осередки.. Член Асоціації має право протягом трьох місяців оскаржити рішення про його виключення з Ради Асоціації, яка приймає з його питання остаточне рішення. Подання скарги зупиняє виконання рішення місцевого осередку.


 1. Структура Асоціації та її керівних органів


4.1. Основою діяльності Асоціації є добровільність і рівноправність її членів, самоврядування, законність і гласність.

4.2. Основу Асоціації складають місцеві осередки (районні, міські, обласні та інші), які здійснюють свою роботу на підставі положень, що не суперечать Статуту Асоціації, приймаються її керівними органами та затверджуються Радою Асоціації. Місцеві осередки обирають керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форму його обрання, термін повноважень, а також форми роботи визначаються місцевими осередками, а також Положеннями про них.

4.3. Вищим керівним органом Асоціації є зїзд Асоціації, який скликається один раз на рік. Час та місце проведення, норми представництва і порядок обрання делегатів встановлюються Радою Асоціації за місяць перед зїздом. Позачерговий зїзд скликається за ініціативою Ради Асоціації, або вимогою не менше третини місцевих осередків.

4.4. З’їзд вважається правомірним у разі присутності на ньому двох третин обраних делегатів. Рішення зїзду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина присутніх делегатів.

4.5. Зїзд Асоціації:

- розглядає та приймає Статут Асоціації, вносить зміни та доповнення до нього;

 • обирає Президента Асоціації, Раду Асоціації та Ревізійну комісію;

 • визначає головні напрямки діяльності Асоціації;

 • розглядає апеляції на рішення Ради Асоціації;

- заслуховує і затверджує звіти Президента Асоціації та Ревізійної комісії;

 • вирішує питання щодо реорганізації або ліквідації Асоціації;

 • реалізує право власності на майно та кошти Асоціації, делегуючи право розпорядження ним в період між з'їздами Ради Асоціації.

4.6. В період між з’їздами керівним органом Асоціації є Рада Асоціації, яка обирається на три роки. Чисельний склад Ради Асоціації визначається з’їздом. На засідання Ради Асоціації запрошуються голови місцевих осередків Асоціації з правом дорадчого голосу.

Рада Асоціації:

 • керує діяльністю Асоціації у період між з'їздами;

 • скликає зїзд Асоціації, попередньо розглядає питання, які виносяться на з’їзд;

 • здійснює господарське управління майном та коштами Асоціації;

 • утворює постійні комісії, секції та групи по напрямках діяльності для виконання завдань, що стоять перед Асоціацією;

 • приймає рішення про утворення місцевих осередків Асоціації та координує їх діяльність;

 • приймає рішення про припинення діяльності місцевих осередків;

 • затверджує Положення про місцеві осередки та Ревізійну комісію;

 • призначає Виконавчого директора;

 • за поданням Виконавчого директора затверджує штат Виконавчого комітету Асоціації та

затверджує Положення про нього;

 • затверджує бюджет та кошторис витрат;

 • затверджує зразки печаток, штампів, емблем та іншу символіку;

 • встановлює розміри вступних та членських внесків;

 • приймає рішення про створення підприємств та організацій із статусом юридичної особи для забезпечення виконання положень Статуту Асоціації та затверджує Статути;

 • приймає на свій розгляд інші питання, що випливають з цього Статуту, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції зїзду Асоціації;

4.7. Засідання Ради Асоціації проводяться не частіше одного разу в два місяця і вважаються правомірними, якщо на них присутньо не менше двох третин членів Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації приймаються більшістю голосів членів Ради.

4.9. Вищою посадовою особою Асоціації є Президент, який обирається зїздом на три роки. Президент є одночасно головою Ради Асоціації.

Президент Асоціації:

 • здійснює загальне керівництво Асоціацією;

 • представляє Асоціацію у взаємовідносинах з державними органами, громадськими всеукраїнськими та міжнародними (неурядовими) організаціями;

 • скликає та організує роботу Ради Асоціації;

 • забезпечує виконання рішень з’їзду Асоціації

 • відкриває рахунки в установах банку та, як перша особа, має право підпису фінансових документів;;

 • розглядає всі інші питання, що стосуються діяльності Асоціації.


4.9. Здійснення виконавчих функцій покладається на Виконавчий комітет Асоціації, працівники якого працюють на контрактній основі.

Виконавчий комітет Асоціації:

 • забезпечує виконання рішень Ради Асоціації;

 • складає бюджет Асоціації і подає його на затвердження Радою Асоціації;

 • забезпечує виконання фінансово-господарської діяльності Асоціації.

Очолює Виконавчий комітет Асоціації Виконавчий директор.

Виконавчий директор:

 • здійснює фінансово-господарські функції по забезпеченню діяльності Асоціації;

 • укладає господарські договори;

 • підписує господарські документи і представляє Асоціацію з питань, що відносяться до компетенції Виконавчого комітету;

 • в межах штатного розпису призначає та звільняє персонал Виконавчого комітету Асоціації.

4.10. Ревізійна комісія обирається зїздом Асоціації терміном на три роки.

Ревізійна комісія:

 • проводить ревізію господарсько-фінансової діяльності Асоціації;

 • готує та подає результати перевірок на засідання Ради і зїздів Асоціації;

 • здійснює контроль за дотриманням керівними органами Асоціації вимог Статуту та інших нормативних документів Асоціації;

 • результати перевірок Ревізійної комісії виносить на затвердження з’їздом Асоціації.

4.11. Асоціація, створені нею установи та організації, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.


 1. Кошти Асоціації.
  1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

  2. Кошти Асоціації формуються з:

 • вступних та членських внесків Асоціації;

 • добровільних внесків трудових колективів, підприємств, організацій та громадян;

 • надходжень від видавничої, господарської та іншої комерційної діяльності, створених Асоціацією госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств.

  1. Кошти Асоціації не можуть перерасподілятись між членами Асоціації і використовуються у відповідності дл чинного законодавства на проведення заходів, передбачених Статутом, організаційно-господарські потреби та утримання штатного апарату.

  2. Асоціація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, транспортні засоби, цінні папери, кошти (також в іноземній валюті), необхідне для діяльності Асоціації, реалізації її цілей і завдань.

  3. Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі в разі ліквідації, включаючи і виручені від продажу її майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників Асоціації і виконання обов’язків перед банками, бюджетом, іншими кредиторами, передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховується до доходу Держави.


6. Припинення діяльності Асоціації.

6.1. Припинення діяльності Асоціації може проводитися шляхом реорганізації або ліквідації у відповідності чинним законодавством.

6.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням зїзду Асоціації. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням зїзду або за рішенням.

6.3. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією Асоціації, створюється ліквідаційна комісія, яка контролює отримання коштів вид дебіторів для торгів та розпродажу майна Асоціації..

6.4. Після припинення діяльності Асоціації одержане у безкоштовне користування або в оренду майно повертається власникам.


7. Внесення змін і доповнень7.1. Зміни і доповнення до статуту Асоціації вносяться зїздом Асоціації. Якщо за них проголосувало більше половини присутніх делегатів.

7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Асоціація у п’ятиденний строк повідомляє Міністерство юстиції України.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт