Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект затверджено

Проект затверджено

До уваги практикуючих аудиторів

Проектний документ до обговорення.

Чекаємо Ваших пропозицій.

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від ___.___.2009 №_____
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку
1. Назву Положення викласти в такій редакції:

«Вимоги до аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації учасниками фондового ринку».
2. В преамбулі слова «Це Положення» замінити словами «Ці Вимоги».
3. В абзаці першому розділу І слова «цього Положення» замінити словами «цих Вимог».
4. У розділі ІІ:
4.1. Назву розділу ІІ викласти в такій редакції: «Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії, при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку»;
4.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Аудиторський висновок, який подається до Комісії у складі регулярної інформації емітента та адміністративних даних професійних учасників фондового ринку, складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти» з урахуванням результатів проведення погоджених процедур при визначенні відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації», які здійснюються згідно з Міжнародним стандартом супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації».
5. Розділ ІІІ викласти в такій редакції:
«Розділ III. Вимоги до аудиторських висновків, що подаються до Комісії, при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
1. Аудиторський висновок, який подається до Комісії при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення» за формою, наведеною в додатку до цих Вимог.

2. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку про сплату статутного фонду (капіталу), який подається до Комісії заявником (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, розкривається думка аудитора стосовно:

формування та сплати статутного фонду (капіталу) (сплачено повністю чи частково, документи (із зазначенням назви, дати, номера), на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу);

відповідності розміру статутного фонду (капіталу) установчим документам (опис оцінки із зазначенням форми внесків);

відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності заявника, складеної за останній звітний період, що передував даті подання заяви про видачу ліцензії, вимогам, встановленим Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами).
3. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку щодо фінансового стану юридичної особи – засновника заявника, у тому числі спроможності сплатити внесок до статутного фонду (капіталу) заявника, який подається до Комісії заявником (крім банку), що утворений у формі акціонерного товариства та вперше отримує ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

спроможності засновника сплатити внесок до статутного фонду (капіталу) заявника.
4. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку про формування та сплату статутного фонду (капіталу) за станом на дату державної реєстрації заявника, що подається до Комісії при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), розкривається думка аудитора стосовно:

відповідності розміру статутного фонду (капіталу) установчим документам (опис оцінки);

формування та сплати статутного фонду (капіталу) (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного фонду (капіталу) на дату державної реєстрації. У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу). У разі зміни статутного фонду (капіталу) зазначити дату прийняття відповідного рішення загальними зборами та дату державної реєстрації змін до статуту (статуту в новій редакції) з відповідними змінами до розміру статутного фонду (капіталу);

розкриття інформації щодо пов’язаних осіб заявника.
5. Аудитор може висловити думку щодо інших показників відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.»
6. Доповнити розділом ІV в такій редакції:
«Розділ ІV. Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів
1. Аудиторський висновок, який подається до Комісії при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконання завдань з аудиту спеціального призначення» за формою, наведеною в додатку до цих Вимог.

2. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії, при реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії акцій (облігацій підприємств), звіту про результати розміщення акцій, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в тому числі:

а) відповідності розміру статутного (складеного) капіталу установчим документам (опис оцінки);

б) формування та сплати статутного (складеного) капіталу (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного капіталу щодо попередньої емісії акцій). У разі, якщо статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу (при реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії акцій (облігацій підприємств), звіту про результати розміщення акцій);

в) підтвердження оплати акцій, що розміщені, випуск яких зареєстровано та видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (перелік внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій негрошовими коштами), які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій (платіжних доручень, договорів міни цінних паперів тощо));

г) відповідність вартості чистих активів за три завершені фінансові роки, що передують даті подачі документів до Комісії на реєстрацію випуску, випуску та проспекту емісії акцій, відповідно до вимог чинного законодавства;

розкриття інформації щодо забезпечення випуску цінних паперів (при реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій з додатковим забезпеченням), в тому числі:

а) його вид (порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

б) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців поручителя, гаранта чи страховика, місце і дата його державної реєстрації;

в) інформація про документи (із зазначенням їх реквізитів), що підтверджують забезпечення (гарантія, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями);

У разі здійснення випуску цільових облігацій розкривається інформація про документи (із зазначенням їх реквізитів) щодо підтвердження права власності або права на постійне користування земельною ділянкою, або оренди земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (з обов’язковим зазначенням строку, на який укладено договір оренди земельної ділянки).
3. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії при реєстрації випуску акцій у разі збільшення розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в тому числі:

а) відповідність розміру статутного (складеного) капіталу установчим документам (опис оцінки);

б) формування та сплати статутного (складеного) капіталу (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного капіталу щодо попередньої емісії акцій (перелік внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій негрошовими коштами), які підтверджують оплату першими власниками повної вартості акцій (платіжних доручень, договорів міни цінних паперів тощо));

в) відповідність вартості чистих активів за три завершені фінансові роки, що передують даті подачі документів до Комісії на реєстрацію випуску акцій у разі збільшення розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів, вимогам чинного законодавства;

г) підтвердження наявності прибутку за кожен рік, частина прибутку якого направляється на нарахування дивідендів (з подальшим їх направленням на збільшення розміру статутного капіталу товариства).
4. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії при реєстрації випуску акцій під час реорганізації акціонерних товариств, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в тому числі:

а) відповідність розміру статутного (складеного) капіталу установчим документам (опис оцінки);

б) формування та сплати статутного (складеного) капіталу (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного капіталу (перелік внесків, унесених в оплату за акції (частки у статутному капіталі), із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій (часток у статутному капіталі) грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій (часток у статутному капіталі) негрошовими коштами), які підтверджують оплату повної вартості акцій (часток у статутному капіталі) (платіжних доручень, договорів міни цінних паперів тощо));

в) відповідність вартості чистих активів за три завершені фінансові роки, що передують даті подачі документів до Комісії на реєстрацію випуску акцій під час реорганізації акціонерних товариств, вимогам чинного законодавства.
5. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії засновником при створенні акціонерного товариства, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

спроможності засновника здійснити внески (зазначити в грошовому вимірі) до статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в тому числі:

а) відповідність розміру статутного (складеного) капіталу установчим документам (опис оцінки);

б) формування та сплати статутного (складеного) капіталу (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного (складеного) капіталу щодо попередньої емісії акцій (для акціонерних товариств)). У разі, якщо статутний (складений) капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного (складеного) капіталу.
6. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії при реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН та іпотечних сертифікатів) та звіту про результати розміщення іпотечних цінних паперів, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в тому числі:

а) відповідності розміру статутного (складеного) капіталу установчим документам (опис оцінки);

б) формування та сплати статутного (складеного) капіталу (сплачено повністю чи частково, документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату статутного капіталу). У разі, якщо статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу;

в) підтвердження оплати цінних паперів, що розміщені, випуск яких зареєстровано та видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (перелік внесків, унесених в оплату за цінні папери, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених цінних паперів до затвердження звіту про результати розміщення цінних паперів (платіжних доручень, тощо);

г) розміру власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН;

ґ) відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації».
7. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів (змін до нього) інституту спільного інвестування (далі – ІСІ), розкривається думка аудитора стосовно:

відповідності розміру статутного фонду (капіталу) установчим документам (опис оцінки);

сплати статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу);

розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

відповідності вартості чистих активів ІСІ вимогам законодавства (у разі внесенні змін до проспекту емісії цінних паперів ІСІ);

дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені Комісією;

розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку;

розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
8. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії при скасуванні реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, розкривається думка аудитора стосовно:

розкриття інформації за видами активів інвестиційного фонду (взаємного фонду) відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про зобов'язання інвестиційного фонду (взаємного фонду) відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) інвестиційного фонду (взаємного фонду);

вартості чистих активів інвестиційного фонду (взаємного фонду) на дату прийняття рішення про припинення фонду;

кількості цінних паперів інвестиційного фонду (взаємного фонду), які знаходяться в обігу на дату прийняття рішення про припинення ІСІ;

вартості майна, переданого взаємному фонду інвестиційної компанії.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, до аудиторського висновку додається фінансова звітність ІСІ.
9. В параграфі, що містить опис роботи, виконаної аудитором, аудиторського висновку, який подається до Комісії при скасуванні реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, розкривається думка аудитора стосовно:

реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ та їх випуску;

розкриття інформації за видами активів ІСІ відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про зобов'язання ІСІ відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності;

розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) ІСІ

вартості чистих активів ІСІ на дату прийняття рішення про припинення ІСІ;

кількості цінних паперів ІСІ, які знаходяться в обігу на дату прийняття рішення про припинення ІСІ;

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, до аудиторського висновку додається фінансова звітність ІСІ.
10. Аудитор може висловити думку щодо інших показників відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.


Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку 

 
 О. Табала Додаток до

Вимог до аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації учасниками фондового ринку

Типова форма аудиторського висновку

1.Заголовок (назва документа).
2. Адресат.
3. Вступний параграф містить наступні відомості:
3.1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

а) для юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;

номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

місцезнаходження юридичної особи;

телефон (факс) юридичної особи.

б) для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України;

місце проживання фізичної особи;

телефон (факс) фізичної особи.
3.2.Основні відомості про учасника фондового ринку:

повне найменування;

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

місцезнаходження;

дата державної реєстрації;

дата включення емітента до Державного реєстру фінансових установ та Державного реєстру банків (для емітентів іпотечних цінних паперів);

дата та номер дозволу на здійснення емісії іпотечних цінних паперів (для емітентів сертифікатів ФОН та іпотечних сертифікатів);

дата внесення змін до установчих документів;

основні види діяльності;

кількість засновників (фізичні особи – прізвище, ім’я та по батькові, частка в статутному капіталі; юридичні особи – назва, організаційно-правова форма, місцезнаходження, частка в статутному капіталі) на дату реєстрації товариства;

кількість акціонерів (учасників) товариства на звітну дату;

основні відомості про ІСІ та компанію з управління активами, яка здійснює управління активами цього ІСІ (повне найменування, адреса, реєстраційний код за ЄДРІСІ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, термін діяльності строкового ІСІ);

інформація про випуск (випуски) цінних паперів ІСІ;

основні відомості про інвестиційний фонд (взаємний фонд) та інвестиційного керуючого фондом (повне найменування, адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, термін діяльності фонду);

інформація про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (взаємного фонду).
3.3.Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

дата та номер договору на проведення аудиту;

дата початку та дата закінчення проведення аудиту.
3.4. Опис перевіреної фінансової інформації із зазначенням дати та звітного періоду акціонерного товариства.
3.5. Положення про відповідальність управлінського персоналу суб’єкта господарювання та відповідальність аудитора.
3.6. Параграф, що описує обсяг (характер) аудиторської перевірки, в якому зазначається що аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та цих Вимог.
3.7. Опис роботи, виконаної аудитором, в якому розкривається думка аудитора щодо компонентів фінансових звітів з урахуванням вимог розділів ІІІ – ІV цих Вимог.
3.8. Дата звіту.
3.9. Підпис та печатка аудитора.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода
Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку №8475-ua на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я...

Хто буде реалізовувати проект? Якщо ви є членами однієї го, напишіть її назву
Реєструється після отримання попереднього варіанту проекту електронною поштою. Попередній проект має бути надісланий на електронну...

Затверджено Педагогічною радою хтек кнтеу
Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу), затвердженого постановою Вченої ради кнтеу від 25. 02. 15, протокол №5,...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт