Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1537-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1537-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1537-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 22 серпня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича та представника юридичної особи – Ільницького Олександра Леонідовича, який діяв на підставі довіреності від 20.08.2012 року №18/234, у відношенні відкритого акціонерного товариства «Хімнафтомашпроект» (далі – ВАТ «Хімнафтомашпроект»), (код за ЄДРПОУ 00219632; 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34; п/р № 260013011093 в ПАТ «Український професійний банк» МФО 300205; п/р №265070165 в ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк Украни" МФО 300012;, тел./факс: (044) 2855033 2850916,
встановив:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1558-ЦД-1-Е від 09.08.2012 року факт порушення ВАТ «Хімнафтомашпроект» вимог:

- ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) - під час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ “Хімнафтомашпроект”, скликаних на 29.06.2012 року за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд, 4-й поверх, кім. №41, реєстраційною комісією, всупереч даних переліку акціонерів ВАТ “Хімнафтомашпроект” від 27.06.2012р., складеного згідно зі зведеним обліковим реєстром №18281 від 22.06.12 р., наданим ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 22.06.2012р., згідно якого проводилась реєстрація, було зареєстровано фізичних осіб на підставі документів, які не дають можливість ідентифікувати особу як акціонера ВАТ “Хімнафтомашпроект”, а саме: Аксьонова Віктора Афанасійовича (зареєстрований на підставі посвідчення ветерана праці Серія К №089188 від 22.03.2010 року), Мартиненко Володимир Йосипович (зареєстрований на підставі ксерокопії паспорта);

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) визначено – «Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера».

- ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) - під час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ “Хімнафтомашпроект”, скликаних на 29.06.2012 року за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд, 4-й поверх, кім. №41, реєстраційною комісією було в усній формі відмовлено у реєстрації Шнейдеру Дмитру Володимировичу, без надання письмової мотивованої відповіді підписаної головою реєстраційної комісії.;

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) визначено – «…Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариств. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації»;

- ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» - по питанню 17 порядку денного загальних зборів ВАТ “Хімнафтомашпроект”, скликаних на 29.06.2012 року, про обрання членів правління Товариства, рішення приймалось не шляхом кумулятивного голосування, про що свідчить зразок бюлетеню для голосування на загальних зборах ВАТ “Хімнафтомашпроект”, скликаних на 29.06.2012 року по 17 питанню порядку денного, що затверджений рішенням наглядової ради ВАТ “Хімнафтомашпроект” №6-18/06-12 від 18.06.2012р.;

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) визначено – «Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- ч.2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - по питанню 17 порядку денного загальних зборів ВАТ “Хімнафтомашпроект”, скликаних на 29.06.2012 року, щодо обрання членів правління Товариства, бюлетень для голосування не містить усіх даних визначених Закон України «Про акціонерні товариства» та інформації визначеної п.1 рішення ДКЦПФР «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» від 29.09.2011 року №1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2011 року № 1206/19944.;

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) визначено – «…Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку…;

Відповідно до п. 1 рішення ДКЦПФР «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» від 29.09.2011 року №1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2011 року № 1206/19944 визначено - У разі обрання членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата:

1.1. Для фізичних осіб:

1.1.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

1.1.2. Рік народження.

1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.

1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.

1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).

1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.

1.1.7. Загальний стаж роботи.

1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).

1.1.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.

1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Хімнафтомашпроект» листом від 08.08.2012 року №18/217 (вх. №5834 від 09.08.2012 року) надало письмові пояснення, що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії та не звільняють від відповідальності.

ВАТ «Хімнафтомашпроект» порушило вимоги законодавства України щодо цінних паперів, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 5 ст. 8 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, п. 1.13 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811,
постановив:
1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, накласти на ВАТ «Хімнафтомашпроект» санкцію у вигляді попередження..

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Ради національної безпеки І оборони України від 02 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Проект положення про здійснення фінансового моніторингу професійними...
Ку цінних паперів, втрачає свою чинність Рішення нкцпфр від 19. 07. 2012 №995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового...

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Постанова кму "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів" (N 1254 від 13. 12. 2010 р.)

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт