Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням Правління

Рішенням Правління

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Додаток №46/1 до Розпорядження №49р від 22.08.2013 року

Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк”«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Правління

ПАТ «Універсал Банк»

Протокол № 14 від 02.06.2016р.

Голова Правління

Волох І. О.
_______________________

УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
2016
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків фізичних осіб, що уклали з ПАТ “Універсал Банк" Договір банківського обслуговування фізичної особи.


 1. Визначення термінів

Якщо інше не вказано в Умовах, нижченаведені терміни означають наступне:

  1. Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням Платіжної картки.

  2. Банк – ПАТ “Універсал Банк".

  3. Банківський автомат самообслуговування (Банкомат) – програмно-технічний комплекс, що надає можливість Держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідний Поточний рахунок, одержання інформації щодо стану Поточного рахунку, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

  4. Вкладний (Депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються Клієнтом в управління на встановлений строк під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Клієнту відповідно до чинного законодавства України, умов Договору та Заяви-підтвердження розміщення депозиту фізичної особи.

  5. Виписка – звіт про операції, здійснені по Рахунку Клієнта за відповідний період часу, та стан Рахунку, який надається Банком Клієнтові та/або його Довіреній особі на його вимогу.

  6. Депозит – кошти у безготівковій формі у національній валюті України або в іноземній валюті, які розміщені Клієнтом на його іменному Вкладному рахунку в Банку за Договором на визначений строк зберігання і підлягають виплаті Клієнту відповідно до чинного законодавства України, умов Договору та Заяви-підтвердження розміщення депозиту фізичної особи.

  7. Держатель електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу.

  8. Довірена особа користувача (Клієнта) електронного платіжного засобу (далі - довірена особа користувача) - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням електронного платіжного засобу за рахунком користувача/Клієнта;

  9. Довірена особа Клієнта за Рахунком – фізична особа, уповноважена Клієнтом розпоряджатися Рахунком згідно чинного законодавства України.

  10. Договір – Договір банківського обслуговування фізичної особи, укладений між Клієнтом і Банком, Договір банківського вкладу фізичної особи у формі Заяви-підтвердження розміщення депозиту фізичної особи.

  11. Дистанційне розпорядження – розпорядження Банку виконати певну операцію, яке передається Клієнтом та/або його Довіреною особою за погодженим з Банком каналом доступу, без відвідування Клієнтом та/або його Довіреною особою Банку.

  12. Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг та здійснення операцій за Рахунками Клієнта на підставі Дистанційних розпоряджень Клієнта та/або його Довіреної особи.

  13. Електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ.

  14. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – вид електронного підпису, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача (Клієнта та/або його Довірену особу).

  15. Інтернет Банкінг (Електронний Банкінг) – система дистанційного обслуговування Рахунків через мережу Інтернет.

  16. Заява-підтвердження про відкриття поточного рахунку фізичної особи – документ, згідно якого Банк відкриває Поточний та/або Ощадний та/або Ощадний «Мій малюк» рахунок Клієнту і який разом із Договором підтверджує відкриття Банком такого рахунку. Заява-підтвердження складається в двох екземплярах і підписується обома Сторонами (Клієнтом та Банком), по одному для кожної Сторони. Заява-підтвердження про відкриття поточного рахунку фізичної особи є невід’ємною частиною Договору.

  17. Заява-підтвердження розміщення депозиту фізичної особи – документ, згідно якого Банк приймає кошти Клієнта для розміщення на Депозиті і який разом із Договором підтверджує розміщення Депозиту. Заява-підтвердження складається в двох екземплярах і підписується обома Сторонами (Клієнтом та Банком), по одному для кожної Сторони. Заява-підтвердження містить інформацію про суму, валюту, строк розміщення Депозиту, розмір і порядок сплати процентів, інші умови розміщення Депозиту, і є невід’ємною частиною Договору.

  18. Заява на підтвердження доступу до сервісу Інтернет Банкінг для фізичної особи документ,  на підставі якого Клієнт та/або його Довірена особа отримує доступ до сервісу «Інтернет Банкінг». Даний документ  засвідчується у присутності відповідального співробітника Банку.

  19. Заява-підтвердження на підключення послуги SMS підтверджень – документ на підставі якого Клієнт/або його довірена особа визнає достатнім метод захисту дистанційних розпоряджень з використанням криптографічних засобів, зокрема цифрового сертифікату або ОТР, яким авторизуються електронні розрахункові документи за допомогою Інтернет Банкінгу, та приймає на себе ризики використання вказаного методу захисту.  Відповідальність за збереження цифрового сертифікату покладається на Клієнта.

  20. Сервіс «Інтернет Банкінг» – засіб управління Рахунками через мережу Інтернет.

  21. Ідентифікатор користувача та Пароль 1 Інтернет Банкінгу – дані, що використовуються для ідентифікації Клієнта та/або його Довіреної Особи і надання йому(їй) доступу до сервісу «Інтернет Банкінг».

  22. IVR – система інтерактивної голосової відповіді, що в автоматичному режимі надає доступ до послуг Телефонного Банкінгу згідно Додатку №1 до цих Умов. Отримання цих послуг можливе лише за умови використання телефону у тоновому режимі.

  23. Клієнт – фізична особа, що користується послугами Банку.

  24. Код доступу до Телефонного Банкінгу – чотиризначний цифровий код Клієнта та/або його Довіреної особи, який відомий тільки йому і використовується як частина ідентифікації Клієнта при отриманні інформації або передачі Дистанційних розпоряджень через Телефонний Банкінг.

  25. Код операції Телефонного Банкінгу - назва операції, яку бажає виконати Клієнт та/або його Довірена особа, згідно Додатку №1 до цих Умов. Називається Клієнтом та/або його Довіреною особою при передачі Дистанційних розпоряджень через Телефонний Банкінг.

  26. Контакт-центр, Центр клієнтської підтримки – відділ інформаційного обслуговування Клієнтів Банку, що надає послугу Телефонний Банкінг Клієнтам Банку та/або їх Довіреним особам.

  27. Ліміти Банку – документ, затверджений в установленому Банком порядку, що передбачає допустимі розміри здійснення Клієнтом та/або його Довіреною особою певних операцій за Рахунками, що застосовуються при обслуговуванні таких Рахунків та встановлюються Банком згідно внутрішнього порядку.

  28. НБУ – Національний банк України.

  29. Неактивний рахунок – Рахунок, по якому не було здійснено жодної операції протягом одного календарного року, за виключенням нарахування процентів на залишок на рахунку, списання платежів та комісій Банку.

  30. Операційний (Банківський) день – частина робочого дня Банку, протягом якої приймаються від Клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та можливо, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання. Тривалість Операційного дня встановлюється Банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх документах.

  31. Операційний час – частина Операційного дня Банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього ж робочого дня. Тривалість Операційного часу встановлюється Банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх документах.

  32. Основний рахунок електронного платіжного засобу – Рахунок, визначений Клієнтом як основний та який використовується для здійснення операцій за допомогою електронного платіжного засобу за межами мережі Банку або у випадках, коли під час здійснення операції з електронним платіжним засобом відсутня можливість вибору рахунку. В інших випадках, при використанні електронного платіжного засобу в мережі Банку, коли існує можливість вибору рахунку під час здійснення операції, вибір Рахунку здійснюється Держателем електронного платіжного засобу самостійно.

  33. Ощадний рахунок – поточний рахунок, з особливим режимом використання, визначеним Договором та цими Умовами.

  34. Ощадний рахунок «Мій малюк» – поточний рахунок з підвищеною процентною ставкою, відкритий Банком Клієнту за Договором, для накопичення вільних коштів з можливістю скористатися коштами в будь-який момент, режим відкриття та використання якого визначений Договором та цими Умовами.

  35. Пароль 2 Інтернет Банкінгу – пароль Клієнта або його Довіреної особи, необхідний для формування Цифрового Сертифікату, що використовується для формування ЕЦП Клієнта або його Довіреної особи при здійсненні операцій через Інтернет Банкінг.

  36. ПІН-код електронного платіжного засобу – платіжної картки – чотиризначний цифровий код, пов’язаний з електронним платіжним засобом, який відомий тільки законному Держателю електронного платіжного засобу і використовується для ідентифікації Держателя Платіжної картки при здійсненні операцій з використанням Платіжної картки в Банкоматах та інших електронних пристроях.

  37. Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

  38. Платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача;

  39. Платіжний інструмент - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби;

  40. Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, в тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу (Платіжної картки).

  41. Платіжна система – платіжна система Visa International.

  42. Платник - особа, з рахунка якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів.

  43. Неналежний платник - особа, з рахунка якої помилково або неправомірно переказана сума коштів;

  44. Телефонний Банкінг – система Дистанційного обслуговування Рахунків та отримання інформації по Рахункам та сервісам Клієнта, або тих Рахунків, на які довірена особа Клієнта має довіреність, оформлену відповідно до п. 4.2.1 цих Умов, за допомогою телефонних каналів зв'язку.

  45. Постійно діюче розпорядження (ПДР) – платіжне розпорядження з визначеною сумою, датою платежу, що виконується періодично з рахунку, по якому Банк надає таку послугу, і за умови надання Банку Клієнтом та/або його Довіреною особою відповідної заяви або Дистанційного розпорядження.

  46. Поточний рахунок – поточний рахунок, відкритий Банком Клієнту за Договором, для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до Заяви-підтвердження про відкриття поточного рахунку, умов Договору та цих Умов, а також вимог чинного законодавства України.

  47. Процесинг – діяльність, яка включає виконання за операціями з платіжними інструментами авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання інформації, а також надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків у платіжній системі.

  48. Процесингова установа - юридична особа, що здійснює процесинг.

  49. Рахунок – будь-який рахунок Клієнта, відкритий в рамках Договору.

  50. Сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням Платіжної картки, містить дані щодо цієї операції та реквізити Платіжної картки.

  51. Слово-пароль – секретний набір цифр чи секретне слово, яке встановлюється Клієнтом та/або його Довіреною особою у документі, встановленому Банком.

  52. Смарт картка Інтернет Банкінгу – пластикова карта з електронною мікросхемою, на якій зберігаються цифрові данні з Цифровим Сертифікатом, необхідні для формування ЕЦП при здійсненні операцій в Інтернет Банкінгу. Смарт картка Інтернет Банкінгу та пристрій для її використання є власністю Банку і надаються Банком Клієнту та/або його Довіреній особі у тимчасове користування.

  53. Спірні транзакції – транзакції, здійснення яких оскаржується Клієнтом та/або його Довіреною особою згідно з процедурою, встановленою правилами відповідної Платіжної системи та внутрішніми нормативними документами Банку.

  54. SMS-банкінг – це інформаційний сервіс, який надається держателям електронних платіжних засобів Банку за допомогою SMS-повідомлень. SMS-повідомлення містять оперативні дані про операції, які були проведені з використанням Платіжної картки.

  55. Тарифи Банку – документ, затверджений у встановленому Банком порядку, що передбачає розмір платежів, комісій, процентних ставок Банку, умов дострокового повернення Депозитів, що застосовуються при обслуговуванні Поточних,рахунків та Депозитів Клієнта.

  56. Умови – ці Умови обслуговування Рахунків фізичної особи.

  57. Цифровий сертифікат – програмно-криптографічний засіб, який забезпечує перевірку цілісності електронних платіжних доручень та ідентифікацію особи, що надіслала документ. Цифровий сертифікат встановлюється на Смарт картці Інтернет Банкінгу або безпосередньо на комп'ютері Клієнта та/або його Довіреної особи.

  58. Чек платіжного термінала/Банкомата – чек встановленого зразка, який автоматично друкується Платіжним терміналом та/або Банкоматом при проведенні операції з використанням Платіжної картки.

  59. OTP (one time password) – одноразовий цифровий пароль, що надсилається Банком на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом направлення SMS-повідомлення) вказаного у Заяві-підтвердження на підключення послуги SMS підтверджень, або вказаного самостійно клієнтом через інтерфейс Інтернет Банкінгу, для подальшого використання цього паролю Клієнтом з метою авторизації при здійсненні операцій через Інтернет Банкінг (що потребують додаткової авторизації). При цьому чинним вважається персональний номер мобільного телефону Клієнта, наданий Клієнтом Банку останнім.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням установчих зборів
України, Статуту Відкритого акціонерного товариства “Платинум Банк” (далі – Банк), визначає правові засади діяльності Правління Банку,...

За рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку...
Правління осбб – виконавчий орган, який обирається загальними зборами для керівництва діяльністю об’єднання

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

Рішенням Правління

Рішенням Правління

Рішенням Правління
Ат «таскомбанк» на укладання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Рішенням Правління
Перелік та опис рахунків, що будуть використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності

Рішенням Правління
Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям 23

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Протокол №1/10 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного...
Реєстраційна комісія призначена рішенням правління зат «Рівненський домобудівний комбінат» №1 від «08» жовтня 2010 р у складі

Петрова за домовленістю з головою правління жбк "Жовтневий" прибирала...
Відробивши два роки, Петрова попросила надати їй відпустку І компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління відмовив Петровій...

Рішенням Правління
Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – нкцпфр), внутрішніх документів та...

II. Основні задачі І напрямки діяльності /функції
Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління підприємства (установи, організації, фірми) створюється І...

«затверджено» Рішенням Правління товариства Протокол №2 від 25. 09. 2014року
Нагороджується видатні фахівці, як наукові так І практикуючі працівники галузі фізичної та реабілітаційної медицини – за значний...

З відома І в присутності Голови правління осбб
Проведені загальні збори осбб І засідання правління оформлені у вигляді протоколів, які пронумеровані І в належному вигляді підшиті...

Правління національного банку україни постанов а
Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Правління національного банку україни постанова
Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", ПравлінняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт