Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України
Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум
Луганського національного аграрного університету»


Затверджую ”

В.о. заступника директора

з навчальної роботи

__________О.В.Рогозян


Робочий зошит

з методичними рекомендаціями

для виконання практичних робіт

з дисципліни «Кооперація в сфері АПК»

для студентів спеціальності5.11010101

«Ветеринарна медицина»
студента(ки) _________________________________________________

(прізвище ,ім’я, по батькові)

групи В – 31

2015 – 16

Укладач: Н.А.Лозенко – викладач економічних дисциплін,

спеціаліст І категорії.


Загальна кількість годин за робочим навчальним планом 54

із них: аудиторні заняття 28

в т.ч. - теоретичні заняття 10

- практичні заняття 18

самостійна робота 26


Розглянуто і рекомендовано до затвердження на засіданні


циклової комісії агро - економічних дисциплін

Протокол № ____ від “__”___________ 2016 р.

Голова циклової комісії __________ Г.П.Бриндюк

Практична робота № 1
Тема: Ознайомлення з установчими документами виробничих та обслуговуючих кооперативів.

.

Мета: формування вмінь та практичних навичок оформлення відповідних установчих документів, договорів, замовлень, складати схеми організаційно-виробничої структури, розробляти умови членства в кооперативі.
Додатковий матеріал: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»; Типові правила внутрішньої господарської діяльності; Типовий Статут
Час виконання – 2 години

План

  1. Установчий договір, статут кооперативу

  2. Складання схеми організаційно - виробничої структури

  3. Розробка умов членства в кооперативіЛітература: Л - 1 с.158 – 188,

Л - 2 с. 24 – 45

Л - 3 с. 21 – 23
Методичні рекомендації:

При виконання практичної роботи необхідно володіти теоретичними знаннями у визначеності етапів заснування кооперативу, умов членства кооперації, вміння складати схеми організаційно-виробничої структури.

Статут – основний документ кооперативу, що формує мету та діяльність кооперативу, права та обов’язки членів, умови вступу й виходу з кооперативу, органу управління кооперативу та правила прийняття рішень , порядок реорганізації та ліквідації кооперативу. Щоб зробити статут, потрібно спиратися на типові статути. Ті положення, які можуть часто змінюватися, Зазначаються в правилах внутрішньої господарської діяльності. Правила внутрішньої господарської діяльності, як і Статут, затверджуються рішенням загальних зборів.

Установчі збори слід добре продумати і відмінно організувати. Перш за все мають заслухати звіт організаційного комітету. Після цього обговорюється і затверджується Статут кооперативу, його назва, обираються – Правління кооперативу, його Голова, ревізійна комісія або наглядова рада.

При виконанні завдань потрібно використовувати Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»; Типові правила внутрішньої господарської діяльності; Типовий Статут.

За допомогою вихідних даних побудувати схему організаційно-виробничої структури.
Практична робота № 1

Тема: Ознайомлення з установчими документами виробничих та обслуговуючих кооперативів.

.Мета: формування вмінь та практичних навичок оформлення відповідних установчих документів, договорів, замовлень, складати схеми організаційно-виробничої структури, розробляти умови членства в кооперативі.

Додатковий матеріал: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»; Типові правила внутрішньої господарської діяльності; Типовий Статут
Завдання 1. Ознайомлення з Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» .

Згідно ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» дайте відповіді на запитання:

  • сільськогосподарський виробничий кооператив – це

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це ______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Член кооперативу – це ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Вступний внесок – це ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Пай – це _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Ознайомлення з типовим Статутом с. г. обслуговуючого кооперативу

Після ознайомлення з розділами Статуту дати відповідь на такі питання:

1. Загальні положення про створення обслуговуючого кооперативу

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Юридичний статус

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Права кооперативу

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.Обов’язки кооперативу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Членство в кооперативі

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Пайові внески

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Органи управління кооперативу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Реорганізація та ліквідація кооперативу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Згідно Типових правил внутрішньо - господарської діяльності охарактеризуйте повноваження виконавчого директора:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Скласти протокол про наміри .
ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ

Ми, що нижче підписалися, сільськогосподарські товаровиробники_____________________________________________________________________

села (смт, району)

заявляємо про наш намір створити багатофункціональний (збутовий, постачальницький, сервісний) сільськогосподарський обслуговуючий кооператив для ведення спільної діяльності (дати опис очікуваних видів діяльності) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ми беремо на себе відповідальність докладати всіх зусиль щодо розробки та обґрунтування програми та бізнес-плану господарської діяльності кооперативу, з тим, щоб у випадку позитивного висновку, кооператив був створений не пізніше

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для цього ми вирішили створити організаційний комітет, який буде відповідати за розробку програми, бізнес-плану та координацію діяльності ініціативної групи.

Підписи учасників угоди:

Завдання 4. Скласти заяву про вступ члена.
ЗАЯВА ПРО ВСТУП ЧЛЕНА

Я, що нижче підписався _______________________________________________________

(П.І.Б. фізичної oсоби або назва та реєстраційний номер юридичної особи)

______________________________________________________________________________

Сільськогосподарський товаровиробник за адресою __________________________________

(адреса)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ознайомившись із Статутом та правилами внутрішньої господарської діяльності кооперативу, заявляю про свій намір:

• виконувати вимоги Статуту та Правил внутрішньої господарської діяльності;

що стосується наступного виду діяльності (уточнити вид діяльності)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• зобов'язатись, за умови згоди кооперативу (і після схвалення моєї кандидатури), постачати__ % (мінімум 50%) від обсягів виробництва

________________________________________________________________________________ (уточнити вид продукції)

закуповувати ____% (мінімум 50%) матеріально-технічних засобів виробництва, необхідних для мого господарства;

• використовувати сільськогосподарську техніку та обладнання кооперативу у наступних обсягах:

- : гектарів на рік;

- ______________ :_____ гектарів на рік тощо.

Це зобов'язання береться на ______ років і поновлюється автоматично, за винятком випадку скасування зобов'язань, про яке я зобов'язуюсь повідомити за шість місяців до закінчення їх строку;

• сплатити пайовий внесок у розмірі __________ гривень.

Порядок сплати наступний:

___________ грн. - _________% - протягом місяця після схвалення моєї кандидатури Правлінням;

____________ грн. - _________% - 1 (листопада) після схвалення моєї кандидатури Правлінням;

____________ грн. - ________% (залишок) - 1 (листопада) наступного року після схвалення кандидатури Правлінням;

• зобов'язатись, що в разі зміни місця господарювання або виходу на пенсію паї у кооперативі будуть передані новому власнику господарства на умовах, визначених у правилах внутрішньої господарської діяльності.

Дата
Підпис

Завдання 5. Задача У районі, де знаходиться ВАТ "Старобільський елеватор ", вже функціонує зерно збутовий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Пайовий капітал цього кооперативу — 200 тис. грн., його членами є десять сільськогосподарських товаровиробників, асоційованих членів немає. В кооператив виявили бажання вступити ще десять сільськогосподарських підприємств, але це вимагає значного розширення його матеріально-технічної бази. ВАТ "Старобільський елеватор" прийняло пропозицію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу приєднатися до нього для вирішення даної проблеми.

Виходячи зі структури акціонерів, визначити розподіл пайового капіталу на пайовий капітал членів і пайовий капітал асоційованих членів за схемою.

В результаті приєднання ВАТ"Старобільський елеватор ", пайовий капітал кооперативу становитиме:

Члени кооперативу

Пайовий капітал

(тис. грн.)

Частка а пайовому капіталі (%)

Члени кооперативу до приєднання

450
Члени, що вступили в кооператив у результаті приєднання

850
Всього пайовий капітал членів після приєднання

1300
Асоційовані члени

Укрінвест, у т.ч. фізичні особи, що передали свої акції Укрінвесту в довірче управління

595
Інші юридичні особи

185
Фізичні особи, члени трудового колективу

420
Всього асоційованих членів

1200
Разом пайовий капітал

2500

100

Частка кожного члена й асоційованого члена визначається, виходячи з пакета акцій акціонерів ВАТ, що стають членами або асоційованими членами.

Завдання 6. Побудувати організаційну структуру багатофункціонального районного кооперативу.

Вихідні дані: 1. Молокозавод, 2. М’ясокомбінат,3. Елеватор, Комбікормовий завод, 4 магазини, члени кооперативу – 3 сільські молочарські кооперативи, члени кооперативу – 4 великі сільськогосподарські підприємства.

Висновок :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бал _______ Оцінка _________ Підпис _________

Практична робота № 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

Затверджено
Обслуговуючий кооператив “Гаражний кооператив “моноліт-сбу” (далі за текстом – Кооператив) заснований відповідно до Конституції України,...

Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України
України (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про споживчу кооперацію", "Про власність", інших законодавчих...

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

План роботи гуртка. Вересень заняття 1 Вступна бесіда на тему: «Наша...
Розгляд сюжетних малюнків про сільськогосподарську працю. Складання римованих речень

Обслуговуючого кооперативу «Лісове містечко» Протокол №1 від «17»...
Обслуговуючий кооператив «Лісове містечко» (надалі "Кооператив") створений згідно із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Закон України "Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про...
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини"...

Урок вивчення нового матеріалу. Форма проведення: урок з використанням...
...

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Інструкція Інструкція до Договору про патентну кооперацію
Двнз “Ужгородського національного університету”, отримати вказівки для оформлення заявки та зразки документів, які в неї входять....

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
Договір Договір про патентну кооперацію; винахід (корисна модель) результат інтелектуальної

Закон №185/94 Закон України «Про поря-док здійснення розрахунків в іноземній валюті»
Стамбульська конвенція — Конвенція про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 26. 06. 90 р.)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт