Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Глава 3. Посвідчення правочинів - Закон україни «про нотаріат»

Закон україни «про нотаріат»

Сторінка6/8
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 3. Посвідчення правочинів

Стаття 87. Правочини, що посвідчуються нотаріально

1. Нотаріус посвідчує правочини, щодо яких законодавством установлене обов’язкове нотаріальне посвідчення, а також, за бажанням сторін, й інші правочини.

2. Державна реєстрація правочинів здійснюється нотаріусом відповідно до вимог Цивільного кодексу України шляхом внесення інформації до Державного реєстру правочинів у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 88. Посвідчення договорів про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу (іпотеку) нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), транспортних засобів
1. Договори про відчуження, найм (оренду), лізинг, іпотеку нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), договори про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, посвідчуються нотаріусом за умови подання документів, які підтверджують право власності на це майно (майнові права), та, у передбачених законом випадках, державної реєстрації прав на це майно (майнові права).
2. При посвідченні договорів про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу (іпотеку) нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), договорів про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, нотаріусом перевіряється відсутність обмежень прав на це майно, а також перевіряється відсутність податкової застави щодо цього майна у встановленому законом порядку.
3. У разі встановлення заборони відчуження договір про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу (іпотеку) майна (майнових прав на нерухоме майно), договір про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, посвідчується нотаріусом за умови письмової згоди кредитора.
4. Якщо на майно, що відчужується, передається в найм (оренду), лізинг або заставляється, накладено арешт відповідно до закону, договори про відчуження, найм (оренду), лізинг, заставу (іпотеку) такого майна посвідчуються нотаріусом лише після зняття арешту.
5. Посвідчення договорів про відчуження, іпотеку нерухомого майна, а також договорів про відчуження, заставу транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться нотаріусом за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна, або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін правочину. За іпотечним договором, укладеним на забезпечення виконання договору про іпотечний кредит згідно із Законом України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, можливе посвідчення іпотечного договору також за місцезнаходженням іпотекодавця чи іпотекодержателя.

Стаття 89. Посвідчення заповітів

1. Нотаріус посвідчує заповіти фізичних осіб з повною цивільною дієздатністю, які написані заповідачами власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб повинні бути написані повністю із зазначенням дати їх народження та місця проживання.

2. Нотаріус на прохання особи може записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

3. Посвідчення заповіту через представника не допускається.

4. Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати складений заповіт, посвідчення заповіту відбувається при свідках. Залучення свідків здійснюється в порядку, встановленому статтею 77 цього Закону.

5. При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, що підтверджують його право на майно, що заповідається.

6. Нотаріус посвідчує секретні заповіти, не ознайомлюючись з їх змістом. Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його склала, у заклеєному конверті. Конверт, у якому знаходиться секретний заповіт, має бути підписаний власноручно заповідачем у присутності нотаріуса. Нотаріус вчиняє на конверті, у якому знаходиться секретний заповіт, посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису заповідача, скріплює його печаткою і в присутності заповідача вміщує його в інший конверт, який також опечатує і зазначає на ньому прізвище, ім’я, по батькові, дату народження заповідача і дату прийняття на зберігання цього заповіту.

7. Відомості про посвідчення заповіту підлягають обов'язковій реєстрації в Державному спадковому реєстрі в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Стаття 90. Порядок оголошення, зміни і скасування заповітів
1. У разі одержання повідомлення про відкриття спадщини і свідоцтва про смерть заповідача нотаріус, у якого зберігається секретний заповіт, призначає день оголошення змісту цього заповіту. Про день та час оголошення змісту заповіту нотаріус повідомляє членів сім’ї та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.
2. Нотаріус у присутності заінтересованих осіб та двох свідків відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, конверт із секретним заповітом та оголошує його зміст. Про оголошення секретного заповіту складається протокол, у якому відтворюється текст заповіту, який підписують нотаріус та свідки.
3. Секретний заповіт та протокол про його оголошення залишаються в справах нотаріуса. Спадкоємцям за секретним заповітом, за їх бажанням, можуть бути видані примірники протоколу про оголошення секретного заповіту, а спадкоємцям, які з’явилися після оголошення секретного заповіту, – дублікат протоколу.
4. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадиться у порядку, встановленому Цивільним кодексом України та цим законом для посвідчення заповіту.
5. Нотаріус, якому при посвідченні заповіту стало відомо про наявність раніше посвідченого заповіту, письмово повідомляє про новий заповіт державний нотаріальний архів чи нотаріуса, де зберігається примірник раніше посвідченого заповіту.

6. Відомості про зміну, скасування заповітів підлягають обов'язковій реєстрації в Державному спадковому реєстрі в день посвідчення заповіту.

Стаття 91. Посвідчення довіреностей. Припинення дії довіреностей

1. Нотаріус посвідчує довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім'я однієї або кількох осіб.

2. Строк, на який може бути видано довіреність, визначається Цивільним кодексом України.

3. Довіреність, видана в порядку передоручення, посвідчується нотаріально після подання довіреності, на підставі якої здійснюється передоручення і яка підтверджує право на передоручення, або після подання доказів того, що представник був вимушений до цього обставинами з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

4. Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити у собі більше повноважень, ніж їх надано за довiренicтю, на підставі якої здійснюється передоручення, та не може містити право на наступне передоручення. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку довіреності, яка підтверджує право на передоручення і на підставі якої вона видана.

5. Відомості щодо посвідчених нотаріусами довіреностей на розпорядження нерухомим майном та припинення їх дії підлягають обов'язковій реєстрації в Державному реєстрі довіреностей.

Стаття 92. Кількість примірників документів, у яких викладено зміст право чину

1. Документи, в яких викладено зміст правочину, що посвідчується нотаріально, виготовляються або подаються нотаріусу не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса.

Глава 4. Вжиття заходів до охорони спадкового майна

Стаття 93. Охорона спадкового майна

1. Нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - посадова особа органів місцевого самоврядування за заявою спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів, виконавця заповіту або за своєю власною ініціативою вживає заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця. Ці заходи вживаються ним безпосередньо або шляхом надання доручення іншим нотаріусам чи посадовим особам органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням спадкового майна.

2. Про вжиті нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування заходи щодо охорони спадкового майна відповідно до отриманого доручення повідомляється нотаріусу за місцем відкриття спадщини.

3. Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини.

Стаття 94. Опис спадкового майна і передача його на зберігання

1. Для охорони спадкового майна нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування проводить опис спадкового майна і передає його на зберігання спадкоємцям або іншим особам.

2. Охоронцем спадкового майна може бути призначено осіб з числа спадкоємців, опікунів над майном осіб, визнаних безвісно відсутніми або місце перебування яких невідоме, або інших осіб, визначених спадкоємцями. За наявності виконавця заповіту він призначається охоронцем усього спадкового майна, як заповіданого так і не заповіданого. За бажанням спадкоємців за законом нотаріус може призначити охоронцем майна, що спадкується за законом, іншу особу.
3. Охоронець, якому передано на зберігання спадкове майно, якщо він не є спадкоємцем, одержує від спадкоємців винагороду.

Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються спадкоємцями відповідно до їхньої частки в спадщині.

4. Охоронець спадкового майна попереджається про відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, знищення спадкового майна або інші дії з цим майном, а також про кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду.

Стаття 95. Укладення договорів на управління спадщиною

1. Якщо у складі спадщини є майно, що потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріусів, – відповідний орган місцевого самоврядування в разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою. Договір на управління спадщиною укладається з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

2. У разі надходження до нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяви спадкоємців про прийняття спадщини, про відмову від спадщини, про вжиття заходів до охорони спадкового майна тощо нотаріус повідомляє особу, з якою укладений договір на управління спадщиною, про припинення дії договору.

3. Особа, з якою укладено договір на управління спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень, а також на відшкодування необхідних витрат по зберіганню і управлінню спадковим майном.

Стаття 96. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

1. У разі відсутності виконавця заповіту або його відмови від здійснення своїх повноважень нотаріус за місцем відкриття спадщини, який одержав повідомлення про відкриття спадщини, зобов'язаний повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або місце роботи яких йому відоме.

2. Нотаріус може також зробити виклик спадкоємців шляхом публічного оголошення або повідомлення про це у пресі.

Стаття 97. Видача грошових сум із спадкового майна

1. Нотаріус до закінчення строку для прийняття спадщини може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі) на покриття витрат:

1) на поховання спадкодавця;

2) викликаних іншими обставинами, які мають істотне значення.

2. За заявою спадкоємців померлого, у якого не залишилось спадкоємців, а також за клопотанням юридичної особи за місцем останньої роботи чи проживання спадкодавця або відповідного органу місцевого самоврядування, про встановлення йому надгробка нотаріус у разі наявності грошового вкладу на ім'я померлого дає дозвіл банку (фінансовій установі) на переказ підприємству або організації, що встановлює надгробок, грошового відшкодування вартості такого надгробка.

Стаття 98. Установлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме

1. Нотаріус на підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або на підставі рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме, за останнім місцем проживання такої особи здійснює опис належного їй майна.

2. Один екземпляр опису видається опікуну над майном, а другий залишається у справах нотаріуса.

Стаття 99. Накладання заборони відчуження майна
1. Нотаріус за місцезнаходженням (місцем розташування) нерухомого майна, а також за місцем державної реєстрації транспортних засобів накладає заборону (його, їх) відчуження:

1) при посвідченні договору довічного утримання (догляду), предметом якого є нерухоме майно, або договору довічного утримання (догляду), предметом якого є транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації;

2) при посвідченні договору іпотеки, предметом якого є нерухоме майно або договору застави, предметом якого є транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, а також у випадках, коли це передбачено договором;

3) при видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно спадкоємцям фізичної особи, оголошеної померлою, - строком на п’ять років від дня набрання законної сили рішенням суду про це;

4) при одержанні повідомлення про смерть одного з подружжя, який за життя склав спільний заповіт подружжя;

5) при посвідченні спадкового договору, предметом якого є нерухоме майно або спадкового договору, предметом якого є транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації;

6) за рішенням суду, постановою прокурора, слідчого, постановою державного виконавця про накладення арешту на нерухоме майно або про накладення арешту на транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та оголошення заборони на його (їх) відчуження.
2. Відомості про накладення заборони відчуження майна реєструються нотаріусом у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обмежень.

Стаття 100. Зняття заборони відчуження майна

1. Нотаріус за місцезнаходженням (місцем розташування) нерухомого майна, а також за місцем державної реєстрації транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, знімає заборону відчуження майна при одержанні:

1) письмового повідомлення заставодержателя (іпотекодержателя) про зняття заборони;

2) документа (договору, копії рішення суду) про припинення (розірвання) договору застави (іпотеки) або іншого договору, на підставі якого накладено заборону;

3) копії рішення суду про скасування рішення суду про оголошення фізичної особи померлою;

4) повідомлення спадкоємців про закінчення п’ятирічного строку з дня видачі свідоцтва про право на спадщину на майно особи, оголошеної померлою;

5) свідоцтва (нотаріально засвідченої копії свідоцтва) про смерть другого з подружжя, які склали спільний заповіт;

6) свідоцтва (нотаріальної копії свідоцтва) про смерть відчужувача за спадковим договором або про смерть другого з подружжя, які уклали спадковий договір;

7) рішення (ухвали, постанови) суду, постанови прокурора, слідчого, начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, державного виконавця про звільнення майна з-під арешту, скасування накладеного арешту або скасування заходів забезпечення позову (заміну виду забезпечення позову).
2. Відомості про зняття заборони відчуження майна вносяться нотаріусом до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

Глава 5. Видача свідоцтв

Стаття 101. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі

1. На майно, що переходить за правом спадкоємства до спадкоємців або держави, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину.

2. Видача свідоцтва проводиться у строки, встановлені Цивільним кодексом України.

3. Відомості щодо видачі свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковій реєстрації в Державному спадковому реєстрі.

Стаття 102. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину

1. Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину, в порядку, встановленому цивільним законодавством, кожному з них із зазначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

2. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати нотаріусу за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини.

3. Про видачу свідоцтва про право на спадщину на ім'я малолітнього, неповнолітнього спадкоємця, спадкоємця, якого визнано недієздатним або обмежено дієздатним, нотаріус повідомляє органи опіки та піклування за місцем проживання спадкоємця для охорони їх майнових прав та інтересів.

4. Нотаріус за згодою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, або рішенням суду вносить зміни до свідоцтва про право на спадщину.

Стаття 103. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом

1. Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, наявність заповіту чи спадкового договору за даними Державного спадкового реєстру та склад спадкового майна. У разі наявності спадкового договору нотаріус вимагає подання йому нотаріально засвідченої копії цього договору.

Стаття 104. Видача свідоцтва виконавця заповіту

1. За заявою особи, яка заповідачем або спадкоємцями заповідача призначена виконавцем заповіту, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво виконавця заповіту.

2. Якщо заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо виконавець заповіту відмовився від виконання заповіту чи був усунений від його виконання і якщо цього потребують інтереси спадкоємців, нотаріус може призначити виконавця заповіту за вимогою спадкоємців та видати йому свідоцтво виконавця заповіту.

3. Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка висловлена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за письмовою згодою спадкоємців та відказоодержувачів.

Стаття 105. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом

1. Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом перевіряє факт смерті спадкодавця, наявність заповіту чи спадкового договору, а також чинність заповіту за даними Державного спадкового реєстру, час і місце відкриття спадщини, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво, коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Стаття 106. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя

1. У разі смерті одного із подружжя, на ім’я якого видано документ, що встановлює право власності, нотаріус за місцем відкриття спадщини може на підставі письмової заяви другого з подружжя видати свідоцтво про право власності в спільному майні подружжя з наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину.

Стаття 107. Видача свідоцтва про придбання майна з публічних торгів (аукціону)

1. При продажу з публічних торгів (аукціону) арештованого, заставленого чи в інший спосіб обтяженого майна нотаріус видає набувачу відповідне свідоцтво.
2. Свідоцтво про придбання арештованого або заставленого нерухомого майна з публічних торгів (аукціону) видається нотаріусом за місцем знаходження такого майна. Свідоцтво про придбання заставленого рухомого майна видається нотаріусом за місцем проведення публічних торгів (аукціону).

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон україни про нотаріат Верховна Рада України постановляє: Внести...
Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2000...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Книга VI цивільного кодексу України (далі ЦК україни); Закон України «Про нотаріат»
Окремі аспекти правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні

Закон України «Про нотаріат»
У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
У ході виконання приватним нотаріусом професійної діяльності виникає необхідність залучення додаткових працівників шляхом їх наймання....

Закон України «Про нотаріат»
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації» напрацьовано шляхом публічного...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
У цій статті ідеться про співпрацю приватних нотаріусів насамперед у рамках Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон)

Приватний нотаріус, м. Миколаїв
Закон України «Про нотаріат»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, стягнення заборгованості...

Закон України від 02. 09. 1993 №3425-xii «Про нотаріат»
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України

Закон України від 02 вересня 1993 року №3425 „Про нотаріат” зі змінами...
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-іv зі змінами та доповненнями – гку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16. 06. 2009 за №518/16534 Зміни...
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" (далі Закон), Цивільного та Сімейного кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Закон України «Про нотаріат»
Держава наділяє нотаріусів певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій І при цьому залишає за собою право контролю за відповідністю...

Закон України від 2 вересня 1993 року n 3425-xii "Про нотаріат" Закон n 3425-xii
Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства", з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від...

Експрес-аналіз прийнятого в остаточній редакції 01. 10. 2008 року...
України викладено в законопроекті «нової» редакції Закону України «Про нотаріат» за №1286-1 (автори — народні депутати Бережна Ірина,...

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думкиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт