Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стаття 122. Умови вчинення виконавчих написів - Закон україни «про нотаріат»

Закон україни «про нотаріат»

Сторінка8/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 122. Умови вчинення виконавчих написів

1. Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

2. Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом чи договором установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку.

3. Нотаріус вчиняє виконавчий напис у день отримання всіх необхідних документів або в один із двох наступних робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 123. Зміст виконавчого напису

1. Виконавчий напис має містити:

1) дату (рік, місяць, число) його вчинення, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис, та назву нотаріального округу;

2) найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, за його наявності (для фізичних осіб) стягувача, місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);

3) найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, за його наявності, (для фізичних осіб) боржника, місцезнаходження, номери рахунків у банках, кредитних установах (для юридичних осіб) або місце проживання, дату і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), якщо вони відомі;

4) строк, за який провадиться стягнення;

5) суми, що підлягають стягненню, в тому числі пеня, відсотки або предмети, які підлягають витребуванню, якщо такі належать до стягнення;

6) розмір плати, яка сплачується стягувачем, та яка підлягає стягненню з боржника;

7) строк пред’явлення виконавчого напису до виконання;

8) номер, за яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

2. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.

Стаття 124. Строк пред'явлення виконавчого напису

1. Виконавчий напис може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення, якщо законом не встановлено інших строків.

2. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого напису здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Стаття 125. Вчинення протестів векселів

1. Протест векселів вчиняється нотаріусами відповідно законодавства України про обіг векселів.

2. Векселедержатель пред'являє вексель до оплати (акцепту) шляхом подання векселедателю (платнику) або доміциліанту нотаріально засвідченої копії векселя та письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя, або шляхом направлення письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя поштою чи телеграфом на адресу векселедателя (платника) або доміциліанта, вказану в векселі. Письмова вимога повинна містити інформацію про усі реквізити векселя та пропозицію сплатити чи акцептувати вексель у певний строк. Підтвердженням факту пред'явлення векселя до оплати (акцепту) є відмітка векселедавця (платника) або доміциліанта про прийняття письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя, або відмітка поштового відділення зв'язку про відправлення письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя поштою чи телеграфом.

3. У день прийняття векселя до протесту нотаріус пред’являє векселедателю (платнику) або доміциліанту вимогу про оплату (акцепт) векселя шляхом вручення йому нотаріально засвідченої копії векселя та письмової вимоги про його оплату (акцепт) або шляхом направлення письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя поштою чи телеграфом на адресу векселедателя (платника) або доміциліанта, вказану в векселі. Письмова вимога повинна містити інформацію про надходження заяви про протест векселя з усіма його реквізитами та пропозицією сплатити чи акцептувати вексель у певний строк або повідомити про оплату чи акцепт векселя. Підтвердженням факту пред'явлення векселя до оплати (акцепту) є відмітка векселедавця (платника) або доміциліанта про прийняття письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя, або відмітка поштового відділення зв'язку про відправлення письмової вимоги про оплату (акцепт) векселя поштою чи телеграфом.

Стаття 126. Заява про морський протест

1. Нотаріус з метою забезпечення доказів для охорони прав і законних інтересів судновласника приймає заяву капітана судна про подію, яка мала місце в період плавання або стоянки судна і яка може стати підставою для висунення до судновласника майнових вимог.

2. Заява про морський протест має бути подана нотаріусу в порту України у строки, встановлені законом.

3. На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест, нотаріусу в межах строків, установлених законодавством, повинно бути подано на огляд судновий журнал і засвідчений капітаном витяг з суднового журналу.

Стаття 127. Складання акта про морський протест

1. Нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опиту самого капітана і, по можливості, не менше чотирьох свідків з числа членів суднової команди, в тому числі двох, що належать до осіб командного складу, складає акт про морський протест і засвідчує його своїм підписом і печаткою.

2. Примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним особі, а другий примірник із заявою капітана і витягом з суднового журналу залишається у справах нотаріуса.

Розділ V. Застосування іноземного та міжнародного права

Стаття 128. Застосування іноземного права

1. Нотаріус відповідно до законодавства України застосовує норми іноземного права та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Нотаріус приймає документи, складені відповідно до вимог іноземного права, а також вчиняє посвідчувальні написи за формою, передбаченою іноземним законодавством.

Стаття 129. Застосування права при охороні спадкового майна та при видачі свідоцтва про право на спадщину

1. Дії, пов'язані з охороною майна, що залишилося після смерті іноземного громадянина на території України, або майна, яке належить одержати іноземному громадянину після смерті громадянина України, а також з видачею свідоцтва про право на спадщину щодо такого майна, здійснюються нотаріусом відповідно до законодавства України.

Стаття 130. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном

1. Документи, які складено за кордоном за участю представників влади іноземної держави або які від них виходять, приймаються нотаріусом за умови їх легалізації органами Міністерства закордонних справ України. Без легалізації такі документи приймаються нотаріусом в тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 131. Зносини нотаріуса з іноземними органами юстиції

1. Порядок зносин нотаріуса з іноземними органами юстиції визначається законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 132. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав

1. Нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ в органах іноземних держав.

2. Дії для забезпечення доказів проводяться відповідно до норм цього Закону та норм цивільного процесуального законодавства.

Стаття 133. Нотаріальні дії, передбачені міжнародними договорами

1. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж ті, що містить законодавство України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Розділ VI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2008 року.

2. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Наказ про ліквідацію державної нотаріальної контори видається Міністерством юстиції України на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції після завершення роботи ліквідаційних комісій та остаточної передачі документів нотаріального архіву до відповідного державного нотаріального архіву.

4. З моменту ліквідації державної нотаріальної контори особа, яка на момент набуття чинності цим Законом працює державним нотаріусом у цій конторі як постійний працівник, а також особи, які мають свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та на момент набуття чинності цим Законом не менше трьох років обіймають посади, безпосередньо пов’язані із забезпеченням державного контролю за організацією нотаріату України та за виконанням правил нотаріального діловодства в Міністерстві юстиції України, Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському чи Севастопольському міських управліннях юстиції, мають право у порядку, встановленому цим Законом, зареєструвати нотаріальну діяльність поза встановленою цим Законом квотою та поза конкретною кількістю нотаріусів у тому нотаріальному окрузі, де розташована ліквідована державна нотаріальна контора, відповідне обласне управління юстиції, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Міністерство юстиції України.

5. Особи, які на момент набрання чинності цим Законом займають посади державних нотаріусів, мають переважне право на оренду приміщень, які знаходяться у державній або комунальній власності та надані державним нотаріальним конторам у користування. При укладанні договорів оренди переважне право почергово надається тим особам, які мають більший стаж роботи на посаді державного нотаріуса.

6. З метою забезпечення населення нотаріальними послугами органам місцевого самоврядування рекомендується сприяти управлінням юстиції та регіональним нотаріальним палатам у забезпеченні приміщеннями нотаріусів та державних нотаріальних архівів.

7. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим Законом :

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;

скасувати нормативно-правові акти, що не відповідають цьому Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

8. Міністерству юстиції України протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим Законом :

забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що випливають з положень цього Закону;

забезпечити проведення організаційних заходів, спрямованих на реалізацію положень цього Закону;

організувати скликання і проведення загальних зборів нотаріусів відповідних регіонів з метою створення регіональних нотаріальних палат, обрання керівних органів, передбачених цим Законом, та делегатів на З'їзд нотаріусів України;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом разом з регіональними нотаріальними палатами організувати та провести перший З'їзд нотаріусів України;

забезпечити разом з регіональними нотаріальними палатами розробку проекту статуту Нотаріальної палати України.
Народні депутати України:

Бережна І.Г.(посв.150)

Кармазін Ю.А. (посв.389)

Міщенко С.Г.(посв.57)
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон україни про нотаріат Верховна Рада України постановляє: Внести...
Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2000...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Книга VI цивільного кодексу України (далі ЦК україни); Закон України «Про нотаріат»
Окремі аспекти правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні

Закон України «Про нотаріат»
У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
У ході виконання приватним нотаріусом професійної діяльності виникає необхідність залучення додаткових працівників шляхом їх наймання....

Закон України «Про нотаріат»
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації» напрацьовано шляхом публічного...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
У цій статті ідеться про співпрацю приватних нотаріусів насамперед у рамках Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон)

Приватний нотаріус, м. Миколаїв
Закон України «Про нотаріат»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, стягнення заборгованості...

Закон України від 02. 09. 1993 №3425-xii «Про нотаріат»
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України

Закон України від 02 вересня 1993 року №3425 „Про нотаріат” зі змінами...
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-іv зі змінами та доповненнями – гку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16. 06. 2009 за №518/16534 Зміни...
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" (далі Закон), Цивільного та Сімейного кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Закон України «Про нотаріат»
Держава наділяє нотаріусів певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій І при цьому залишає за собою право контролю за відповідністю...

Закон України від 2 вересня 1993 року n 3425-xii "Про нотаріат" Закон n 3425-xii
Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства", з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від...

Експрес-аналіз прийнятого в остаточній редакції 01. 10. 2008 року...
України викладено в законопроекті «нової» редакції Закону України «Про нотаріат» за №1286-1 (автори — народні депутати Бережна Ірина,...

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думкиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт