Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Правління

ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

Протокол № 42

від "26" листопада 2013 р.

Голова Правління
І.В.Походзяєва

ПРАВИЛА

комплексного обслуговування клієнтів

ПАТ «ВіЕс Банк»

Введено в дію:

«02» січня 2014 року

м. Львів

ЗМІСТ.


Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. 6

1.1 Правила комплексного обслуговування клієнтів ПАТ “ВіЕс Банк” (надалі - Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту щодо: 6

1.2 Правила регулюють відносини між Банком та Клієнтом, що виникають у зв`язку з наданням вищезазначених послуг та є обов`язковими для Клієнта при користуванні цими послугами. 6

1.3 Терміни, що використовуються в даних Правилах та в Договорах укладених із Клієнтами, застосовуються у наступних значеннях: 6

Тариф - система ставок, що визначає розмір оплати за послуги (ціна послуг). 7

Розділ 2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ. 7

2.1 Системи дистанційного обслуговування (СДО) 7

2.1.1 СДО «Клієнт-Банк» 7

2.1.2 СДО «SMS-інфо» 10

2.1.3 СДО «MobiCard» 10

2.2 Порядок обслуговування поточних/карткових рахунків. 11

2.2.1 Банк має право пропонувати Клієнту Тарифний план, який є складовою загальних Тарифів Банку. Тарифний план – це сформований Банком перелік частини діючих послуг Банку, при обранні яких Клієнт отримує можливість користуватися включеними до переліку послугами з оплатою цих послуг у відповідності до вартості, встановленої Банком для такого переліку послуг. При цьому, Банк здійснює обслуговування рахунків та утримує плату за надані послуги згідно наступного порядку: 11

2.2.2 Операційний час та операційний день Банку регламентуються внутрішнім режимом роботи Банку. Оголошення про встановлений операційний час та операційний день Банку розміщується у загальнодоступних та помітних для Клієнтів Банку місцях. 12

2.2.3 Розрахункові документи подаються в Банк на паперових носіях. Розрахункові документи можуть подаватися в Банк в електронному вигляді при умові користування Клієнтом СДО «Клієнт-Банк». Банк приймає до виконання належно оформлені розрахункові документи Клієнта, в межах залишку коштів на рахунку останнього на початок операційного дня Банку, або в межах доступного залишку коштів на рахунку Клієнта на момент звернення Клієнта в Банк, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Національного банку України, та за умови, що такі розрахункові документи надійшли в Банк в межах операційного часу Банку. 12

2.2.4 Розрахункові документи Клієнта, які надійшли після операційного часу, Банк виконує наступного операційного дня. За бажанням Клієнта та у разі наявності у Банку відповідної технічної можливості Банк, за окрему плату, визначену у Тарифах Банку, може виконувати платіжні доручення Клієнта, що надійшли після операційного часу, в день їх надходження, але не пізніше закінчення операційного дня. Банк виконує платіжні доручення в іноземній валюті датою валютування не пізніше наступного дня, керуючись часом надходження платіжного доручення та режимом роботи банків-кореспондентів. 12

2.2.5 Банк зараховує на рахунок Клієнта грошові кошти в національній валюті, що надійшли на користь Клієнта протягом операційного дня, в день їх отримання, якщо під час проведення контролю за реквізитами розрахункових документів не виявлено розбіжностей та дата їх надходження збігається з датою валютування. Кошти, що отримані Банком на користь Клієнта до настання дати валютування, яка зазначена в електронному розрахунковому документі, зараховуються Банком на рахунок Клієнта в день настання дати валютування. 12

2.2.6 Банк зараховує на рахунок Клієнта грошові кошти в іноземній валюті, що надійшли на користь Клієнта протягом операційного дня, якщо під час проведення контролю за реквізитами розрахункових документів не виявлено розбіжностей, відповідно до дати валютування, зазначеної в повідомленні, або не пізніше дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком виписки з кореспондентського рахунку від банку-кореспондента з урахуванням у ній цього переказу на користь бенефіціара. 12

2.2.7 У випадку користування СДО «Клієнт-Банк» Клієнту не дозволяється формування електронно-розрахункових документів, на підставі розрахункових документів, які мають додатки (реєстр розрахункових чеків, реєстр документів за акредитивом тощо). 12

2.2.8 У разі надання Клієнтом третім особам недостовірної інформації щодо його платіжних реквізитів (в тому числі номерів рахунків) у Банку, Банк відповідальності не несе. 12

2.2.9 Банк має право відмовити в здійсненні операції з іноземною валютою або національною валютою в розрахунках в сфері зовнішньоекономічної діяльності, якщо Клієнт не надав в Банк оригінали документів для проставлення відміток щодо суми та дати куплених/обміняних/перерахованих коштів за попередньою операцією, здійсненою через Банк. 12

2.2.10 Строки здавання Клієнтом готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в Банку визначається Клієнтом самостійно і встановлюється за погодженням з Банком відповідно до поданої Клієнтом Заяви. Якщо Клієнт працює у вихідні та святкові дні і не має змоги, через відсутність відповідної домовленості з Банком на інкасацію, здати одержану ним за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися Клієнтом до Банку протягом операційного часу наступного робочого дня Банку та Клієнта. Якщо Клієнт в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то Клієнт може в ці дні не здавати в установлені строки готівку. У разі, якщо Клієнт є підприємцем (фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність) або релігійною організацією (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), яка не здійснює виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, то інформація про встановлення строків здавання готівки може не подаватися. 12

2.2.11 Банк має право відмовити у наданні послуг та у наданні інформації, у випадках, якщо Клієнт та/або його уповноважена особа не ідентифіковані, та/або Клієнт на запит Банку не надав документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком завдань і обов'язків, визначених законодавством, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, для здійснення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта. 12

2.2.12 Банк має право відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі відсутності необхідної суми в касі Банку. При цьому Банк забезпечує не пізніше наступного дня наявність необхідної суми. 12

2.2.13 В разі, якщо Тарифами Банку встановлено нарахування процентів за залишками коштів на поточному/картковому рахунку, Банк здійснює таке нарахування процентів (за методом факт/факт) в розмірах визначених діючими Тарифами Банку та зараховує їх на поточний рахунок Клієнта в останній робочий день поточного місяця, якщо інший строк не передбачений Тарифами Банку. 12

2.2.14 У випадку відкриття карткових рахунків працівникам (фізичним особам) Клієнта в рамках зарплатного проекту: 12

2.3 Платіжні картки. 13

2.3.1 Платіжна картка є власністю Банку і надається Клієнту (надалі - Держателю платіжної картки) в тимчасове користування. 13

2.3.2 Банк на підставі відповідної Заяви, та при умові надходження на рахунок Банку коштів - оплати за оформлення платіжної картки та обслуговування карткового рахунку, випускає та надає Клієнту платіжну картку для здійснення видаткових операцій з її використанням та поповнення рахунку, а також забезпечує проведення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням платіжної картки відповідно до вимог чинного законодавства України та правил Міжнародних Платіжних Систем (надалі – МПС). 13

2.3.3 Використання і обслуговування карткового рахунку та платіжної картки, як засобу здійснення платіжних операцій з карткового рахунку, а також інших операцій, здійснюється Банком на підставі Договору, Заяв, Тарифів Банку, цих Правил, нормативних документів платіжної системи та чинного законодавства України. 13

2.3.4 Всі операції, здійснені з використанням платіжної картки із застосуванням ПІН-коду та/або реквізитів платіжної картки, у т.ч. довіреними особами Клієнта, безумовно визнаються Клієнтом як такі, що здійснені ним свідомо, особисто підписані та спрямовані Клієнтом на вчинення правочину. Клієнт відповідає та визнає правомірними всі суми по операціях з платіжною карткою, якщо він передав картку сторонній особі або не повідомив Банк про те, що картку втрачено. 13

2.3.5 Списання/зарахування коштів на картковий рахунок здійснюється Банком після надходження в Банк інформації про відповідні операції з платіжною карткою. 13

2.3.6 При перерахуванні коштів з карткового рахунку без використання картки Банк залишає за собою право блокувати картку Клієнта на термін, необхідний для синхронізації залишків на картці в Процесинговому Центрі та залишків на картковому рахунку в Банку. 13

2.3.7 З метою збереження платіжної картки в робочому стані Держатель платіжної картки зобов’язаний використовувати платіжну картку за призначенням і забезпечити її цілісність, тобто не припускати механічних, хімічних і електромагнітних впливів, по можливості оберігати від вологи. 13

2.3.8 Держатель платіжної картки повинен: 13

2.3.9 Фізичним особам забороняється використання карткового рахунку для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю. 13

2.3.10 Використання коштів з карткових рахунків суб’єктів господарювання за допомогою платіжної картки здійснюється у відповідності до чинного законодавства України. 13

2.3.11 Платіжні картки суб’єктів господарювання не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами). 13

2.3.12 Кошти, що списані з карткового рахунку суб’єктів господарювання по операціях, які здійснені з використанням платіжних карток, вважаються виданими під звіт Держателю платіжної картки. Ці кошти можуть бути використані виключно за цільовим призначенням. Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснюється Клієнтом. 13

2.3.13 Платіжна картка є дійсною до встановленого терміну її дії. 13

2.3.14 Після завершення терміну дії платіжної картки Банк автоматично блокує її, проведення операцій буде неможливе. 13

2.3.15 Використання Держателем платіжної картки, термін дії якої закінчився, недійсної, блокованої, підробленої або фальшивої платіжної картки заборонене і переслідується згідно з українським та міжнародним законодавством. 13

2.3.16 Втрата платіжної картки або ПІН-коду, блокування карткового рахунку. 13

2.3.17 Міжнародна платіжна картка «VISA» 14

2.4 Індивідуальні сейфи. 16

2.4.1 Індивідуальні сейфи призначені для зберігання речей, предметів, документів, цінних паперів клієнтів і знаходяться в депозитному сховищі Банку. 16

2.4.2 Індивідуальні сейфи вмонтовані в спеціальні секції, які позначаються великими буквами алфавіту, а самі сейфи - номерами. Індивідуальний сейф обладнаний спеціальним замком, який закривається і відкривається двома ключами. 16

2.4.3 Банк надає послуги по збереженню Цінностей Клієнтам протягом строку, передбаченого Договором та Заявою. 16

2.4.4 Банк, при наданні Клієнтам послуг по збереженню Цінностей, гарантує недоторканість індивідуального сейфу та виключення доступу до нього третіх осіб впродовж періоду за користування індивідуальним сейфом у якому Клієнт здійснив відповідну оплату. 17

2.4.5 Клієнт/уповноважена особа Клієнта для надання послуг Банком щодо оренди індивідуального сейфу, надає Банку документи, що засвідчують його/її особу (в тому числі ідентифікаційний номер/код особи) та підтверджують його/її повноваження. 17

2.4.6 Клієнт/уповноважена особа Клієнта отримує ключ від індивідуального сейфу після здійснення заставної плати за нього. Про отримання ключа Клієнт/уповноважена особа Клієнта розписується в картці реєстрації договорів. 17

2.4.7 Після оформлення вищевказаних документів працівник Банку вказує Клієнту індивідуальний сейф, що надається йому в оренду. 17

2.4.8 Клієнт/довірена особа Клієнта відвідує сховище в супроводі працівника Банку. 17

2.4.9 Вкладення або вилучення контейнеру Цінностей з індивідуального сейфу здійснюється в обов'язковій присутності працівника Банку. 17

2.4.10 Цінності вкладаються Клієнтом в металеву (пластмасову) касету, конверт або власний контейнер, і вкладаються в індивідуальний сейф. Індивідуальний сейф закривається двома ключами. Клієнт першим закриває індивідуальний сейф своїм ключем, після чого працівник Банку закриває індивідуальний сейф ключем Банку. 17

2.4.11 При відвідуванні сховища з метою реалізації права користування індивідуальним сейфом Клієнт/довірена особа Клієнта пред’являє паспорт або інший документ, що засвідчує особу та підтверджує повноваження. 17

2.4.12 Забороняється зберігати в індивідуальних сейфах: продукти харчування, зброю та боєприпаси, легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні, наркотичні речовини і рідини, радіоактивні матеріали, отрути та отруйні речовини, електронну апаратуру, інші предмети виготовлення і збереження яких заборонено законодавством України. 17

2.4.13 Клієнт зобов’язаний надійно зберігати ключ, не довіряти його третім особам, крім осіб, уповноважених довіреністю, не виготовляти копії ключа від індивідуального сейфу; негайно, всіма доступними для Клієнта засобами, повідомляти Банк про втрату ключа, інші обставини, що можуть вплинути на виконання Банком або Клієнтом умов Договору. 17

2.4.14 Клієнт повинен відшкодувати Банку збитки, завдані властивостями Цінностей, що зберігаються у індивідуальному сейфі, в разі, якщо Банк, приймаючи такі Цінності, не знав про ці властивості. 17

2.4.15 У випадку втрати Клієнтом ключа від індивідуального сейфа, Клієнт зобов'язаний відшкодувати витрати Банку на встановлення нового замка у розмірі фактичних витрат. 17

2.4.16 Клієнт зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні Банку і третім особам в результаті негативної дії Цінностей, розміщених на зберігання з порушенням умов Договору. 17

2.4.17 Якщо Клієнт, з яким укладено Договір, уповноважує іншу особу користуватися його індивідуальним сейфом, класти і вилучати Цінності, або ж виконувати інші обов'язки Клієнта, то він зобов'язаний оформити від свого імені нотаріально засвідчену довіреність. При цьому в довіреності вказуються конкретні дії, які має право здійснювати особа, на яку оформлена довіреність. Особа, якій видана довіреність для відвідування сxовища, пред’являє працівнику Банку довіреність і свій паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Для відкриття індивідуального сейфу довірена особа повинна мати ключ, переданий їй Клієнтом . 17

2.4.18 Про кожний випадок відвідування сxовища і користування індивідуальним сейфом робиться відмітка в картці реєстрації договорів, після чого Клієнт/довірена особа Клієнта ставить в ній підпис. 17

2.4.19 В останній день строку оренди Клієнт зобов'язаний провести вилучення Цінностей із індивідуального сейфу і передати ключ від сейфу працівнику Банку. Працівник Банку приймає від Клієнта ключ, оглядає індивідуальний сейф. Клієнт ставить підпис в Картці реєстрації договорів. Працівник Банку повертає Клієнту заставну вартість ключа. 17

2.4.20 У випадку належного виконання умов Договору Клієнт, при бажанні, може надалі користуватись індивідуальним сейфом сxовища, для чого звертається до працівника Банку, з пропозицією продовження строку дії оренди. Клієнт вносить плату за новий термін користування індивідуальним сейфом. Питання про продовження строку оренди має бути вирішене не пізніше дня, який передує дню закінчення строку оренди. 17

2.4.21 Якщо Клієнт/уповноважена особа Клієнта по спливу тридцяти днів після закінчення строку оренди не повернув Банку ключ від індивідуального сейфу або не уклав угоду про продовження строку оренди, Банк залишає за собою право здійснити відкриття індивідуального сейфу Клієнта, в присутності комісії, яка складається з працівників Банку, а також однієї особи (свідка), що не є працівником Банку. Таке відкриття індивідуального сейфу оформляється відповідним Актом, а вилучені Цінності передаються на відповідальне зберігання у службу безпеки Банку. 17

2.4.22 Заставна плата за ключ направляється на відшкодування збитків, отриманих Банком за втрату ключа від індивідуального сейфу. 17

2.4.23 Плата за збереження Цінностей після закінчення строку оренди нараховується в розмірі, який передбачений Тарифами Банку. 17

2.4.24 У випадку ліквідації/смерті Клієнта, права та обов’язки по Договору в частині оренди індивідуальних сейфів переходять до правонаступників/спадкоємців в порядку передбаченому чинним законодавством України. 17

2.4.25 Правонаступники/спадкоємці або виконавці заповіту зобов'язані пред'явити документи, що підтверджують їx право користування вмістом індивідуального сейфу. 17

2.4.26 Видатки, пов'язані зі збереженням вмісту індивідуального сейфу при умові зберігання його понад термін, передбачений Договором, і видатки за відкриття і ремонт сейфу, відшкодовуються правонаступниками/спадкоємцями Клієнта. При цьому, плата за збереження нараxовується згідно Тарифів Банку. 17

2.4.27 Заставна плата за ключ повертається виключно Клієнту або його правонаступникам/спадкоємцям. 17

Розділ 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН. 17

3.1 Порядок ознайомлення Клієнта із Правилами та порядок зміни Правил визначаються Договором 17

3.2 З введенням в дію даних Правил, втрачає чинність попередня редакція Правил комплексного обслуговування клієнтів ПАТ “ВіЕс Банк”. 17


  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Рішенням Правління пат «упб» від «23» січня 2015 року
Податкового кодексу України (далі за текстом – Банк) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України публічно пропонує невизначеному...

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію...
Позивачем та публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський» договору банківського «поточний рахунок для обслуговування строкового...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації, клієнта просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
...

Рішення Правління пат «банк інвестицій та заощаджень»
Банку (надалі Тендерний комітет) щодо здійснення закупівель пат «банк інвестицій та заощаджень» (надалі Банк) для власних потреб...

Закон публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк»
Закон) публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк» (код за єдрпоу 34819265), (надалі Банк), повідомляє Вам про те, що пат...

3. Порядок укладання І обслуговування Договорів на туристичне обслуговування
Туроператора складає еквівалент суми 20000 (двадцять тисяч) євро, яка надана пат «Старокиївський банк», Україна, 01033, м. Київ,...

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положенняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт