Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням сесії

Рішенням сесії

Сторінка1/3
  1   2   3


« Затверджено »

рішенням сесії

Мамалигівської сільської ради

Новоселицького району

№01 від 02 лютого 2016 року

______________ А.К. Шова

«Погоджено »

В.о. начальника відділу освіти

Новоселицької районної державної

адміністрації

___________________ Єфтемій В.Г.

«___» лютого 2016 року

СТАТУТ

Мамалигівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Мамалигівської сільської ради Новоселицького району

Чернівецької області

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

село Мамалига

2016 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Мамалигівська загальноосвітня школа І - III ступенів Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області ( Мамалигівська загальноосвітня школа І - III ступенів або заклад освіти або заклад ) здійснює свою діяльність, керуючись Конституцією України, Законами України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.2. Засновником закладу є Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування. З 01 січня 2016 року фінансування загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів села Мамалига ( Мамалигівської загальноосвітньої школи І - III ступенів ), її матеріально-технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, а також харчування учнів пільгової категорії і початкових класів здійснює Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

1.3. Головною метою закладу освіти є забезпечення потреби громадян у загальній середній освіті.

1.4. Головним завданням Мамалигівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області є:

• забезпечення реалізації права громадян на загальну середню

освіту;

• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості

з усвідомленою громадською позицією, почуттям

національної самосвідомості, підготовленою до

професійного самовизначення;

• створення умов для оволодіння учнями системою наукових

знань про природу, людину і суспільство.

1.5. Діяльність школи будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних і релігійних організацій; поєднання загальнолюдського і національного, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форми освіти; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.6. Відповідно до рішення Мамалигівської сільської ради від 15 серпня 1994 року за № 194 заклад освіти має статус загальноосвітньої школи І - III ступенів.

1.7. Відповідно до рішення Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області Мамалигівська загальноосвітня школа І-III ступенів є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланк встановленого зразка, самостійний баланс, має право відкривати рахунок в органах Державного Казначейства України та інших банківських установах. Має власну символіку, гімн, герб, форму.

Зміни до статуту вносяться у письмовому порядку, затверджуються сесією Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та реєструються в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом. Статут закладу підлягає державній реєстрації. Процедурою реєстрації даного статуту займається призначений керівник навчального закладу або інша посадова особа, за дорученням ( розпорядженням ) голові Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

1.9. Загальноосвітній навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• реалізацію головних завдань, визначених Конституцією України, Законами України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ";

• дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти;

• безпечні умови освітньої діяльності;

• дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації, дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Юридична адреса школи:

Індекс 60364, село Мамалига Новоселицького району Чернівецької області вул. Головна, 42.

Тел. (03733) 52-2-40, е-mail mamaligashkola1969@mail.ru

1.11. Заклад освіти має право:

• користуватися пільгами, що передбачені державою;

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначити форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

• визначити варіативну складову змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково - методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

• визначити контингент учнів;

• спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• організувати підготовку підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

• створити структурні підрозділи, формувати штатний розпис встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

• запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

• залишити у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

• розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

• встановлювати форму для учнів;

• об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій, як в Україні, так і за її межами.

1.12. На основі встановлених Кабінетом міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітньому навчальному закладі встановлюється така мережа класів:

І ступінь - початкова школа ( 1 - 4 класи )

ІІ ступінь - основна школа ( 5 - 9 класи )

ІІІ ступінь - старша школа з профільним спрямуванням навчання ( 10 – 11 ( 12 ) класи ).

Максимальна наповнюваність класів - 30 учнів. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти України та погодженими з Міністерством фінансів України.

1.13. У складі закладу освіти функціонують:

1. Методоб'єднання класних керівників.

2. Методоб'єднання вчителів початкових класів.

3. Методоб'єднання вчителів румунської мови та літератури.

4. Методоб'єднання вчителів української мови, української

та зарубіжної літератур.

5. Методоб'єднання вчителів математики, фізики та інформатики.

6. Методоб'єднання вчителів природничого циклу ( біології,

хімії, географії ).

7. Методоб’єднання вчителів історії, правознавства і

суспільствознавства

8. Методоб’єднання вчителів естетичного циклу.

9. Творча група вчителів.

10. Психолого-педагогічний семінар.

1.14. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначається згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.15. В загальноосвітньому навчальному закладі визначена румунська мова навчання. Введено посилене та поглиблене вивчення окремих предметів у середніх класах ( 7 - 9 класи ), запроваджено до профільне навчання. У старшій школі ( 10 - 11 класи ) запроваджено профільне навчання. Дана структура сприяє різнобічному розвитку індивідуальності кожного учня на основі виявлення його задатків і здібностей, формуванню цінних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. Випускники закладу отримують документи про освіту встановленого зразка.

1.16. На підставі розпоряджень голові Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області в закладі можуть бути створені ї інші форми надання освітніх послуг ( освітній округ ), тощо.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчально - виховний процес у Мамалигівській загальноосвітній школі І - III ступенів Новоселицького району здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

Навчання проводиться на двох мовах: румунській, українській.

Робочі навчальні плани загальноосвітнього навчального закладу розробляються керівником закладу та погоджуються у встановленому законом порядку.

2.2 Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально - виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3. Індивідуалізація і диференціація навчання у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, спеціалізації та профілю навчання.

2.4. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту " та Статутом закладу.

2.5. Денне, індивідуальне, вечірнє, інклюзивне навчання та екстернат у загальноосвітньому навчальному закладі організовується відповідно до положень про денне, індивідуальне, вечірнє, інклюзивне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти та науки.

2.6. Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв ( але не більше ніж 30 учнів ) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально - виховного процесу.

2.7. Прийом учнів до всіх класів загальноосвітньої школи здійснюється на відповідно до території обслуговування.

2.8. Прийом учнів до спеціалізованого класу з поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

2.9. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють ) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження ( копії ), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу ).

2.10. Прийом учнів до закладу проводиться до 31 серпня згідно з наказом директора закладу, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та результатів медико-педагогічної комісії.

2.11. До першого класу зараховуються діти шести-семи років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Таке обстеження проводиться спеціалістами КУ Новоселицької районної лікарні за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.12. Порядок зарахування та відрахування учнів проводиться згідно з законодавством.

2.13. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту ( табель успішності, довідка або свідоцтво ).

2.14. У 1 - 5 класах за бажанням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня

( ГПД ).

Встановлюється комплектація груп згідно з чинним законодавством.

2.15. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу встановлюється засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.

2.16. Загальноосвітній навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану роботи закладу. В плані роботи відображаються найважливіші напрямки навчально-виховного процесу і перспективи розвитку закладу. План роботи затверджується педагогічною радою. У вигляді додатків до нього додається: розклад уроків, режим роботи закладу ( щоденний, тижневий, річний ), інші документи.

2.17. Навчально-виховний процес у закладі регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, їх конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до Положень про загальноосвітній навчальний заклад та інших нормативних документів МОНУ. Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

2.18. Відповідно до робочого навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають навчально-методичні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

2.19. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Міністерством фінансів України.

2.20. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно - практичних та семінарських занять, диспутів, навчально - виробничих екскурсій тощо.

2.21. Загальноосвітній навчальний заклад може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів.

2.22. Навчальний рік у загальноосвітньому навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня ( 1 - 4 класи ) та 190 робочих днів - у II - III ступенів ( 5-11 ( 12 ) класи ).

Структура навчального року ( чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюється за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та Державною санітарною епідеміологічною службою Новоселицького району у Чернівецькій області.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством ).

2.23. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.24. Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить:

у перших класах - - 35 хвилин,

у других - четвертих - - 40 хвилин,

у п'ятих - одинадцятих ( дванадцятих ) - - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та державною санітарно - епідеміологічною службою.

2.25. Тривалість перерв між уроками - не менш як 10 хвилин, великих перерв ( після другого і третього уроку ) - - 20 - 30 хвилин.

2.26. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно - гігієнічних вимог, погоджується з профспілковим комітетом закладу, Державною санітарною епідеміологічною службою Новоселицького району у Чернівецькій області та затверджується директором навчального закладу.

2.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.28. У загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах. За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів.

2.29. Навчання у випускних 9-х - 11-х ( 12-х ) класах загальноосвітнього навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів загальноосвітнього навчального закладу встановлюється Міністерством освіти і науки.

За результатами навчання учням ( випускникам ) видається відповідний документ ( табель, свідоцтво, атестат, довідка ).

Невстигаючі протягом двох років навчання у школі першого ступеня учні за рішенням психолого - медично - педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися за індивідуальними інклюзивними навчальними планами і програмами.

У початковій школі, в 5-8 ( 9 ) та 11 ( 12 ) класах за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів ( тестування, контрольні роботи, екзамени, захисти науково - дослідних робіт тощо ).

2.30. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

2.31. Всі учні, незалежно від річного оцінювання, переводяться до наступного класу, допускаються до державної підсумкової атестації, випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.

Для учнів, які не мають річної атестації з будь - яких причин ( кількість предметів не обмежується ), рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора державна підсумкова атестація проводиться у серпні - вересні поточного року, після чого приймається остаточне рішення про переведення до наступного класу на навчання за скоординованою програмою з окремих предметів.

2.32. Випускники, які закінчили школу II ступеня, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня, професійно - технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І - II рівнів акредитації.

Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад III ступеня, отримують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно - технічних та вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.33. За відмінні успіхи у навчанні учні 2 - 8 та 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом « За високі досягнення у навчанні », а випускники школи III ступеня - похвальною грамотою " За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ", медалями - золотою " За високі досягнення у навчанні " або срібною " За досягнення у навчанні ". За відмінні успіхи у навчанні випускники школи II ступеня отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

За успіхи у навчанні ( праці ) для учасників навчально - виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішенням позачергової 37 сесії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Рішенням сесії
Подвірненська музична школа є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом системи міністерства культури І мистецтв...

Рішенням сесії
Стальнівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської...

Рішенням сесії
Драницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської сільської...

Рішенням шістдесят восьмої сесії VII
Керуючись статтями 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних...

Рішенням колегії відділу освіти Перший заступник голови райдержадміністрації
Питання,що розглядаються на колегії райдержадміністрації, раді з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування...

Чернігівської районної державної адміністрації
«Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням сесії Чернігівської районної ради, з метою...

Рішенням другої сесії
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого...

Рішенням сесії
Керуючись ст ст. 142 та 144 Конституції України, ст ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про...

Рішенням сесії
Отг) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи...

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішенням 2 сесії селищної ради сьомого скликання від 19. 11. 2015 року
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до...

Рішенням сесії
Про загальну середню освіту, «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства...

Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті Ужгород,...
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067, керуючись ст. 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ч. 6...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Снігурівської міської ради
України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт