Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням сесії

Рішенням сесії

Сторінка1/3
  1   2   3
« Затверджено »

рішенням сесії

Мамалигівської сільської ради

Новоселицького району

№ 04 від 02 лютого 2016 року

______________ А.К. Шова

«Погоджено»

В.о. начальника відділу освіти

Новоселицької районної державної

адміністрації

___________________ Єфтемій В.Г.

«___» лютого 2016 року

СТАТУТ

Драницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської сільської ради

Новоселицького району Чернівецької області

( НОВА РЕДАКЦІЯ )


село Мамалига

2016 р.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Драницький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області ( далі - Драницький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" або Драницький НВК або заклад освіти або заклад ) здійснює свою діяльність, керуючись Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.2. Повна назва закладу: Драницький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

Скорочена назва закладу: Драницький НВК.

1.3. Драницький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області (далі – Драницький навчально-виховний комплекс) – це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

1.4. Навчально-виховний комплекс заснований на комунальній формі власності.

1.5. Засновником закладу є Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування. З 01 січня 2016 року фінансування Драницького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад", його матеріально-технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, а також харчування учнів пільгової категорії і початкових класів здійснює Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

1.6. Головною метою закладу є реалізація прав громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Головним завданням Драницького навчально-виховного комплексу є:

– забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

  • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленою до професійного самовизначення;

– створення умов для оволодіння учнями системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– реалізація державної політики в галузі освіти, виховання морально і фізично здорового покоління і розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;

– надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

– формування умінь і навичок дітей дошкільного віку, необхідних для навчання у школі;

– створення умов для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти на рівні, не нижче державних стандартів;

– формування громадської діяльності, відповідальності за свої дії.

1.8. Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних і релігійних організацій; поєднання загальнолюдського і національного, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форми освіти; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.9. Драницький заклад освіти має статус навчально-виховного комплексу.

1.10. Відповідно до рішення Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області Драницький навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки зі своєю назвою, самостійний баланс, має право відкривати рахунок в органах Державного Казначейства України та інших банківських установах. Має власну символіку, гімн, герб, форму.

Зміни до статуту вносяться у письмовому порядку, затверджуються сесією Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та реєструються в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом. Статут закладу підлягає державній реєстрації. Процедурою реєстрації даного статуту займається призначений керівник навчального закладу або інша посадова особа, за дорученням ( розпорядженням ) голови Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

1.12. Драницький навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту”;

– дотримання Державного стандарту дошкільної та загальної середньої освіти;

  • безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації, дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Юридична адреса Драницького НВК:

Шкільний підрозділ:

Індекс 60356 вул. Центральна, 147

с. Драниця Новоселицького р-ну Чернівецької обл

Телефон 53-1-40

e-mail: dranitsanvc@gmail.com

Дошкільний підрозділ:

Індекс 60356 вул. Центральна, 147

с. Драниця Новоселицького р-ну Чернівецької обл

1.14. Драницький навчально-виховний комплекс має право:

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– проходити в установленому порядку державну акредитацію;

– визначити форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

– визначити варіативну складову змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково - методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

– визначити контингент учнів;

– спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– організувати підготовку підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– створити структурні підрозділи, формувати штатний розпис встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

– запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

– залишити у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– спрямовувати кошти загальноосвітнього навчального закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

– здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським методом;

– встановлювати форму для учнів;

– об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій, як в Україні, так і за її межами.

1.15. На основі встановлених Кабінетом міністрів України нормативів фінансування, здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти у навчальному закладі встановлюється така мережа:

Дошкільний підрозділ:

ранній вік – до 3-х років;

різновікова група  - середня-старша.                

Шкільний підрозділ:

І ступінь - початкова школа ( 1 - 4 класи )

ІІ ступінь - основна школа ( 5 - 9 класи )

ІІІ ступінь - старша школа ( 10 – 11 ( 12 ) класи ) з профільним спрямуванням навчання.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від одного до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

Максимальна наповнюваність класів - 30 учнів. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти України та погодженими з Міністерством фінансів України.

1.16. Дошкільні групи, класи, групи продовженого дня у закладі формуються за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.17. Заклад, розташований у селі Драниця Новоселицького району Чернівецької області, формує класи та дошкільні групи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організовує заняття за індивідуальною формою навчання.

1.18. У складі Драницького НВК функціонують:

– Методоб'єднання вихователів;

– Методоб'єднання вчителів початкових класів;

– Методоб'єднання класних керівників;

– Методоб'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

– Методоб'єднання вчителів природничо-математичного циклу;

– Методоб'єднання вчителів естетичного циклу та основ здоров’я;

– Творча група вчителів;

– Психолого-педагогічна служба та інші.

1.19. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначається згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.20. У Драницькому навчально-виховному комплексі мовою навчання є румунська, але запроваджується і двомовне навчання (модель В) .

Випускники закладу отримують документи про освіту встановленого зразка.

1.21. На підставі розпоряджень голови Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області в закладі можуть бути створені ї інші профільні методоб’єднання.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі Драницького навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів Міністерством освіти і науки.

Навчання проводиться на двох мовах: румунській, українській.

Робочі навчальні плани навчального закладу розробляються керівником закладу та затверджуються головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

2.2. Навчально-виховний комплекс працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально - виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3. Індивідуалізація і диференціація навчання у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, спеціалізації та профілю навчання.

2.4. Навчально-виховний комплекс обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", “Про дошкільну освіту” та Статутом закладу з урахуванням профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.5. Крім денної форми навчання, Драницький навчально-виховний комплекс має право здійснювати свою діяльність у формі вечірнього навчання, індивідуального навчання, інклюзивного навчання та навчання у формі екстернату. Вечірнє навчання, індивідуальне навчання, інклюзивне навчання та навчання у формі екстернат у закладі організовується відповідно до положень про вечірню школу, індивідуальне навчання, інклюзивне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

2.6. Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв ( але не більше ніж 30 учнів ) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально - виховного процесу.

2.7. Прийом дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється електронною реєстрацією протягом календарного року. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.8. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.9. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

2.10. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести - семи років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Таке обстеження проводиться спеціалістами КУ Новоселицької районної лікарні за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.11. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.12. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.13. Переведення учнів (вихованців) закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту ( табель успішності, довідка або свідоцтво ).

Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.14. У 1-4 класах за бажанням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня

( ГПД ).

Встановлюється комплектація груп з паралельних класів. Зарахування до ГПД і відрахування учнів з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють ), кількістю встановленою Статутом.

2.15. Режим роботи навчально-виховного комплексу встановлюється засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.

2.16. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану роботи закладу. В плані роботи відображаються найважливіші напрямки навчально-виховного процесу і перспективи розвитку закладу. План роботи затверджується педагогічною радою.

2.17. Навчально-виховний процес у закладі регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, їх конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до Положень про загальноосвітній навчальний заклад та інших нормативних документів МОНУ. Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області. У вигляді додатків до нього додається: розклад уроків, режим роботи закладу ( щоденний, тижневий, річний ), інші документи.

2.18. Відповідно до робочого навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають навчально-методичні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

2.19. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Міністерством фінансів України.

2.20. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно - практичних та семінарських занять, диспутів, навчально - виробничих екскурсій тощо.

2.21. Навчальний заклад може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів.

2.22. Навчальний рік у шкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, у дошкільному підрозділі – починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а з 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня ( 1 - 4 класи ) та 190 робочих днів - у II - III ступенів ( 5-11 ( 12 ) класи ).

Структура навчального року ( чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюється за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством ).

На час епідемій може встановлювати особливий режим роботи закладу за рішенням органів місцевого самоврядування.

2.23. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.24. Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить:

у перших класах – 35 хвилин,

у других - четвертих – 40 хвилин,

у п'ятих - одинадцятих ( дванадцятих ) – 45 хвилин.

Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу з 8.00 до 18.30.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та державною санітарно - епідеміологічною службою.

2.25. Тривалість перерв між уроками - не менш як 10 хвилин, великих перерв ( після другого і третього уроку ) – 20 - 30 хвилин.

2.26. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно - гігієнічних вимог та затверджується директором навчального закладу.

2.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.28. У загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах. За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів.

2.29. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.30. Навчання у випускних 9-х - 11-х ( 12-х ) класах загальноосвітнього навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів загальноосвітнього навчального закладу встановлюється Міністерством освіти і науки.

За результатами навчання учням ( випускникам ) видається відповідний документ ( табель, свідоцтво, атестат, довідка ).

Невстигаючі протягом двох років навчання у школі першого ступеня учні за рішенням психолого - медично - педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися за індивідуальними навчальними планами і програмами.

У початковій школі, в 5-8 ( 9 ) та 11 ( 12 ) класах за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів ( тестування, контрольні роботи, екзамени, захисти науково - дослідних робіт тощо ).

2.31. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

2.32. Всі учні, незалежно від річного оцінювання, переводяться до наступного класу, допускаються до державної підсумкової атестації, випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.

Для учнів, які не мають річної атестації з будь - яких причин ( кількість предметів не обмежується ), рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора державна підсумкова атестація проводиться у серпні - вересні поточного року, після чого приймається остаточне рішення про переведення до наступного класу на навчання за скоординованою програмою з окремих предметів.

2.33. Випускники, які закінчили школу II ступеня, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня, професійно - технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І - II рівнів акредитації.

Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад III ступеня, отримують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно - технічних та вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.34. За відмінні успіхи у навчанні учні 2 - 9 та 11 ( 12 ) класів можуть нагороджуватися похвальним листом « За високі досягнення у навчанні », а випускники школи III ступеня - похвальною грамотою " За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ", медалями - золотою " За високі досягнення у навчанні " або срібною " За досягнення у навчанні ". За відмінні успіхи у навчанні випускники школи II ступеня отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

За успіхи у навчанні ( праці ) для учасників навчально - виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.35. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів похвальних грамот та листів здійснюється адміністрацією закладу.

Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.36. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.37. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів( вихованців) закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.38. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішенням позачергової 37 сесії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Рішенням сесії
Подвірненська музична школа є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом системи міністерства культури І мистецтв...

Рішенням сесії
Стальнівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської...

Рішенням шістдесят восьмої сесії VII
Керуючись статтями 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних...

Рішенням колегії відділу освіти Перший заступник голови райдержадміністрації
Питання,що розглядаються на колегії райдержадміністрації, раді з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування...

Чернігівської районної державної адміністрації
«Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням сесії Чернігівської районної ради, з метою...

Рішенням другої сесії
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого...

Рішенням сесії
Керуючись ст ст. 142 та 144 Конституції України, ст ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про...

Рішенням сесії
Отг) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи...

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішенням 2 сесії селищної ради сьомого скликання від 19. 11. 2015 року
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до...

Рішенням сесії
Про загальну середню освіту, «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства...

Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті Ужгород,...
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067, керуючись ст. 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ч. 6...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Снігурівської міської ради
України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт