Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
09.11.2006 N 1271

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2006 р.
за N 1239/13113
Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів
та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність
на ринку цінних паперів
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), частини першої статті 15 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 N 331
( z1203-04 ) "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
надають послуги на ринку цінних паперів", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 23.09.2004 за N 1203/9802.

3. Після набрання чинності цим рішенням аудитори, які
зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і отримали
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на
ринку цінних паперів, продовжують здійснювати перевірки цих
фінансових установ на підставі раніше виданих їм свідоцтв.
Внесення зазначених аудиторів до реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, який
буде створено з дати набрання чинності цим рішенням, здійснюється
за їх зверненням до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з поданням інформації щодо їх державної реєстрації
як суб'єктів підприємницької діяльності, та копій виданих свідоцтв
про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на
ринку цінних паперів.

Аудиторські фірми для внесення до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів, подають до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку документи, передбачені Порядком ведення реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів, затвердженим цим рішенням.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.

6. Це рішення набирає чинності через два місяці з дня його
державної реєстрації.

Голова Комісії А.Балюк

Протокол засідання Комісії
від 09.11.2006 року N 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09.11.2006 N 1271

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2006 р.
за N 1239/13113
ПОРЯДОК
ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів
Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) та інших нормативно-правових актів, які
регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення
фінансових послуг та проведення аудиту.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні:

фінансові установи, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів, - торговці цінними паперами, компанії з управління
активами, закриті інвестиційні фонди, корпоративні інвестиційні
фонди, управителі іпотечним покриттям та інші фінансові установи,
що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів відповідно до
законодавства;

реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність
на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), - перелік аудиторських
фірм та аудиторів, що здійснюють діяльність відповідно до Закону
України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), та можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів;

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (далі -
Свідоцтво), - документ, встановленого зразка, що підтверджує факт
внесення заявника до Реєстру відповідно до рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) і
можливість аудиторської фірми або аудитора проведення аудиторських
перевірок фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів;

заявник - аудиторська фірма або аудитор, який подає до
Комісії документи для внесення до Реєстру, продовження строку дії
Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, виключення з Реєстру та
видачі дубліката Свідоцтва за процедурою, установленою цим
Порядком;

реєстраційна картка для внесення до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, які здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів (далі - реєстраційна картка), - документ, який подається
аудиторською фірмою або аудитором для внесення їх до Реєстру;

інші поняття вживаються у цьому Порядку відповідно до
Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ).

1.2. Рішення щодо внесення аудиторів та аудиторських фірм до
Реєстру, виключення з Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва,
видачі дубліката Свідоцтва приймається Комісією відповідно до
цього Порядку.

1.3. Реєстр ведеться Комісією в електронній формі відповідно
до стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з
іншими системами та мережами, що складають інформаційний ресурс
держави. Інформація, що розміщена в Реєстрі, є відкритою для
користувачів.

1.4. З дати прийняття Комісією рішення про внесення до
Реєстру аудитор або аудиторська фірма можуть здійснювати
аудиторські перевірки фінансових установ, які здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів.

1.5. За достовірність інформації, яка міститься в документах,
поданих до Комісії для внесення до Реєстру, внесення змін до
Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачі дубліката
Свідоцтва, аудитор або аудиторська фірма несуть відповідальність
згідно з законодавством України.

1.6. Перелік аудиторів та аудиторських фірм, які внесені до
Реєстру, публікується Комісією в кінці кожного року в засобах
масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті
Комісії.

2. Свідоцтво аудитора або аудиторської фірми

2.1. Бланк Свідоцтва є бланком суворої звітності. Зразок
Свідоцтва наведено в додатку 1.

2.2. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про внесення
в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

2.3. Свідоцтво підписується уповноваженим членом Комісії та
скріплюється печаткою Комісії.

2.4. Свідоцтво реєструється у книзі обліку Свідоцтв.
Отримання Свідоцтва заявник засвідчує підписом у книзі обліку
Свідоцтв.

2.5. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншим
аудиторам або аудиторським фірмам.

3. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

3.1. Перелік документів, необхідних для внесення до Реєстру,
внесення змін до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачі
дубліката Свідоцтва, визначається цим Порядком.

3.2. Заявник направляє документи поштою або подає їх особисто
до загального відділу центрального апарату Комісії у
швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

3.3. Електронна форма документів, що подаються до Комісії на
дискеті, складається з електронних файлів, структура яких
встановлюється наказом Голови Комісії.

3.4. Датою надходження документів до Комісії є дата
реєстрації документів в загальному відділі центрального апарату
Комісії.

3.5. Комісія перевіряє надані заявником документи на
відповідність вимогам законодавства України.

3.6. Під час розгляду документів, наданих заявником, Комісія
може зробити запит щодо пояснення їх окремих положень або щодо
надіслання протягом 10 днів уточнених документів.

3.7. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження
документів до Комісії від заявника Комісія приймає рішення щодо
внесення його до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру,
продовження строку дії Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі
дубліката Свідоцтва.

3.8. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у внесенні
до Реєстру, виключення з Реєстру заявнику протягом п'ятнадцяти
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії
направляється лист із зазначенням підстав прийняття такого
рішення.

3.9. Рішення про внесення аудитора або аудиторської фірми до
Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, виключення з Реєстру,
відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва підлягає
опублікуванню в одному із офіційних друкованих видань Комісії.

4. Порядок внесення аудиторів та аудиторських фірм
до Реєстру

4.1. До Реєстру можуть бути внесені:

4.1.1. аудитори, зареєстровані як фізичні особи - підприємці
та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане
Аудиторською палатою України;

4.1.2. аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 6
Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та мають
свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів,
які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською
палатою України.

4.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Комісії такі
документи:

4.2.1. Аудитор:

а) заяву N 1 про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку N 1 (додаток 3);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) дискету з електронною формою документів.

4.2.2. Аудиторська фірма:

а) заяву N 2 про внесення до Реєстру (додаток 4);

б) реєстраційну картку N 2 (додаток 5);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та
працівників фірми;

ґ) дискету з електронною формою документів.

4.3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття
відповідного рішення Комісії.

4.4. Після прийняття Комісією рішення про включення до
Реєстру заявнику видається Свідоцтво.

4.5. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову у
внесенні до Реєстру є:

4.5.1. невідповідність поданих документів вимогам
законодавства України;

4.5.2. недостовірність та/або неповнота інформації в
документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

4.5.3. подання документів, передбачених цим Порядком, не в
повному обсязі.

4.6. У разі відмови у внесенні до Реєстру у випадку,
передбаченому підпунктом 4.5.1 пункту 4.5 цього Порядку, заявник
може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не
раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у
внесенні до Реєстру.

5. Продовження строку дії Свідоцтва про внесення до Реєстру

5.1. Заявник для продовження строку дії Свідоцтва подає до
Комісії такі документи:

5.1.1. заяву про продовження строку дії Свідоцтва (додаток
6);

5.1.2. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України;

5.1.3. оригінал Свідоцтва.

5.2. Для продовження строку дії Свідоцтва заявник повинен
подати до Комісії документи, визначені пунктом 5.1 цього Порядку,
протягом місяця до дати закінчення строку дії Свідоцтва.

5.3. Підставою для прийняття рішення Комісії про відмову щодо
продовження дії Свідоцтва та виключення з Реєстру є неподання
документів у строк, встановлений пунктом 5.2 цього Порядку.

5.4. Під час розгляду документів, наданих заявником, у разі
виявлення обставин, передбачених підпунктами 4.5.1-4.5.3 пункту
4.5 цього Порядку, Комісія може звернутися до заявника щодо
пояснення окремих положень документів або зробити запит щодо
надіслання протягом 10 днів уточнених або відсутніх документів.

6. Порядок внесення змін до Реєстру

6.1. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміна:

6.1.1. Для аудитора:

а) прізвища, імені, по батькові;

б) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

в) місця проживання;

6.1.2. Для аудиторської фірми:

а) найменування аудиторської фірми;

б) місцезнаходження аудиторської фірми;

в) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) зміна працівників (сертифікованих аудиторів) та/або
керівника аудиторської фірми.

6.2. Для внесення змін до Реєстру аудитор або аудиторська
фірма подає такі документи:

6.2.1. заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 7);

6.2.2. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в
реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

6.3. У разі змін, що стосуються інформації, зазначеної в
Свідоцтві, заявник поряд з документами, передбаченими пунктом 6.2
цього Порядку, подає оригінал Свідоцтва.

6.4. Комісія у разі прийняття рішення про внесення змін до
Реєстру, передбачених пунктом 6.3 цього Порядку, видає заявнику
нове Свідоцтво із змінами відповідно до документів заявника та
анулює попереднє Свідоцтво.

7. Видача дубліката Свідоцтва

7.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

7.1.1. втрата Свідоцтва;

7.1.2. пошкодження Свідоцтва.

7.2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися
до Комісії та подати:

7.2.1. заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 8);

7.2.2. примірник друкованого видання, в якому опубліковано
оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.

7.3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок
його пошкодження, заявник подає до Комісії:

7.3.1. заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

7.3.2. непридатне для користування Свідоцтво.

7.4. Комісія протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати
прийняття рішення про видачу дубліката Свідоцтва видає заявникові
нове Свідоцтво замість втраченого або пошкодженого, на якому
робиться відмітка "Дублікат".

7.5. У разі прийняття Комісією рішення про видачу дубліката
Свідоцтва оригінал Свідоцтва, втрачений або пошкоджений,
вважається недійсним, про що робиться відповідна відмітка в
Реєстрі.

8. Порядок виключення аудитора
або аудиторської фірми з Реєстру

8.1. Підставами для прийняття рішення Комісії про виключення
аудитора або аудиторської фірми з Реєстру є:

8.1.1. заява аудитора або аудиторської фірми, складена в
довільній формі;

8.1.2. виявлення Комісією фактів недостовірності звітності
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів, що підтверджено аудиторським висновком;

8.1.3. виявлення недостовірної інформації в документах
аудитора або аудиторської фірми, що надавалися до Комісії для
внесення аудитора або аудиторської фірми до Реєстру, що стало
відомо Комісії після включення аудитора або аудиторської фірми до
Реєстру.

8.1.4. неподання у встановлений строк документів на
продовження строку дії Свідоцтва;

8.1.5. втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр
аудиторських фірм або аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

8.2. У разі прийняття рішення про виключення аудитора або
аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених в підпунктах
8.1.2 та 8.1.3 пункту 8.1 цього Порядку, заявник може подати
документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати
прийняття Комісією рішення про виключення.

8.3. Рішення Комісії про виключення аудитора та аудиторської
фірми із Реєстру може бути оскаржено у встановленому
законодавством порядку.

8.4. У рішенні про виключення аудитора або аудиторської фірми
із Реєстру вказується підстави виключення та про анулювання
Свідоцтва.

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова...
Ват «Хімнафтомашпроект»), (код за єдрпоу 00219632; 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34; п/р №260013011093 в пат «Український професійний...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Ради національної безпеки І оборони України від 02 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

І частина
Стягнення штрафних санкцій, застосованих Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Постанова кму "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів" (N 1254 від 13. 12. 2010 р.)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт