Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»

Сторінка1/2
  1   2
Загальні методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”.

Курсова робота дозволяє студентам проявити ініціативу у виборі самого широкого кола додаткової інформації з обраної теми (крім конспектів лекцій і обов’язкових підручників) і у вивченні тих розділів курсу, що у ході занять розглядалися лише в обмеженому ступені. Вона привчає студентів до науково-дослідної роботи, збагачує досвідом і знаннями, необхідними їм при виконанні дипломних робіт.
Структура курсової роботи та основні етапи її виконання

Курсова робота складається з двох частин – теоретичної і практичної.

Процес підготування до захисту курсової роботи складається з таких основних етапів:

1. вибір теми роботи;

2. вибір і ознайомлення з літературою по темі;

3. упорядкування плану;

4. написання роботи;

5. перевірка;

6. захист.

1. Вибір теми

Теми курсових робіт охоплюють усі розділи дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”.

В теоретичній частині студентам дається право вибрати будь-яку з рекомендуючих тем за своїм розсудом, при необхідності надається консультативна допомога викладача. Бажано, проте, щоб кожний студент розробляв самостійну тему. При виборі студентами теми варто враховувати його попередню роботу в наукових кружках, читання спеціальної літератури, досвід минулої практичної роботи, курсові роботи, виконані раніше по суміжних дисциплінах.

В практичній частині студентам необхідно:

 • Скласти баланс на початок звітного періоду;

 • Визначити бухгалтерські записи по проведених операціях;

 • Вказати перелік документів, які оформлюються по кожній господарській операції;

 • Зробити записи в головній книзі (за наведеним зразком);

 • Скласти оборотну відомість по рахунках;

 • Скласти баланс на кінець звітного періоду.

 • Варіант обирається по останній цифрі залікової книжки.


2. Упорядкування плану курсової роботи

Структуру й зміст курсової роботи, співвідношення окремих її розділів визначають відповідно до обраної теми.

Зразкова структура курсової роботи така:

Введення - визначення значності й актуальності обраної теми.

Перший розділ - виклад основних теоретичних і методичних положень по темі курсової роботи.

Другий розділ – виконання практичної частини.

Висновок - висновки і пропозиції.

Додатки.

Список літератури.

У процесі збору й аналізу матеріалу план може бути переглянутий і уточнений.
3. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути надрукована на папері формату А4. Поля варто лишати з чотирьох сторін листа. Розмір лівого поля 30 мм, правого - не менше 10 мм, верхнього і нижнього - не менше 20 мм. Нумерація сторінок курсової роботи – наскрізна: перша сторінка - титульний лист, друга - зміст і т.д. (включаючи малюнки, таблиці, діаграми, додатки і список літератури).

На початку курсової роботи поміщають титульний лист. Після титульного листа поміщають зміст. Наприкінці роботи приводиться список використаної літератури. До курсової роботи необхідно додати супроводжувальні документи по обраній темі.

Виклад супроводжується посиланнями на конкретні інформаційні джерела. Текст курсової роботи ілюструють схемами, таблицями, графіками, діаграмами.

Курсова робота повинна бути оформлена чіткою мовою, обсяг роботи складає 30-50 сторінок машинописного тексту.
4. Перевірка і захист курсової роботи

До захисту курсової роботи керівник перевіряє і повертає роботу студенту, щоб він міг підготувати відповідь на зауваження роботи, що утримуються на полях. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень викладача і повторно подана у зазначений викладачем термін.

Захист курсової роботи має на меті виявити глибокі знання студента по обраній темі з курсу бухгалтерського обліку. Якщо студент виконав роботу самостійно, то він легко зазначить джерела цифрових даних, методи розрахунків, відповість на питання як теоретичного, так і практичного характеру, що ставляться до даної теми.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Власний капітал підприємства та його складові частини.

 2. Облік статутного капіталу та його змін.

 3. Облік неоплаченого капіталу.

 4. Облік пайового капіталу.

 5. Облік додаткового капіталу.

 6. Облік резервного капіталу.

 7. Облік вилученого капіталу.

 8. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

 9. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

 10. Класифікація та визнання доходів.

 11. Класифікація та визнання витрат.

 12. Визначення та облік фінансових результатів.

 13. Облік доходів, витрат та результатів операційної діяльності.

 14. Облік доходів, витрат та результатів фінансових операцій.

 15. Облік доходів, витрат та результатів іншої звичайної діяльності.

 16. Облік доходів, витрат та результатів від надзвичайних подій.

 17. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, іншими кредиторами.

 18. Облік розрахунків з учасниками.

 19. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.

 20. Облік поточних зобов’язань.

 21. Облік довгострокових зобов’язань.

 22. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 23. Непередбачені зобов’язання.

 24. Системи та форми оплати праці в Україні.

 25. Кадрова документація на підприємстві.

 26. Облік використання робочого часу на підприємстві. Облік виробітку.

 27. Фонд оплати праці та його складові.

 28. Облік розрахунків по оплаті праці.

 29. Облік інших виплат і платежів на підприємстві.

 30. Облік відпусток.

 31. Облік розрахунків підприємства з бюджетом, бюджетними та позабюджетними цільовими фондами.

 32. Система оподаткування в Україні, її характеристика.

 33. Класифікація податків і зборів.

 34. Облік розрахунків підприємства по податках і платежах.

 35. Податок з прибутку підприємств.

 36. Податок на додану вартість.

 37. Акцизний збір.

 38. Місцеві податки і збори.

 39. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

 40. Економічний зміст позабалансових рахунків та їх призначення.

 41. Облік орендованих необоротних активів.

 42. Облік активів, що знаходяться на відповідальному зберіганні.

 43. Облік контрактних зобов’язань.

 44. Облік гарантій та забезпечень отриманих.

 45. Облік списаних активів.

 46. Облік бланків суворої звітності.

 47. Фінансова звітність підприємства, вимоги до її складання.

 48. Форми фінансової звітності та їх характеристика.

 49. Порядок внесення змін до фінансової звітності.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Залишки по синтетичних рахунках на 01.03.20___р.


Назва рахункуВаріант

1

2

3

4

5
Основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос


15226

16000

774


14800 15200 400


14850

15820

970


16400

16840

440


15600

16150

550
Зареєстрований (пайовий) капітал

18300

20000

19000

18500

18750
Додатковий капітал

8600

2000

1800

-

5400
Незавершене будівництво

5200

1500

-

4200

3200
Нематеріальні активи: - залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

4500 4820

320


4200 4350

150

-


2300

2350

50
Довгострокова дебіторська заборгованість

-

1000

1000

1500

-
Виробничі запаси

4312

5200

4800

5150

4100
Незавершене виробництво

2600

4300

3850

2800

2750
Готова продукція

6500

4800

5000

7000

5100
Резервний капітал

4500

4500

2000

3000

2800
Неоплачений капітал

800

-

1500

1200

1250
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2300

1300

4500

1300

3000
Цільове фінансування

4500

-

-

-

-
Довгострокові кредити банків

20000

15600

18000

25000

18000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

- за виданими авансами1822 56001 600 2000-1840

40001650

3000
Короткострокові кредити банків

5000

6000

4500

2500

3000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3700

3400

2800

2400

2600
Інша поточна кредиторська заборгованість

800

-

-

370

1000
Каса

6350

5050

4000

3860

3700
Поточний рахунок

20180

16050

14100

7400

10700
Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

- з бюджетом

- зі страхування

- з оплати праці


-

1800

2400

2890


2500 840 1400 2060


1800 900

800 2300


-

1100

920

2400


-

1150

1200

2150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4500

3800

3900

1200

2300
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Київський національний економічний університет
Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання з науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт